HOTĂRÎRE Nr. 443 din 29 iulie 1994cu privire la indexarea pe trimestrul III/1994 a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 8 august 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pentru perioada iulie-septembrie 1994, ca urmare a creşterii prognozate a preţurilor de consum, valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, este de 10.100 lei lunar brut.  +  Articolul 2Salariul mediu brut de calcul, pentru stabilirea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în lunile iulie-septembrie 1994, se va determina pe baza salariului mediu brut de calcul pentru luna decembrie 1993, determinat potrivit reglementărilor în vigoare, la care se va adauga valoarea indexării medii pe salariat de 54.200 lei lunar brut, care cuprinde valoarea indexării medii pe salariat, aferentă perioadei ianuarie-martie 1994, de 24.800 lei lunar brut, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 34/1994, şi valoarea indexării medii pe salariat, aferentă perioadei aprilie-iunie 1994 de 19.350 lei lunar brut, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 177/1994 şi valoarea indexării medii pe salariat de 10.100 lei lunar brut, aferentă perioadei iulie-septembrie 1994, stabilită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Consiliul de administraţie al fiecărei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, împreună cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, vor hotărî modul concret de indexare a salariilor, având în vedere valoarea indexării medii pe salariat, salariul mediu realizat în unitate, precum şi fondul care poate fi destinat plăţii salariilor, rezultat în raport cu producţia sau volumul de activitate realizat, fără ca prin aceasta unitatea sa înregistreze pierderi şi fără ca indexarea salariilor sa constituie temei pentru majorarea preţurilor şi tarifelor. La regiile autonome cărora li se acordă subvenţii, indexarea se va face şi cu încadrarea în subvenţiile aprobate potrivit legii.  +  Articolul 4Salariile de baza şi celelalte sporuri sau indemnizaţii acordate în suma fixa personalului din instituţiile publice, precum şi suma de 13.225 lei lunar brut ce se acordă separat sub forma de compensaţie până la includerea acesteia în salariul de baza se indexează, începând cu luna iulie 1994, cu un coeficient de 6%.  +  Articolul 5Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 6Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituţiilor publice, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi calculate şi transmise acestora de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, rotunjite din 25 în 25 lei, în favoarea salariatului.  +  Articolul 7 (1) Pentru somerii şi beneficiarii alocaţiei de sprijin aflaţi în plata la data de 30 iunie 1994, precum şi pentru persoanele cărora li s-a deschis dreptul de ajutorul de şomaj sau la alocaţia de sprijin până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, drepturile respective se vor acorda începând cu data de 1 iulie 1994, indexate cu coeficientul de 6%. (2) Pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj sau la alocaţia de sprijin după data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin se va calcula potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată.  +  Articolul 8Noile transe de venituri lunare impozabile care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii iulie 1994 sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.  +  Articolul 10Prevederile prezentei hotărâri, cu privire la indexarea salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, se recomanda să se aplice şi unităţilor cu capital majoritar privat, cooperatiste şi obşteşti, în scopul protecţiei sociale a salariaţilor. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZITcare se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iulie 1994
    Venit lunar impozabil - lei -Impozit lunar - lei -
    până la 6.0005%
    6.001 - 6.600300 lei + 8% pentru ceea ce depăşeşte 6.000 lei
    6.601 - 8.900348 lei + 14% pentru ceea ce depăşeşte 6.600 lei
    8.901 - 15.100670 lei + 17% pentru ceea ce depăşeşte 8.900 lei
    15.101 - 24.6001.724 lei + 18% pentru ceea ce depăşeşte 15.100 lei
    24.601 - 36.7003.434 lei + 19% pentru ceea ce depăşeşte 24.600 lei
    36.701 - 62.0005.733 lei + 20% pentru ceea ce depăşeşte 36.700 lei
    62.001 - 86.50010.793 lei + 21% pentru ceea ce depăşeşte 62.000 lei
    86.501 - 122.90015.938 lei + 22% pentru ceea ce depăşeşte 86.500 lei
    122.901 - 184.40023.946 lei + 25% pentru ceea ce depăşeşte 122.900 lei
    184.401 - 246.30039.321 lei + 28% pentru ceea ce depăşeşte 184.400 lei
    246.301 - 307.60056.653 lei + 32% pentru ceea ce depăşeşte 246.300 lei
    307.601 - 352.20076.269 lei + 36% pentru ceea ce depăşeşte 307.600 lei
    peste 352.20092.325 lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte 352.200 lei
  Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit. c) şi la art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al româniei, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se stabileşte la 17.200 lei, iar suma prevăzută la art. 7 alin. 2 din legea sus-menţionată este de 672.000 lei. ----------------------