DECRET nr. 164 din 4 mai 1979privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 45 din 8 mai 1979    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniul comerţului exterior şi cooperării economice şi tehnice internaţionale.  +  Articolul 2Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale conduce şi coordonează, potrivit legii, întreaga activitate de comerţ exterior şi cooperare economică internationala a Republicii Socialiste România.  +  Articolul 3Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale răspunde de înfăptuirea politicii vamale a Republicii Socialiste România.  +  Articolul 4Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale asigura aplicarea legilor, decretelor, precum şi a hotărîrilor Consiliului de Miniştri în domeniul schimburilor comerciale şi cooperării economice externe.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale de stat, cooperatiste şi obşteşti.  +  Articolul 6Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale informează periodic conducerea partidului şi statului asupra realizării planului de comerţ exterior şi cooperare economică internationala şi asupra principalelor probleme privind activitatea de comerţ exterior.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 7Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are următoarele atribuţii în ce priveşte dezvoltarea schimburilor şi cooperării economice internaţionale: a) iniţiază acţiuni care să asigure lărgirea continua a relaţiilor economice externe ale statului român şi orientarea acestora în concordanta cu politica comercială stabilită de partid şi de stat; b) iniţiază sau sprijină acţiunile menite sa promoveze schimburile comerciale şi cooperarea economică, industriala şi tehnica între întreprinderi din Republica Socialistă România şi întreprinderi sau firme din străinătate; c) elaborează, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale, programe anuale şi de perspectiva pentru promovarea şi dezvoltarea activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; d) negociaza şi încheie, potrivit legii, acorduri, convenţii, protocoale şi alte înţelegeri comerciale şi de cooperare economică internationala şi ia măsuri pentru aplicarea acestora; e) coordonează şi controlează, potrivit legii, licitaţiile pentru importul de maşini, utilaje şi alte produse, pentru construirea de obiective economice în Republica Socialistă România şi ia măsuri pentru participarea întreprinderilor de comerţ exterior române la licitaţii în străinătate; f) răspunde de pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor comisiilor mixte de comerţ şi cooperare economică internationala şi urmăreşte realizarea hotărîrilor adoptate; g) iniţiază, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe acţiuni pentru obţinerea de facilităţi şi tratament preferenţial din partea altor state; h) participa, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi alte organe centrale, la coordonarea relaţiilor Republicii Socialiste România şi ale întreprinderilor de comerţ exterior cu diferite organisme economice internaţionale, potrivit legii.  +  Articolul 8Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are următoarele atribuţii în ce priveşte planul de comerţ exterior şi cooperare economică internationala şi balanţa de plati externe ale Republicii Socialiste România: a) răspunde, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale cu sarcini de comerţ exterior, de realizarea, în condiţii corespunzătoare, a planului de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; b) organizează, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale locale cu sarcini de comerţ exterior, studierea tendinţelor imediate şi de perspectiva pe pieţele externe, în vederea fundamentarii planului de comerţ exterior şi cooperare economică internationala şi adaptării producţiei la cerinţele comerţului exterior; c) întocmeşte împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, pe baza propunerilor ministerelor şi celorlalte organe centrale, proiectul planului de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; d) urmăreşte şi răspunde, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale cu sarcini de comerţ exterior, de realizarea ritmica şi în condiţii de eficienta a planului de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; e) participa, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi Banca Română de Comerţ Exterior, la elaborarea şi realizarea balanţei de plati externe; f) răspunde, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi Banca Română de Comerţ Exterior, de aplicarea politicii de credite externe, stabilită de partid şi de stat; g) întocmeşte planul de încasări şi plati comerciale, în conformitate cu planul de comerţ exterior şi de cooperare economică internationala şi balanţa de plati externe.  +  Articolul 9Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are următoarele atribuţii în ce priveşte realizarea contractelor de export şi import: a) răspunde, împreună cu ministerele economice, cu celelalte organe centrale şi cu întreprinderile de comerţ exterior, de asigurarea acoperirii cu contracte externe a planului de export, de încheierea de contracte de lungă durata la export şi import; b) urmăreşte încheierea, la timp, a contractelor între întreprinderile de comerţ exterior şi unităţile economice române producătoare, executante de lucrări sau prestatoare de servicii, în vederea realizării produselor de export în condiţiile tehnice, de calitate, în sortimentele, precum şi la termenele stipulate în contractele externe; c) propune spre aprobare, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, unităţile industriale şi agricole care urmează a se specializa pentru producţia de export; d) controlează introducerea în fabricaţie a produselor contractate la export, precum şi realizarea acestora în condiţiile de calitate şi la termenele prevăzute în contractele încheiate cu partenerii externi, luînd măsuri pentru respectarea obligaţiilor contractuale; e) urmăreşte specificarea din timp de către ministerele economice a mărfurilor din import, contractarea şi livrarea acestora potrivit necesităţilor de producţie şi de realizare a investiţiilor; f) ia măsuri, împreună cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pentru realizarea transportului internaţional al mărfurilor de export şi import, potrivit contractelor încheiate cu partenerii externi.  +  Articolul 10Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are următoarele atribuţii în ce priveşte realizarea cooperării economice cu alte state: a) răspunde, împreună cu alte ministere şi organe centrale, de realizarea exportului de instalaţii şi obiective economice complexe, executarea de lucrări de construcţii şi montaj în străinătate, acordarea de asistenţa tehnica, precum şi de activităţile de inginerie tehnologică, consultanţa şi alte activităţi asemănătoare; b) răspunde, potrivit legii, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale interesate, de organizarea şi funcţionarea societăţilor mixte în ţara şi străinătate; c) coordonează activitatea ministerelor şi altor organe centrale în domeniul cooperării şi specializării în producţie cu alte tari; d) elaborează împreună cu celelalte ministere şi organe centrale, documentele de fundamentare a acţiunilor de cooperare economică internationala şi le supune spre aprobare; e) avizează convenţiile şi alte înţelegeri de cooperare pe care ministerele, celelalte organe centrale sau unităţile economice le încheie cu partenerii externi; f) controlează realizarea obiectivelor din cadrul acţiunilor de cooperare economică internationala, respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, precum şi modul de utilizare a fondurilor băneşti în lei şi în valută.  +  Articolul 11Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are următoarele atribuţii în ce priveşte creşterea eficientei activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala: a) coordonează şi controlează nivelul preţurilor externe la produsele destinate exportului şi la cele din import, precum şi al celor negociate în cadrul acţiunilor de cooperare economică internationala; b) informează operativ celelalte ministere şi organe centrale, precum şi unităţile economice interesate, asupra tendinţelor imediate şi de perspectiva de pe pieţele externe; c) elaborează, pe baza prospectarii sistematice a pieţelor externe, împreună cu ministerele economice şi celelalte organe centrale, studii, analize şi face propuneri în vederea îmbunătăţirii structurii exportului şi importului, adaptării producţiei la cerinţele pieţelor externe şi valorificării superioare a resurselor şi materiilor prime din import; d) organizează, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale, reţeaua externa de comercializare; e) întocmeşte studii şi calcule periodice privind eficienta activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, ia măsuri sau, după caz, face propuneri privind creşterea gradului de valorificare a produselor româneşti pe pieţele externe.  +  Articolul 12Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are următoarele atribuţii în ce priveşte coordonarea activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică cu alte state: a) coordonează toate operaţiunile de comerţ exterior şi cooperare economică cu alte state, efectuate de unităţile economice din Republica Socialistă România; b) colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale şi locale care au sarcini de comerţ exterior şi le acorda sprijinul de specialitate necesar în vederea realizării în bune condiţii a planului de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; c) eliberează autorizaţii de export şi import, urmărind realizarea unor schimburi economice echilibrate şi eficiente, în concordanta cu planul de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, balanţa de plati externe şi înţelegerile comerciale şi de cooperare economică încheiate cu alte state; d) poate introduce, potrivit legii, restrictii sau interzice exportul sau importul unor mărfuri, în scopul echilibrarii balanţei de plati externe, ocrotirii sănătăţii publice, apărării naţionale şi securităţii statului; e) asigura îndrumarea şi coordonarea generală a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică desfăşurată de întreprinderile româneşti în străinătate; f) organizează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, reprezentarea economică permanenta în străinătate prin secţii economice ale misiunilor diplomatice, agenţii comerciale, birouri comerciale şi alte forme de reprezentare economică, în funcţie de necesităţile de comerţ exterior şi specificul tarii respective.  +  Articolul 13Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are următoarele atribuţii în ce priveşte problemele de personal şi învăţămînt în domeniul comerţului exterior şi cooperării economice internaţionale: a) propune, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale cu activitate de comerţ exterior, necesarul de personal în perspectiva; b) elaborează, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale cu activitate de comerţ exterior, programe de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului din sistemul comerţului exterior şi controlează aplicarea acestora; c) încadrează personalul ministerului, al secţiilor economice şi al celorlalte unităţi de reprezentare economică permanenta în străinătate, precum şi personalul de conducere al unităţilor din subordinea sa.Numirea, schimbarea din funcţie, sancţionarea şi desfacerea contractului de muncă al directorilor întreprinderilor specializate de comerţ exterior şi al conducătorilor compartimentelor de export-import din unităţile economice aflate în subordonarea altor ministere sau organe centrale se fac cu acordul ministrului comerţului exterior şi cooperării economice internaţionale; d) împreună cu celelalte ministere şi organe centrale interesate, asigura personalul necesar pentru obiectivele de cooperare economică internationala, precum şi pentru reţeaua de comercializare externa.  +  Articolul 14Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are, de asemenea, următoarele atribuţii: a) sprijină activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România şi exercită atribuţiile prevăzute de lege cu privire la activitatea acesteia; b) supune, spre aprobare, funcţionarea reprezentantelor firmelor comerciale şi a organizaţiilor economice străine în Republica Socialistă România, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; c) editează publicaţii şi lucrări privind comerţul exterior şi cooperarea economică internationala; d) colaborează cu Direcţia Centrala de Statistica la elaborarea sistemului informaţional în domeniul activităţii de comerţ exterior şi cooperării economice internaţionale; e) avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi referitoare la activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 15În vederea exercitării de către Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale a atribuţiilor sale: a) Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale controlează în toate unităţile care efectuează activităţi de export, import şi cooperare economică internationala, indiferent de subordonarea lor, modul cum se respecta legile, decretele şi celelalte acte normative privind comerţul exterior şi cooperarea economică internationala; b) ministerele şi celelalte organe centrale de stat şi obşteşti care propun proiecte de acte normative cuprinzînd prevederi referitoare la activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala sînt obligate sa ceara în prealabil acordul Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale; c) toate delegatiile economice ale ministerelor, centralelor industriale, întreprinderilor producătoare şi de comerţ exterior transmit Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, la întoarcerea din străinătate, rapoarte de activitate şi informări cu caracter economic şi comercial; d) misiunile diplomatice ale Republicii Socialiste România din străinătate transmit, periodic, Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, prin Ministerul Afacerilor Externe, rapoarte şi studii despre diferite aspecte ale economiei tarii de reşedinţa.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 16Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale este condus de consiliul de conducere, care hotărăşte în problemele generale ale activităţii ministerului. Conducerea colectivă a activităţii operative a ministerului şi aducerea la îndeplinire a hotărîrilor consiliului de conducere se realizează prin biroul executiv al acestuia.Consiliul de conducere al ministerului şi biroul sau executiv, organe cu caracter deliberativ, se organizează şi funcţionează potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 17În executarea dispoziţiilor legale care reglementează activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala şi în exercitarea atribuţiilor prevăzute în prezentul decret, ministrul comerţului exterior şi cooperării economice internaţionale emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte obligatorii pentru toate ministerele, organele centrale, centralele industriale şi întreprinderile care au sarcini de comerţ exterior şi cooperare economică internationala.  +  Articolul 18Ministrul informează consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 19Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are în conducerea sa un ministru, doi miniştri secretari de stat, din care unul este şef al Departamentului Cooperării Economice Internaţionale, doi prim-adjuncţi ai ministrului şi patru adjuncţi ai ministrului.Miniştrii secretari de stat, primii adjuncţi ai ministrului şi adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 20Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 21Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia tari socialiste; b) Direcţia Europa occidentala; c) Direcţia Africa şi Orientul Mijlociu; d) Direcţia Asia şi Oceania; e) Direcţia America; f) Departamentul Cooperării Economice Internaţionale:- Direcţia export instalaţii complexe şi asistenţa tehnica;- Direcţia cooperare şi societăţi mixte; g) Direcţia generală a planului de comerţ exterior:- Direcţia plan şi dezvoltarea schimburilor economice;- Direcţia export-import I;- Direcţia export-import II; h) Direcţia acorduri şi juridică; i) Direcţia valutară şi preţuri; j) Direcţia organizare şi control; k) Direcţia personal şi învăţămînt; l) Direcţia economică; m) Serviciul secretariat-administrativ.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1* şi anexa nr. 2*, care fac parte integrantă din prezentul decret.*Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.  +  Articolul 22Departamentul Cooperării Economice Internaţionale are, în cadrul Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, următoarele atribuţii principale: a) răspunde de realizarea tuturor acţiunilor de cooperare în producţie organizate în ţara şi în străinătate sub forma societăţilor mixte sau a altor forme de cooperare în producţie; b) răspunde de contractarea şi îndeplinirea planului de export de instalaţii şi obiective economice complexe realizate prin cooperare şi de executarea de lucrări de construcţii şi montaj în străinătate; c) răspunde de organizarea şi activitatea societăţilor mixte comerciale şi în alte domenii atît în ţara, cît şi de peste hotare; d) răspunde de contractarea în exterior şi realizarea activităţilor de inginerie tehnologică, consultanţa şi altor activităţi asemănătoare, precum şi de acordarea de asistenţa tehnica în străinătate; e) răspunde de elaborarea studiilor de fezabilitate şi a altor documente de fundamentare a acţiunilor de cooperare economică internationala în ţara şi în străinătate; f) răspunde de livrarea maşinilor, utilajelor, materialelor, precum şi de asigurarea tuturor condiţiilor pentru realizarea obiectivelor de cooperare cu alte tari; g) răspunde şi urmăreşte participarea întreprinderilor româneşti, la licitaţiile internaţionale pentru construirea de obiective economice, executarea de construcţii industriale şi civile şi a altor lucrări; h) este titularul planului de cooperare economică internationala.În îndeplinirea atribuţiilor sale, Departamentul Cooperării Economice Internaţionale colaborează cu celelalte direcţii din Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi asigura coordonarea compartimentelor care se ocupa cu cooperarea economică internationala din celelalte ministere şi organe centrale, din centralele industriale şi întreprinderile producătoare, precum şi din întreprinderile de comerţ exterior.  +  Articolul 23Departamentul Cooperării Economice Internaţionale este condus de consiliul departamentului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, care se organizează şi funcţionează potrivit Decretului 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.Din consiliul departamentului şi biroul executiv al acestuia fac parte şi un vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificarii, cîte un adjunct al ministrului afacerilor externe, ministrului finanţelor, ministrului aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe, ministrului muncii, cîte un vicepreşedinte al Băncii Române de Comerţ Exterior, al Băncii de Investiţii şi al Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara.  +  Articolul 24Sarcinile Consiliului Departamentului Cooperării Economice Internaţionale se stabilesc de Consiliul de conducere al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale.Biroul executiv al Consiliului Departamentului Cooperării Economice Internaţionale analizează acţiunile de cooperare economică internationala şi elaborează avizul unic privind eficienta economică şi oportunitatea realizării acestora.  +  Articolul 25Consiliul de conducere al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi biroul sau executiv au obligaţia sa analizeze periodic activitatea de cooperare economică internationala şi sa adopte măsuri corespunzătoare.Propunerile de acţiuni de cooperare economică internationala, care urmează să se prezinte, spre aprobare, conducerii superioare de partid şi de stat, vor fi examinate şi însuşite, în prealabil, de Consiliul de conducere al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale sau, după caz, de biroul sau executiv.  +  Articolul 26Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are în subordinea sa Direcţia Generală a Vamilor, Institutul de Economie Mondială, întreprinderi de comerţ exterior, precum şi alte unităţi constituite potrivit legii.De asemenea, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are în subordine secţiile economice, agenţiile comerciale, birourile comerciale şi alte forme de reprezentare economică permanenta în străinătate.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 27Decretul nr. 622/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, devenit Legea nr. 41/1969, cu modificările ulterioare, se abroga. -----------------