HOTĂRÂRE nr. 111 din 5 februarie 2004privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 13 februarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat integral de la bugetul de stat. (2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit în continuare Oficiu, asigură aplicarea strategiei şi politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. (3) Sediul Oficiului este în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 2Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, prevăzute în actele normative în vigoare, Oficiul exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care elaborează strategia de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, în conformitate cu politica economică a Guvernului şi cu tendinţele pe plan mondial, precum şi orientarea generală pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de statul român în domeniul controlului armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii; b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate; c) de administrare, prin care se asigură administrarea rezervelor de mobilizare şi a patrimoniului propriu; d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; e) de autoritate de stat, prin care se asigură organizarea, coordonarea şi controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 2, Oficiul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. elaborează strategia privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi asigură implementarea acesteia;2. îndeplineşte atribuţiile ce îi revin Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;3. organizează, coordonează şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiilor şi agenţilor economici privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;4. elaborează, pe baza cererilor instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice şi a propunerilor autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor şi agenţilor economici, proiectele planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, planului de pregătire a economiei naţionale pentru apărare şi programului cuprinzând obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, pe care le supune aprobării conform legii;5. iniţiază, elaborează şi promovează sau avizează, după caz, proiecte de acte normative privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, industria de apărare, rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, protecţia civilă sau cele care au implicaţii asupra acestor domenii;6. organizează, coordonează şi administrează măsurile şi acţiunile referitoare la sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare şi exercită controlul asupra îndeplinirii acestora;7. analizează şi avizează, din punct de vedere al sarcinilor la mobilizare, propunerile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale celorlalte instituţii referitoare la elaborarea proiectului bugetului de stat pentru război;8. administrează rezervele de mobilizare;9. cuprinde în planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare măsuri de păstrare a capacităţilor de apărare identificate de ministerele de resort şi ţine evidenţa acestor capacităţi;10. transmite autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor şi agenţilor economici, după caz, sarcinile rezultate din planul de mobilizare a economiei naţionale, planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare, programul cuprinzând obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare şi din precizările metodologice referitoare la măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea îndeplinirii acestora;11. cuprinde în bugetul propriu fondurile necesare pentru îndeplinirea măsurilor stabilite prin planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare;12. solicită, în condiţiile legii, date şi informaţii privind potenţialul economic şi uman al autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice şi agenţilor economici;13. elaborează instrucţiuni, regulamente, nomenclatoare şi norme metodologice în domeniul său de activitate, pe care le supune aprobării, conform legii;14. îndeplineşte atribuţiile autorităţii de specialitate, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 44/2003;15. aprobă inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare, precum şi actualizarea acestuia;16. coordonează asigurarea resurselor materiale necesare susţinerii efortului de apărare prin planul de mobilizare a economiei naţionale;17. asigură desfăşurarea lucrărilor de secretariat pentru Comisia Centrală de Rechiziţii, la nivel naţional, şi comisiilor mixte de rechiziţii, în unităţile administrativ-teritoriale, conform prevederilor legale;18. controlează, împreună cu instituţiile publice beneficiare, evidenţa, întreţinerea şi starea tehnică a bunurilor supuse rechiziţiei şi verifică exactitatea datelor comunicate de instituţii şi agenţii economici;19. elaborează, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiilor economico-militare ale unităţilor administrativteritoriale;20. avizează solicitările privind concesionarea bunurilor şi serviciilor, conform legii;21. organizează, coordonează şi controlează la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale activităţile privind consumul raţionalizat al populaţiei în situaţii de mobilizare şi război;22. întocmeşte, coordonează, analizează şi avizează documentele de mobilizare la locul de muncă, pe unităţi administrativ-teritoriale, în vederea aprobării acestora, conform legii;23. îndrumă şi controlează activitatea comisiilor pentru probleme de apărare, constituite în cadrul autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice şi agenţilor economici cărora le revin sarcini în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;24. coordonează în unităţile administrativ-teritoriale, prin oficiile judeţene, modul de întocmire a lucrărilor privind asigurarea cererilor unităţilor militare pe timpul mobilizării, existentul şi starea calitativă a bunurilor prevăzute a fi asigurate;25. analizează, la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, cererile de întrebuinţare a unor rezerve materiale, umane şi financiare prevăzute a fi utilizate în caz de mobilizare sau război şi face propuneri, conform legii;26. verifică, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat sau separat, prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare, stadiul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, conform planului aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării;27. asigură pe plan intern managementul tuturor activităţilor pentru implementarea prevederilor documentelor internaţionale la care ţara noastră este parte, pe linia controlului armamentelor, creşterii încrederii şi securităţii;28. planifică sau/şi coordonează pregătirea centralizată a personalului destinat executării activităţilor specifice de verificare a armamentelor conform actelor internaţionale în domeniu, organizată în ţară sau străinătate;29. editează buletine informative şi alte publicaţii de specialitate. (2) Oficiul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.  +  Articolul 4Oficiul colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, agenţi economici, precum şi cu persoane juridice şi fizice, având dreptul de a solicita date şi informaţii necesare în vederea realizării atribuţiilor sale.  +  Articolul 5 (1) Oficiul este condus de un şef, funcţie asimilată cu funcţia de secretar de stat, ajutat de un adjunct, funcţie asimilată cu funcţia de subsecretar de stat. (2) Şeful Oficiului şi adjunctul său se numesc prin decizie a primului-ministru. (3) Şeful Oficiului are calitatea de ordonator principal de credite. (4) Şeful Oficiului conduce întreaga activitate a instituţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii. (5) Şeful Oficiului reprezintă instituţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, şeful Oficiului emite ordine şi instrucţiuni în condiţiile legii. (7) Adjunctul şefului Oficiului îndeplineşte atribuţiile delegate prin ordin de şeful Oficiului.  +  Articolul 6 (1) Oficiul are un secretar general care este numit în condiţiile legii. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului, precum şi alte însărcinări stabilite de şeful Oficiului.  +  Articolul 7 (1) Pe lângă şeful Oficiului funcţionează Colegiul Oficiului, ca organ consultativ. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului Oficiului se aprobă prin ordin al şefului Oficiului.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În cadrul structurii organizatorice a Oficiului, prin ordin al şefului Oficiului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau alte colective specializate şi se pot stabili posturile de conducere ale acestora, în condiţiile legii. (3) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al şefului Oficiului. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Oficiului se stabilesc, potrivit legii, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare şi a fişelor posturilor.  +  Articolul 9În structura Oficiului, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, funcţionează oficii de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare, fără personalitate juridică, denumite în continuare oficii judeţene.  +  Articolul 10 (1) Numărul maxim de posturi din structura organizatorică a Oficiului este de 300, exclusiv demnitarii. (2) Statul de funcţii al Oficiului se aprobă prin ordin al şefului Oficiului, în limita numărului de posturi prevăzut la alin. (1). (3) Modificările în structura organizatorică se vor efectua cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura acestora, precum şi în creditele alocate, potrivit legii bugetului de stat. (4) Încadrarea Oficiului se face cu cadre militare detaşate de la instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, precum şi cu personalul civil de specialitate.  +  Articolul 11Salarizarea personalului din structura Oficiului se face potrivit legii.  +  Articolul 12 (1) Pentru activităţile proprii, inclusiv pentru controlul armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii, Oficiul are în dotare un parc de mijloace de transport. Numărul maxim al mijloacelor de transport şi normele privind consumul lunar de carburanţi sunt stabilite în anexa nr. 2. (2) Pentru deplasarea în zonele calamitate, precum şi pentru intervenţii, exerciţii şi alte activităţi specifice, personalului oficiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti i se asigură mijloace de transport din parcul prefecturilor şi al consiliilor judeţene, în limita a 40 de litri carburant lunar, contravaloarea acestuia fiind decontată de Oficiu.  +  Articolul 13Prefecturile, împreună cu consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, asigură oficiilor judeţene spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţilor.  +  Articolul 14 (1) Actualul Oficiu se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. (2) Reîncadrarea personalului se face conform legii şi pe baza condiţiilor de încadrare stabilite prin ordin al şefului Oficiului.  +  Articolul 15 (1) În caz de mobilizare sau război, Oficiul se organizează şi funcţionează conform anexei nr. 3. (2) La declararea stării de asediu sau a stării de urgenţă Oficiul îşi desfăşoară activitatea conform programelor elaborate pentru astfel de situaţii.  +  Articolul 16Anexele nr. 1, 2 şi 3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.-------- Notă *) Anexa nr. 3 se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 897/1997 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, nepublicată, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encuţescu,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan Rusp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuŞeful Oficiului Central de Statpentru Probleme Speciale,Petru PanăBucureşti, 5 februarie 2004.Nr. 111.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi = 300,    exclusiv demnitarii                               STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                    a Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale ┌---------------------------┐ ┌─────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ Colegiul │ │ │ │ │ │ Oficiului Central de Stat ├─┤ Seful Oficiului ├──┤Cabinet sef Oficiu │ │ pentru Probleme Speciale │ │ │ │ │ └---------------------------┘ └────────┬────────┘ └───────────────────┘                               ┌────────┴─────────┐                               │ Adjunctul │                               │sefului Oficiului │                               └──────────┬───────┘ ┌───────────────────┐                                          ├───────────┤ Secretar general │                                          │ └───────────────────┘                                          │              ┌─────────────────────────┬─┴──────────────────┐              │ │ │    ┌─────────┴─────────────────┐ ┌─────┴────────────┐ ┌─────┴──────────────┐    │ Directia organizarea │ │ Directia alocare│ │ Directia controlul │    │mobilizarii şi pregatirii │ │ resurse pentru │ │ armamentelor şi │    │economiei naţionale şi a │ │ aparare în │ │ verificare │    │teritoriului pentru aparare│ │ teritoriu │ │ │    └───────────────────────────┘ └──────┬───────────┘ └────────────────────┘                                 ┌───────┴───────────────┐                                 │Oficii de mobilizare a ├─┐                                 │ economiei şi │ ├─┐                                 │pregătirea teritoriului│ │ │                                 │ pentru aparare │ │ │                                 └─┬─────────────────────┘ │ │                                   └-----------------------┘ │                                      └----------------------┘  +  Anexa 2                                    NUMĂRUL MAXIM                al mijloacelor de transport şi normele privind consumul                lunar de carburanţi pentru autoturismele şi microbuzele                din parcul propriu al Oficiului Central de Stat pentru                 Probleme Speciale, necesar desfăşurării activităţilor            specifice, inclusiv pentru controlul armamentelor şi verificări
         
    I. AutoturismeNorme privind consumul lunar de carburanţi*)
    Nr. crt.Numărul maximLimita maximă litru/lună/vehicul
    16300
    II. MicrobuzeNorme privind consumul lunar de carburanţi*)
    Nr. crt.Numărul maximLimita maximă litru/lună/vehicul
    11300
  -------- Notă *) Consumul lunar de carburanţi poate fi majorat pe parcursul unei luni, cu aprobarea şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, fără a depăşi cantitatea anuală alocată.-----------