NORME din 29 ianuarie 2004de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 februarie 2004   +  Capitolul I Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezentele norme se aplică la supravegherea sanitară a zonelor naturale folosite pentru îmbăiere în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere.  +  Articolul 2Zonele naturale de îmbăiere se clasifică în: a) zone naturale de îmbăiere amenajate; b) zone naturale de îmbăiere neamenajate, utilizate conform tradiţiei şi în funcţie de condiţiile meteoclimatice existente local, de către un număr mai mare de 150 de persoane pe zi, din zona respectivă sau turişti, în timpul sezonului de îmbăiere.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile utilizate se definesc după cum urmează:1. zonă naturală amenajată pentru îmbăiere reprezintă întinderea de apă dulce sau de apă de mare în care se practică îmbăierea sau înotul, precum şi porţiunea de teren învecinată acesteia, pe care există dotări în scopul practicării acestor activităţi;2. plaja reprezintă porţiunea de teren sau fâşia de coastă adiacentă mării, râurilor, lacurilor sau oricăror alte ape, acoperite de nisip sau pietriş etc., utilizată pentru băi de soare şi de apă;3. operatorul plajei este persoana fizică sau juridică care solicită şi obţine autorizaţia sanitară şi răspunde de buna funcţionare a zonei naturale amenajate pentru îmbăiere;4. alte activităţi recreaţionale sunt acele activităţi în care sunt folosite mijloace pentru deplasarea pe apă ce include un risc semnificativ de înghiţire a apei, cum ar fi: ambarcaţiuni cu sau fără motor, schi nautic, surf etc.;5. condiţii de urgenţă sunt condiţii excepţionale cu impact asupra calităţii apei şi care nu reprezintă rezultatul unor fenomene meteorologice obişnuite, cum ar fi precipitaţiile sau schimbările în debitul apei ce apar la intervale de mai puţin de 5 ani;6. managementul zonelor de îmbăiere constă în următoarele măsuri care trebuie luate: a) elaborarea şi actualizarea documentaţiei privind zona de îmbăiere; b) stabilirea programului de monitorizare; c) monitorizarea calităţii apei de îmbăiere; d) evaluarea calităţii apei de îmbăiere; e) clasificarea apei de îmbăiere; f) evaluarea riscurilor legate de sursele de poluare; g) stabilirea planurilor de urgenţă şi a sistemelor de supraveghere; h) furnizarea către populaţie a informaţiei privind calitatea apei de îmbăiere; i) realizarea acţiunilor de prevenire a expunerii populaţiei la poluare; j) realizarea de acţiuni care să reducă riscul de poluare şi contaminare;7. direcţia de sănătate publică teritorială este direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti.  +  Capitolul III Autorizarea sanitară  +  Articolul 4Amenajarea şi utilizarea în scop de îmbăiere a unei zone naturale se pot face numai în condiţiile autorizării sanitare, prin parcurgerea procedurii de evaluare.  +  Articolul 5Autorizarea sanitară se face în conformitate cu prevederile legale privind autorizarea funcţionării comercianţilor sau a instituţiilor de interes public. Fiind destinate unei activităţi cu caracter sezonier - estival - zonele naturale amenajate pentru îmbăiere se autorizează în primul an de funcţionare, iar în anii următori se vor evalua condiţiile de autorizare la începutul fiecărui sezon.  +  Articolul 6Autorizarea zonelor de îmbăiere se poate face numai acolo unde: a) apa îndeplineşte condiţiile de calitate pentru îmbăiere şi prezintă un risc de poluare redus; b) nu există deversări de ape uzate menajere, industriale sau provenind din agricultură; c) relieful nu prezintă risc de accidente sau de înec.  +  Articolul 7Zona de îmbăiere trebuie strict şi vizibil delimitată de zonele în care se desfăşoară alte activităţi recreaţionale cu posibil risc pentru sănătate.  +  Articolul 8 (1) O zonă naturală de îmbăiere poate fi amenajată şi exploatată pe malul unui râu, lac sau al mării, cu respectarea următoarelor cerinţe: a) în amonte de zona amenajată pentru îmbăiere să nu existe deversări de ape uzate orăşeneşti sau industriale la o distanţă care ar putea influenţa direct calitatea apei din zona de îmbăiere; b) zona de îmbăiere va fi considerată zonă protejată în vederea evitării unor posibile riscuri de poluare; c) în zona de îmbăiere se vor lua toate măsurile pentru oprirea tuturor materialelor care plutesc, pentru a nu veni în contact cu utilizatorii; d) pentru adâncimi de până la 1,50 m, panta trebuie să fie uniformă şi înclinarea ei să respecte raportul de 1:10, maximum 1:15; pentru adâncimi mai mari, înclinarea pantei nu trebuie să depăşească raportul de 1:3; e) litologia patului zonei - fundul râului, lacului, mării pentru adâncimea de până la 1,50 m, trebuie să fie constituită din nisip şi pietriş mărunt, fără pietre sau alte materiale care pot produce rănirea înotătorilor, precum şi fără vegetaţie acvatică care poate genera pericol de înec; f) în zonele de îmbăiere cu adâncimea apei mai mică de 1,50 m trebuie să se asigure un minimum de 1,5 mý luciu de apă pentru fiecare persoană; în zonele de îmbăiere cu adâncimea apei mai mare de 1,50 m trebuie să se asigure minimum 6,25 mý luciu de apă pentru fiecare persoană potenţial utilizatoare; g) marcarea zonelor pentru îmbăiere cu geamanduri de diferite modele, cu respectarea prevederilor alin. (2); h) avertizoarele de adâncime, vizibile foarte clar, trebuie poziţionate în punctele de maximă adâncime ale fiecărei zone şi bine delimitate faţă de trambuline, platforme şi alte facilităţi similare; i) zonele de scufundare trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la alin. (3); j) calitatea apei trebuie să corespundă prevederilor de calitate cuprinse în normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002; k) să fie instalate avertizoare privind calitatea apei de îmbăiere, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Marcarea zonelor pentru îmbăiere se face cu geamanduri de diferite modele pentru: a) delimitarea perimetrului de mică adâncime a apei de cel de mare adâncime, respectiv mai mare de 1,50 m; b) delimitarea zonei de îmbăiere cu adâncime mai mică de 0,70 m, pentru copii şi persoane care nu înoată din diferite motive; c) delimitarea zonelor de înot şi de scufundare; d) semnalarea modificărilor bruşte ale pantei de adâncime şi a zonei de perturbări subacvatice - curenţi, vârtejuri. (3) Zonele de scufundare trebuie să aibă următoarele facilităţi: a) platforme plutitoare sau platforme fixe construite în mod obligatoriu la o distanţă mai mare de 0,90 m deasupra nivelului apei, vizibile şi din apă; platformele trebuie să aibă elemente foarte puţine sub apă, pentru a nu se produce accidentarea înotătorilor; b) adâncimea minimă de scufundare împrejurul unei platforme de sărituri fără trambulină trebuie să fie de cel puţin 2,40 m până la distanţa de cel puţin 3,6 m de la platformă; c) pentru trambulină sau alte dotări aflate la 0,90 m deasupra apei, adâncimea la capătul şi în jurul acestora trebuie să fie de 3 m pe o distanţă de 3,6 m. (4) Operatorul plajei trebuie să aibă registrul de evidenţă a calităţii apei de îmbăiere, a inspecţiilor sanitare şi pentru înregistrarea oricărei probleme apărute în exploatare, cum ar fi: restricţionarea sau oprirea utilizării zonei de scufundare, derogări de la unii parametri de calitate şi altele asemenea. (5) Operatorul plajei este responsabil de îndeplinirea cerinţelor prevăzute în prezentul articol. (6) Direcţiile de sănătate publică teritoriale, în funcţie de condiţiile locale, pot decide exceptarea de la anumite cerinţe prevăzute în art. 8, dar numai dacă acestea nu pun în pericol sănătatea publică.  +  Articolul 9 (1) O plajă dintr-o zonă naturală amenajată pentru îmbăiere, pe malul unui râu, lac sau al mării, poate fi amenajată şi exploatată cu următoarele cerinţe: a) să asigure cel puţin 3,25 m 2 de zonă de uscat de persoană; b) să fie întreţinută în stare de permanentă curăţenie, dotată cu recipiente adecvate pentru colectarea deşeurilor, respectiv un recipient la 150 m 2 zonă de plajă; c) să nu existe reziduuri solide - obiecte din lemn, produse plastice, sticle, cauciuc sau alte materiale cu risc; d) să nu existe spumă, detergenţi; e) să nu existe pete de produse petroliere; f) acumularea algelor sau a altui tip de vegetaţie pe plajă este permisă numai în zone special desemnate în acest scop, pentru un timp limitat, până la îndepărtarea lor şi numai dacă nu constituie o sursă de disconfort prin miros şi aspect neplăcut; g) numărul recomandat de dotări sanitare trebuie să fie conform tabelului următor:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       WC Pisoare Lavoare*) Duşuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1/50(b); 1/50(f) 1/75(b) 1/50(b); 1/50(f) 1/50(b); 1/50(f)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) În grupul sanitar, la numărul minim de WC-uri se vor asigura unlavoar pentru femei şi unul pentru bărbaţi. (2) Nisipul de plajă trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: a) nisipul uscat, la începutul zilei, nu trebuie să conţină germeni patogeni, candide patogene sau paraziţi intestinali; b) nisipul umed, în cursul folosirii plajei, nu trebuie să conţină germeni patogeni, candide patogene sau paraziţi intestinali. (3) Operatorul plajei este responsabil de îndeplinirea cerinţelor prevăzute în prezentul articol. (4) Direcţiile de sănătate publică teritoriale, în funcţie de condiţiile locale, pot decide exceptarea de la anumite cerinţe prevăzute în prezentul articol, dar numai dacă acestea nu pun în pericol sănătatea publică.  +  Articolul 10Dosarul de autorizare a zonelor naturale amenajate în scop de îmbăiere trebuie să cuprindă: a) avizul şi autorizaţia de gospodărire a apelor de la Administraţia Naţională "Apele Române", acordul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi, după caz, ale autorităţilor responsabile de zone de interes special - arii naturale protejate, port, graniţă, zonă militară şi altele asemenea; b) tipul de plajă: nisip, iarbă etc.; suprafaţă utilizabilă, lungimea porţiunii de teren învecinate cu apa; c) adâncimea apei, curenţi etc.; d) harta zonei în care urmează a fi amplasată zona naturală de îmbăiere, cu localizarea surselor cunoscute de poluare, precum şi un plan de situaţie detaliat, cu delimitarea zonei de îmbăiere amenajate şi cu indicarea locurilor de posibil accident prin înec sau lovire, precum şi poziţia avertizoarelor privind calitatea apei; e) buletinele de analiză a calităţii apei de îmbăiere pe o perioadă considerată de către direcţia de sănătate publică teritorială a fi suficientă pentru interpretarea rezultatelor de calitate a apei; f) prezentarea facilităţilor de pe plajă conform prezentelor norme; g) localizarea celui mai apropiat punct medical, de prim ajutor sau de salvare; h) planul de intervenţie în condiţii de urgenţă, condiţii meteohidrologice excepţionale sau poluare accidentală trebuie să conţină: datele de identificare a instituţiilor şi persoanelor care trebuie contactate în caz de accident de poluare; responsabilităţile acestora; procedurile de protecţie sau de evacuare a populaţiei, dacă este necesar; procedurile de avertizare şi de informare a publicului; i) estimarea capacităţii în număr de persoane; j) estimarea perioadei de folosire a zonei.  +  Articolul 11În cazul în care se solicită pentru prima dată autorizarea sanitară a unei zone, stabilirea calităţii apei de îmbăiere se face în funcţie de: a) evoluţia tuturor parametrilor de calitate consideraţi a fi necesari de către autoritatea locală de sănătate publică, de-a lungul unei perioade de cel puţin un an; b) sursele posibile de poluare; c) alte date cunoscute despre calitatea apei de suprafaţă ce urmează a fi folosită pentru îmbăiere.  +  Articolul 12În cazul evaluării anuale pentru o zonă autorizată anterior, operatorul prezintă: a) toate actele şi informaţiile din dosarul precedent, reactualizate dacă este cazul; b) rezultatele monitorizării calităţii apei de îmbăiere, pe o perioadă de cel puţin 15 zile înainte de data de depunere a dosarului pentru autorizare sanitară, pentru toţi parametrii de calitate prevăzuţi în normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002 sau consideraţi a fi necesari de către autoritatea teritorială de sănătate publică, în funcţie de sursele posibile de poluare şi de calitatea cunoscută a apei de suprafaţă ce urmează a fi folosită pentru îmbăiere.  +  Articolul 13La autorizarea sanitară a zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere pe litoralul Mării Negre se procedează astfel: a) fiecare amenajare de plaje se autorizează separat şi constituie cel puţin un punct de prelevare şi monitorizare a calităţii apei de îmbăiere în programul de monitorizare efectuat de către operatorul plajei, prin decizie a direcţiei de sănătate publică teritoriale, în funcţie de condiţiile locale; b) harta apei şi a plajei, condiţiile generale geografice, climă, surse de poluare şi vecinătăţi se integrează de către direcţia de sănătate publică teritorială în ansamblul zonei delimitate administrativ.  +  Capitolul IV Monitorizarea calităţii apei din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere  +  Articolul 14 (1) Operatorul plajei are obligaţia de a asigura monitorizarea calităţii apei de îmbăiere la un laborator care respectă prevederile art. 15. (2) Direcţia de sănătate publică teritorială stabileşte programul de monitorizare pe care trebuie să îl realizeze operatorul plajei şi evaluează rezultatele conform prevederilor art. 6 din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, în următoarele condiţii: a) programul de monitorizare a calităţii apei începe cu două săptămâni înaintea debutului sezonului de îmbăiere; b) frecvenţa de monitorizare nu poate fi mai mică decât cea prevăzută în normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002; c) zona de îmbăiere va avea un număr de puncte de prelevare a probelor de apă care să fie adecvat întinderii ţărmului, amplasării surselor de poluare şi concentraţiei utilizatorilor care ar putea afecta calitatea apei de îmbăiere; d) punctele de prelevare se fixează acolo unde aglomerarea de persoane care se îmbăiază este cea mai mare şi acolo unde se găsesc în mod obişnuit cei mai mulţi copii; e) procedurile de prelevare, transport şi analiză a probelor de apă de îmbăiere sunt conforme cu legislaţia în vigoare; f) rezultatele analizelor trebuie înregistrate într-un dosar care este pus la dispoziţie autorităţilor responsabile cu supravegherea şi inspecţia zonei, dar şi la dispoziţia publicului; g) laboratorul care analizează probele de apă de îmbăiere, în cazul în care are rezultate ce nu corespund normelor, informează imediat, telefonic sau prin fax, direcţia de sănătate publică teritorială şi operatorul plajei; imediat se recoltează şi se trimit la laborator probe adiţionale; h) apariţia în zona de îmbăiere a oricărui pericol imediat pentru sănătatea populaţiei trebuie să conducă de îndată la interzicerea de către operatorul plajei a îmbăierii sau a utilizării zonei respective, chiar înainte de informarea direcţiei de sănătate publică teritoriale, şi aducerea la cunoştinţă populaţiei a acestui fapt. (3) Direcţia de sănătate publică teritorială va opri imediat îmbăierea dacă parametrii de calitate care nu sunt corespunzători normelor reprezintă un risc imediat pentru sănătatea publică, până când parametrul sau parametrii de calitate în cauză revin la valorile normale. (4) În condiţii speciale meteohidrologice sau în orice alte condiţii în care se consideră, de către direcţia de sănătate publică teritorială, că este necesar, frecvenţa de monitorizare trebuie să fie crescută. (5) În afara sezonului de îmbăiere frecvenţa de monitorizare se va stabili de către direcţia de sănătate publică teritorială în funcţie de condiţiile locale evidenţiate. (6) În situaţia în care calitatea apei se încadrează în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, direcţia de sănătate publică teritorială poate decide să se renunţe la monitorizarea anumitor parametri care se consideră că nu se pot modifica semnificativ în timp sau că nu pot apărea ca urmare a unei poluări specifice. (7) Operatorul plajei are obligaţia de a pune la dispoziţie publicului, la solicitare, rezultatele monitorizării calităţii apei de îmbăiere. (8) Semnalizarea pentru public se realizează de către agenţii economici sau de autorităţi publice care au în administrare plaje, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri.  +  Articolul 15Pentru a analiza calitatea apei de îmbăiere în conformitate cu normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, laboratoarele trebuie să fie acreditate pentru parametrii analizaţi sau să aparţină reţelei Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul V Monitorizarea calităţii apei folosite pentru îmbăiere din zone naturale neamenajate  +  Articolul 16 (1) Direcţia de sănătate publică teritorială are următoarele responsabilităţi: a) să identifice pe teritoriul său toate zonele naturale de îmbăiere neamenajate, dar utilizate conform prevederilor art. 2 lit. b); b) să monitorizeze calitatea apei din zonele naturale de îmbăiere neamenajate, dar utilizate conform prevederilor art. 2 lit. b), în funcţie de disponibilitatea de resurse financiare şi umane, cel puţin pentru parametrii microbiologici şi pentru alţi parametri fizico-chimici consideraţi relevanţi, în funcţie de condiţiile locale, conform metodelor prevăzute de normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002; c) să informeze populaţia şi, în măsura posibilităţilor, să afişeze rezultatele monitorizării în locuri vizibile şi într-un limbaj accesibil, conform art. 14 alin. (8). (2) În situaţia în care direcţia de sănătate publică teritorială nu are posibilităţi pentru monitorizarea calităţii apei din zonele naturale neamenajate, dar utilizate conform prevederilor art. 2 lit. b), acest fapt trebuie anunţat administraţiei publice locale.  +  Capitolul VI Alte responsabilităţi privind monitorizarea şi informarea populaţiei  +  Articolul 17Autoritatea administraţiei publice locale în al cărei teritoriu există zonele naturale prevăzute la art. 2 lit. b) va asigura, prin avertizoare-panou informarea populaţiei locale şi a turiştilor despre absenţa controlului sanitar al zonei respective: "Zonă necontrolată sanitar şi nerecomandată îmbăierii".  +  Articolul 18Agenţiile de turism pot preciza în broşurile, pliantele sau în alte materiale de prezentare a zonei respective dacă zonele naturale de îmbăiere prevăzute la art. 2 lit. b) sunt sau nu sunt controlate sanitar, informaţie care poate fi obţinută de la direcţia de sănătate publică teritorială.  +  Articolul 19 (1) Administraţia Naţională "Apele Române" va include în programele de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă şi puncte de prelevare pe evacuările de ape uzate ale folosinţelor de apă, dacă acestea pot influenţa direct calitatea apei din zona naturală amenajată pentru îmbăiere, şi vor comunică aceste date direcţiilor de sănătate publică teritoriale. (2) Administraţia Naţională "Apele Române" va furniza date privind clasa de calitate a apei de îmbăiere: a) operatorilor plajelor, în scopul obţinerii autorizaţiei sanitare şi ori de câte ori aceştia le solicită; b) direcţiei de sănătate publică teritoriale, ori de câte ori aceasta le solicită. (3) Orice poluare care poate afecta zona de îmbăiere va determina monitorizarea de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, Administraţia Naţională "Apele Române" şi direcţiile de sănătate publică teritoriale a poluanţilor cunoscuţi sau presupuşi a fi deversaţi, cu o frecvenţă stabilită de comun acord, în funcţie de situaţie. (4) În cazul apelor de suprafaţă care sunt afectate de fenomenul eutrofizării, care reprezintă procesul dezvoltării necontrolate a masei algale din cauza creşterii concentraţiilor de nutrienţi în apă, Administraţia Naţională "Apele Române" şi direcţiile de sănătate publică teritoriale trebuie să monitorizeze fenomenul atât pentru efectele indirecte produse de alge, cât şi pentru posibila toxicitate algală. (5) Inspectoratele de protecţia mediului judeţene şi Administraţia Naţională "Apele Române" trebuie să supravegheze sursele de poluare care pot influenţa calitatea apei din zonele naturale folosite pentru îmbăiere, pe întreaga perioadă a sezonului de îmbăiere, şi să informeze direcţiile de sănătate publică teritoriale în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi mediului. (6) Inspectoratele de protecţia mediului judeţene trebuie să impună măsuri de reducere până la eliminare a gradului de poluare a apei în zonele naturale folosite pentru îmbăiere şi să facă cunoscute aceste măsuri direcţiei de sănătate publică teritoriale şi publicului. (7) Orice modificare a calităţii apei de îmbăiere trebuie anunţată direcţiei de sănătate publică teritoriale.  +  Articolul 20 (1) Direcţia de sănătate publică teritorială interpretează rezultatele probelor de apă de îmbăiere în conformitate cu prevederile art. 6 din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002. (2) Direcţia de sănătate publică teritorială dispune: a) dacă riscul identificat nu este semnificativ, continuarea exploatării zonei, dar cu o mai strictă monitorizare pentru o anumită perioadă de timp, după care, dacă nu se reintră în valorile normale, se opreşte utilizarea zonei; b) dacă riscul este semnificativ, interzicerea folosirii zonei în scop de îmbăiere pentru o anumită perioadă de timp. (3) Decizia direcţiei de sănătate publică teritoriale prin care se prevede interzicerea sau restricţionarea îmbăierii trebuie făcută cunoscută publicului în locuri cât mai vizibile. (4) Autorităţile locale ale administraţiei publice şi forţele de ordine publică trebuie să intervină pentru respectarea deciziei de interzicere sau de restricţionare a îmbăierii. (5) Direcţia de sănătate publică teritorială va informa populaţia despre modificarea calităţii apei de îmbăiere şi asupra măsurilor, dacă este cazul, ce se impun pentru prevenirea riscului de îmbolnăvire.  +  Capitolul VII Derogări  +  Articolul 21 (1) Ministerul Sănătăţii poate aproba derogări operatorilor plajelor de la valorile unor parametri pentru anumite zone de îmbăiere autorizate, în următoarele condiţii: a) pentru anumiţi parametri, în caz de condiţii meteorologice sau hidrologice excepţionale: transparenţă, suspensii şi pH; b) atunci când apele de îmbăiere suferă o îmbogăţire naturală în anumite substanţe care determină o depăşire a limitelor stabilite de normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, în condiţiile definiţiei termenului de îmbogăţire naturală, dar întotdeauna ţinându-se cont de imperativele sănătăţii publice; c) în cazuri justificate, pe baza unor documentaţii şi pentru perioade limitate de timp; d) o derogare poate să fie prelungită în mod justificat pe bază de documentaţie; e) în toate situaţiile prevăzute la lit. a)-c) populaţia să fie informată corespunzător. (2) Derogările se aprobă de către Ministerul Sănătăţii, pe baza documentaţiei întocmite de către operatorul plajei, cu consultanţă din partea direcţiei de sănătate publică teritoriale, şi a unui referat tehnic de evaluare din partea unui institut de sănătate publică. (3) Derogările aprobate şi documentaţia pe baza căreia a fost acordată derogarea se transmit Institutului de Sănătate Publică Bucureşti pentru includerea în Raportul naţional privind calitatea apei din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere.  +  Articolul 22Direcţia de sănătate publică teritorială, în cazul zonelor naturale în care apa de îmbăiere conţine anumite substanţe ca urmare a contaminării naturale din sol, trebuie să evalueze riscul pentru sănătate pentru fiecare situaţie.  +  Capitolul VIII Inspecţia sanitară a zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere  +  Articolul 23Inspecţia sanitară a unei zone naturale amenajate pentru îmbăiere se face de către direcţia de sănătate publică teritorială, asigurându-se identificarea şi evaluarea riscurilor microbiologice şi chimice ce pot afecta folosirea în siguranţă a unei ape de îmbăiere sau a unei plaje.  +  Articolul 24 (1) Evaluarea sanitară a zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere trebuie făcută de către direcţia de sănătate publică teritorială: a) în mod obligatoriu, atunci când se solicită autorizarea sanitară; evaluarea constă într-o expertiză sanitară, programată în comun cu operatorul plajei şi desfăşurată conform Fişei 1 de evaluare şi inspecţie sanitară cuprinse în anexa nr. 1, în scopul identificării surselor de poluare, stabilirii unui program de monitorizare a calităţii apei de îmbăiere şi stabilirii măsurilor ce trebuie luate pentru a fi protejată sănătatea populaţiei de pericolele existente; b) în mod obligatoriu anual, înainte de deschiderea sezonului de îmbăiere, în cazul zonelor de îmbăiere deja autorizate sanitar şi care solicită reînnoirea autorizării din punct de vedere sanitar, programată în comun cu operatorul plajei, conform Fişei 1 de evaluare şi inspecţie sanitară cuprinse în anexa nr. 1, în scopul revizuirii programului de monitorizare a calităţii apei de îmbăiere şi a măsurilor de remediere aplicate pentru a fi protejată sănătatea populaţiei de pericolele existente şi corectării eventualelor deficienţe observate; c) periodic, în timpul sezonului de îmbăiere, conform Fişei 2 de inspecţie sanitară cuprinse în anexa nr. 1, în scopul depistării aspectelor recente şi a impactului acestora asupra calităţii apei de îmbăiere şi pentru prelevare de probe de control al calităţii apei; d) adiţional, în vârf de sezon, în diferite zile şi la diferite ore ale zilei, neanunţat şi conform Fişei 3 de inspecţie sanitară cuprinse în anexa nr. 1; e) ori de câte ori se înregistrează un risc pentru sănătate; f) prealabil oricărei noi modificări sau noi activităţi importante ce urmează a avea loc în zona naturală amenajată pentru îmbăiere, la solicitarea operatorului plajei; rezultatele inspecţiei sanitare trebuie să fundamenteze decizia privind dezvoltarea zonei respective. (2) Inspecţia sanitară a zonelor naturale de îmbăiere folosite în mod tradiţional trebuie făcută de către direcţia de sănătate publică teritorială sau de alte persoane împuternicite de Ministerul Sănătăţii: a) în mod obligatoriu anual, pentru identificarea zonei şi stabilirea măsurilor de protecţie şi avertizare a populaţiei; b) ori de câte ori se înregistrează un risc pentru sănătatea publică.  +  Articolul 25 (1) Activităţile de inspecţie sanitară trebuie să urmărească trei aspecte principale: a) calitatea apei de îmbăiere, vizual şi prin control de laborator; b) plaja, vizual şi prin control de laborator; c) facilităţile existente. (2) Expertiza sanitară constă în: a) pregătirea inspecţiei prin culegerea tuturor informaţiilor existente privind condiţiile din zonă, întocmirea unui dosar în care să fie incluse toate datele existente, inclusiv date privind starea de sănătate, dacă sunt disponibile, informarea operatorului plajei, a potenţialilor poluatori, a potenţialilor utilizatori şi autorităţii locale de mediu; b) inspecţia propriu-zisă a zonei în cauză; c) redactarea raportului preliminar care trebuie să includă recomandări privind monitorizarea calităţii apei de îmbăiere de către operator; d) redactarea raportului final, în care trebuie făcută coroborarea cu rezultatele de laborator privind calitatea apei de îmbăiere. (3) Activitatea de inspecţie sanitară, în orice situaţie, se încheie cu un raport final de evaluare a riscurilor şi cu concluzii privind condiţiile de folosire a zonei. (4) În situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) şi în cazul identificării unui risc pentru sănătate, datele inspecţiei sanitare se coroborează cu datele de laborator privind calitatea apei de îmbăiere.  +  Articolul 26 (1) Modelul Fişei 1 de evaluare şi inspecţie sanitară şi al fişelor 2 şi 3 de inspecţie sanitară este prevăzut în anexa nr. 1. (2) Pentru autorizarea sanitară şi pentru inspecţia anuală, înainte de deschiderea sezonului de îmbăiere, în cazul zonelor naturale de îmbăiere deja autorizate sanitar, se utilizează Fişa 1 din anexa nr. 1.  +  Capitolul IX Raportarea  +  Articolul 27 (1) Direcţiile de sănătate publică teritoriale trimit rezultatele obţinute în urma monitorizării zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere la institutul de sănătate publică la care sunt arondate şi Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, conform modelului de raportare al "Fişei zonelor naturale folosite pentru îmbăiere", prevăzut în anexa nr. 2, în termen de 45 de zile de la data închiderii sezonului de îmbăiere. (2) Pentru raportare se vor lua în considerare următorii parametri: a) 2 parametri microbiologici: coliformi totali, coliformi fecali şi streptococi fecali; b) 3 parametri fizico-chimici: uleiuri minerale, substanţe tensioactive de suprafaţă şi fenoli. (3) În situaţia în care se face o raportare ţinându-se cont şi de alţi parametri pe lângă cei minimum ceruţi, raportarea se face în mod separat, cu specificarea parametrilor raportaţi. (4) Fişa apei de îmbăiere trebuie să fie însoţită de o prezentare a situaţiei în care se pot preciza câteva dintre cele mai frecvente motive ce au determinat neconformarea unor zone de îmbăiere şi alte observaţii, după cum urmează: a) numărul de zone naturale amenajate pentru îmbăiere, identificate - în ape costiere, în ape tranzitorii, în ape dulci; dacă în comparaţie cu sezonul de îmbăiere precedent au fost adăugate alte zone, numărul de zone retrase şi motivele retragerii; b) numărul de zone naturale amenajate pentru îmbăiere, autorizate - în ape costiere, în ape tranzitorii, în ape dulci; dacă în comparaţie cu sezonul de îmbăiere precedent au fost adăugate alte zone, numărul de zone retrase şi motivele retragerii; c) analiza modificărilor apărute în situaţia zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere, identificate şi/sau autorizate. (5) Fişa apei de îmbăiere va fi însoţită de raportarea numerică şi pe cod de boală a cazurilor de îmbolnăvire Nr. 133/13.II.2004 7 sau de accident, înregistrate ca suspecte ori diagnosticate ca fiind determinate de calitatea apei de îmbăiere sau a condiţiilor dintr-o zonă naturală amenajată sau folosită tradiţional pentru îmbăiere. (6) Direcţiile de sănătate publică teritoriale vor transmite prefecturii şi primarului localităţii de care aparţin respectivele zone de îmbăiere un raport anual privind rezultatele monitorizării calităţii apei de îmbăiere, inspecţiei sanitare şi a problemelor de sănătate identificate în sezonul anului în curs: a) numărul de zone naturale amenajate pentru îmbăiere, autorizate sanitar; evaluarea acestor zone de îmbăiere în raport cu anul precedent; procentul de probe care au corespuns valorilor obligatorii şi valorilor de referinţă din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002; numărul zonelor interzise sau restricţionate pe perioada sezonului de îmbăiere; modul de informare a populaţiei; b) numărul de zone naturale de îmbăiere neautorizate sanitar, dar folosite în mod tradiţional conform art. 2 lit. b); evaluarea acestor zone de îmbăiere în raport cu anul precedent; modul de informare a populaţiei.  +  Articolul 28 (1) Institutul de Sănătate Publică Bucureşti va elabora Raportul naţional privind calitatea apei de îmbăiere din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere şi îl va transmite Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în luna decembrie a fiecărui an. (2) Raportul naţional privind calitatea apei de îmbăiere din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere va fi transmis Comisiei Europene, începând cu data aderării la Uniunea Europeană. (3) Informaţiile privind programele de monitorizare a zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere şi rezultatele lor sunt disponibile pe site-urile autorităţilor implicate, începând din anul 2005. (4) Raportul naţional anual care descrie calitatea apei de îmbăiere va fi disponibil pe site-ul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti.  +  Capitolul X Colaborarea instituţională şi participarea publicului  +  Articolul 29 (1) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor colabora la aplicarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, şi ale prezentelor norme de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, la nivel central şi local, pentru managementul zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere. (2) Autorităţile vor implica toate părţile interesate: organizaţii neguvernamentale, utilizatori, operatori, populaţie în procesul de informare şi de management al zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere. (3) Modalităţile de colaborare sunt următoarele: a) schimbul reciproc de informaţii privind aspectele specifice zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere; b) organizarea de întâlniri periodice la nivel central şi local pentru evaluarea situaţiei privind zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, în vederea identificării problemelor şi soluţiilor de îmbunătăţire; c) în situaţia condiţiilor de urgenţă, consultarea reciprocă a autorităţilor competente: prefectură, primărie, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, direcţiile de sănătate publică teritorială, Administraţia Naţională "Apele Române" şi persoanelor interesate pentru formularea unui punct de vedere comun privind acţiunile de intervenţie şi de informare a populaţiei; d) mediatizarea de către autorităţile de la nivel central şi local a procedurilor de autorizare, monitorizare, inspecţie şi informare a populaţiei despre calitatea apei din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere; e) elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea procedurilor de lucru sau a modificării reglementărilor privind zonele naturale amenajate pentru îmbăiere.  +  Capitolul XI Dispoziţii finale  +  Articolul 30 (1) Cheltuielile pentru realizarea programului de monitorizare a calităţii apei de îmbăiere din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere sunt suportate de către operatorii zonelor. (2) În situaţia zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere în mod tradiţional, conform art. 2 lit. b), monitorizarea calităţii apei este suportată de către direcţia de sănătate publică teritorială, în limita disponibilităţilor bugetului alocat programului de supraveghere, sau prin suport financiar de la administraţia publică locală în al cărui teritoriu se află zona respectivă. (3) În situaţia unor accidente de poluare costurile pentru monitorizarea adiţională şi a programului de reabilitare vor fi suportate de către poluator, în condiţiile legii. (4) Cheltuielile pentru inspecţiile sanitare obligatorii, periodice şi adiţionale şi pentru controlul periodic al calităţii apei de îmbăiere din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere sunt suportate de către direcţia de sănătate publică teritorială. (5) Cheltuielile pentru efectuarea unei inspecţii sanitare ca urmare a solicitării justificate, de către operatorul plajei sau de orice altă persoană juridică sau fizică, sunt suportate de către solicitant.  +  Articolul 31 (1) Posturile de prim ajutor sau de asistenţă medicală, organizate în zonele naturale amenajate în timpul sezonului de îmbăiere, vor înregistra şi informaţii privind zona naturală utilizată pentru îmbăiere de către solicitantul de asistenţă medicală. (2) Aceste înregistrări vor fi raportate numeric şi pe coduri de boli către direcţia de sănătate publică teritorială. (3) Orice caz de îmbolnăvire sau accident suspectat ori diagnosticat de a fi generat de calitatea apei de îmbăiere sau de condiţiile din zonele naturale, amenajate sau folosite tradiţional în acest scop, trebuie raportat imediat direcţiei de sănătate publică teritoriale de către medicii de familie, specialişti din policlinici şi spitale.  +  Articolul 32Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 la norme    Fişa l de evaluare şi inspecţie sanitară──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              A. Informaţii generale    Denumirea zonei de îmbăiere:    Localizarea:    Tipul de apă: dulce [] marină []    Autoritatea responsabilă de supraveghere, inspecţie sanitară şi control:    Adresa Telefon: Fax: E-mail:    Numele laboratorului de analize:    Adresa Telefon: Fax: E-mail:    laboratorului:    Distanţa (km) până la locul de prelevare:    Timpul necesar pentru transport (minute):    Numele şi prenumele persoanei responsabile de probe pe timpul    transportului:    Ce tip de relief sau activitate umană zona de îmbăiere (se bifează în    căsuţă situaţia corespunzătoare):    pădure [] câmpie [] dealuri [] mlaştini [] fluviu, râu, canal []    zonă agricolă: [] (se specifică ce anume) ............ localitate urbană []    localitate rurală [] zonă comercială [] zonă rezidenţială [] zonă    industrială [] (se specifică ce anume)..................    hotel [] port [] aeroport [] şosea [] cale ferată []    zonă militară [] zonă de depozitare a deşeurilor []    altele (se specifică) ....................    Detalii adiţionale, dacă este cazul (informaţii despre istoricul, motivul    evaluării, alte contacte etc.)    Mărimea zonei    de îmbăiere: suprafaţa (mý): lungimea (m): adâncimea medie (m):    Există plaje ? da [] suprafaţa (mý): lungimea (m):    nu []    Direcţia principală a curenţilor: viteza obişnuită (m/s):    Direcţia principală a vântului/brizei: viteza obişnuită a vântului sau                                              brizei (km/s):    Configuraţia ţărmului:    Diguri: da [] nu [] nu []    Înălţimea medie a valurilor:    Precipitaţii (total modele sezoniere:    anual):    Temperatura medie a apei: cea mai joasă din an cea mai ridicată din an:    Temperatura medie a aerului: cea mai joasă din cea mai ridicată din an:                                  an:    Facilităţi acces apă potabilă:    publice: nr. de toalete: nr de duşuri: da [] nu []    da [] nu []    Coşuri de gunoi: da [] nu [] Sunt ele protejate de animale sau păsări                                                         da [] nu []    Există metode folosite pentru avertizarea publicului faţă de    pericole ? da [] nu []    dacă da încercuiţi;    Plăcuţe plăcuţe desenate, steaguri, altele, specificaţi    avertizoare    scrise,    Sunt adecvate facilităţile de mai sus ? da [] nu []    Accesibilitatea: drum asfaltat [] potecă [] fără acces []    Există o parcare corespunzătoare ? da [] nu []                              B. Riscuri microbiologice    Ape uzate menajere sau din zootehnie.    Calitatea apei de îmbăiere este afectată sau este posibil a fi afectată de    deversările din: sistemele individuale de evacuare a apelor uzate    menajere: [] sistemul public de canalizare: [] staţiile de tratare ape    uzate menajere: [] evacuări de ape uzate la distante mari de ţărm: []    activităţi agricole: [] activităţi de acvacultura: [] rezervaţii de    animalele sau păsări domestice sau de animale sau păsări sălbatice: []    crescătorii de păsări sau animale: []    Evacuările sunt: continue: [] discontinue: []    Există posibilitate ca scurgeri de la toalete, duşuri sau alte să    contamineze aria ? da [] nu []    Densitatea îmbăietorilor poate să afecteze calitatea apei ?    da [] nu []    Ape pluviale    Calitatea apei de îmbăiere este afectată sau este posibil să fie afectată    de deversări din surse nepunctuale provenind din: sistemul pluvial al    localităţii []    din refularea sistemului de canalizare în cel pluvial: []    terenuri agricole: [] drenaj natural: []    Vânturile din larg par să aducă apă poluată spre aria de îmbăiere? : []    Curenţii din apă par să aducă apă poluată spre aria de îmbăiere ? : []    Valurile par să aducă apă poluată spre aria de îmbăiere ? : []    Date microbiologice sau date adiţionale*    *orice răspuns pozitiv cere investigaţii detaliate şi analiză de risc.    Această investigaţie trebuie să includă:    - apropierea sursei potenţiale de poluare de zona de îmbăiere;    - istoricul şi numărul incidentelor de contaminare din ultimul an;    - cantitatea de precipitaţii care determină evenimentele de contaminare      (şi durata medie a contaminării)    - pentru deversările din canalizare sau din staţiile de epurare, includerea      tipului de tratament folosit, capacitatea sistemului, debitul şi      variabilitatea lui, indicatorii de eficienţă şi de monitorizare.    - pentru apele uzate deversate de la complexele zootehnice: tipul de      animale sau păsări şi indicatori de eficienţă şi de monitorizare ai      sistemului de epurare şi tratare.                       C. Riscuri chimice şi alte pericole      Calitatea apei:    Pare că apa este afectată de : deversări din surse industriale [] şiroiri    din agricultură [] utilizarea apei pentru navigaţie sau agrement []    şiroire pluvială din urban [] plutesc deşeuri de plastic []    sunt pete de ulei [] este prezentă spumă [] sunt prezente alge []    alte tipuri de deşeuri sau reziduuri []    Se observă, în larg sau la mal, vânt ce pare că poate aduce apă poluată la    nivelul zonei de îmbăiere []    Se observă curenţii ce par că pot aduce apă poluată la nivelul apei de    îmbăiere []    Se observă valuri ce par că pot aduce apă poluată la nivelul apei de    îmbăiere []        Calitatea nisipului    Pare ca nisipul să fie afectat de : deversări din surse industriale []    şiroiri din agricultură [] utilizarea apei pentru navigaţie sau    agrement [] şiroire pluvială din urban [] sunt deşeuri de plastic []    sunt deşeuri de cauciuc [] sunt pete de ulei [] este prezentă spumă []    Sunt prezente alge []    Există alte tipuri de deşeuri sau reziduuri: da []    (descrieţi)......................................... nu []    Date despre chimia apei sau alte comentarii    adiţionale..............................................................    *toate răspunsurile pozitive necesită investigaţii detaliate şi analiză de    risc. Aceste investigaţii trebuie să includă:    - proximitatea surselor potenţiale faţă de zona de îmbăiere;    - pentru ambarcaţiuni: densitate şi deversări din acestea; pentru şiroirea      pluvială din urban, precipitaţiile;    - pentru deversările din zonele industriale: tipul de descărcare,      tratamentul folosit, debite şi variabilitatea, capacitatea sistemului şi      indicatorii de eficienţă,                       D. Informarea    Sistemele de raportare    Sunt cunoscute instituţiile şi organismele la care trebuie anunţată orice    modificare a calităţii apei de îmbăiere: da [] nu []    Este actualizat registrul de evidenţă a probelor prelevate şi analizate şi    a inspecţiilor efectuate: da [] nu []                        E. Concluzii    Prelevarea de probe:    în acest spaţiu se trec localizările punctelor de prelevare, frecvenţa şi    timpul de prelevare, parametrii ce trebuie monitorizaţi sau parametrii    pentru a căror analiză au fost prelevate probele.    Recomandări: în acest spaţiu se descriu circumstanţele ce au indicat    amplasarea de panouri avertizoare sau de închidere a zonei.        *La fişă se ataşează o hartă a zonei conţinând sursele posibile de        poluare bine marcate, localităţile şi reţelele de infrastructură,        precum şi un plan de situaţie detaliat cu delimitarea zonei de îmbăiere        şi marcarea locurilor de posibil accident prin înec sau lovire, precum        şi poziţia avertizoarelor privind calitatea apei;    Pe ambele documente trebuie să apară clar coordonatele şi sistemul    topografic de referinţă.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Fişa 2 de inspecţie sanitară──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. Informaţii generale    Denumirea zonei de îmbăiere:    Localizarea:    Tipul de apă: dulce [] marină []    Autoritatea responsabilă de supraveghere, inspecţie sanitară şi control:    Adresa Telefon: Fax: E-mail:    Numele laboratorului de analize:    Adresa Telefon: Fax: E-mail:    laboratorului:    Distanta (km) până la locul de prelevare:    Timpul necesar pentru transport (minute):    Numele şi prenumele persoanei responsabile de probe pe timpul    transportului:    Se observă modificări în direcţia principală a vântului/brizei în ziua    inspecţiei: da [] nu []    Se observă modificări în direcţia principală a curenţilor în ziua    inspecţiei: da [] nu []    înălţimea valurilor în ziua inspecţiei    Temperatura apei în ziua inspecţiei:    Temperatura aerului în ziua inspecţiei:    Facilităţile publice sunt funcţionale în ziua inspecţiei: da [] nu []    nr. de toalete: nr. de duşuri: acces apă potabilă:                                                 da [] nu []    Coşuri de gunoi: da [] nu [] Sunt ele protejate de animale sau păsări                                                 da [] nu []    Sunt folosite metodele pentru avertizarea publicului fată de pericole ?    da [] nu [] dacă da încercuiţi:    plăcute scrise, plăcuţe desenate, steaguri, altele, specificaţi    Sunt actualizate informaţiile de avertizare: da [] nu []    Nr. de persoane care utilizează zona la data inspecţiei:    Sunt adecvate facilităţile de mai sus ? da [] nu []    sunt igienizate corespunzător : da [] nu []    Accesibilitatea în zonă este corespunzătoare: da [] nu []    Parcare este întreţinută corespunzător : da [] nu []                               B. Riscuri microbiologice        Ape uzate menajere sau din zootehnie.    Calitatea apei de îmbăiere este afectată de deversările din:    sistemele individuale de evacuare a apelor uzate menajere: [] sistemul    public de canalizare: [] staţiile de tratare ape uzate menajere: []    evacuări de ape uzate la distante mari de ţărm: [] activităţi agricole: []    activităţi de acvacultura: [] rezervaţii de animalele sau păsări domestice    sau de animale sau păsări sălbatice: [] crescătorii de păsări sau    animale: []    Evacuările sunt: continue: [] discontinue: []    Există scurgeri de la toalete, duşuri sau alte ce pot să contamineze zona ?    da [] nu []    Densitatea îmbăietorilor poate să afecteze calitatea apei ? da [] nu []        Ape pluviale    Calitatea apei de îmbăiere este afectată de:    deversări din surse nepunctuale provenind din: sistemul pluvial al    localităţii învecinate [] refularea sistemului de canalizare în cel    pluvial: [] terenuri agricole: [] drenaj natural: []    Este adusă din larg, de către vânt apă poluată spre aria de îmbăiere? : []    Este adusă din larg de către curenţii din apă apă poluată spre aria de    îmbăiere ? : []    Este adusă din larg de către valuri apă poluată spre aria de îmbăiere ?: []    Date microbiologice sau date adiţionale*    *orice răspuns pozitiv cere investigare detaliată şi analiză de risc.    Această investigaţie trebuie să includă informarea autorităţii responsabile    de controlul sursei potenţiale de poluare a zonei de îmbăiere, autorităţii    administrative a sursei de poluare identificată autorităţii administrative    locale.                         C. Riscuri chimice şi alte pericole        Calitatea apei:    Apa este afectată (culoare, miros) de: deversări din surse industriale []    şiroire din agricultură []    utilizarea apei pentru navigaţie sau agrement [] şiroire pluvială din    urban [] plutesc deşeuri de plastic []    sunt pete de ulei [] este prezentă spumă [] sunt prezente alge [] alte    tipuri de deşeuri sau reziduuri []    Se observă, în larg sau la mal, vânt ce pare că poate aduce apă poluată la    nivelul zonei de îmbăiere []    Se observă curenţii ce pot aduce apa poluată la nivelul apei de îmbăiere []    Se observă valuri ce pot aduce apă poluată la nivelul apei de îmbăiere []       Calitatea nisipului    Nisipul este afectat de: deversări din surse industriale [] şiroire din    agricultură [] utilizarea apei pentru navigaţie sau agrement [] şiroire    pluvială din urban [] sunt deşeuri de plastic [] sunt deşeuri de    cauciuc []    sunt pete de ulei [] este prezentă spumă []    Sunt prezente alge []    Există alte tipuri de deşeuri sau reziduuri: nu [] da []    (descrieţi) .............................    Date despre chimia apei sau alte comentarii    adiţionale................................................................    *toate răspunsurile pozitive necesită investigare detaliată şi analiză de    risc. Această investigaţie trebuie să includă informarea autorităţii    responsabile de controlul sursei potenţiale de poluare a zonei de îmbăiere,    autorităţii administrative a sursei de poluare identificată, autorităţii    administrative locale.                                     D. Informarea    Sistemele de raportare    Sunt cunoscute de către operator instituţiile şi organismele la care    trebuie anunţată orice modificare a calităţii apei de îmbăiere: da []    nu []    Este actualizat registrul de evidenţă a probelor prelevate şi analizate şi    a inspecţiilor efectuate: da [] nu []    A informat operatorul despre vreo modificare a calităţii apei de îmbăiere:    da [] nu []    Au fost primite de către operator reclamaţii de la utilizatori: da []    nu [] Specificaţi:                                      E. Concluzii    Prelevarea de probe: în acest spaţiu se trec localizările punctelor de    prelevare, frecvenţa şi timpul de prelevare, parametrii pentru a căror    analiză au fost prelevate probele.    Recomandări: în acest spaţiu se descriu circumstanţele ce au indicat    amplasarea de panouri avertizoare sau de închidere a zonei, sancţionarea    operatorului,──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Fişa 3 de inspecţie sanitară──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              A. Informaţii generale    Denumirea zonei de îmbăiere:    Localizarea:    Tipul de apă: dulce [] marină []    Autoritatea responsabilă de supraveghere, inspecţie sanitară şi control:    Adresa Telefon: Fax: E-mail:    Se observă modificării ale direcţiei principale a vântului/brizei:                                                                da [] nu []    Se observă modificări în direcţia principală a curenţilor: da [] nu []    înălţimea valurilor:    Temperatura apei:    Temperatura aerului:    Facilităţi publice funcţionează corespunzător: da [] nu []                                                            acces apă potabilă:    sunt igienizate corespunzător: da [] nu [] da [] nu []    Coşuri de gunoi: da [] nu [] Sunt ele protejate de animale sau păsări                                                                  da [] nu []    Sunt folosite metodele pentru avertizarea publicului faţă de pericole ?    Informaţia este actualizată ? da [] nu []:    Nr. de persoane ce utilizează zona la data inspecţiei:    Sunt adecvate facilităţile de mai sus ? da [] nu []    Accesibilitatea la zona de îmbăiere este menţinută corespunzător                                               da [] nu []    Parcarea este întreţinută igienic ? da [] nu []                              B. Riscuri microbiologice        Ape uzate menajere sau din zootehnie.    Calitatea apei de îmbăiere este afectată de deversările din:    sistemele individuale de evacuare a apelor uzate menajere: [] sistemul    public de canalizare: [] staţiile de tratare ape uzate menajere: []    evacuări de ape uzate la distanţe mari de ţărm: [] activităţi agricole: []    activităţi de acvacultura: [] rezervaţii de animalele sau păsări domestice    sau de animale sau păsări sălbatice: [] crescătorii de păsări sau    animale: []    Evacuările sunt: continue: [] discontinue: []    Sunt scurgeri de la toalete, duşuri sau alte ce contaminează zona ? da []    nu []    Densitatea îmbăietorilor afectează calitatea apei? da [] nu []        Ape pluviale    Calitatea apei de îmbăiere este afectată de deversări din surse nepunctuale    provenind din: sistemul pluvial al localităţii învecinate [] refularea    sistemului de canalizare în cel pluvial sistemul: [] terenuri agricole: []    drenaj natural: []    Vânturile din larg aduc apă poluată spre aria de îmbăiere?: []    Curenţii din apă aduc apă poluată spre aria de îmbăiere?: []    Valurile aduc apă poluată spre aria de îmbăiere?: []    Date microbiologice sau date adiţionale*    *orice răspuns pozitiv trebuie investigat printr-o nouă inspecţie şi    prelevare de probe dacă este cazul.                     C. Riscuri chimice şi alte pericole        Calitatea apei:    Apa este afectată de: deversări din surse industriale [] şiroire din a    agricultură [] utilizarea apei pentru navigaţie sau agrement [] şiroire    pluvială din urban [] plutesc deşeuri de plastic []    sunt pete de ulei [] este prezentă spumă [] sunt prezente alge []    alte tipuri de deşeuri sau reziduuri []    Se observă, în larg sau la mal, vânt aduce apă poluată la nivelul zonei de    îmbăiere []    Se observă curenţii ce aduc apă poluată la nivelul apei de îmbăiere []    Se observă valuri ce aduc apă poluată la nivelul apei de îmbăiere []        Calitatea nisipului    Nisipul este afectat de : deversări din surse industriale [] şiroire din    agricultură [] utilizarea apei pentru navigaţie sau agrement [] şiroire    pluvială din urban [] sunt deşeuri de plastic [] sunt deşeuri de    cauciuc []    sunt pete de ulei [] este prezentă spumă []    Sunt prezente alge []    Există prezente alte tipuri de deşeuri sau reziduuri: da []    (descrieţi )................................ nu []    Date despre chimia apei sau alte comentarii    adiţionale.............................................    ------    *toate răspunsurile pozitive necesită investigaţie.                                       D. Informarea    Sistemele de raportare    Au fost anunţate de către operator instituţiile şi organismele despre    modificarea a calităţii apei de îmbăiere: da [] nu []    Este actualizat registrul de evidenţă a probelor prelevate şi analizate şi    a inspecţiilor efectuate: da [] nu []                                       E. Concluzii    Recomandării în acest spaţiu se descriu circumstanţele ce au indicat    amplasarea de panouri avertizoare sau de închidere a zonei, sancţionarea    operatorului.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2 la norme                                     RAPORTARE    Fişa zonelor naturale folosite pentru îmbăiere    1. Judeţul ....................    2. Sezonul de îmbăiere: de la ........... la .........    3. Rezultatele principale:    3.1. Evoluţia rezultatelor pentru zonele litorale amenajate pentru         îmbăiere în anii: 
  Anul Suma
  C(I) nr. C(I) % C(G) nr. C(G) % NF nr. NF % NC nr. NC % Stop nr. Stop %
      3.2. Evoluţia rezultatelor pentru zonele naturale pe ape dulci,         amenajate în anii: 
  Anul Suma
  C(I) nr. C(I) % C(G) nr. C(G) % NF nr. NF % NC nr. NC % Stop nr. Stop %
  Parametrii pentru care se calculează complianţa la norme: coliformi totali (CT), coliformi fecali (CF), uleiuri minerale, substanţe active de suprafaţă şi fenoli.Se precizează metoda de analiză pentru toţi parametrii pentru care este calculată complianţa:suma - numărul total de zone naturale amenajate pentru îmbăiere;C(I) - numărul şi procentul de zone naturale amenajate pentru îmbăiere, la care frecvenţa de prelevare a probelor a fost conformă cu prevederile legale şi ale căror valori au corespuns cu valorile obligatorii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 459/2002;C(G) - numărul şi procentul de zone naturale amenajate pentru îmbăiere, la care frecvenţa de prelevare a probelor a fost conformă cu prevederile legale şi ale căror valori au corespuns cu valorile de referinţă din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 459/2002;NF - numărul şi procentul de zone naturale amenajate pentru îmbăiere, la care frecvenţa de prelevare a probelor a fost inadecvată;NC - numărul şi procentul de zone naturale amenajate pentru îmbăiere, la care valorile analizelor probelor prelevate nu au corespuns cu valorile obligatorii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 459/2002 sau care nu sunt analizate ori pentru care nu există date disponibile;stop - numărul şi procentul de zone naturale amenajate pentru îmbăiere, unde îmbăierea a fost interzisă pe durata sezonului de îmbăiere.
      3.3. Evoluţia zonelor naturale neamenajate, dar folosite în mod tradiţional
           pentru îmbăiere:
   
  Judeţul, anul Suma
  Stop E C A
  1.... mare Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
  râu-lac
  ..... mare
  Total: râu-lac
  Suma - numărul de zone naturale neamenajate, dar utilizate conform obiceiurilor locale, identificate şi luate în evidenţă;Stop - numărul şi procentul de zone neamenajate, interzise folosirii publicului de către autoritatea de sănătate publică;E - numărul şi procentul de zone naturale neamenajate la care a fost făcută o inspecţie sanitară pe sezon;C - numărul şi procentul de zone naturale neamenajate la care a fost efectuat un control al calităţii apei de către autoritatea de sănătate publică sau autoritatea teritorială de protecţie a mediului;A - numărul şi procentul de zone naturale neamenajate pentru care sunt folosite metode de avertizare a publicului.---------