LEGE nr. 16 din 24 februarie 2004pentru înfiinţarea comunei Rădeşti prin reorganizarea comunei Bălăbăneşti, judeţul Galaţi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 1 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Rădeşti, judeţul Galaţi, având în componenţă satele Rădeşti şi Cruceanu, prin reorganizarea comunei Bălăbăneşti din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Rădeşti se stabileşte în satul Rădeşti.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Bălăbăneşti are în componenţă satele Bălăbăneşti, Bursucani, Lungeşti şi Zimbru. (2) Reşedinţa comunei Bălăbăneşti rămâne în satul Bălăbăneşti.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Rădeşti, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Rădeşti.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Galaţi şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Galaţi şi Consiliul Local al Comunei Bălăbăneşti, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Bălăbăneşti între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii şi ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Rădeşti se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate pe ansamblul judeţului Galaţi. (3) Bugetul comunei Rădeşti pe anul 2004 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Galaţi. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Bălăbăneşti şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Rădeşti.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Bălăbăneşti funcţionează în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUBucureşti, 24 februarie 2004.Nr. 16.---------