LEGE nr. 10 din 20 februarie 2004pentru înfiinţarea comunei Mereni prin reorganizarea comunei Lemnia, judeţul Covasna
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 2 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Mereni, judeţul Covasna, având în componenţă satele Mereni şi Lutoasa, prin reorganizarea comunei Lemnia din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Mereni se stabileşte în satul Mereni.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Lemnia are în componenţă satul Lemnia. (2) Reşedinţa comunei Lemnia rămâne în satul Lemnia.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Mereni, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Mereni.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Covasna şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Covasna şi Consiliul Local al Comunei Lemnia, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Lemnia între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii şi ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Mereni se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate pe ansamblul judeţului Covasna. (3) Bugetul comunei Mereni pe anul 2004 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Covasna. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Lemnia şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Mereni.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Lemnia funcţionează în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 20 februarie 2004.Nr. 10.________________