HOTĂRÂRE nr. 172 din 12 februarie 2004pentru modificarea şi completarea art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 24 februarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 13 decembrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Corespondenţa oficială neclasificată, adresată reciproc între autorităţile şi instituţiile publice, centrale şi locale, precum şi între acestea şi unităţile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, se colectează, se transportă, se distribuie şi i se asigură protecţia, fără plată, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri."2. Alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) La cererea persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (3), directorul Serviciului Român de Informaţii poate aproba ca unitatea specializată să transporte corespondenţă oficială neclasificată, contra cost, potrivit tarifelor convenite, iar sumele încasate se constituie venit la bugetul de stat."3. Alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Corespondenţa oficială neclasificată se ambalează şi se transportă separat de corespondenţa clasificată şi se înregistrează în borderouri distincte faţă de borderourile pentru înregistrarea celorlalte categorii de corespondenţă."4. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Sunt excluse de la colectare, transport, distribuire şi protecţie, prin sistemul organizat de Serviciul Român de Informaţii, trimiterile poştale care conţin: a) bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, potrivit legii; b) cărţi, ziare, periodice, afişe sau anunţuri publicitare, felicitări, bani, medicamente, obiecte şi alte materiale care pot periclita securitatea fizică a corespondenţei clasificate."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Directorul Serviciului Român de Informaţii,Alexandru-Radu Timoftep. Ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 12 februarie 2004.Nr. 172._____________