HOTĂRÂRE nr. 209 din 20 februarie 2004privind redistribuirea de posturi şi fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 25 februarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În vederea întăririi structurilor cu atribuţii în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului se suplimentează cu 1.931 de posturi, potrivit detalierii prevăzute în anexa nr. 1. (2) Posturile suplimentare prevăzute la alin. (1) şi fondurile aferente se asigură prin redistribuire din bugetele instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Pe baza protocoalelor întocmite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările în structura bugetului de stat, în volumul şi în structura bugetelor ordonatorilor principali de credite şi în anexele la acestea pe anul 2004, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 3În cazul redistribuirii unor posturi ocupate de către funcţionari publici sau de personal încadrat cu contract individual de muncă, persoanele respective vor fi preluate, în condiţiile legii, potrivit repartizării teritoriale a noilor structuri şi necesarului pe specialităţi.  +  Articolul 4Hotărârile de organizare şi funcţionare a ministerelor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se vor modifica în mod corespunzător, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SârbuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul integrării europene,Alexandru FarcaşMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 20 februarie 2004.Nr. 209.  +  Anexa 1NUMĂRULsuplimentar de posturi pentru MinisterulAgriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
    TOTAL:+ 1.931 posturi
    I. Finanţate de la bugetul de stat+ 1.152 posturi
    Aparatul propriu:+ 140 posturi
    1.Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu+ 50 posturi
    2.Autoritatea de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit+ 50 posturi
    3.Reţeaua informatică de contabilitate RICA+ 2 posturi
    4.Reţeaua statistică agricolă+ 10 posturi
    5.Inspecţia pentru legume-fructe+ 5 posturi
    6.Consolidarea Direcţiei fitosanitare+ 10 posturi
    7.Inspecţia vitivinicolă+ 6 posturi
    8.IACS+ 7 posturi
    Unităţi subordonate:+ 1.012 posturi
    1.Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului+ 100 posturi
    2.Agenţiile regionale de protecţie a mediului+ 88 posturi
    3.Agenţiile judeţene de protecţie a mediului+ 498 posturi
    4.Unităţi fitosanitare+ 46 posturi
    5.Inspecţia pentru legume-fructe+ 82 posturi
    6.Inspecţia vitivinicolă+ 69 posturi
    7.Inspecţia piscicolă+ 76 posturi
    8.Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală (Sistemul integrat de administrare şi control IACS)+ 53 posturi
    II. Finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat+ 779 posturi
    1.Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor+ 84 posturi
    2.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor+ 30 posturi
    3.Direcţiile sanitare veterinare+ 630 posturi
    4.Agenţia SAPARD+ 19 posturi
    5.Laboratoarele publice pentru controlul calităţii şi igienei vinului+ 16 posturi
   +  Anexa 2REPARTIZAREApe instituţii publice a posturilor care se distribuie
    Nr. crt.Instituţia publicăNumărul de posturi
      TOTAL:- 1.931
      din care:  
      I. Finanţate de la bugetul de stat- 1.313
      din acestea la:  
    1.Ministerul Finanţelor Publice- 300
    2.Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei- 63
    3.Ministerul Economiei şi Comerţului- 24
    4.Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului- 4
    5.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului- 298
    6.Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei- 4
    7.Ministerul Integrării Europene (consilieri de integrare)- 24
    8.Ministerul Administraţiei şi Internelor- 64
    9.Ministerul Sănătăţii- 229
    10.Ministerul Culturii şi Cultelor- 26
    11.Autoritatea Naţională de Control- 176
    12.Academia Română- 101
      II. Finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat din acestea la:- 618
    1.Ministerul Administraţiei şi Internelor- 127
    2.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului- 260
    3.Ministerul Culturii şi Cultelor- 231
  ---------