REGLEMENTĂRILE din 22 decembrie 2003contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 bis din 27 ianuarie 2004    Notă *) Aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1829 din 22 decembrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 66 din 27 ianuarie 2004.  +  Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE  +  Secţiunea l ARIA DE APLICABILITATE1.1. - Prezentele reglementări stabilesc principiile şi regulile contabile de bază, forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.1.2. - Prezentele reglementări privesc organizarea şi conducerea contabilităţii, precum şi întocmirea, prezentarea, aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002.  +  Secţiunea 2 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢIIObligativitatea organizării şi conducerii contabilităţii2.1. - Conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective.2.2. - Persoanele juridice fară scop patrimonial organizează şi conduc contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii, în condiţiile legii.Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, care răspund potrivit legii.Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte şi care nu au personal calificat încadrat, potrivit legii, sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, răspunderea asupra respectării normelor contabile revine administratorului, respectiv persoanei care are obligaţia gestionării unităţii respective.În acest scop, persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economico-financiare, organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii, organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare anuale, depunerea la termen a acestora la organele în drept şi publicarea lor; păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare anuale; organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul persoanei juridice fără scop patrimonial.Potrivit reglementărilor în vigoare, persoanele juridice fără scop patrimonial au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii financiare. Contabilitatea financiară are la bază norme unitare de organizare şi conducere, furnizând informaţii atât pentru necesităţile proprii, cât şi în relaţiile acestora cu membrii lor, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alţi utilizatori.În conformitate cu reglementările fiscale în vigoare, persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară, potrivit legii, activităţi economice, au obligaţia organizări şi conducerii contabilităţii, analitic distinct, pentru activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, potrivit legii, şi activităţile economice din structura lor.Contabilitatea de gestiune se organizează de către fiecare persoană juridică fără scop patrimonial, în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii, având ca obiective principale următoarele:stabilirea cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor şi a rentabilităţii produselor, lucrărilor executate şi serviciilor prestate; întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe feluri de activităţi, urmărirea şi controlul executării acestora în scopul cunoaşterii rezultatelor şi furnizării datelor necesare fundamentării deciziilor privind gestiunea şi altele.Documente justificative şi registre de contabilitate2.3. - Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, precum şi celorlalte prevederi legale privind întocmirea şi utilizarea formularelor comune şi a celor cu regim special utilizate în activitatea financiară şi contabilă*1), orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.Documentele justificative sunt documentele primare care probează legal o operaţiune.Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.--------------*1) Aceste prevederi sunt cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, în ordinele ministrului finanţelor publice date în aplicarea acesteia, precum şi în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998.2.4. - Documentele justificative cuprind, cel puţin, următoarele elemente principale: a) denumirea documentului; b) denumirea şi sediul persoanei juridice care întocmeşte documentul; c) numărul documentului şi data întocmirii acestuia; d) menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economice (când este cazul); e) conţinutul operaţiunii economice şi, dacă este cazul, temeiul legal al efectuării acesteia; f) datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate; g) numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, după caz; h) alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.2.5. - Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Acestea se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia lor şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.2.6. - Potrivit prevederilor art. 24 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, se păstrează timp de 10 ani în arhiva persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani.Registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative se păstrează în arhivă, de regulă, în forma lor originală, grupate în funcţie de natura operaţiunilor şi în ordine cronologică, în cadrul exerciţiului financiar la care acestea se referă. Arhivarea documentelor contabile trebuie să asigure păstrarea şi consultarea acestora în termenele prevăzute de lege.Potrivit prevederilor art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare.Documentele contabile reconstituite vor purta menţiunea "Reconstituit".Exerciţiul financiar2.7. - Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiinţării persoanelor juridice fără scop patrimonial, potrivit legii.  +  Secţiunea 3 SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE3.1. - Persoanele juridice fără scop patrimonial care aplică prezentele reglementări au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în condiţiile legii.3.2. - Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi performanţei persoanei juridice fără scop patrimonial, pentru respectivul exerciţiu financiar.3.3. - Atunci când aplicarea prezentelor reglementari nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă, tratamentele contabile aplicate trebuie să fie însoţite de prezentarea, în notele explicative, a unor informaţii suplimentare care să fie relevante şi credibile pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor.  +  Secţiunea 4 APROBAREA, SEMNAREA, DEPUNEREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE4.1. - Situaţiile financiare anuale se semnează de persoana responsabilă cu întocmirea acestora.4.2. - Situaţiile financiare anuale se însuşesc de organul de administrare, semnate de conducătorul acestuia şi aprobate de adunarea generală.4.3. - Organul de administrare elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport care conţine, în principal, următoarele: a) o analiză fidelă a evoluţiei activităţii pe durata exerciţiului financiar şi a situaţiei unităţii la încheierea acestuia; b) informaţii privind evenimente importante survenite după încheierea exerciţiului financiar, care au afectat activitatea unităţii; c) informaţii asupra evoluţiei probabile a activităţii persoanei juridice fără scop patrimonial; d) informaţii referitoare la filialele persoanei juridice fără scop patrimonial.4.4. - Raportul administratorilor se aprobă de organul de administrare şi se semnează de conducătorul acestuia.4.5. - Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, sunt supuse spre aprobare adunării generale.4.6. - Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial sunt supuse, potrivit legii, verificării şi certificării de către cenzori sau de către auditori financiari, după caz.4.7. - Un exemplar al situaţiilor financiare anuale, însoţit de raportul administratorilor, raportul cenzorilor sau auditorilor financiari, după caz, şi de procesul-verbal al adunării generale, este trimis, în termenul prevăzut de lege, unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice unde persoana juridică fără scop patrimonial este înregistrată.4.8. - Organul de administrare se va asigura că, după aprobare (depunere), situaţiile financiare anuale sunt publicate în condiţiile prevăzute de reglementările legale.  +  Capitolul 2 FORMA ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE  +  Secţiunea 1 STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALEAspecte generale1.1. - Situaţiile financiare anuale cuprind:(a) bilanţ;(b) contul rezultatului exerciţiului;(c) note explicative.1.2. - Potrivit prevederilor prezentelor reglementări: a) Bilanţul trebuie să prezinte posturile enumerate în structura prezentată la pct. 1.10; b) Contul rezultatului exerciţiului trebuie să prezinte elementele enumerate în structura prezentată la pct. 1.11.1.3. - Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale persoanei juridice fără scop patrimonial la încheierea exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege.1.4. - Bilanţul cuprinde toate elementele de activ, datorii şi capital propriu grupate după natură şi lichiditate, respectiv natură şi exigibilitate.1.5. - Structura bilanţului şi a contului rezultatului exerciţiului nu poate fi modificată de la un exerciţiu financiar la altul.1.6. - Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat în bilanţ sau în contul rezultatului exerciţiului, valoarea corespunzătoare pentru exerciţiul financiar precedent se prezintă într-o coloană separată.1.7. - În situaţia în care valorile corespunzătoare exerciţiului financiar curent şi precedent înscrise în bilanţ şi în contul rezultatului exerciţiului nu sunt comparabile, cele aferente exerciţiului precedent pot fi recalculate şi prezentate corespunzător în notele explicative. În acest scop, trebuie prezentate rezultatele recalculării, motivele pentru care a fost făcută şi modalitatea de efectuare a acesteia. În situaţia în care acest lucru nu este posibil, se va prezenta acest fapt.1.8. - Nu se vor menţine în bilanţ şi în contul rezultatului exerciţiului acele elemente pentru care nu există valori atât în exerciţiul financiar curent, cât şi în cel precedent. Este obligatorie respectarea numărului de rând înscris în formatul prezentat la Capitolul IV.1.9. - Contul rezultatului exerciţiului cuprinde veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, grupate după natura lor pe feluri de activităţi, precum şi rezultatul exerciţiului financiar (excedent/profit sau deficit/pierdere, după caz).1.10. - Structura bilanţului este următoarea:BilanţA. Active imobilizateI. Imobilizări necorporaleII. Imobilizări corporaleIII. Imobilizări financiareB. Active circulanteI. StocuriII. CreanţeIII. Investiţii financiare pe termen scurtIV. Casa şi conturi la bănciC. Cheltuieli în avansD. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un anE. Active circulante nete, respectiv datorii curente neteF. Total active minus datorii curenteG. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un anH. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieliI. Venituri în avansJ. Capitaluri propriiI. AporturiII. Rezerve din reevaluareIII. RezerveIV. Rezultatul reportatV. Rezultatul exerciţiului financiarContul rezultatului exerciţiului1.11. - Structura contului rezultatului exerciţiului este următoarea:Contul rezultatului exerciţiuluiI. Venituri din activităţile fară scop patrimonialII. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonialIII. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonialIV. Venituri din activităţile cu destinaţie specialăV. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specialăVI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specialăVII. Venituri din activităţile economiceVIII. Cheltuieli privind activităţile economiceIX. Rezultatul activităţilor economiceX. Venituri totaleXI. Cheltuieli totaleXII. Rezultatul exerciţiului financiar  +  Secţiunea 2 PRINCIPII CONTABILE2.1. - Evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare anuale ale unei persoane juridice fără scop patrimonial se efectuează în conformitate cu principiile prezentate la pct. 2.2 - 2.8.2.2. - Principiul continuităţii activităţii. Acesta presupune că persoana juridică fără scop patrimonial îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără a intră în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. Dacă administratorii persoanei juridice fără scop patrimonial au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii, această informaţie trebuie prezentată împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform căreia persoana juridică fără scop patrimonial nu îşi mai poate continua activitatea.2.3. - Principiul permanentei metodelor. Acesta presupune continuitatea aplicării aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor de activ şi de pasiv şi a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.2.4. - Principiul prudentei. Valoarea oricărui element trebuie să fie determinată pe baza principiului prudenţei. În mod special, se vor avea în vedere următoarele aspecte: a) se vor lua în considerare numai excedentele/profiturile recunoscute până la data încheierii exerciţiului financiar; b) se va ţine seama de toate obligaţiile previzibile şi deficitele/pierderile potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior, chiar dacă asemenea obligaţii sau deficite/pierderi apar între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii bilanţului; c) se va ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este excedent/profit sau deficit/pierdere.2.5. - Principiul independentei exerciţiului. Se vor lua în considerare toate veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor.2.6. - Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv. În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ, se va determina separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.2.7. - Principiul intangibilitătii. Bilanţul de deschidere al unui exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.2.8. - Principiul necompensării. Valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepţia compensărilor între active şi pasive, permise de reglementările legale.  +  Secţiunea 3 TRATAMENTE CONTABILE3.1. - În conformitate cu prevederile art. 7 şi art. 9 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, pentru evaluarea elementelor din bilanţ, se stabilesc următoarele reguli: a) la data intrării în unitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită valoare contabilă, care se stabileşte astfel:- bunurile reprezentând aport la patrimoniul social, la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării;- bunurile obţinute cu titlu gratuit, la valoarea justă.În contextul prezentelor reglementări, prin valoare justă se înţelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii, cu preţul determinat obiectiv.În aceste cazuri, valoarea de aport şi, respectiv, valoarea justă, se substituie costului de achiziţie;- bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de achiziţie;- bunurile produse în unitate, la cost de producţie.Costul de achiziţie al unui bun este egal cu preţul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilizare sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.Reducerile comerciale şi alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie.Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime şi consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocate în mod raţional ca fiind legate de fabricaţia acestuia.Pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise, cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie, regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi locul final, precum şi costurile de desfacere, reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit.În costul unui activ cu ciclu lung de fabricaţie pot fi incluse şi dobânzile plătite la creditele bancare contractate pentru achiziţia, construcţia sau producţia acestuia, direct atribuibile activului, până la finalizarea sa, aferente aceleiaşi perioade.În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sau pentru vânzare.În cazul în care în primul exerciţiu financiar de aplicare a acestor reglementări, costul de achiziţie sau costul de producţie al unui activ nu este cunoscut şi nu există informaţii privind preţurile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lor sau în cazul în care astfel de informaţii nu pot fi obţinute fără cheltuieli sau întârzieri nejustificate, costul de achiziţie sau costul de producţie va fi reprezentat de valoarea justă atribuită activului. Această situaţie trebuie menţionată în notele explicative; b) evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar, stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei.În cazul creanţelor şi datoriilor, această valoare se stabileşte în funcţie de valoarea lor probabilă de încasat, respectiv de plată; c) la încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.În acest scop, valoarea de intrare sau contabilă se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, astfel:- pentru elementele de activ, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se constituie un provizion pentru depreciere, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menţinându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi provizioanele pentru depreciere, cumulate;- pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. Diferenţele constatate în plus între valoarea stabilită la inventariere şi valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente menţinându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.La fiecare dată a bilanţului:- elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau faţă de cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează la venituri sau cheltuieli, după caz;- elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei; şi- elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă (imobilizări, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective.În contextul prezentelor reglementări, prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti, precum şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.Evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare fată de cele cunoscute la data bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea vor fi modificate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare; d) la data ieşirii din unitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.  +  Secţiunea 4 PREVEDERI REFERITOARE LA BILANŢACTIVE IMOBILIZATEActivele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea persoanei juridice fără scop patrimonial, care nu se consumă la prima utilizare.Contabilizarea imobilizărilor se tine pe următoarele categorii: imobilizări necorporale, imobilizări corporale şi imobilizări financiare.REGULI GENERALE DE EVALUARE4.1. - Valoarea ce urmează a fi înscrisă în bilanţ pentru fiecare imobilizare este reprezentată de costul de achiziţie sau costul de producţie, cu excepţia cazurilor în care s-a înregistrat un provizion pentru depreciere, respectiv un amortisment.4.2. - În cazul imobilizărilor cu durată de viată limitată, costul de achiziţie sau costul de producţie se va diminua în mod sistematic, pe perioada duratei de funcţionare a activului, prin calcularea amortismentelor corespunzătoare.4.3. - Este obligatorie constituirea, pe seama cheltuielilor, de provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate a căror valoare s-a diminuat, indiferent dacă durata de utilizare a acestora este limitată sau nu. Valoarea care trebuie înscrisă în bilanţ va fi diminuată corespunzător, iar provizioanele astfel constituite se vor prezenta, separat, în notele explicative.4.4. - Dacă motivele ce au dus la constituirea provizionului pentru depreciere au încetat să mai existe, total sau într-o anumită măsură, atunci acel provizion se va relua corespunzător la venituri. Aceste reluări se vor prezenta separat în notele explicative. În situaţia în care deprecierea este superioară provizionului înregistrat, se constituie un provizion suplimentar.IMOBILIZĂRI NECORPORALERecunoaşterea imobilizărilor necorporale4.5. - Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative.4.6. - Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii pentru persoana juridică fără scop patrimonial şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil.Beneficiile viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar către persoana juridică fără scop patrimonial. Potenţialul poate fi unul productiv, fiind parte a activităţilor de exploatare ale persoanei juridice fără scop patrimonial.4.7. - În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:- cheltuielile de constituire;- cheltuielile de dezvoltare;- concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte drepturi şi valori similare;- fondul comercial;- alte imobilizări necorporale; şi- imobilizările necorporale în curs.Cu excepţia fondului comercial, toate categoriile de imobilizări necorporale se evidenţiază în contabilitate, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.Cheltuielile de constituire4.8. - Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe şi alte cheltuieli de înscriere, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de obligaţiuni, cheltuieli de prospectare a pieţei, de publicitate şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii persoanei juridice fără scop patrimonial).4.9. - O persoană juridică fără scop patrimonial poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situaţie, suma reflectată în contul de imobilizări necorporale trebuie amortizată potrivit legii, iar elementele de natura cheltuielilor de constituire se prezintă detaliat în notele explicative.Cheltuielile de dezvoltare4.10. - Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe, în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării.Exemple de activităţi de dezvoltare sunt: a) proiectarea, construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediară a prototipurilor şi modelelor; b) proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică tehnologie nouă; c) proiectarea, construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă; şi d) proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite.4.11. - Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare se efectuează conform legislaţiei în vigoare.4.12. - În măsura în care cheltuielile de constituire şi de dezvoltare nu au fost amortizate complet, este interzisă orice distribuire a excedentelor/profiturilor, dacă suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a excedentelor/profiturilor reportate nu este cel puţin egală cu suma cheltuielilor neamortizate, cu excepţia situaţiei în care legislaţia nu prevede altfel.4.13. - Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte drepturi şi valori similare, aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport (justă), costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz.Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi altor drepturi şi valori similare se efectuează conform legislaţiei în vigoare.4.14. - Fondul comercial apare de regulă la consolidare şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă, la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate de către o persoană juridică fără scop patrimonial.4.15. - În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare a achiziţiei acţiunilor unei societăţi, se au în vedere următoarele prevederi: a) valoarea fondului comercial achiziţionat trebuie amortizată sistematic; şi b) perioada de amortizare nu trebuie să depăşească durata de viaţă utilă.4.16. - În cadrul altor imobilizări necorporale se înregistrează programele informatice create de unitate sau achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale.Valoarea programelor informatice se amortizează conform legislaţiei în vigoare.4.17. - Imobilizările necorporale în curs reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie, respectiv costul de achiziţie.Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale4.18. - Un activ necorporal se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie, aşa cum sunt definite la pct. 3.1. din prezentul capitol.4.19. - Un element necorporal raportat drept cheltuială nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.Cheltuieli ulterioare4.20. - Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal după cumpărarea sau finalizarea să se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.Cheltuielile ulterioare vor majoră costul activului necorporal atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil.Evaluarea la data bilanţului4.21. - Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanţ la cost, mai puţin amortizarea cumulată aferentă şi provizioanele cumulate din depreciere.Amortizarea4.22. - Valoarea amortizabilă a unui activ necorporal trebuie să fie alocată sistematic de-a lungul duratei sale de viaţă utilă.Cedarea şi casarea4.23. - Un activ necorporal trebuie scos din evidentă la cedare sau casare, atunci când nici un beneficiu viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.4.24. - Câştigurile, respectiv pierderile, care apar o dată cu încetarea utilizării sau ieşirea unui activ necorporal se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie recunoscute ca venit, respectiv cheltuială, în contul rezultatului exerciţiului.IMOBILIZĂRI CORPORALERecunoaşterea imobilizărilor corporale4.25. - Un activ corporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii pentru persoana juridică fără scop patrimonial şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil.Imobilizările corporale sunt active care: a) sunt deţinute de o persoană juridică fără scop patrimonial pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; şi c) au valoarea mai mare decât limita prevăzută de reglementările legale în vigoare.4.26. - În cadrul imobilizărilor corporale se cuprind:- terenuri şi amenajări de terenuri;- construcţii;- instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;- mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale;- imobilizări corporale în curs.Toate categoriile de imobilizări corporale se evidenţiază în contabilitate, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.4.27. - Contabilitatea sintetică a imobilizărilor corporale se ţine pe categorii, iar contabilitatea analitică se ţine pe fiecare obiect de evidenţă prin care se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia, destinat să îndeplinească în mod independent, în totalitate, o funcţie distinctă.4.28. - Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing.4.29. - Contabilitatea terenurilor se ţine distinct pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri.În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe următoarele grupe: terenuri agricole, silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi altele.4.30. - În cadrul imobilizărilor corporale sunt evidenţiate în mod distinct imobilizările corporale în curs.Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale4.31. - O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcţie de modalitatea de intrare în unitate.Cheltuieli ulterioare4.32. - Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.4.33. - Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată. În situaţia unei modernizări care conduce la obţinerea de beneficii suplimentare, aceasta se recunoaşte ca o componentă a activului.4.34. - Imobilizările corporale în curs reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie, respectiv de achiziţie.Imobilizările corporale în curs se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.Evaluarea la data bilanţului4.35. - O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la cost, mai puţin amortizarea cumulată aferentă şi provizioanele cumulate din depreciere.Amortizarea4.36. - Valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale este egală cu valoarea sa contabilă şi trebuie înregistrată în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utilă a activului.4.37. - Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii acestora în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare, conform duratelor de viaţă utilă şi condiţiilor de utilizare a acestora.4.38. - Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către persoana juridică ce le are în proprietate.4.39. - Persoanele juridice fără scop patrimonial amortizează imobilizările corporale, potrivit legii utilizând, după caz, unul din următoarele regimuri de amortizare:(a) amortizarea lineară, care constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare a imobilizărilor corporale pe toată durata de viaţă utilă stabilită a acestora;(b) amortizarea degresivă, care presupune multiplicarea cotelor de amortizare lineară cu coeficienţii prevăzuţi de lege;(c) amortizarea accelerată, constând în calcularea, în exerciţiul financiar în care imobilizările corporale intră în activul persoanei juridice fără scop patrimonial, a unei amortizări în limita prevăzută de lege din valoarea de intrare a acestora. În exerciţiile următoare, amortizarea se calculează după regimul amortizării lineare.Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.Terenurile nu se amortizează.Cedarea şi casarea4.40. - O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau casare, atunci când nici un beneficiu viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.4.41. - Câştigurile, respectiv pierderile obţinute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de cedare şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acesteia şi trebuie recunoscute ca venit, respectiv cheltuială, în contul rezultatului exerciţiului.Compensaţii de la terţi4.42. - În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizări corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de acestea, precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioară de active noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.Astfel, deprecierea activelor se evidenţiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază conform contabilităţii de angajamente.Exemple de asemenea compensaţii pot fi înregistrate în următoarele situaţii:- sume plătite de societăţile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale, cauzată de exemplu, de dezastre naturale sau furt;- indemnizaţii acordate, de guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu terenuri care au fost expropriate.Reguli de evaluare alternative4.43. - Imobilizările corporale pot fi supuse reevaluării care se efectuează potrivit reglementărilor legale, caz în care sunt prezentate în bilanţ la valoarea reevaluată şi nu la costul lor istoric.Reevaluarea acestora se face, cu excepţiile prevăzute de reglementările legale, la valoarea justă. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi.4.44. - În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării.Elementele dintr-o clasă de imobilizări corporale sunt reevaluate simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite.Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din clasa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepţia situaţiei când nu există nici o piaţă activă pentru acel activ.O clasă de imobilizări corporale este o grupare de active de aceeaşi natură şi utilizări similare, aflate în exploatarea unei persoane juridice.Exemple de astfel de clase sunt următoarele: terenuri; clădiri; maşini şi echipamente; nave; aeronave etc.Dacă un activ dintr-o clasă de active reevaluate nu poate fi reevaluat din cauză că nu există piaţă activă pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, mai puţin amortizarea cumulată şi pierderile din depreciere cumulate.O piaţă activă este o piaţă unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) elementele comercializate sunt omogene; b) pot fi găsiţi în permanenţă cumpărători şi vânzători interesaţi; şi c) preţurile sunt cunoscute de către public.Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale reevaluate nu mai poate fi determinată prin referinţă la o piaţă activă, valoarea activului prezentată în bilanţ trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad amortizarea şi provizioanele pentru depreciere cumulate.Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează ca o creştere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ sau ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ.Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, atunci aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.IMOBILIZĂRI FINANCIARE4.45. - În cadrul imobilizărilor financiare se cuprind:- titlurile de participare;- interesele de participare deţinute;- alte titluri imobilizate;- creanţele imobilizate.4.46. - Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acţiuni şi alte titluri cu venit variabil deţinute în capitalul unor unităţi patrimoniale, a căror deţinere pe o perioadă îndelungată este considerată utilă acesteia.4.47. - Interesele de participare reprezintă drepturi deţinute în capitalul unei societăţi comerciale.4.48. - Contabilitatea creanţelor imobilizate se ţine pe următoarele categorii: creanţe legate de participatii, respectiv titlurile de participare şi interesele de participare, împrumuturi acordate pe termen lung şi alte creanţe imobilizate.Creanţele legate de participatii reprezintă acele creanţe ale persoanei juridice rezultate din acordarea de împrumuturi societăţilor la care deţine titluri de participare/interese de participare.În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care unitatea percepe dobânzi, potrivit legii.La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de unitate la terţi.Evaluarea iniţială4.49. - Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de achiziţie a acestora.4.50. - Cheltuielile accesorii privind achiziţionarea imobilizărilor financiare se înregistrează direct în cheltuielile de exploatare ale exerciţiului.Evaluarea la data bilanţului4.51. - O imobilizare financiară trebuie prezentată în bilanţ la valoarea contabilă, mai puţin provizioanele pentru depreciere cumulate.Pentru deprecierea imobilizărilor financiare se constituie provizioane pentru depreciere, ca diferenţă între valoarea de intrare a acestora şi valoarea justă stabilită cu ocazia inventarierii.ACTIVE CIRCULANTEGeneralităţiRecunoaşterea activelor circulante4.52. - Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:- este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului;- este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare;- este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată.Ciclul de exploatare al unei persoane juridice reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intră într-un proces de transformare şi finalizarea acestora în numerar sau sub forma unui echivalent de numerar.Prin echivalente de numerar se înţelege investiţiile financiare pe termen scurt, uşor convertibile în numerar şi al căror risc de schimbare a valorii este nesemnificativ.4.53. - În cadrul activelor circulante se cuprind:- stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură;- creanţe;- investiţii financiare pe termen scurt;- casa şi conturi la bănci.Evaluarea activelor circulante4.54. - Activele circulante se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz.4.55. - Pentru deprecierea activelor circulante, la sfârşitul exerciţiului financiar, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.4.56. - În situaţia în care provizionul constituit pentru un activ circulant devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la constituirea acestuia au încetat să mai existe într-o anumită măsură, atunci acel provizion trebuie reluat corespunzător la venituri.Stocuri4.57. - Stocurile sunt active circulante: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; b) în curs de producţie în vederea vânzării în aceleaşi condiţii ca mai sus; sau c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.4.58. - În cadrul stocurilor se cuprind:- materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată;- materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit;- materialele de natura obiectelor de inventar;- produsele, respectiv:● semifabricatele, prin care se înţelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livrează terţilor;● produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor;● produsele reziduale reprezentând rebuturile, materialele recuperabile sau deşeurile;- animalele şi păsările, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji şi altele) în vederea creşterii şi folosirii lor pentru producţie (lână, lapte şi blană etc.), reproducţie, muncă, reprezentaţie (spectacole), expunere (în parcuri şi grădini zoologice), animalele şi păsările la îngrăşat pentru a fi valorificate, precum şi coloniile de albine;- mărfurile, respectiv bunurile pe care unitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;- ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte;- producţia în curs de execuţie, care reprezintă producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, lucrările şi serviciile, precum şi studiile în curs de execuţie sau neterminate.În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, care se înregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri.Contabilitatea analitică a stocurilor se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.4.59. - Potrivit art. 12 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.În aplicarea acestor prevederi este necesar să se asigure: a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în unitate şi înregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului; b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea unităţii, se procedează astfel:- bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;- bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune; c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din unitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:- bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;- bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii; d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.Costul stocurilor4.60. - Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc, conform pct. 3.1. din prezentul capitol.4.61. - Materiile prime şi materialele consumabile care sunt reînnoite în mod constant şi a căror valoare globală este de importanţă secundară pentru persoana juridică, pot fi trecute în activ la o cantitate şi o valoare nemodificate, atunci când acestea nu se modifică semnificativ.4.62. - Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile şi al acelor bunuri sau servicii produse şi destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifică a costurilor individuale.Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natură care nu se pot distinge în mod substanţial unele de altele.Identificarea specifică a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent dacă au fost cumpărate sau produse. Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care stocurile cuprind un număr mare de elemente, care sunt de regulă fungibile.4.63. - În funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu amănuntul.Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor, manoperei, eficienţei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate, dacă este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat.Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului.Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel:Soldul iniţial al Diferenţe de preţ aferentediferenţelor de + intrărilor în cursulpreţ perioadei, cumulat de laînceputul anuluiCoeficient de = ---------------------------------------------------- x 100repartizare Soldul iniţial al Valoarea intrărilor înstocurilor la preţ + cursul perioadei la preţde înregistrare de înregistrare, cumulatde la începutul anuluiAcest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare, iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate bunurile ieşite.Coeficienţii de repartizare a diferenţelor de preţ pot fi calculaţi la nivelul conturilor sintetice de gradul I şi II, prevăzute în planul de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.La sfârşitul perioadei, soldurile conturilor de diferenţe se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturi să reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie, respectiv de producţie, după caz.Diferenţele de preţ astfel stabilite la recepţia bunurilor respective se înregistrează proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite, cât şi asupra stocurilor.Metoda preţului cu amănuntul este folosită în comerţul cu amănuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă, care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă.Costul bunurilor vândute este calculat prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.4.64. - La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile, acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia din metodele menţionate mai jos: a) metoda primul intrat - primul ieşit - FIFO; b) metoda costului mediu ponderat - CMP; c) metoda ultimul intrat - primul ieşit - LIFO.Potrivit metodei "primul intrat - primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie (sau de producţie) al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie (sau de producţie) al lotului următor, în ordine cronologică.Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie.Potrivit metodei "ultimul intrat - primul ieşit" (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie (sau de producţie) al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie (sau de producţie) al lotului anterior, în ordine cronologică.Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenţă pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. Dacă, în situaţii excepţionale, administratorii decid să schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, în notele explicative trebuie să se prezinte următoarele informaţii:- motivul schimbării metodei; şi- efectele sale asupra rezultatului.O persoană juridică trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare. Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificată.4.65. - Producţia în curs de execuţie se determină prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor tehnologice şi evaluarea acesteia la costurile de producţie.4.66. - Potrivit art. 13 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric, prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric.Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. În acest caz, ieşirile se determină ca diferenţă între valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii.4.67. - Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea ce se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin constituirea unui provizion pentru depreciere.Terţi4.68. - Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor unităţii în relaţiile cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului şi bugetele locale, unităţile din cadrul grupului, debitorii şi creditorii diverşi.4.69. - În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri şi produse, lucrările executate şi serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni efectuate.4.70. - Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.4.71. - Operaţiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de efecte de plătit sau de primit, după caz.4.72. - Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă se înregistrează într-un cont în afara bilanţului şi se menţionează în notele explicative.Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond prevăzute de reglementările în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.4.73. - Potrivit art. 7 alin. 2 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, creanţele şi datoriile persoanei juridice fără scop patrimonial se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.Creanţele şi datoriile în devize se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operaţiunilor, cât şi în devize.Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare, aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină, la data efectuării tranzacţiei.4.74. - Potrivit art. 15 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe, se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.În acest sens, în contabilitatea analitică, furnizorii şi clienţii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora, pe termene de plată, respectiv de încasare.În cadrul conturilor de furnizori şi clienţi, se grupează distinct datoriile şi creanţele rezultate din tranzacţiile cu clauze de rezervă de proprietate. De asemenea, în contabilitatea analitică se grupează distinct clienţii şi furnizorii la care persoana juridică deţine participaţii.4.75. - Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.4.76. - Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de unitate personalului pentru munca prestată şi care se suportă, potrivit reglementărilor în vigoare, din fondul de salarii.4.77. - În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit reglementărilor în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), repartizarea din profitul net realizat, aprobată de adunarea generală, pentru participarea salariaţilor la rezultatul activităţilor economice, precum şi avansurile acordate potrivit legii.Repartizările efectuate din profit nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. În acest sens, sumele reprezentând participarea salariaţilor la rezultatul activităţilor economice sunt evidenţiate în rezultatul reportat, urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acestei destinaţii, să fie reflectate în contul corespunzător de datorii.4.78. - Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, pe persoane.4.79. - Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.4.80. - Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmează a fi încasate de la acesta, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul.4.81. - Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale şi la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj.Eventualele sume datorate sau care urmează a se încasa în perioadele următoare, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale.4.82. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venit, subvenţiile de primit şi alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.4.83. - Impozitul pe profit se stabileşte de către persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice, potrivit reglementărilor în vigoare. Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanţă.4.84. - Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte lunar, pe bază de decont, ca diferenţă între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (TVA colectată) şi a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri şi servicii (TVA deductibilă).În situaţia în care există decalaje între faptul generator de TVA şi exigibilitatea acesteia, totalul TVA se înregistrează într-un cont distinct, denumit TVA neexigibilă care, pe măsură ce devine exigibilă, se trece la TVA colectată, respectiv la TVA deductibilă.De asemenea, în contul de TVA neexigibilă se înregistrează şi TVA deductibilă sau colectată, pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au întocmit facturile.Diferenţa de taxă, în plus sau în minus, între TVA colectată şi TVA deductibilă se înregistrează în conturi distincte (TVA de plată, respectiv TVA de recuperat) şi se regularizează în condiţiile legii.4.85. - Impozitul pe venituri de natura salariilor, ce se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului unităţii, precum şi impozitul reţinut din drepturile băneşti acordate colaboratorilor de orice fel, potrivit legii.4.86. - La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.4.87. - Subvenţiile primite sau de primit de către persoana juridică se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct.4.88. - Contabilitatea decontărilor în cazul unităţilor de grup cuprinde operaţiile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea unităţii debitoare, cât şi a celei creditoare, aparţinând aceluiaşi grup, şi, de asemenea, conturile coparticipanţilor referitoare la operaţiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participaţie.4.89. - Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, şi alte creanţe faţă de personalul unităţii se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul.4.90. - Creanţele faţă de alte persoane fizice sau juridice se înregistrează în conturile de debitori diverşi.4.91. - Sumele datorate de unitate unor terţe persoane juridice sau fizice, altele decât personalul propriu, furnizorii şi clienţii-creditori, se înregistrează în contul de creditori diverşi.4.92. - Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, într-un cont distinct. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către persoana juridică într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.4.93. - Diferenţele de curs valutar ce apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar.4.94. - O diferenţă de curs valutar apare când există o modificare a cursului de schimb între data efectuării tranzacţiei şi data decontării oricăror elemente monetare ce rezultă dintr-o tranzacţie în valută.4.95. - Atunci când tranzacţia este decontată în decursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care a şi survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acel exerciţiu financiar. Atunci când tranzacţia este decontată într-un exerciţiu financiar ulterior, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare exerciţiu financiar, ce intervine până în exerciţiul decontării, este determinată ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb, survenită în cursul fiecărui asemenea exerciţiu financiar.4.96. - Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada curentă, dar care privesc perioadele sau exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans, respectiv venituri în avans.În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri: chiriile, abonamentele şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor financiare următoare.Deoarece rezultatul se stabileşte lunar, delimitarea acestor venituri şi cheltuieli se efectuează lunar.4.97. - Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontări în cadrul grupului şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.Investiţii financiare pe termen scurt, casa şi conturi la bănci4.98. - Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării titlurilor de plasament, disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi altor valori de trezorerie.4.99. - Titlurile de plasament reprezintă acţiunile achiziţionate, obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile achiziţionate şi alte titluri de plasament achiziţionate în vederea realizării unui câştig într-un termen scurt.4.100. - La intrarea în unitate, titlurile de plasament se evaluează la costul de achiziţie, prin care se înţelege preţul de cumpărare, sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.4.101. - Cheltuielile accesorii de cumpărare a titlurilor de plasament, cum sunt comisioanele şi alte cheltuieli similare, se înregistrează direct în cheltuielile exerciţiului.4.102. - Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile unităţii, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente.Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate persoanei juridice şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct.Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.4.103. - Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie, precum şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.Contabilitatea disponibilităţilor în valută aflate în conturi la bănci, în casierie, precum şi a acreditivelor în valută, se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.4.104. - Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naţională a României.4.105. - La încheierea exerciţiului financiar, diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele pe termen scurt în valută la cursul de schimb de la această dată şi cursul de schimb de la data înregistrării în contabilitate, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.4.106. - În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, persoanele juridice pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.4.107. - Sumele depuse la bănci, precum şi sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea persoanei juridice, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.4.108. - În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria persoanei juridice.4.109. - Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentului operaţiunilor de casă, a regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a altor reglementări emise în acest scop.4.110. - Pentru deprecierea titlurilor de plasament, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.În perioadele următoare, la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar sau la ieşirea din unitate a titlurilor de plasament, provizioanele constituite se suplimentează, diminuează sau anulează, după caz.Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere4.111. - Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activul şi pasivul unităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.În această categorie se cuprind angajamente (giruri, cauţiuni, garanţii) acordate sau primite în relaţiile cu terţii, imobilizări corporale luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie, debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare, redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenţă, precum şi alte valori.DATORII PE TERMEN SCURT:Sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an4.112. - O datorie trebuie clasificată ca datorie curentă atunci când:(a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al persoanei juridice; sau(b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.DATORII PE TERMENSume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an4.113. - Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung, datorii legate de participaţii şi alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.4.114. - Împrumuturile din emisiunile de obligaţiuni reprezintă contravaloarea obligaţiunilor emise prin subscripţie publică, potrivit legii.4.115. - Datoriile privind concesiunile şi alte datorii similare se referă la bunurile preluate cu acest titlu de către unitatea primitoare, potrivit contractelor încheiate.Datorii pe termen lung purtătoare de dobândă4.116. - Persoanele juridice trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie, chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă:(a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi(b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte ca situaţiile financiare anuale să fie autorizate pentru depunere.Capitalizarea plăţilor viitoare de dobândă4.117. - Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se înregistrează într-un cont de activ. Aceasta se prezintă în bilanţ ca o corecţie a împrumutului din emisiunea de obligaţiuni, iar în notele explicative va fi prezentată distinct. Această diferenţă trebuie amortizată în mod rezonabil, cel mai târziu până în momentul rambursării datoriei.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI4.118.- Provizionul pentru riscuri şi cheltuieli reprezintă un pasiv cu exigibilitate sau valoare incertă.4.119. - Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli se constituie pentru elemente cum sunt: a) litigiile, amenzile şi penalităţile, despăgubirile, daunele şi alte datorii incerte; b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor; c) alte provizioane.Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli se ţine pe feluri, în funcţie de natura şi scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.4.120. - Un provizion pentru riscuri şi cheltuieli va fi înregistrat în contabilitate dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:(a) există o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;(b) este probabilă efectuarea unor plăţi pentru onorarea obligaţiei respective; şi(c) suma poate fi estimată.4.121. - Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate.Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor.Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, se vor lua în considerare toate informaţiile disponibile.4.122. Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.4.123. - Dacă se estimează că o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terţă parte, rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur că va fi primită. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat.4.124. - Provizioanele vor fi revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat.4.125. - Nu vor fi recunoscute provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.4.126. - Câştigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion.SUBVENŢII4.127. - În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale.4.128. - Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca persoana juridică beneficiară să cumpere, construiască sau achiziţioneze active cu ciclu lung de fabricaţie.4.129. - Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.4.130. - Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venit pe perioadele corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează a le compensa. Aceste subvenţii nu trebuie creditate direct în conturile de capital şi rezerve.4.131. - Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat.4.132. - Restituirea unei subvenţii se efectuează fie prin reducerea veniturilor amânate dacă există, fie, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor. În măsura în care suma rambursată depăşeşte venitul amânat sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv, valoarea integrală restituită se recunoaşte imediat ca o cheltuială. Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.CAPITALURI PROPRII4.133. - Capitalurile proprii reprezintă totalitatea surselor de finanţare stabile, aflate la dispoziţia persoanelor juridice fără scop patrimonial, după deducerea tuturor datoriilor.4.134. - Capitalurile proprii cuprind: aporturile, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului.Aporturi4.135. - Aporturile reprezintă contribuţiile în natură şi/sau în numerar ale membrilor pentru constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial şi se înregistrează în cont distinct pe baza actelor de constituire ale acesteia, potrivit legii.4.136. - Operaţiunile ce se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea sau micşorarea aporturilor la patrimoniul social sunt cele prevăzute de lege sau actele de constituire a unităţii.Rezerve din reevaluare4.137. - Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, trebuie reflectate în debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", după caz, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, cu respectarea prevederilor pct. 4.44 din prezenta secţiune.4.138. - Rezerva din reevaluare trebuie prezentată în bilanţ la un subpost separat în cadrul postului de capitaluri proprii.4.139. - Rezervele din reevaluare pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.Rezerve4.140. - Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.Rezervele legale se constituie anual din excedentul/profitul obţinut de persoana juridică fără scop patrimonial, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege.Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din rezultatul net al exerciţiului conform prevederilor din statut.Alte rezerve, neprevăzute de lege sau de statut, pot fi constituite facultativ pe seama rezultatului net al exerciţiului pentru: acoperirea pierderilor contabile sau pentru alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale, cu respectarea prevederilor legale.Cu excepţia rezervelor constituite în baza unor prevederi din acte normative, evidenţierea în contabilitate a constituirii rezervelor se face pe seama rezultatului reportat.Nu se constituie rezerve din excedentele activităţilor cu destinaţie specială, excedentele respective se reportează în anul următor.Rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului4.141. - Contabilitatea rezultatului reportat, rezultatului exerciţiului şi a repartizării rezultatului exerciţiului se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice, după caz.  +  Secţiunea 5 PREVEDERI REFERITOARE LA CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI5.1. - Contul rezultatului exerciţiului cuprinde veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, grupate pe feluri de activităţi, după natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului (excedent/profit sau deficit/pierdere, după caz).VENITURI5.2. - În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate.Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o persoană juridică fără scop patrimonial, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum şi activităţile conexe acestora.Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii ce sunt clar diferite de activităţile curente şi care, prin urmare, nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.5.3. - Contabilitatea veniturilor persoanei juridice fără scop patrimonial se ţine distinct pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială, activităţi economice, iar în cadrul acestora pe categorii de venituri, după natura lor, care se grupează astfel:1) venituri din activităţile fără scop patrimonial, care cuprind: venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor, venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare, donaţii, sponsorizări, dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activitatea fără scop patrimonial, venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole, resurse obţinute de la buget, venituri din acţiuni întâmplătoare realizate de organizaţii sindicale/patronale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare şi funcţionare, venituri excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fară scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică, alte venituri din activităţile fără scop patrimonial.2) venituri cu destinaţie specială, potrivit legii3) venituri din activităţile economice a) venituri din exploatare, care cuprind:- venituri din vânzarea produselor, mărfurilor, lucrărilor executate şi serviciilor prestate;- venituri din variaţia stocurilor, reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi producţie în curs de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi producţiei în curs, neluând în calcul provizioanele pentru depreciere constituite.Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei reprezintă o corecţie a cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul că fie producţia a mărit nivelul stocurilor, fie vânzările suplimentare au redus nivelul stocurilor.Veniturile din producţia stocată se înscriu, alături de celelalte venituri, în contul rezultatului exerciţiului, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor):- veniturile din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor efectuate de unitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca active imobilizate corporale şi necorporale;- venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii (finanţarea activităţii de cercetare şi alte finanţări) de care beneficiază unitatea;- alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate şi alte venituri din exploatare; b) venituri financiare, care cuprind:- venituri din imobilizări financiare;- venituri din investiţii financiare pe termen scurt;- venituri din creanţe imobilizate;- venituri din investiţii financiare cedate;- venituri din diferenţe de curs valutar;- venituri din dobânzi;- venituri din sconturi obţinute; şi- alte venituri financiare.Sumele colectate de persoana juridică în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezintă venit din activitatea curentă. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinată, de obicei, printr-un acord între vânzătorul şi cumpărătorul/utilizatorul activului, ţinând cont de suma oricăror reduceri comerciale. c) venituri extraordinare (de exemplu, daunele pretinse de deţinătorii de poliţe în urma producerii unor calamităţi).Venituri din vânzări de bunuriÎn contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi.Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:- persoana juridică a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor;- persoana juridică nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi facut-o, în mod normal, în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor; şi- veniturile şi, respectiv, cheltuielile ocazionate de tranzacţie pot fi cuantificate.Venituri din prestarea de serviciiVeniturile din prestarea de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.Venituri din dobânzi şi redeventeVeniturile din dobânzi şi redevente se recunosc astfel:- dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente;- redeventele se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform contractului.5.4. - Veniturile din reluarea provizioanelor se evidenţiază distinct în funcţie de natura acestora.Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea provizioanelor constituite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.Cifra de afaceri netă cuprinde sumele provenind din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii ce intră în categoria activităţilor curente ale persoanei juridice, după scăderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adăugată şi a altor impozite şi taxe aferente.Cifra de afaceri, în sensul prezentelor reglementări, se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrările de bunuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii şi alte venituri din exploatare, mai puţin rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate clienţilor.CHELTUIELI5.5. - Cheltuielile unităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit, aferente activităţilor fără scop patrimonial, activităţilor cu destinaţie specială, potrivit legii şi activităţilor economice, pentru:- consumuri de stocuri, lucrări executate şi servicii prestate de care beneficiază unitatea;- cheltuieli cu personalul;- executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc.În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, amortizările şi provizioanele constituite.5.6. - Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel: a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:- cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al materialelor de natura obiectelor de inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi apei consumate; valoarea animalelor şi păsărilor; costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor;- cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; prime de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul, suportate de persoana juridică);- alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi penalităţi; donaţii şi alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital etc.); b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii; cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exerciţiul financiar în curs; sconturile acordate clienţilor; pierderi din creanţe de natură financiară şi altele; c) cheltuieli extraordinare (calamităţi şi alte evenimente extraordinare).Cheltuielile cu amortizările şi provizioanele, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor.5.7. - În cadrul categoriilor de cheltuieli după natura lor, conturile de cheltuieli respective se dezvoltă obligatoriu în analitice distincte pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială, potrivit legii, şi activităţi economice, iar în continuare se pot dezvolta în analitic în funcţie de anumite reglementări sau potrivit nevoilor proprii.5.8. - Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participatie se contabilizează distinct de către unul din asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere.La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.5.9. - Potrivit prezentelor norme, în contabilitate excedentul/profitul sau deficitul/pierderea se stabilesc lunar, pe feluri de activităţi, cumulat de la începutul anului.În acest sens, conturile de cheltuieli şi conturile de venituri în care se înregistrează, în funcţie de natura lor, veniturile, respectiv, cheltuielile se închid, provizoriu, prin rezultatul exerciţiului.Rezultatul definitiv al exerciţiului se stabileşte anual şi reprezintă soldul final al contului de rezultate.Repartizarea excedentului/profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, cu aprobarea adunării generale. Excedentul privind activităţile cu destinaţie specială nu se repartizează.Rezultatul exerciţiului, respectiv excedentul/profitul sau deficitul/pierderea, se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii lor.  +  Secţiunea 6 POLITICI CONTABILE ŞI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALEPOLITICI CONTABILEI6.1. - Aplicarea prezentelor reglementări contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de către conducerea fiecărei persoane juridice fără scop patrimonial pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare anuale.Aceste proceduri trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de persoana juridică fără scop patrimonial.La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate conceptele de bază ale contabilităţii, şi anume: contabilitatea de angajamente, principiul continuităţii activităţii, precum şi celelalte principii înscrise la secţiunea 2 din prezentul capitol.Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii care trebuie să fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; şi b) credibile, în sensul că:- reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a persoanei juridice fără scop patrimonial;- sunt neutre;- sunt prudente;- sunt complete sub toate aspectele semnificative.6.2. - Modificările politicii contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile persoanei juridice fără scop patrimonial.Este foarte importantă menţionarea în notele explicative a oricăror modificări ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii persoanei juridice fără scop patrimonial.Nu sunt considerate modificări ale politicilor contabile: a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacţiile produse anterior; b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii ce nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.NOTE EXPLICATIVEPREVEDERI GENERALE6.3. - Notele explicative la situaţiile financiare anuale conţin informaţii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum şi orice informaţii suplimentare care sunt relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ceea ce priveşte poziţia financiară şi rezultatele obţinute.6.4. - Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului trebuie să existe informaţii aferente în notele explicative. Notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie să includă cel puţin informaţiile cerute de această secţiune, precum şi alte informaţii cerute de prezentele reglementări.6.5. - Se va menţiona, totodată, dacă situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu prevederile cuprinse în prezentele reglementări.Notele explicative nu sunt limitative.Comparabilitatea informaţiilor6.6. - Pentru elementele prezentate în notele explicative, se va prezenta, de regulă, suma corespunzătoare anului curent şi celui precedent. În situaţia în care suma corespunzătoare anului precedent nu este comparabilă, aceasta poate fi ajustată, prezentându-se rezultatul ajustării, modul de efectuare şi motivele pentru care aceasta a fost efectuată. În situaţia în care acest lucru nu este posibil, se prezintă acest fapt.Aceste prevederi nu se aplică sumelor reprezentând: a) modificări ale valorii contabile a activelor imobilizate; b) modificări ale amortizării şi provizioanelor pentru deprecierea activelor imobilizate; c) modificări ale provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli.6.7. - Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de cât ori este necesar, pentru buna lor înţelegere: a) numele persoanei juridice care face raportarea; b) faptul că situaţiile financiare anuale sunt proprii acesteia; c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare anuale; d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale; e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (mii lei).6.8. - Persoana juridică va prezenta următoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situaţiile financiare anuale: a) principalul loc unde îşi desfăşoară activitatea, dacă este diferit de sediul oficial; b) o descriere a naturii activităţii desfăşurate de unitate şi principalele domenii de activitate; c) orice altă informaţie care, în opinia directorilor şi administratorilor, ajută la prezentarea unei imagini fidele asupra persoanei juridice.Corectarea erorilor contabile6.9. - Erorile contabile pot să apară ca urmare a unui calcul greşit, a aplicării greşite a metodelor contabile, a interpretării greşite a evenimentelor, a fraudelor sau omisiunilor.Corectarea unei asemenea erori aferente perioadelor anterioare poate fi efectuată pe seama rezultatului perioadei curente. Atunci când este afectată credibilitatea situaţiilor financiare prezentate, corectarea erorii se efectuează pe seama rezultatului reportat.Evenimente ulterioare datei bilanţului6.10. - Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, atât favorabile, cât şi nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt aprobate în vederea depunerii.Pot fi identificate două situaţii: a) persoanele juridice pot obţine informaţii suplimentare faţă de cele existente la data bilanţului, pentru evenimente care avuseseră deja loc la data bilanţului. Dacă informaţiile suplimentare conduc la necesitatea înregistrării în contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele se vor efectua aceste înregistrări; b) persoanele juridice pot obţine informaţii pentru evenimente petrecute ulterior datei situaţiilor financiare, dar a căror prezentare este necesară pentru utilizatorii de informaţii. În această situaţie, informaţiile respective se prezintă în notele explicative, fără efectuarea unor înregistrări în contabilitate.Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului, care trebuie reflectate în situaţiile financiare anuale:- rezoluţia unui litigiu ulterior datei bilanţului impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoaşterea unui nou provizion;- falimentul unui client, înregistrat ulterior datei bilanţului, confirmă că la data bilanţului exista o pierdere aferentă unei creanţe comerciale şi că persoana juridică trebuie să ajusteze valoarea contabilă a creanţei comerciale.Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului pentru care nu se fac ajustări ale situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piaţă a investiţiilor financiare, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale se aprobă în vederea depunerii.Atunci când evenimentele au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o persoană juridică trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:(a) natura evenimentului; şi(b) o estimare a efectului financiar sau o prezentare conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.Relaţia dintre diferite elemente6.11. - În cazul în care un element de activ sau o datorie este în relaţie cu cel puţin două elemente bilanţiere, relaţia sa cu aceste elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă prezentarea este necesară pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.Informaţii suplimentare ce trebuie să fie furnizate în cazul abaterii de la regulile costului istoric6.12. - Elementele supuse reevaluării, precum şi modul de efectuare a acesteia trebuie prezentate în notele explicative, pentru fiecare element.  +  Capitolul 3 PLANUL DE CONTURI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Simbol─────────────────────────────────────                   Cont           ──────────────────────────Cla- Gru- sa pa Sintetic Analitic──────────────────────────────── Denumirea contului          gr. I gr. II gr. I────┼────┼─────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────  1 CONTURI DE CAPITALURI      10 APORTURI ŞI REZERVE            102 Aporturi            105 Rezerve din reevaluare                   1050 Rezerve din reevaluarea terenurilor                        1050.01 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru                                activităţile fără scop patrimonial                        1050.02 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru                                activităţile economice                   1051 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri                        1051.01 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri                                pentru activităţile fără scop patrimonial                        1051.02 Rezerve din reevaluarea amenaj arilor de                                terenuri pentru activităţile economice                   1052 Rezerve din reevaluarea construcţiilor                        1052.01 Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru                                activităţile fără scop patrimonial                        1052.02 Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru                                activităţile economice                   1053 Rezerve din reevaluarea echipamentelor                                tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii                                de lucru)                        1053.01 Rezerve din reevaluarea echipamentelor                                tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii                                de lucru) pentru activităţile fără scop                                patrimonial                       1053.02 Rezerve din reevaluarea echipamentelor                                tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii                                de lucru) pentru activităţile economice                   1054 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi                                instalaţiilor de măsurare, control şi reglare                        1054.01 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi                                instalaţiilor de măsurare, control şi reglare                                pentru activităţile fără scop patrimonial                        1054.02 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi                                instalaţiilor de măsurare, control şi reglare                                pentru activităţile economice                   1055 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de                                transport                        1055.01 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de                                transport pentru activităţile fără scop                                patrimonial                        1055.02 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de                                transport pentru activităţile economice                   1056 Rezerve din reevaluarea animalelor şi                                plantaţiilor                        1056.01 Rezerve din reevaluarea animalelor şi                                plantaţiilor pentru activităţile fără scop                                patrimonial                        1056.02 Rezerve din reevaluarea animalelor şi                                plantaţiilor pentru activităţile economice                   1057 Rezerve din reevaluarea mobilierului,                                aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie                                a valorilor umane şi materiale şi altor                                active corporale                        1057.01 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii                                birotice, echipamentelor de protecţie a                                valorilor umane şi materiale şi altor active                                corporale pentru activităţile fără scop                                patrimonial                        1057.02 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii                                birotice, echipamentelor de protecţie a                                valorilor umane şi materiale şi altor active                                corporale pentru activităţile economice            106 Rezerve                   1061 Rezerve legale                   1063 Rezerve statutare sau contractuale                   1068 Alte rezerve      11 FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP                                PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL REPORTAT            113 Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor                                Reciproc (C.A.R.)            117 Rezultatul reportat                   1171 Rezultatul reportat al activităţilor fără                                scop patrimonial                        1171.01 Rezultatul reportat al activităţilor fără                                scop patrimonial                        1171.02 Rezultatul reportat al activităţilor cu                                destinaţie specială                   1172 Rezultatul reportat al activităţilor economice      12 REZULTATUL EXERCIŢIULUI            120 Rezultatul exerciţiului                   1201 Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial                        1201.01 Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial                        1201.02 Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială                   1202 Rezultatul activităţilor economice            129 Repartizarea rezultatului exerciţiului                   1291 Repartizarea rezultatului activităţilor fără                                scop patrimonial                        1291.01 Repartizarea rezultatului activităţilor fără                                scop patrimonial                   1292 Repartizarea rezultatului activităţilor                                economice      13 SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII            131 Subvenţii pentru investiţii      15 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI                                ŞI CHELTUIELI            151 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli                   1511 Provizioane pentru litigii                   1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor                   1518 Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli      16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE            161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni            162 Credite bancare pe termen lung                   1621 Credite bancare pe termen lung                   1622 Credite bancare pe termen lung, nerambursate                                la scadenţă                   1623 Credite externe guvernamentale                   1624 Credite bancare externe garantate de stat                   1625 Credite bancare externe garantate de bănci                   1626 Credite de la trezoreria statului                   1627 Credite bancare interne garantate de stat            166 Datorii ce privesc imobilizările financiare                   1661 Datorii către societăţile din cadrul grupului                   1662 Datorii către societăţile care deţin interese                                de participare            167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate            168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor                                asimilate                   1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea                                de obligaţiuni                   1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen                                lung                   1685 Dobânzi aferente datoriilor către societăţile                                din cadrul grupului                   1686 Dobânzi aferente datoriilor către societăţile                                care deţin interese de participare                   1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii                                asimilate            169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor  2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI      20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE            201 Cheltuieli de constituire                   2011 Cheltuieli de constituire privind activităţile                                fără scop patrimonial                   2012 Cheltuieli de constituire privind activităţile                                economice            203 Cheltuieli de dezvoltare                   2031 Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile                                fără scop patrimonial                   2032 Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile                                economice            205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale                                şi alte drepturi şi valori similare                   2051 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale                                şi alte drepturi şi valori similare privind                                activităţile fără scop patrimonial                   2052 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale                                şi alte drepturi şi valori similare privind                                activităţile economice            207 Fond comercial            208 Alte imobilizări necorporale                   2081 Alte imobilizări necorporale privind                                activităţile fără scop patrimonial                   2082 Alte imobilizări necorporale privind                                activităţile economice      21 IMOBILIZĂRI CORPORALE            211 Terenuri şi amenajări de terenuri                   2111 Terenuri                        2111.01 Terenuri pentru activităţile fără scop                                patrimonial                        2111.02 Terenuri pentru activităţile economice                   2112 Amenajări de terenuri                        2112.01 Amenajări de terenuri pentru activităţile                                fără scop patrimonial                        2112.02 Amenajări de terenuri pentru activităţile                                economice            212 Construcţii                   2121 Construcţii                        2121.01 Construcţii pentru activităţile fără scop                                patrimonial                        2121.02 Construcţii pentru activităţile economice            213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport,                                animale şi plantaţii                   2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi                                instalaţii de lucru)                        2131.01 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi                                instalaţii de lucru) pentru activităţile fără                                scop patrimonial                        2131.02 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi                                instalaţii de lucru) pentru activităţile                                economice                   2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control                                şi reglare                        2132.01 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi                                reglare pentru activităţile fără scop                                patrimonial                        2132.02 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi                                reglare pentru activităţile economice                   2133 Mijloace de transport                        2133.01 Mijloace de transport pentru activităţile                                fără scop patrimonial                        2133.02 Mijloace de transport pentru activităţile                                economice                   2134 Animale şi plantaţii                        2134.01 Animale şi plantaţii pentru activităţile                                fără scop patrimonial                        2134.02 Animale şi plantaţii pentru activităţile                                economice            214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente                                de protecţie a valorilor umane şi materiale                                şi alte active corporale                   2141 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de                                protecţie a valorilor umane şi materiale şi                                alte active corporale                        2141.01 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de                                protecţie a valorilor umane şi materiale şi                                alte active corporale pentru activităţile                                fără scop patrimonial                        2141.02 Mobilier, aparatură birotică, echipamente                                de protecţie a valorilor umane şi materiale                                şi alte active corporale pentru activităţile                                economice      23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS            231 Imobilizări corporale în curs                   2311 Imobilizări corporale în curs privind                                activităţile fără scop patrimonial                   2312 Imobilizări corporale în curs privind                                activităţile economice            232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale            233 Imobilizări necorporale în curs                   2331 Imobilizări necorporale în curs privind                                activităţile fără scop patrimonial                   2332 Imobilizări necorporale în curs privind                                activităţile economice            234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale      26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE            261 Titluri de participare deţinute la filiale                                din cadrul grupului            262 Titluri de participare deţinute la                                societăţi din afara grupului            263 Imobilizări financiare sub formă de interese                                de participare            265 Alte titluri imobilizate            267 Creanţe imobilizate                   2671 Sume datorate de filiale                   2672 Dobândă aferentă sumelor datorate de filiale                   2673 Împrumuturi acordate pe termen lung                   2674 Dobândă aferentă împrumuturilor acordate pe                                termen lung                   2675 Creanţe legate de interesele de participare                   2676 Dobândă aferentă creanţelor legate de interesele                                de participare                   2678 Alte creanţe imobilizate                   2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate            269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări                                financiare      28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE            280 Amortizări privind imobilizările necorporale                   2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire                        2801.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind                                activităţile fără scop patrimonial                        2801.02 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind                                activităţile economice                   2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare                        2803.01 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind                                activităţile fără scop patrimonial                        2803.02 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind                                activităţile economice                   2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor,                                licenţelor, mărcilor comerciale şi altor                                drepturi şi valori similare                        2805.01 Amortizarea concesiunilor, brevetelor,                                licenţelor, mărcilor comerciale şi altor                                drepturi şi valori similare privind activităţile                                fără scop patrimonial                        2805.02 Amortizarea concesiunilor, brevetelor,                                licenţelor, mărcilor comerciale şi altor                                drepturi şi valori similare privind                                activităţile economice                   2807 Amortizarea fondului comercial                        2807.02 Amortizarea fondului comercial privind                                activităţile economice                   2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale                        2808.01 Amortizarea altor imobilizări necorporale                                privind activităţile fără scop patrimonial                        2808.02 Amortizarea altor imobilizări necorporale                                privind activităţile economice            281 Amortizări privind imobilizările corporale                   2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri                        2811.01 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind                                activităţile fără scop patrimonial                        2811.02 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind                                activităţile economice                   2812 Amortizarea construcţiilor                        2812.01 Amortizarea construcţiilor privind                                activităţile fără scop patrimonial                        2812.02 Amortizarea construcţiilor privind                                activităţile economice                   2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini,                                utilaje şi instalaţii de lucru)                        2813.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini,                                utilaje şi instalaţii de lucru) privind                                activităţile fără scop patrimonial                        2813.02 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini,                                utilaje şi instalaţii de lucru) privind                                activităţile economice                   2814 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de                                măsurare, control şi reglare                        2814.01 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de                                măsurare, control şi reglare privind                                activităţile fără scop patrimonial                        2814.02 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de                                măsurare, control şi reglare privind                                activităţile economice                   2815 Amortizarea mijloacelor de transport                        2815.01 Amortizarea mijloacelor de transport privind                                activităţile fără scop patrimonial                        2815.02 Amortizarea mijloacelor de transport privind                                activităţile economice                   2816 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor                        2816.01 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind                                activităţile fără scop patrimonial                        2816.02 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind                                activităţile economice                   2817 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentelor de protecţie a valorilor umane                                şi materiale şi altor active corporale                        2817.01 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentelor de protecţie a valorilor umane                                şi materiale şi altor active corporale privind                                activităţile fără scop patrimonial                        2817.02 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentelor de protecţie a valorilor umane                                şi materiale şi altor active corporale privind                                activităţile economice      29 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR            290 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor                                necorporale            291 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor                                corporale            293 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în                                curs            296 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor                                financiare  3 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN                                CURS DE EXECUŢIE      30 STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE            301 Materii prime            302 Materiale consumabile                   3021 Materiale auxiliare                   3022 Combustibili                   3023 Materiale pentru ambalat                   3024 Piese de schimb                   3025 Seminţe şi materiale de plantat                   3026 Furaje                   3028 Alte materiale consumabile            303 Materiale de natura obiectelor de inventar            308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale      33 PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE            331 Produse în curs de execuţie            332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie      34 PRODUSE            341 Semifabricate            345 Produse finite            346 Produse reziduale            348 Diferenţe de preţ la produse      35 STOCURI AFLATE LA TERŢI            351 Materii şi materiale aflate la terţi            354 Produse aflate la terţi            356 Animale aflate la terţi            357 Mărfuri aflate la terţi            358 Ambalaje aflate la terţi      36 ANIMALE            361 Animale şi păsări            368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări      37 MĂRFURI            371 Mărfuri            378 Diferenţe de preţ la mărfuri      38 AMBALAJE            381 Ambalaje            388 Diferenţe de preţ la ambalaje      39 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA                                STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE            391 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime            392 Provizioane pentru deprecierea materialelor                   3921 Provizioane pentru deprecierea materialelor                                consumabile                   3922 Provizioane pentru deprecierea materialelor                                de natura obiectelor de inventar            393 Provizioane pentru deprecierea producţiei                                în curs de execuţie            394 Provizioane pentru deprecierea produselor            395 Provizioane pentru deprecierea stocurilor                                aflate la terţi            396 Provizioane pentru deprecierea animalelor            397 Provizioane pentru deprecierea mărfurilor            398 Provizioane pentru deprecierea ambalajelor  4 CONTURI DE TERŢI      40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE            401 Furnizori            403 Efecte de plătit            404 Furnizori de imobilizări            405 Efecte de plătit pentru imobilizări            408 Furnizori - facturi nesosite            409 Furnizori - debitori                   4091 Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri                                de natura stocurilor                   4092 Furnizori-debitori pentru prestări de servicii                                şi executări de lucrări      41 CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE            411 Clienţi                   4111 Clienţi                   4118 Clienţi incerţi sau în litigiu            413 Efecte de primit de la clienţi            418 Clienţi - facturi de întocmit            419 Clienţi - creditori      42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE            421 Personal - salarii datorate            423 Personal - ajutoare materiale datorate            424 Participarea personalului la rezultatul                                activităţilor economice            425 Avansuri acordate personalului            426 Drepturi de personal neridicate            427 Reţineri din salarii datorate terţilor            428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu                                personalul                   4281 Alte datorii în legătură cu personalul                   4282 Alte creanţe în legătură cu personalul      43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ                                ŞI CONTURI ASIMILATE            431 Asigurări sociale                   4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale                   4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale                   4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările                                sociale de sănătate                   4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările                                sociale de sănătate            437 Ajutor de şomaj                   4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj                   4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj            438 Alte datorii şi creanţe sociale                   4381 Alte datorii sociale                   4382 Alte creanţe sociale      44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI                                CONTURI ASIMILATE            441 Impozitul pe profit            442 Taxa pe valoarea adăugată                   4423 Taxa pe valoarea adăugată de plată                   4424 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat                   4426 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă                   4427 Taxa pe valoarea adăugată colectată                   4428 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă            444 Impozitul pe venituri de natura salariilor            445 Subvenţii            446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate            447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate            448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului                   4481 Alte datorii faţă de bugetul statului                   4482 Alte creanţe privind bugetul statului      45 GRUP ŞI ASOCIAŢI            451 Decontări în cadrul grupului                   4511 Decontări în cadrul grupului                   4518 Dobânzi aferente decontărilor în cadrul grupului            452 Decontări privind interesele de participare                   4521 Decontări privind interesele de participare                   4528 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele                                de participare            458 Decontări din operaţii în participaţie                   4581 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv                   4582 Decontări din operaţii în participaţie - activ      46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI            461 Debitori diverşi            462 Creditori diverşi      47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE            471 Cheltuieli înregistrate în avans            472 Venituri înregistrate în avans            473 Decontări din operaţii în curs de clarificare      48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII            481 Decontări între unitate şi subunităţi            482 Decontări între subunităţi            489 Decontări între activităţile fără scop                                patrimonial şi activităţile economice      49 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR            491 Provizioane pentru deprecierea creanţelor -                                clienţi            495 Provizioane pentru deprecierea creanţelor -                                decon tări în cadrul grupului sau unităţii            496 Provizioane pentru deprecierea creanţelor -                                debitori diverşi  5 CONTURI DE TREZORERIE      50 INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT            501 Investiţii financiare pe termen scurt la                                societăţi din cadrul grupului            503 Acţiuni            505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate            506 Obligaţiuni            508 Alte investiţii financiare pe termen scurt                                şi creanţe asimilate                   5081 Alte titluri de plasament                   5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament            509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţii                                financiare pe termen scurt      51 CONTURI LA BĂNCI            511 Valori de încasat                   5112 Cecuri de încasat                   5113 Efecte de încasat                   5114 Efecte remise spre scontare            512 Conturi curente la bănci                   5121 Conturi la bănci în lei                   5124 Conturi la bănci în valută                        5124.01 Disponibil în valută privind activităţile                                fără scop patrimonial                        5124.02 Disponibil în valută privind activităţile                                economice                   5125 Sume în curs de decontare                   5126 Carnete de cecuri cu limită de sumă            513 Disponibil cu destinaţie specială                   5131 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului literar, cinematografic, teatral,                                muzical, folcloric, al artelor plastice, al                                arhitecturii şi de divertisment                        5131.01 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului literar                        5131.02 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului cinematografic                        5131.03 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului teatral                        5131.04 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului muzical                        5131.05 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului folcloric                        5131.06 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului artelor plastice                        5131.07 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului arhitecturii                        5131.08 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului de divertisment                   5139 Disponibil cu destinaţie specială din alte                                venituri cu destinaţie specială                        5139.01 Disponibil cu destinaţie specială din alte                                venituri cu destinaţie specială încasate în lei                        5139.04 Disponibil cu destinaţie specială din alte                                venituri cu destinaţie specială încasate                                în valută            518 Dobânzi                   5186 Dobânzi de plătit                   5187 Dobânzi de încasat            519 Credite bancare pe termen scurt                   5191 Credite bancare pe termen scurt                   5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la                                scadenţă                   5193 Credite externe guvernamentale                   5194 Credite externe garantate de stat                   5195 Credite externe garantate de bănci                   5196 Credite de la trezoreria statului                   5197 Credite interne garantate de stat                   5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen                                scurt      53 CASA            531 Casa                   5311 Casa în lei                   5314 Casa în valută                        5314.01 Casa în valută privind activităţile fără scop                                patrimonial                        5314.02 Casa în valută privind activităţile economice            532 Alte valori                   5321 Timbre fiscale şi poştale                   5322 Bilete de tratament şi odihnă                   5323 Tichete şi bilete de călătorie                   5328 Alte valori      54 ACREDITIVE            541 Acreditive                   5411 Acreditive în lei                   5412 Acreditive în valută                        5412.01 Acreditive în valută privind activităţile                                fără scop patrimonial                        5412.02 Acreditive în valută privind activităţile                                economice            542 Avansuri de trezorerie      58 VIRAMENTE INTERNE            581 Viramente interne      59 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA                                CONTURILOR DE TREZORERIE            591 Provizioane pentru deprecierea investiţiilor                                financiare la societăţi din cadrul grupului            593 Provizioane pentru deprecierea acţiunilor            595 Provizioane pentru deprecierea obligaţiunilor                                emise şi răscumpărate            596 Provizioane pentru deprecierea obligaţiunilor            598 Provizioane pentru deprecierea altor investiţii                                financiare şi creanţe asimilate  6 CONTURI DE CHELTUIELI*)      60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE            601 Cheltuieli cu materiile prime            602 Cheltuieli cu materialele consumabile                   6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare                   6022 Cheltuieli privind combustibilul                   6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat                   6024 Cheltuielile privind piesele de schimb                   6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele                                de plantat                   6026 Cheltuieli privind furajele                   6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile            603 Cheltuieli privind materialele de natura                                obiectelor de inventar            604 Cheltuieli privind materialele nestocate            605 Cheltuieli privind energia şi apa            606 Cheltuieli privind animalele şi păsările            607 Cheltuieli privind mărfurile            608 Cheltuieli privind ambalajele      61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE                                EXECUTATE DE TERŢI            611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile            612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de                                gestiune şi chiriile            613 Cheltuieli cu primele de asigurare            614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările      62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE                                 DE TERŢI            621 Cheltuieli cu colaboratorii            622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile            623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate            624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal            625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări            626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii            627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate            628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi      63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI                                VĂRSĂMINTE ASIMILATE            635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte                                asimilate      64 CHELTUIELI CU PERSONALUL            641 Cheltuieli cu salariile personalului            645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia                                socială                   6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale                   6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj                   6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările                                sociale de sănătate                   6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi                                protecţia socială      65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE            654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi            655 Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana                                juridică fără scop patrimonial                   6551 Cotizaţii şi contribuţii la organisme din ţară                   6552 Cotizaţii şi contribuţii la organisme                                internaţionale            656 Cheltuieli privind cote-părţi datorate potrivit                                statutului            657 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile                                transferate altor persoane juridice fără                                scop patrimonial                   6571 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară                                transferate altor persoane juridice fără                                scop patrimonial                   6572 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din                                străinătate transferate altor persoane juridice                                fără scop patrimonial            658 Alte cheltuieli de exploatare                   6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi                   6582 Donaţii şi subvenţii acordate                   6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte                                operaţii de capital                   6588 Alte cheltuieli de exploatare      66 CHELTUIELI FINANCIARE            663 Pierderi din creanţe legate de participaţii            664 Cheltuieli privind investiţiile financiare                                cedate                   6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare                                cedate                   6642 Pierderi privind investiţiile financiare pe                                termen scurt cedate            665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar            666 Cheltuieli privind dobânzile            667 Cheltuieli privind sconturile acordate            668 Alte cheltuieli financiare      67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE            671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte                                evenimente extraordinare      68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE ŞI PROVIZIOANELE            681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările                                şi provizioanele                   6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea                                imobilizărilor                   6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele                                pentru riscuri şi cheltuieli                   6813 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele                                pentru deprecierea imobilizărilor                   6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele                                pentru deprecierea activelor circulante            686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi                                provizioanele                   6863 Cheltuieli financiare privind provizioanele                                pentru deprecierea imobilizărilor financiare                   6864 Cheltuieli financiare privind provizioanele                                pentru deprecierea activelor circulante                   6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea                                primelor de rambursare a obligaţiunilor      69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT            691 Cheltuieli cu impozitul pe profit  7 CONTURI DE VENITURI      70                                CIFRA DE AFACERI            701 Venituri din vânzarea produselor finite            702 Venituri din vânzarea semifabricatelor            703 Venituri din vânzarea produselor reziduale            704 Venituri din lucrări executate şi servicii                                prestate            705 Venituri din studii şi cercetări            706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune                                şi chirii            707 Venituri din vânzarea mărfurilor            708 Venituri din activităţi diverse      71 VARIAŢIA STOCURILOR            711 Variaţia stocurilor      72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI            721 Venituri din producţia de imobilizări                                necorporale            722 Venituri din producţia de imobilizări corporale      73 VENITURI DIN ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL            731 Venituri din cotizaţiile membrilor şi                                contribuţiile băneşti sau în natură ale                                membrilor şi simpatizanţilor                   7311 Venituri din cotizaţiile membrilor                   7312 Venituri din contribuţiile băneşti sau în natură                                ale membrilor şi simpatizanţilor            732 Venituri din taxele de înregistrare stabilite                                potrivit legislaţiei în vigoare            733 Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite                                prin sponsorizare                   7331 Venituri din donaţii                   7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin                                sponsorizare            734 Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute                                din plasarea disponibilităţilor rezultate din                                activităţile fără scop patrimonial                   7341 Venituri din dobânzile obţinute din plasarea                                disponibilităţilor rezultate din activităţile                                fără scop patrimonial                   7342 Venituri din dividendele obţinute din plasarea                                disponibilităţilor rezultate din activităţile                                fără scop patrimonial            735 Venituri pentru care se datorează impozit                                pe spectacole            736 Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau                                de la bugetele locale            737 Venituri din acţiuni întâmplătoare realizate                                de organizaţii sindicale/patronale, utilizate                                în scop social sau profesional, potrivit                                statutului de organizare şi funcţionare            738 Venituri excepţionale rezultate din cedarea                                activelor corporale aflate în proprietatea                                persoanelor juridice fără scop patrimonial,                                altele decât cele care sunt sau au fost                                folosite în activitatea economică            739 Alte venituri din activităţile fără scop                                patrimonial                   7391 Venituri din cote-părti primite potrivit                                statutului                   7392 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din                                străinătate                   7393 Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube                   7394 Venituri din diferenţe de curs valutar                                rezultate din activităţile fără scop patrimonial                   7399 Alte venituri din activităţile fără scop                                patrimonial      74 VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE            741 Venituri din subvenţii de exploatare                   7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente                                cifrei de afaceri                   7417 Venituri din subvenţii de exploatare aferente                                altor venituri      75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE            754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori                                diverşi            758 Alte venituri din exploatare                   7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi                   7582 Venituri din donaţii şi subvenţii primite                   7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte                                operaţii de capital                   7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii                   7588 Alte venituri din exploatare      76 VENITURI FINANCIARE            761 Venituri din imobilizări financiare                   7611 Venituri din titluri de participare deţinute                                la filialele din cadrul grupului                   7612 Venituri din titluri de participare deţinute                                la societăţi din afara grupului                   7613 Venituri din titluri de participare deţinute                                în întreprinderi asociate din cadrul grupului                   7614 Venituri din titluri de participare deţinute                                în întreprinderi asociate din afara grupului                   7615 Venituri din titluri de participare strategice                                în cadrul grupului                   7616 Venituri din titluri de participare strategice                                în afara grupului            762 Venituri din investiţii financiare pe termen                                scurt            763 Venituri din creanţe imobilizate            764 Venituri din investiţii financiare cedate                   7641 Venituri din imobilizări financiare cedate                   7642 Câştiguri din investiţii financiare pe termen                                scurt cedate            765 Venituri din diferenţe de curs valutar            766 Venituri din dobânzi            767 Venituri din sconturi obţinute            768 Alte venituri financiare      77 VENITURI EXTRAORDINARE            771 Venituri din subvenţii pentru evenimente                                extraordinare şi altele similare      78 VENITURI DIN PROVIZIOANE            781 Venituri din provizioane privind activitatea de                                exploatare                   7812 Venituri din provizioane pentru riscuri                                şi cheltuieli                   7813 Venituri din provizioane pentru deprecierea                                imobilizărilor                   7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea                                activelor circulante            786 Venituri financiare din provizioane                   7863 Venituri din provizioane pentru deprecierea                                imobilizărilor financiare                   7864 Venituri din provizioane pentru deprecierea                                 activelor circulante      79 VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ            791 Venituri cu destinaţie specială                   7911 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului literar, cinematografic, teatral,                                muzical, folcloric, al artelor plastice, al                                arhitecturii şi de divertisment                        7911.01 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului literar                        7911.02 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului cinematografic                        7911.03 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului teatral                        7911.04 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului muzical                        7911.05 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului folcloric                        7911.06 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului artelor plastice                        7911.07 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului arhitecturii                        7911.08 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea                                timbrului de divertisment                   7919 Alte venituri cu destinaţie specială  8 CONTURI SPECIALE      80 CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI            801 Angajamente acordate                   8011 Giruri şi garanţii acordate                   8018 Alte angajamente acordate            802 Angajamente primite                   8021 Giruri şi garanţii primite                   8028 Alte angajamente primite            803 Alte conturi în afara bilanţului                   8031 Imobilizări corporale luate cu chirie                   8032 Valori materiale primite spre prelucrare                                sau reparare                   8033 Valori materiale primite în păstrare sau                                custodie                   8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare                   8036 Redevente, locaţii de gestiune, chirii şi alte                                datorii asimilate                   8037 Efecte scontate neajunse la scadentă                   8038 Stocuri de natura obiectelor de inventar                   8039 Alte valori în afara bilanţului            809 Contrapartida      89 BILANŢ            891 Bilanţ de deschidere            892 Bilanţ de închidere------------- Notă *) Cheltuielile activităţilor fără scop patrimonial, cheltuielile cu destinaţie specială şi cheltuielile activităţilor economice se evidenţiază din punct de vedere contabil distinct (analitice distincte în cadrul conturilor din clasa 6).  +  Capitolul 4                  FORMATUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE  COD FISCAL_____________ Activităţi desfăşurate:                                       - Fără scop patrimonial                                         Cod CAEN _________________  JUDEŢUL _____________ Efectivul de personal __________  UNITATEA _______________ - Economică sau financiară                                         Cod CAEN ___________  ADRESA loc. _________, sector _____                                              Efectivul de personal __________  str. ________________, nr. __ - Durata efectivă de funcţionare  bl. ______, ap. _____, sc. ____ în anul ____(în luni) _______  TELEFON ______ FAX _______                                   BILANŢ                     încheiat la data de 31 decembrie ..........┌──┐│10│ - mii lei-├──┴──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┐│ │Nr │_______Sold la; _______ ││ │rd.│începutul sfârşitul││ │ │anului anului │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┬────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│A. ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL │01 │ │ ││rd. 02+05+08) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd 03+04) │02 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│- privind activităţile fără scop patrimonial │03 │ │ ││(ct. 2011+2031+2051+2081+2331+234-2801.01- │ │ │ ││2803.01-2805.01-2808.01-290-293*) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│- privind activităţile economice │04 │ │ ││(ct.2012+2032+2052+207+2082+2332+234- │ │ │ ││2801.02-2803.02 - 2805.02-2807.02-2808.02-290 │ │ │ ││293*) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06+07) │05 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│- privind activităţile fără scop patrimonial │06 │ │ ││(ct.2111.01+2112.01+2121.01+2131.01+2132.01+ │ │ │ ││2133.01+2134.01+2141.01+2311+232-2811.01- │ │ │ ││2812.01-2813.01-2814.01-2815.01-2816.01-2817.01- │ │ │ ││291-293*) _ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│- privind activităţile economice │07 │ │ ││(2111.02+2112.02+2121.02+2131.02+2132.02+ │ │ │ ││2133.02+2134.02+2141.02+2312+232-2811.02- │ │ │ ││2812.02-2813.02-2814.02-2815.02-2816.02-2817.02- │ │ │ ││291-293*) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │08 │ │ ││ct.261 +262+263+265+267-296) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │09 │ │ ││(rd. 10+11+12+13) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│I. STOCURI │10 │ │ ││ct. 301+302+303±308+331+332+341+345 + │ │ │ ││346±348+351+354+356+357+358+361±368+371± │ │ │ ││378+ 381±388-391-392-393-394-395-396-397-398 + │ │ │ ││4091-4428) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│II. CREANŢE │ 11│ │ ││Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă │ │ │ ││mai mare de un an se prezintă separat.) │ │ │ ││(ct. 4092 + 411+413+ 418 + 425 + 4282 + 431** + │ │ │ ││437**+ 4382 + 441** + 4424 + 4428**+ 444** + │ │ │ ││445 + 446** + 447** + 4482 + 451**+ 452** + │ │ │ ││4582 + 461 + 473**- 491 - 495 - 496 + 5187) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN │12 │ │ ││SCURT │ │ │ ││(ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 508+ 5113 + 5114 - │ │ │ ││591 -593-595-596-598) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │13 │ │ ││(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125+5126 + 5131 + │ │ │ ││5139+531+532 + 541+542) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) │14 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O │15 │ │ ││PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ ││(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 -169 + 269 + │ │ │ ││401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + │ │ │ ││424 + 426 + 427+ 4281 + 431***+ 437***+ 4381 + │ │ │ ││441*** + 4423 + 4428*** + 444***+ 446*** + │ │ │ ││447***+ 4481 + 451*** + 452*** + 4581+ 462 + │ │ │ ││473***+509+ 5186+ 519) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV │16 │ │ ││DATORII CURENTE NETE │ │ │ ││(rd. 09+ 14-15-22) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII │17 │ │ ││CURENTE (rd. 01 + 16 - 21) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O │18 │ │ ││PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ ││(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + │ │ │ ││401+ 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + │ │ │ ││424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + │ │ │ ││441***+ 4423 + 4428***+ 444*** + 446*** + │ │ │ ││447***+4481 +451***+452***+ 4581 +462 + │ │ │ ││473***+509+ 5186+ 519) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI │19 │ │ ││CHELTUIELI (ct. 151) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 21 + 22), din care: │20 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ct. 131 │ 21│ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ct. 472 │ 22│ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ 23│ │ ││(rd. 24+25-26+27+28-29+36-37-44) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│I. APORTURI (ct. 102) │24 │ │ │├──────────────────────────────────────┬──────────┼───┼───────────┼────────────┤│II. REZERVE DIN REEVALUARE │Sold C │25 │ │ ││(ct. 105) ├──────────┼───┼───────────┼────────────││ │Sold D │26 │ │ │├──────────────────────────────────────┼──────────┼───┼───────────┼────────────┤│III. REZERVE │ │ 27│ │ ││(ct. 106) │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼──────────┼───┼───────────┼────────────┤│IV. REZULTATUL REPORTAT │Sold C │28 │ │ ││(ct-117) ├──────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sol D │29 │ │ │├──────────────────────────────────────┼──────────┼───┼───────────┼────────────┤│Rezultatul reportat al activităţilor │Sold C │30 │ │ ││fără scop patrimonial ├──────────┼───┼───────────┼────────────┤│(ct.1171.01) │Sold D │31 │ │ │├──────────────────────────────────────┼──────────┼───┼───────────┼────────────┤│Rezultatul reportat al activităţilor │Sold C │32 │ │ ││cu destinaţie specială ├──────────┼───┼───────────┼────────────┤│(ct. 1171.02) │Sold D │32 │ │ │├──────────────────────────────────────┼──────────┼───┼───────────┼────────────┤│Rezultatul reportat al activităţilor │Sold C │34 │ │ ││economice (ct. 1172) ├──────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sold D │35 │ │ │├──────────────────────────────────────┼──────────┼───┼───────────┼────────────┤│V. REZULTATUL EXERCIŢIULUI │Sold C │36 │ │ ││ (ct.120) ├──────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sold D │37 │ │ │├──────────────────────────────────────┼──────────┼───┼───────────┼────────────┤│Rezultatul activităţilor fără scop │Sold C │38 │ │ ││patrimonial(ct. 1201.01) ├──────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sold D │39 │ │ │├──────────────────────────────────────┼──────────┼───┼───────────┼────────────┤│Rezultatul activităţilor cu destinaţie│Sold C │40 │ │ ││specială ├──────────┼───┼───────────┼────────────┤│(ct. 1201.02) │Sold D │41 │ │ │├──────────────────────────────────────┼──────────┼───┼───────────┼────────────┤│Rezultatul activităţilor economice │Sold C │42 │ │ ││ct. 1202) ├──────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sold D │43 │ │ │├──────────────────────────────────────┴──────────┼───┼───────────┼────────────┤│REPARTIZAREA REZULTATULUI │44 │ │ ││EXERCIŢIULUI (ct. 129) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│Repartizarea rezultatului activităţilor │45 │ │ ││fără scop patrimonial (ct. 1291.01) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│Repartizarea rezultatului activităţilor economice│46 │ │ ││(ct. 1292) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor │47 │ │ ││Reciproc (ct. 113) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│TOTAL CAPITALURI (rd. 23+47) │48 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┘____________* Conturi de repartizat după natura elementelor respective** Solduri debitoare ale conturilor respective*** Solduri creditoare ale conturilor respectiveADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,Numele, prenumele, Numele, prenumele şisemnătura semnăturaşi ştampila unităţiiCONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUIla data de 31 decembrie .............┌──┐│20│ - mii lei-├──┴──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┬──────────────┐│ DENUMIREA INDICATORILOR │Nr │Preve│ Exercitiul ││ │rd.│deri │ financiar ││ │ │anu- ├──────┬───────┤│ │ │ale │prece-│inche- ││ │ │ │dent │iat │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│I Venituri din activităţile fără scop patrimonial │ 01│ │ │ ││ - TOTAL (rd. 02 la 16) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile │02 │ │ │ ││băneşti sau în natură ale membrilor şi │ │ │ │ ││simpatizanţilor (ct. 731) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din taxele de înregistrare stabilite │03 │ │ │ ││ potrivit legislaţiei în vigoare (ct.732) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din donaţii (ct.7331) │04 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din sumele sau bunurile primite prin │05 │ │ │ ││sponsorizare (ct.7332) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din dobânzile obţinute din plasarea │06 │ │ │ ││disponibilităţilor rezultate din activităţile fără │ │ │ │ ││scop patrimonial (ct.7341) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din dividendele obţinute din plasarea │07 │ │ │ ││disponibilităţilor rezultate din activităţile fără │ │ │ │ ││scop patrimonial (ct.7342) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri pentru care se datorează impozit pe │08 │ │ │ ││spectacole (ct.735) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de │09 │ │ │ ││la bugetele locale (ct.736) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din acţiuni întâmplătoare realizate de │10 │ │ │ ││organizaţii sindicale/patronale, utilizate în scop │ │ │ │ ││social sau profesional, potrivit statutului de │ │ │ │ ││organizare şi funcţionare (ct. 737) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri excepţionale rezultate din cedarea │11 │ │ │ ││activelor corporale aflate în proprietatea │ │ │ │ ││persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele │ │ │ │ ││decât cele care sunt sau au fost folosite în │ │ │ │ ││activitatea economică (ct.738) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din cote-părţi primite potrivit statutului │12 │ │ │ ││(ct.7391) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din │13 │ │ │ ││străinătate (ct.7392) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube │ │ │ │ ││(ct.7393) │14 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate │15 │ │ │ ││din activităţile fără scop patrimonial (ct.7394) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial │ 16│ │ │ ││(ct.7399) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│II Cheltuieli privind activităţile fără scop │17 │ │ │ ││patrimonial - TOTAL │ │ │ │ ││(rd. 18+19+20+22+23+25+28+31 -32) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) │18 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de │19 │ │ │ ││terţi (conturi din grupa 61) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi │20 │ │ │ ││(conturi din grupa 62) - total, din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ - cheltuieli cu colaboratorii (ct 621) │21 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte │22 │ │ │ ││asimilate (ct. 635) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) - │23 │ │ │ ││total, din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ - cheltuieli privind asigurările şi protecţia │24 │ │ │ ││socială (ct. 645) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa │25 │ │ │ ││65) - total, din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ - cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana │26 │ │ │ ││juridică fără scop patrimonial (ct. 655) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│- ajutoare şi împrumuturi nerambursabile │27 │ │ │ ││transferate altor persoane juridice fără scop │ │ │ │ ││patrimonial (ct. 657) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - │28 │ │ │ ││ total, din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ - cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct.665) │29 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ - cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │30 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente │31 │ │ │ ││extraordinare (ct. 671) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele │32 │ │ │ ││(conturi din grupa 68) - total, din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ - cheltuieli de exploatare privind amortizările │33 │ │ │ ││şi provizioanele (ct.681) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│- cheltuieli financiare privind amortizările şi │34 │ │ │ ││provizioanele (ct. 686) │ │ │ │ │├────┬────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│III │Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial │ │ │ │ ││ │Excedent (rd. 01-17) │35 │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ │Deficit (rd 17-01) │36 │ │ │ │├────┴────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│IV Venituri din activităţile cu destinaţie specială│37 │ │ │ ││ TOTAL │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│V Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie │ │ │ │ ││ specială - TOTAL │38 │ │ │ │├────┬────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│VI │Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială │ │ │ │ ││ │Excedent (rd.37-38) │39 │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ │Deficit (rd.38-37) │40 │ │ │ │├────┴────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│VII Venituri din activităţile economice - TOTAL │ │ │ │ ││ (rd. 42+44-45+46+47+48+49+52+53) │41 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ Cifra de afaceri (conturi din gr. 70) - │ │ │ │ ││ total, din care: │42 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) │43 │ │ │ │├──────────────────────────────┬──────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Variaţia stocurilor │Solduri creditoare │44 │ │ │ ││(ct.711) ├──────────────────────┼───┤ │ │ ││ │Solduri debitoare │45 │ │ │ │├──────────────────────────────┴──────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din producţia de imobilizări (conturi din │46 │ │ │ ││ grupa 72) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din subvenţii de exploatare (ct.741) │47 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Alte venituri din exploatare(conturi din grupa 75) │48 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri financiare (conturi din grupa 76) - total, │49 │ │ │ ││ din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ - venituri din diferenţe de curs valutar (ct.765) │50 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ - venituri din dobânzi (ct.766) │51 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din subvenţii pentru evenimente │52 │ │ │ ││extraordinare şi altele similare (ct. 771) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Venituri din provizioane (conturi din grupa 78) │53 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│VIII Cheltuieli privind activităţile economice │54 │ │ │ ││ TOTAL │ │ │ │ ││ (rd.55+57+58+60+61+63+64+67+68+71) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) │55 │ │ │ ││ - total, din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│- cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) │56 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de │57 │ │ │ ││terţi (conturi din grupa 61) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi │58 │ │ │ ││ (conturi din grupa 62) - total, din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ - cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) │59 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte │60 │ │ │ ││asimilate (ct. 635) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) - │61 │ │ │ ││total, din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│- cheltuieli privind asigurările şi protecţia │62 │ │ │ ││socială (ct. 645) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa │63 │ │ │ ││65) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - │64 │ │ │ ││ total, din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ - cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665)│65 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │66 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente │67 │ │ │ ││extraordinare (ct. 671) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele │68 │ │ │ ││(conturi din grupa 68) - total, din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│- cheltuieli de exploatare privind amortizările │69 │ │ │ ││şi provizioanele (ct. 681) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│- cheltuieli financiare privind amortizările şi │70 │ │ │ ││ provizioanele (ct. 686) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691) │71 │ │ │ │├─────┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│IX │Rezultatul activităţilor economice │ │ │ │ ││ │Excedent (rd. 41-54) │72 │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ │Deficit (rd. 54 - 41) │73 │ │ │ │├─────┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│X Venituri totale (rd. 01+37+41) │74 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│XI Cheltuieli totale (rd. 17+38+54) │75 │ │ │ │├─────┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│XII │Rezultatul net al exerciţiului │ │ │ │ ││ │Excedent (rd. 74 - 75) │76 │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────┼───────┤│ │Deficit (rd. 75 - 74) │77 │ │ │ │└─────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴─────┴──────┴───────┘*st*          ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,        Numele, prenumele, Numele, prenumele şi            semnătura semnătura       şi ştampila unităţii                            Note explicative    NOTA 1                  REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI                    la data de 31 decembrie ..................┌──┐│21│ - mii lei-├──┴──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────┐│ │Nr.│ Realizari ││ DENUMIREA INDICATORILOR │rd.├──────┬──────┬──────┤│ │ │activ.│activ.│activ.││ │ │fără │cu des│econo-││ │ │scop │tina- │mice ││ │ │patri │tie │ ││ │ │moni- │speci-│ ││ │ │al │ala │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┤│ REPARTIZĂRI DIN EXCEDENT: │ │ │ │ ││(rd. 02 la 04) │ 01│ │ X │ ││ ├───┼──────┼──────┼──────┤│- constituirea de rezerve legale │ 02│ │ X │ ││ ├───┼──────┼──────┼──────┤│- acoperirea deficitelor contabile din anii │ 03│ │ X │ ││precedenţi ├───┼──────┼──────┼──────┤│- alte repartizări din excedent, prevăzute de lege │ 04│ │ X │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┤│EXCEDENT NEREPARTIZAT │ 05│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼──────┼──────┤│TOTAL DE CONTROL (rd. 01+05) │ 06│ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴──────┘┌──┐│22│ - mii lei-├──┴─────────────────────────────────────┬───┬──────────┬─────┬─────┬──────────┐│ DENUMIREA │Nr.│Disponibil│Inca-│Plati│Disponibil││ INDICATORILOR │rd.│la ince- │sari │ │la sfirsi-││ │ │putul │ │ │tul anului││ │ │anului │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────────┤│Disponibil cu destinaţie specială- │ │ │ │ │ ││TOTAL(rd.021a1O) │ 01│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────────┤│Disponibil cu destinaţie specială │ │ │ │ │ ││din aplicarea timbrului literar │ 02│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────────┤│Disponibil cu destinaţie specială │ │ │ │ │ ││din aplicarea timbrului │ 03│ │ │ │ ││cinematografic │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────────┤│Disponibil cu destinaţie specială │ │ │ │ │ ││din aplicarea timbrului teatral │ 04│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────────┤│Disponibil cu destinaţie specială │ │ │ │ │ ││din aplicarea timbrului muzical │ 05│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────────┤│Disponibil cu destinaţie specială │ │ │ │ │ ││din aplicarea timbrului folcloric │ 06│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────────┤│Disponibil cu destinaţie specială │ │ │ │ │ ││din aplicarea timbrului artelor │ 07│ │ │ │ ││plastice │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────────┤│Disponibil cu destinaţie specială │ │ │ │ │ ││din aplicarea timbrului arhitecturii │ 08│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────────┤│Disponibil cu destinaţie specială │ │ │ │ │ ││din aplicarea timbrului de │ 09│ │ │ │ ││divertisment │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────────┤│Disponibil cu destinaţie specială │ │ │ │ │ ││privind alte venituri cu destinaţie │ │ │ │ │ ││specială, potrivit legii **) │ 10│ │ │ │ │└────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴─────┴─────┴──────────┘_____________ Notă *) Se completează de către persoanele juridice fără scop patrimonial care gestionează, potrivit legii, venituri cu destinaţie specială. Notă **) Se detaliază pe feluri de venituri cu destinaţie specială în raportul administratorilor.NOTA 3CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI*)privind"Veniturile cu destinaţie specială din aplicarea timbrului .........la data de 31 decembrie .......................┌──┐│23│ - mii lei-├──┴─────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬─────────┐│ DENUMIREA INDICATORILOR │Nr.│ Prevederi│ Realizat││ │rd.│ anuale │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│VENITURI - TOTAL │01 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│CHELTUIELI - TOTAL, din care pentru: │02 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- susţinerea unor proiecte culturale de interes │03 │ │ ││ naţional │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- participarea la concursuri de interpretare şi │ │ │ ││ creaţie în ţară şi în străinătate │04 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- promovarea unor acţiuni cu participarea românilor │ │ │ ││ de peste hotare │05 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- susţinerea şi protejarea artei cinematografice, │ │ │ ││ teatrale şi muzicale │06 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- completarea fondurilor destinate susţinerii │ │ │ ││ activităţii tinerilor creatori, interpreţi │ │ │ ││ şi executanţi │07 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- sprijinirea materială a creatorilor, interpreţilor│ │ │ ││ şi executanţilor pensionari │08 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- sprijinirea materială a revistelor de specialitate│ │ │ ││ aparţinând uniunilor de creaţie │09 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- sprijinirea înscrierii în circuitul naţional şi │ │ │ ││ internaţional a operelor artistice de valoare │10 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- cinstirea şi perpetuarea memoriei personalităţilor│ │ │ ││ culturii româneşti şi ale minorităţilor naţionale,│ │ │ ││ atât în ţară, cât şi în străinătate │11 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- punerea în valoare a patrimoniului folcloric şi │ │ │ ││ etnografic din România │12 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- susţinerea financiară a spectacolelor în care │ │ │ ││ sunt prezentate opere de creaţie ai căror autori │ │ │ ││ sunt români sau reprezentanţi ai minorităţilor │ │ │ ││ naţionale din România │13 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- susţinerea financiară a premiilor acordate │ │ │ ││ creatorilor şi interpreţilor │14 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│- cheltuieli de funcţionare a organismului │15 │ │ ││ financiar, după caz │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│EXCEDENT (rd. 01-02) │16 │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┤│DEFICIT(rd. 02-01) │17 │ │ │└────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴─────────┘_____________ Notă *) Se completează distinct pentru fiecare fel de venit cu destinatie specială conform Legii nr. 35/1994, cu modificările şi completările ulterioare.Nota 4Situaţia creanţelor şi datoriilor┌──┐│24│ - mii lei-├──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sold la Termen de lichiditate ││Creanţe 31 decembrie ────────────────────────── ││ (col. 2+3) sub un an peste un an │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0 1 2 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Total, din care: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ - mii lei - ││ ││ Sold la Termen de exigibilitate ││Datorii*) 31 decembrie ───────────────────────────── ││ (col. 2+3+4) sub un an 1-5 peste 5 ani │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0 1 2 3 4 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Total, din care: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘_______________ Notă *) Se menţionează următoarele informaţii:- clauzele legate de achitarea datoriilor şi ratele dobânzii aferente împrumuturilor;- datoriile pentru care s-au depus garanţii sau au fost efectuate ipotecări:- valoarea datoriei;- valoarea şi natura garanţiilor;- valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane.NOTA 5SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITĂŢILEFĂRĂ SCOP PATRIMONIAL┌──┐│25│ - mii lei-├──┴────────────────────────┬───┬───────────────────────┬──────────────────────┐│ │ │VALOAREA BRUTA │ DEPRECIERI ││ │ │ │ (amortizare şi ││ │ N │ │ provizioane) ││ │ r ├────┬─┬────────┬───────┼─────┬──────┬────┬────┤│ │ │Sold│C│Reduceri│Sold │Sold │Dep. │Redu│Sold││ Elemente de active │ │la │r│ │la │la │inre- │ceri│la ││ │ r │1.01│e│ │31.dec.│1.ian│gis- │sau │31. ││ │ d │ │s│ │ │ │tra- │re- │dec.││ │ │ │t│ │ │ │ta │lu- │ ││ │ │ │e│ │ │ │în │ari │ ││ │ │ │r│ │ │ │cursul│ │ ││ │ │ │i│ │ │ │exer- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │citiu │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │lui │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┬──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│ │ │ │ │T│din │(col.5=│ │ │ │(col││ │ │ │ │o│care: │1+2-3) │ │ │ │9=6+││ │ │ │ │t│dezmem│ │ │ │ │7-8 ││ │ │ │ │a│brari │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │l│şi ca-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │sari │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│ A │ B │ 1 │2│3│ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ 01│ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││(rd. 02+07+16) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ 02│ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││(rd. 03+04+05+06) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Cheltuieli de constituire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi de dezvoltare │ 03│ │ │ │ X │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Concesiuni, brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││licenţe, mărci comerciale │ 04│ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││şi alte drepturi şi valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││similare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Alte imobilizări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││necorporale │ 05│ │ │ │ X │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în curs │ 06│ │ │ │ X │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ 07│ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││(rd. 08+09+10+11+12+13+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 14+15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Terenuri şi amenajări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││terenuri │ 08│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Construcţii │ 09│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Echipamente tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(maşini, utilaje │ 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi instalaţii de lucru) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Aparate şi instalaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││măsurare, control şi │ 11│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││reglare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Mijloace de transport │ 12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Animale şi plantaţii │ 13│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Mobilier, aparatură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││birotică, echipamente de │ 14│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││protecţie a valorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││umane şi materiale şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││active corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în curs │ 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│III. IMOBILIZĂRI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││FINANCIARE │ 16│ │ │ │ X │ │ │ │ │ │└───────────────────────────┴───┴────┴─┴─┴──────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘    NOTA 6           SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITĂŢILE ECONOMICE┌──┐│26│ - mii lei-├──┴────────────────────────┬───┬───────────────────────┬──────────────────────┐│ │ │VALOAREA BRUTA │ DEPRECIERI ││ │ │ │ (amortizare şi ││ │ N │ │ provizioane) ││ │ r ├────┬─┬────────┬───────┼─────┬──────┬────┬────┤│ │ │Sold│C│Reduceri│Sold │Sold │Dep. │Redu│Sold││ Elemente de active │ │la │r│ │la │la │inre- │ceri│la ││ │ r │1.01│e│ │31.dec.│1.ian│gis- │sau │31. ││ │ d │ │s│ │ │ │tra- │re- │dec.││ │ │ │t│ │ │ │ta │lu- │ ││ │ │ │e│ │ │ │în │ari │ ││ │ │ │r│ │ │ │cursul│ │ ││ │ │ │i│ │ │ │exer- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │citiu │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │lui │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┬──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│ │ │ │ │T│din │(col.5=│ │ │ │(col││ │ │ │ │o│care: │1+2-3) │ │ │ │9=6+││ │ │ │ │t│dezmem│ │ │ │ │7-8 ││ │ │ │ │a│brari │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │l│şi ca-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │sari │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│ A │ B │ 1 │2│3│ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│IMOBILIZATE - TOTAL │ 01│ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││(rd. 02+07+16) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ 02│ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││(rd. 03+04+05+06) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Cheltuieli de constituire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi de dezvoltare │ 03│ │ │ │ X │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Concesiuni, brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││licenţe, mărci comerciale │ 04│ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││şi alte drepturi şi valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││similare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Alte imobilizări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││necorporale │ 05│ │ │ │ X │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Mobilizări necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în curs │ 06│ │ │ │ X │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ 07│ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││(rd. 08+09+10+11+12+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 13+14+15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Terenuri şi amenajări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││terenuri │ 08│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Construcţii │ 09│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Echipamente tehnologice │ 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(maşini, utilaje şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││instalaţii de lucru) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Aparate şi instalaţii de │ 11│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││măsurare, control şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││reglare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Mijloace de transport │ 12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Animale şi plantaţii │ 13│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Mobilier, aparatură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││birotică, echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││protecţie a valorilor umane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi materiale şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││active corporale │ 14│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în curs │ 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───┼────┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼────┤│III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE│ 16│ │ │ │ X │ │ │ │ │ │└───────────────────────────┴───┴────┴─┴─┴──────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘  +  Capitolul 5 NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE*1)CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI"GRUPA 10 "APORTURI ŞI REZERVE"Contul 102 "Aporturi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa aporturilor în natură şi/sau în numerar pentru constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial, precum şi majorării sau reducerii aporturilor, potrivit legii.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de aporturi.Contul 102 "Aporturi" este un cont de pasiv.Contul 102 "Aporturi" se creditează prin debitul conturilor:106 "Rezerve"- cu rezervele destinate majorării patrimoniului social.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"- cu valoarea imobilizărilor necorporale reprezentând brevete, licenţe şi alte drepturi şi valori similare aportate.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea altor imobilizări necorporale aportate.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea imobilizărilor corporale reprezentând terenuri şi amenajări de terenuri aportate.212 "Construcţii"- cu valoarea construcţiilor aportate.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor aportate.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale aportate.231 "Imobilizări corporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs aportate.233 "Imobilizări necorporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs aportate.261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea imobilizărilor financiare reprezentând titluri de participare aportate.__________________*1) Funcţiunea conturilor nu este limitativă262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea imobilizărilor financiare reprezentând titluri de participare aportate.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea imobilizărilor financiare reprezentând titluri sub forma intereselor de participare aportate.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea imobilizărilor financiare reprezentând alte titluri imobilizate aportate.267 "Creanţe imobilizate"- cu valoarea imobilizărilor financiare reprezentând creanţe imobilizate aportate.301 "Materii prime"- cu valoarea stocurilor reprezentând materii prime aportate.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea stocurilor reprezentând materiale consumabile aportate.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea stocurilor reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar aportate.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aportate.371 "Mărfuri"- cu valoarea stocurilor reprezentând mărfuri aportate.381 "Ambalaje"- cu valoarea stocurilor reprezentând ambalaje aportate.503 "Acţiuni"- cu valoarea titlurilor de plasament reprezentând acţiuni aportate.506 "Obligaţiuni"- cu valoarea titlurilor de plasament reprezentând obligaţiuni aportate.508 "Alte investiţii financiare pe termen scurt şi creanţe asimilate"- cu valoarea altor titluri de plasament aportate.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele depuse ca aport în contul de disponibil.531 "Casa"- cu sumele depuse ca aport în numerar.Contul 102 "Aporturi11 se debitează prin creditul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu deficitele realizate în exerciţiile financiare precedente, în cazul în care nu pot fi acoperite pe altă cale prevăzută de lege.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate, potrivit legii, la încetarea activităţii.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea aporturilor la patrimoniul social.Contul 105 "Rezerve din reevaluare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor din reevaluarea imobilizărilor corporale privind activităţile fără scop patrimonial, a rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale privind activităţile economice şi a altor reevaluări efectuate potrivit legii.Contabilitatea rezervelor din reevaluare se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv.Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se creditează prin debitul conturilor:211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri.212 "Construcţii"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea construcţiilor.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluare.Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se debitează prin creditul conturilor:106 "Rezerve"- cu rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale privind activităţile economice, trecută la rezerve.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri.212 "Construcţii"- cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea construcţiilor.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluare.Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale.Contul 106 "Rezerve"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite.Contabilitatea rezervelor se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contul 106 "Rezerve" este un cont de pasiv.Contul 106 "Rezerve" se creditează prin debitul conturilor:105 "Rezerve din reevaluare"- cu rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale privind activităţile economice, trecută la rezerve.117 "Rezultatul reportat"- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente repartizate la rezerve (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).129 "Repartizarea rezultatului exerciţiului"- la închiderea exerciţiului financiar, cu excedentele realizate în exerciţiul financiar curent repartizate la rezerve (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).261 "Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului"262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"- cu diferenţa dintre valoarea titlurilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale aportate.Contul 106 "Rezerve" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu rezervele destinate majorării patrimoniului social.117 "Rezultatul reportat"- cu rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate în exerciţiile financiare precedente.261 "Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului"262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"- cu diferenţa dintre valoarea titlurilor cedate şi valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale aportate.Soldul creditor al contului reprezintă rezervele existente.GRUPA 11 "FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL REPORTAT"Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR), constituit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare membru CAR.Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" este un cont de pasiv.Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" se creditează prin debitul conturilor:129 "Repartizarea rezultatului exerciţiului"- cu rezultatele realizate în exerciţiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (CAR), repartizate la fondul social al membrilor acestora.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR).531 "Casa"- cu sumele încasate în numerar reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR).Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" se debitează prin creditul conturilor:267 "Creanţe imobilizate"- cu sumele reprezentând împrumuturi restituite de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR) prin compensarea cu fondul social al acestora;- cu sumele reprezentând dobânzile suportate de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR) la împrumuturile restituite prin compensarea cu fondul social al acestora.462 "Creditori diverşi"- cu sumele reprezentând fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR), retraşi.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate la alte case de ajutor reciproc (CAR) reprezentând fondul social al membrilor transferaţi.531 "Casa"- cu sumele plătite reprezentând restituirea fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR).Soldul creditor al contului reprezintă fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR), existent.Contul 117 "Rezultatul reportat"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului financiar precedent a căror repartizare a fost amânată de adunarea generală.Contabilitatea rezultatelor reportate se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică a rezultatelor reportate ale activităţilor fără scop patrimonial se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială.Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifuncţional.Contul 117 "Rezultatul reportat" se debitează prin creditul conturilor:106 "Rezerve"- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente repartizate la rezerve (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).120 "Rezultatul exerciţiului"- cu deficitele realizate în exerciţiul financiar precedent.424 "Participarea personalului la rezultatul activităţilor economice"- cu sumele acordate personalului din profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente, repartizat pentru participarea personalului la profit.Contul 117 "Rezultatul reportat" se creditează prin debitul conturilor:102 "Aporturi"- cu deficitele realizate în exerciţiile financiare precedente, în cazul în care nu pot fi acoperite pe altă cale prevăzută de lege.106 "Rezerve"- cu rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate în exerciţiile financiare precedente.120 "Rezultatul exerciţiului"- cu excedentele realizate în exerciţiul financiar precedent, nerepartizate.129 "Repartizarea rezultatului net al exerciţiului"- cu deficitele realizate în exerciţiile financiare precedente acoperite din excedentele exerciţiului financiar curent (exclusiv activităţile cu destinaţie specială);- cu sumele repartizate pentru participarea personalului la rezultatul activităţilor economice;- cu sumele repartizate pentru surse proprii de finanţare (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).Soldul debitor al contului reprezintă deficitul neacoperit, iar soldul creditor, excedentul nerepartizat.GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIŢIULUI"Contul 120 "Rezultatul exerciţiului"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa excedentului sau a deficitului realizat în cursul exerciţiului financiar, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice.Contabilitatea rezultatelor se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică a rezultatelor activităţilor fără scop patrimonial se tine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială.Contul 120 "Rezultatul exerciţiului" este un cont bifuncţionalContul 120 "Rezultatul exerciţiului" se creditează prin debitul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu deficitele realizate în exerciţiul financiar precedent.Clasa 7 "Conturi de venituri"- la sfârşitul perioadei, cu soldurile creditoare ale conturilor din clasa a 7-a, în vederea închiderii acestora şi stabilirii rezultatelor.Contul 120 "Rezultatul exerciţiului" se debitează prin creditul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu excedentele realizate în exerciţiul financiar precedent, nerepartizate.129 "Repartizarea rezultatului exerciţiului"- cu excedentele realizate în exerciţiul financiar precedent, repartizate pe destinaţiile legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).Clasa 6 "Conturi de cheltuieli"- la sfârşitul perioadei, cu soldurile debitoare ale conturilor din clasa a 6-a, în vederea închiderii acestora şi stabilirii rezultatelor.711 "Venituri din producţia stocată"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatelor.Soldul creditor al contului reprezintă excedentele realizate, dacă veniturile depăşesc cheltuielile, iar soldul debitor deficitele realizate, dacă cheltuielile depăşesc veniturile.Contul 129 "Repartizarea rezultatului exerciţiului"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa repartizării excedentelor realizate în exerciţiul financiar curent, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) şi activităţile economice.Contabilitatea se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contul 129 "Repartizarea rezultatului exerciţiului" este un cont de activ.Contul 129 "Repartizarea rezultatului exerciţiului" se debitează prin creditul conturilor:106 "Rezerve"- la închiderea exerciţiului financiar, cu excedentele realizate în exerciţiul financiar curent repartizate la rezerve, potrivit normelor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)"- cu rezultatele realizate în exerciţiul curent de casele de ajutor reciproc (CAR) repartizate la fondul social al membrilor acestora.117 "Rezultatul reportat"- cu deficitele realizate în exerciţiile financiare precedente acoperite din excedentele exerciţiului financiar curent (exclusiv activităţile cu destinaţie specială);- cu sumele repartizate pentru participarea personalului la rezultatul activităţilor economice;- cu sumele repartizate pentru surse proprii de finanţare (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).Contul 129 "Repartizarea rezultatului exerciţiului" se creditează prin creditul conturilor:120 "Rezultatul exerciţiului"- cu excedentele realizate în exerciţiul financiar precedent, repartizate pe destinaţiile legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).Soldul debitor al contului reprezintă excedentele repartizate aferente exerciţiului financiar curent (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).GRUPA 13 "SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII"Contul 131 "Subvenţii pentru investiţii"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale şi altor resurse primite pentru finanţarea investiţiilor, precum şi a imobilizărilor primite cu titlu gratuit privind activităţile economice.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de subvenţii, iar în cadrul acestora, pe fiecare unitate finanţatoare.Contul 131 "Subvenţii pentru investiţii" este un cont de pasiv.Contul 131"Subvenţii pentru investiţii" se creditează prin debitul conturilor:203 "Cheltuieli de dezvoltare"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare primite cu titlu gratuit.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea altor imobilizări necorporale primite cu titlu gratuit.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri primite cu titlu gratuit.212 "Construcţii"- cu valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor primite cu titlu gratuit.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale primite cu titlu gratuit.445 "Subvenţii"- cu sumele alocate de la buget, precum şi valoarea altor subvenţii pentru investiţii, de primit.512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea subvenţiilor pentru investiţii primite în cont.Contul 131 "Subvenţii pentru investiţii" se debitează prin creditul conturilor:462 "Creditori diverşi"- cu partea din subvenţia pentru investiţii de restituit.512 "Conturi curente la bănci"- cu partea din subvenţia pentru investiţii restituită.758 "Alte venituri din exploatare"- cu cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri, corespunzător amortizării calculate.Soldul creditor al contului reprezintă subvenţiile pentru investiţii neînregistrate la venituri.GRUPA 15 "PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI"Contul 151 "Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, precum şi pentru alte riscuri şi cheltuieli, potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe obiectivele pentru care au fost constituite provizioanele.Contul 151 "Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli" este un cont de pasiv.Contul 151 "Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele"- cu valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri şi cheltuieli.Contul 151 "Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli" se debitează prin creditul contului:781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli.Soldul creditor al contului reprezintă provizioanele constituite pentru riscuri şi cheltuieli.GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE"Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni. Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de împrumuturi.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" este un cont de pasiv.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se creditează prin debitul conturilor:169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor"- cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.461 "Debitori diverşi"- cu suma împrumuturilor obţinute la valoarea de rambursare a obligaţiunilor emise.665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se debitează prin creditul conturilor:505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate.512 "Conturi curente la bănci"- cu suma împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni rambursate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de la instituţii bancare sau alte persoane juridiceContabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe obiective creditate.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" este un cont de pasiv.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" se creditează prin debitul conturilor:401 "Furnizori"- cu plăţile efectuate către furnizori direct din credite pe termen lung.404 "Furnizori de imobilizări"- cu plăţile efectuate către furnizorii de imobilizări direct din credite pe termen lung.512 "Conturi curente la bănci"- cu suma creditelor pe termen lung primite.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor în valută la închiderea exerciţiului financiar.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" se debitează prin creditul conturilor: 512 "Conturi curente la bănci"- cu suma creditelor pe termen lung rambursate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă creditele pe termen lung nerambursate.Contul 166 "Datorii ce privesc imobilizările financiare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor legate de participaţii privind activităţile economice.Contabilitatea datoriilor ce privesc imobilizările financiare se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturiContabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii.Contul 166 "Datorii ce privesc imobilizările financiare" este un cont de pasiv.Contul 166 "Datorii ce privesc imobilizările financiare" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele primite în cont de la alte persoane juridice care deţin titluri de participare ale persoanei juridice fără scop patrimonial.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar.Contul 166 "Datorii ce privesc imobilizările financiare" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele restituite persoanelor juridice care deţin titluri de participare ale persoanei juridice fără scop patrimonial.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă sumele primite şi nerestituite.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite, concesiuni şi alte datorii asimilate.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de împrumuturi şi datorii asimilate.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se creditează prin debitul conturilor:205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"- cu valoarea concesiunilor preluate.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"212 "Construcţii"213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.512 "Conturi curente la bănci"- cu suma altor împrumuturi şi datorii asimilate primită în cont.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea altor împrumuturi şi datorii asimilate, în valută, la închiderea exerciţiului financiar.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se debitează prin creditul conturilor:205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"- cu valoarea concesiunilor restituite.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator.512 "Conturi curente la bănci"- cu suma altor împrumuturi şi datorii asimilate rambursate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate nerestituite.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor ce privesc imobilizările financiare, precum şi celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.Contabilitatea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe obiective finanţate din împrumuturi şi datorii asimilate.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se creditează prin debitul conturilor:471 "Cheltuieli înregistrate în avans"- cu valoarea dobânzilor evidenţiate în avans potrivit prevederilor contractuale.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar.666 "Cheltuieli privind dobânzile"- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se debitează prin creditul conturilor:404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea dobânzilor datorate şi facturate potrivit prevederilor contractuale, în cazul leasingului financiar.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate primite de la alte unităţi din cadrul grupului.512 "Conturi curente la bănci"- cu suma dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.765 "Venituri din diferente de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi la decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de emisiune şi valoarea de rambursare a obligaţiunilor.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de împrumuturi.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" este un cont de activ.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se debitează prin creditul contului:161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"- cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiune de obligaţiuni.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se creditează prin debitul contului:686 "Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele"- cu valoarea primelor de rambursare, amortizate.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor, neamortizate.CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI"GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE"Contul 201 "Cheltuieli de constituire"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea (taxe şi alte cheltuieli de înscriere, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de obligaţiuni, cheltuieli de prospectare a pieţei, de publicitate şi alte cheltuieli de această natură legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii persoanei juridice fără scop patrimonial).Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.Contul 201 "Cheltuieli de constituire" se debitează prin creditul conturilor:404 "Furnizori de imobilizări"- cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.462 "Creditori diverşi"- cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele plătite din cont reprezentând cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.531 "Casa"- cu sumele plătite în numerar reprezentând cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 201 "Cheltuieli de constituire" se creditează prin debitul conturilor:280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"- cu cheltuielile de constituire amortizate integral.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor de dezvoltare înregistrate în contul imobilizărilor necorporale.Contabilitatea se tine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se tine pe categorii de lucrări sau obiective.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se debitează prin creditul conturilor:131 "Subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit.233 "Imobilizări necorporale în curs"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare în curs, recepţionate.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la terţi.721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare realizate pe cont propriu.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se creditează prin debitul conturilor:205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"- cu cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare.280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"- cu valoarea amortizării lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare cedate sau scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare cedate sau scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa concesiunilor, brevetelor, licenţelor, know-how-urilor mărcilor de fabrică şi de comerţ şi altor drepturi şi valori similare aduse ca aport, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de concesiuni, brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare" este un cont de activ.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea imobilizărilor necorporale reprezentând brevete, licenţe şi alte drepturi şi valori similare aportate.131 "Subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare primite cu titlu gratuit.167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu valoarea concesiunilor preluate.203 "Cheltuieli de dezvoltare"- cu cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare.233 "Imobilizări necorporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs recepţionate ca brevete, licenţe şi alte drepturi şi valori similare.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare achiziţionate de la terţi.721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare realizate pe cont propriu.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare" se creditează prin debitul conturilor:167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu valoarea concesiunilor restituite.261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la filialele din afara grupului"- cu valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul social al filialelor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"- cu valoarea amortizării brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare, cedate sau scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare, cedate sau scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare existente.Contul 207 "Fond comercial"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări necorporale.Contul 207 "Fond comercial" este un cont de activ.Contul 207 "Fond comercial" se debitează prin creditul contului:404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea fondului comercial achiziţionat.Contul 207 "Fond comercial" se creditează prin debitul conturilor:280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"- cu valoarea amortizată a fondului comercial cedat sau scos din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a fondului comercial cedat sau scos din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea fondului comercial existent.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa programelor informatice cedate de unitate sau achiziţionate de terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale.Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări necorporale.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" este un cont de activ.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea altor imobilizări necorporale aportate.131 "Subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea altor imobilizări necorporale primite cu titlu gratuit.233 "Imobilizări necorporale în curs"- cu valoarea altor imobilizări necorporale în curs, recepţionate.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea altor imobilizări necorporale achiziţionate de la terţi.721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale"- cu valoarea altor imobilizări necorporale realizate pe cont propriu.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" se creditează prin debitul conturilor:261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la alte societăţi din afara grupului"- cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul social al filialelor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"- cu valoarea amortizării altor imobilizări necorporale cedate sau scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate sau scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizări necorporale existente.GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE"Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta terenurilor (agricole şi silvice, fără construcţii etc.) şi a amenajărilor de terenuri (împrejmuiri, lucrări de acces etc.) distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, potrivit legii.Contabilitatea terenurilor se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări de terenuri.Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" este un cont de activ.Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea imobilizărilor corporale reprezentând terenuri şi amenajări de terenuri aportate.105 "Rezerve din reevaluare"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri.131 "Subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri primite cu titlu gratuit.167 "Alte datorii şi împrumuturi asimilate"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.231 "Imobilizări corporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs recepţionate ca amenajări de terenuri.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri achiziţionate.722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"- cu valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu.Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se creditează prin debitul conturilor:105 "Rezerve din reevaluare"- cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri.261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea terenurilor şi valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea terenurilor şi valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea terenurilor şi valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea terenurilor şi valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.267 "Creanţe imobilizate"- cu valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung pentru bunurile cedate în regim de leasing financiar.281 "Amortizarea privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării amenajărilor de terenuri cedate sau scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale cedate sau scoase din evidenţă.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri existente.Contul 212 "Construcţii"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existenţei şi mişcării construcţiilor distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, potrivit legii.Contul 212 "Construcţii" este un cont de activ.Contul 212 "Construcţii" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea construcţiilor aportate.105 "Rezerve din reevaluare"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea construcţiilor.131 "Subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit.167 "Alte datorii şi împrumuturi asimilate"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.231 "Imobilizări corporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de natura construcţiilor, recepţionate.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea construcţiilor achiziţionate.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"- cu valoarea la cost de producţie a construcţiilor realizate pe cont propriu.Contul 212 "Construcţii" se creditează prin debitul conturilor:105 "Rezerve din reevaluare"- cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea construcţiilor.261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea neamortizată a clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea neamortizată a clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea neamortizată a clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea neamortizată a clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.267 "Creanţe imobilizate"- cu valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung pentru bunurile cedate în regim de leasing financiar.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale cedate sau scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale cedate sau scoase din evidenţă.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte venituri extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea construcţiilor existente.Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi plantaţiilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, potrivit legii.Contabilitatea se ţine distinct pe conturi sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" este un cont de activ.Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor aportate.105 "Rezerve din reevaluare"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.131 "Subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor primite cu titlu gratuit.167 "Alte datorii şi împrumuturi asimilate"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.231 "Imobilizări corporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs recepţionate ca instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"- cu valoarea la cost de producţie a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor realizate pe cont propriu.Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se creditează prin debitul conturilor:105 "Rezerve din reevaluare"- cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.267 "Creanţe imobilizate"- cu valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung pentru bunurile cedate în regim de leasing financiar.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale cedate sau scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată imobilizărilor corporale cedate sau scoase din evidenţă.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte venituri extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor existente.Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, potrivit legii.Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" este un cont de activ.Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale aportate.105 "Rezerve din reevaluare"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluare.131 "Subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale primite cu titlu gratuit.167 "Alte datorii şi împrumuturi asimilate"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.231 "Imobilizări corporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs recepţionate ca mobilier, aparatură birotică, echipament de protecţie şi alte active corporale.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului. 404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"- cu valoarea la cost de producţie a, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active realizate pe cont propriu.Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se creditează prin debitul conturilor:105 "Rezerve din reevaluare"- cu descreşterea de valoare rezultată din reevaluare.261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.267 "Creanţe imobilizate"- cu valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung pentru bunurile cedate în regim de leasing financiar.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale cedate sau scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale cedate sau scoase din evidenţă.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte venituri extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale, existente.GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI IN CURS"Contul 231 "Imobilizări corporale în curs"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs. Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări corporale în curs.Contul 231 "Imobilizări corporale în curs" este un cont de activ.Contul 231 "Imobilizări corporale în curs" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs aportate.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea imobilizărilor corporale achiziţionate.722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs, realizate pe cont propriu.Contul 231 "Imobilizări corporale în curs" se creditează prin debitul conturilor:211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs recepţionate ca amenajări de terenuri.212 "Construcţii"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de natura construcţiilor, recepţionate.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs recepţionate ca instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs recepţionate ca mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie şi alte active corporale.261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs cedate sau scoase din activ.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs.Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" este un cont de activ.Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"513 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări corporale privind activităţile fără scop patrimonial, la sfârşitul exerciţiului financiar.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări corporale privind activităţile economice, la închiderea exerciţiului financiar.791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări corporale privind activităţile cu destinaţie specială, la sfârşitul exerciţiului financiar.Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se creditează prin debitul conturilor:404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale, decontate.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări corporale, la decontarea acestora sau la închiderea exerciţiului financiar.Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări corporale, nedecontate.Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale în curs.Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări necorporale în curs.Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs" este un cont de activ.Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs aportate.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea imobilizărilor necorporale achiziţionate pentru activităţile economice.721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs realizate pe cont propriu.Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs" se creditează prin debitul conturilor:203 "Cheltuieli de dezvoltare"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare în curs, recepţionate.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs recepţionate ca brevete, licenţe şi alte drepturi şi valori similare.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea altor imobilizări necorporale în curs, recepţionate.261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.658 " Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs cedate sau scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor necorporale în curs.Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.Contabilitatea analitică se tine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" este un cont de activ.Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"513 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial, la sfârşitul exerciţiului financiar.765 "Venituri din diferente de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări necorporale privind activităţile economice, la închiderea exerciţiului financiar.791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări necorporale privind activităţile cu destinaţie specială, la sfârşitul exerciţiului financiar.Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se creditează prin debitul conturilor:404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, decontate.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, la decontarea acestora sau la închiderea exerciţiului financiar.Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, nedecontate.GRUPA 26 "IMOBILIZĂRI FINANCIARE"Contul 261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare deţinute la filialele din cadrul grupului.Contabilitatea analitică se ţine pe categorii şi feluri (valori) de titluri de participare, grupate pe unităţi emitente.Contul 261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului" este un cont de activ.Contul 261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului" se debitează prin debitul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea imobilizărilor financiare reprezentând titluri de participare aportate.106 "Rezerve"- cu diferenţa dintre valoarea titlurilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale aportate.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"- cu valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea terenurilor şi valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.212 "Construcţii"- cu valoarea neamortizată a clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.231 "Imobilizări corporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.233 "Imobilizări necorporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.301 "Materii prime"- cu valoarea materiilor prime care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea materialelor consumabile care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.331 "Produse în curs de execuţie"- cu valoarea produselor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie"- cu valoarea lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.341 "Semifabricate"- cu valoarea semifabricatelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.345 "Produse finite"- cu valoarea produselor finite care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.346 "Produse reziduale"- cu valoarea produselor reziduale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.361 "Animale şi păsări- cu valoarea animalelor şi păsărilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.371 "Mărfuri"- cu valoarea mărfurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.381 "Ambalaje"- cu valoarea ambalajelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea titlurilor de participare dobândite prin achiziţie.512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea titlurilor de participare achiziţionate cu plata prin virament.531 "Casa"- cu valoarea titlurilor de participare achiziţionate cu plata prin numerar.761 "Venituri din imobilizări financiare"- cu valoarea titlurilor de participare primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net.Contul 261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului" se creditează prin debitul conturilor:106 "Rezerve"- cu diferenţa dintre valoarea titlurilor cedate şi valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale aportate.664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"- cu valoarea titlurilor de participare deţinute la filialele din cadrul grupului, cedate sau scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor de participare deţinute la societăţi (filiale) din cadrul grupului.Contul 262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare deţinute la societăţi din afara grupului.Contabilitatea analitică se ţine pe categorii şi feluri (valori) de titluri de participare, grupate pe unităţi emitente.Contul 262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului" este un cont de activ.Contul 262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea imobilizărilor financiare reprezentând titluri de participare aportate. 106 "Rezerve"- cu diferenţa dintre valoarea titlurilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale aportate.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"- cu valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul social al societăţilor din afara grupului.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul social al societăţilor din afara grupului.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea terenurilor şi valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.212 "Construcţii"- cu valoarea neamortizată a clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.231 "Imobilizări corporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.233 "Imobilizări necorporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.301 "Materii prime"- cu valoarea materiilor prime care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea materialelor consumabile care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.331 "Produse în curs de execuţie"- cu valoarea produselor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie"- cu valoarea lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.341 "Semifabricate"- cu valoarea semifabricatelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.345 "Produse finite"- cu valoarea produselor finite care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.346 "Produse reziduale"- cu valoarea produselor reziduale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.361 "Animale şi păsări- cu valoarea animalelor şi păsărilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.371 "Mărfuri"- cu valoarea mărfurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.381 "Ambalaje"- cu valoarea ambalajelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea titlurilor de participare dobândite prin achiziţie.512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea titlurilor de participare achiziţionate cu plata prin virament.531 "Casa"- cu valoarea titlurilor de participare achiziţionate cu plata în numerar.761 "Venituri din imobilizări financiare"- cu valoarea titlurilor de participare primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net.Contul 262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului" se creditează prin debitul conturilor:106 "Rezerve"- cu diferenţa dintre valoarea titlurilor cedate şi valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale aportate.664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"- cu valoarea titlurilor de participare deţinute la societăţi din afara grupului, cedate sau scoase din evidenţă.Soldul debitor la contului reprezintă valoarea titlurilor de participare deţinute la societăţi din afara grupului.Contul 263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care persoana juridică le deţine în vederea realizării unor venituri financiare, fără intervenţia în gestiunea societăţilor la care sunt deţinute titlurile.Contabilitatea analitică se ţine pe categorii şi feluri (valori) de titluri, grupate pe unităţi emitente.Contul 263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare" este un cont de activ.Contul 263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea imobilizărilor financiare reprezentând titluri sub forma intereselor de participare aportate.106 "Rezerve"- cu diferenţa dintre valoarea titlurilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale aportate.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"- cu valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare .211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea terenurilor şi valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.212 "Construcţii"- cu valoarea neamortizată a clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.231 "Imobilizări corporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.233 "Imobilizări necorporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.301 "Materii prime"- cu valoarea materiilor prime care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea materialelor consumabile care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.331 "Produse în curs de execuţie"- cu valoarea produselor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie"- cu valoarea lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.341 "Semifabricate"- cu valoarea semifabricatelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.345 "Produse finite"- cu valoarea produselor finite care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.346 "Produse reziduale"- cu valoarea produselor reziduale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.361 "Animale şi păsări- cu valoarea animalelor şi păsărilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.371 "Mărfuri"- cu valoarea mărfurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.381 "Ambalaje"- cu valoarea ambalajelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea titlurilor de participare dobândite prin achiziţie.512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea titlurilor de participare achiziţionate cu plata prin virament.531 "Casa"- cu valoarea titlurilor de participare achiziţionate cu plata în numerar.761 "Venituri din imobilizări financiare"- cu valoarea titlurilor de participare primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net.Contul 263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare" se creditează prin debitul conturilor:106 "Rezerve"- cu diferenţa dintre valoarea titlurilor cedate şi valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale aportate.664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"- cu valoarea titlurilor de participare deţinute la o altă societate comercială reprezentând interese de participare, cedate sau scoase din evidenţă.Soldul debitor la contului reprezintă valoarea imobilizărilor financiare sub formă de interese de participare deţinute.Contul 265 "Alte titluri imobilizate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată.Contabilitatea analitică se ţine pe categorii şi feluri (valori) de titluri, grupate pe unităţi emitente.Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ.Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea imobilizărilor financiare reprezentând alte titluri imobilizate aportate.106 "Rezerve"- cu diferenţa dintre valoarea titlurilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale aportate.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"- cu valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea terenurilor şi valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.212 "Construcţii"- cu valoarea neamortizată a clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.231 "Imobilizări corporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.233 "Imobilizări necorporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de alte imobilizări financiare.301 "Materii prime"- cu valoarea materiilor prime care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea materialelor consumabile care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.331 "Produse în curs de execuţie"- cu valoarea produselor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie"- cu valoarea lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.341 "Semifabricate"- cu valoarea semifabricatelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.345 "Produse finite"- cu valoarea produselor finite care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.346 "Produse reziduale"- cu valoarea produselor reziduale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea animalelor şi păsărilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.371 "Mărfuri"- cu valoarea mărfurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.381 "Ambalaje"- cu valoarea ambalajelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea titlurilor de participare dobândite prin achiziţie.512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea altor titluri imobilizate achiziţionate cu plata prin virament.531 "Casa"- cu valoarea altor titlurilor achiziţionate cu plata în numerar.761 "Venituri din imobilizări financiare"- cu valoarea titlurilor de participare primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net.Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se creditează prin debitul conturilor:106 "Rezerve"- cu diferenţa dintre valoarea titlurilor cedate şi valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale aportate.664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"- cu valoarea titlurilor de participare deţinute la o altă societate comercială reprezentând alte titluri imobilizate, cedate sau scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate deţinute.Contul 267 "Creanţe imobilizate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor legate de participării, a împrumuturilor acordate pe termen lung şi altor creanţe imobilizate cum sunt depozitele, garanţiile plătite, împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR) etc., distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.Contabilitatea creanţelor imobilizate se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de creanţe grupate pe unităţi.Contul 267 "Creanţe imobilizate" este un cont de activ.Contul 267 "Creanţe imobilizate" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea imobilizărilor financiare reprezentând creanţe imobilizate aportate.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"212 "Construcţii"213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung pentru bunurile cedate în regim de leasing financiar.269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu valoarea dobânzilor aferente pentru bunurile cedate în regim de leasing financiar.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate reprezentând împrumuturi acordate pe termen lung, precum şi alte creanţe imobilizate.531 "Casa"- cu sumele plătite în numerar reprezentând împrumuturi acordate, precum şi alte creanţe imobilizate.734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la închiderea exerciţiului financiar.763 "Venituri din creanţe imobilizate"- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la închiderea exerciţiului financiar.Contul 267 "Creanţe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor:113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)"- cu sumele reprezentând împrumuturi restituite de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR) prin compensarea cu fondul social al acestora;- cu sumele reprezentând dobânzile suportate de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR) la împrumuturile restituite prin compensarea cu fondul social al acestora.411 "Clienţi"- cu valoarea dobânzii facturate de locator în cazul leasing-ului financiar.477 "Diferenţe de conversie-pasiv"- la deschiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele de curs valutar favorabile aferente creanţelor în devize, înregistrate la închiderea exerciţiului financiar precedent.512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, încasate în contul de disponibil.531 "Casa"- cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, încasate în numerar.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea avansului şi a ratelor aferente bunurilor cedate în regim de leasing financiar.663 "Pierderi din creanţe legate de participaţii"- cu valoarea pierderilor din creanţe imobilizate.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării creanţelor în valută sau evaluării acestora la cursul de la închiderea exerciţiului financiar.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi a altor creanţe imobilizate.Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare.Contabilitatea analitică se ţine pe unităţile emitente de imobilizări financiare.Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" este un cont de pasiv.Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se creditează prin debitul conturilor:261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de alte imobilizări financiare.267 "Creanţe imobilizate"- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea datoriilor în valută, ca urmare a creşterii cursului de schimb valutar;- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută, ca urmare a creşterii cursului de schimb valutar.Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele plătite prin virament pentru imobilizările financiare achiziţionate.531 "Casa"- cu sumele plătite în numerar pentru imobilizările financiare achiziţionate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din lichidarea datoriilor în valută, ca urmare a scăderii cursului de schimb valutar;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută, ca urmare a scăderii cursului de schimb valutar.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.GRUPA 28 "AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE"Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale, potrivit legii.Contabilitatea amortizării imobilizărilor necorporale se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II şi conturile analitice, potrivit planului de conturi.Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" este un cont de pasivContul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se creditează prin debitul conturilor:458 "Decontări din operaţii în participaţie"- cu valoarea amortizării imobilizărilor necorporale transferată conform contractelor de asociere în participaţie.681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele"- cu valoarea amortizării imobilizărilor necorporale.Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se debitează prin creditul conturilor:201 "Cheltuieli de constituire"- cu cheltuielile de constituire amortizate integral.203 "Cheltuieli de dezvoltare"- cu valoarea amortizării lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare cedate sau scoase din evidenţă.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"- cu valoarea amortizării brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare, cedate sau scoase din evidenţă.207 "Fond comercial"- cu valoarea amortizată a fondului comercial, cedat sau scos din evidenţă.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea amortizării altor imobilizări necorporale, cedate sau scoase din evidentă.Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale.Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor corporale, potrivit legii.Contabilitatea amortizării imobilizărilor corporale se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II şi conturile analitice, potrivit planului de conturi.Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" este un cont de pasiv.Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se creditează prin debitul conturilor:212 "Construcţii"213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.458 "Decontări din operaţii în participaţie"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale transferată conform contractelor de asociere în participaţie.681 "Cheltuielile de exploatare privind amortizările şi provizioanele"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale.Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se debitează prin creditul conturilor:211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea amortizării amenajărilor de terenuri, cedate sau scoase din evidenţă.212 "Construcţii"213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale cedate sau scoase din evidenţă.Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale.GRUPA 29 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR"Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări necorporale supuse deprecierii.Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" este un cont de pasiv.Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se debitează prin creditul contului:781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea provizioanelor aferente imobilizărilor necorporale.Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale, potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări corporale supuse deprecierii.Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale" este un cont de pasiv.Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se debitează prin creditul contului:781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea provizioanelor aferente imobilizărilor corporale.Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale şi corporale în curs, potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea analitică se tine pe feluri de imobilizări corporale şi necorporale în curs, supuse deprecierii.Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs" este un cont de pasiv.Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor în curs.Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs" se debitează prin creditul contului:781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor în curs.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea provizioanelor aferente imobilizărilor în curs.Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor financiare, potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări financiare supuse deprecierii.Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare" este un cont de pasivContul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare" se creditează prin debitul contului:686 "Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor financiare.Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare" se debitează prin creditul contului:786 "Venituri financiare din provizioane"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor financiare.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea provizioanelor aferente imobilizărilor financiare.CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE"Contul 301 "Materii prime"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime, potrivit metodelor inventarului permanent sau intermitent utilizate pentru evidenta mişcării stocurilor.Contabilitatea analitică se tine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de materii prime, grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzute de lege, utilizată în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 301 "Materii prime" este un cont de activ.Contul 301 "Materii prime" se debitează prin creditul conturilor: a) în situaţia aplicării inventarului permanent:102 "Aporturi"- cu valoarea stocurilor reprezentând materii prime aportate.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în minus aferente materiilor prime achiziţionate de la furnizori.341 "Semifabricate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor reţinute pentru a fi consumate în aceeaşi unitate.345 "Produse finite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute pentru a fi consumate în aceeaşi unitate.351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizori;- cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.408 "Furnizori - facturi nesosite"cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizori.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la grup.452 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la alte societăţi legate prin participaţii.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la subunităţi.532 "Alte valori"- cu valoarea materiilor prime reprezentând alte valori consumate.542 "Avansuri de trezorerie"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate din avansuri de trezorerie.601 "Cheltuieli cu materiile prime"- cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar;- cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite.- la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime existente în stoc stabilită pe baza inventarului (în situaţia aplicării inventarului intermitent).731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"- cu valoarea materiilor prime reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor.733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite cu titlu gratuit.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea imobilizărilor.758 "Alte venituri din exploatare"- cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit. b) în situaţia aplicării inventarului intermitent:601 "Cheltuieli cu materiile prime"- la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime existente în stoc, stabilită pe baza inventarului.Contul 301 "Materii prime" se creditează prin debitul conturilor: a) în situaţia aplicării inventarului permanent:261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea materiilor prime care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea materiilor prime care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea materiilor prime care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea materiilor prime care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi.371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime vândute ca atare.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate la grup.452 "Decontări privind interesele de participare- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate altor societăţi legate prin participării.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate subunităţilor.601 "Cheltuieli cu materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar, precum şi pierderile din deprecieri.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea materiilor prime donate.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active aferente activităţilor fără scop patrimonial sau activităţilor economice, după caz. b) în situaţia aplicării inventarului intermitent:601 "Cheltuieli cu materii prime"- la începutul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime existente în stoc la sfârşitul perioadei, stabilită pe baza inventarului.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materiilor prime existente în stoc.Contul 302 "Materiale consumabile"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile, potrivit metodelor inventarului permanent sau intermitent utilizate pentru evidenţa mişcării stocurilor.Contabilitatea se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de materiale consumabile, grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzute de lege, utilizate în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 302 "Materiale consumabile" este un cont de activ.Contul 302 "Materiale consumabile" se debitează prin creditul conturilor: a) în situaţia aplicării inventarului permanent:102 "Aporturi"- cu valoarea stocurilor reprezentând materiale consumabile aportate.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în minus aferente materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori.341 "Semifabricate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor reţinute pentru a fi consumate în aceeaşi unitate.345 "Produse finite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute pentru a fi consumate în aceeaşi unitate.351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori;- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la grup.452 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la alte societăţi legate prin participaţii.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la subunităţi.532 "Alte valori"- cu valoarea carburanţilor procuraţi pe bază de bonuri valorice.542 "Avansuri de trezorerie"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate din avansuri de trezorerie.602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar;- cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite.731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"- cu valoarea materialelor consumabile reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor.733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite cu titlu gratuit.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea imobilizărilor;- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile reprezentând ajutoare din străinătate.758 "Alte venituri din exploatare"- cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. b) în situaţia aplicării inventarului intermitent:602 "Cheltuieli cu materiale consumabile"- la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile existente în stoc, stabilită pe baza inventarului.Contul 302 "Materiale consumabile" se creditează prin debitul conturilor: a) în situaţia aplicării inventarului permanent:261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea materialelor consumabile care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea materialelor consumabile care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea materialelor consumabile care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea materialelor consumabile care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi.371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile vândute ca atare.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate la grup.452 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate altor societăţi legate prin participării.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor), precum şi a materialelor consumate pentru realizarea activităţilor fără scop patrimonial prevăzute în bugetul unităţii (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate subunităţilor.602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile inclusă pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar, precum şi pierderile din deprecieri.657 "Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din surse externe transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial reprezentând ajutoare din surse externe.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea materialelor consumabile donate.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active aferente activităţilor fără scop patrimonial sau activităţilor economice, după caz. b) în situaţia aplicării inventarului intermitent:602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- la începutul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile existente în stoc la sfârşitul perioadei, stabilită pe baza inventarului.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materialelor consumabile existente în stoc.Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de obiecte de inventar.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, iar în cadrul acestora, distinct pentru obiectele de inventar în depozit şi cele în folosinţă şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii), grupate pe magazii (gestiuni) sau persoane care le au în folosinţă, potrivit metodei de evidenţă a stocurilor, prevăzută de lege, utilizată în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ.Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea stocurilor reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar aportate.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în minus aferente materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori.345 "Produse finite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute pentru a fi consumate în aceeaşi unitate.351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori;- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate din import.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la grup.452 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la alte societăţi legate prin participaţii481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între unităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la subunităţi.542 "Avansuri de trezorerie"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate din avansuri de trezorerie.603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar.731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor.733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea imobilizărilor;- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentând ajutoare din străinătate.758 "Alte venituri din exploatare"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit.Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se creditează prin debitul conturilor:261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi.371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vândute ca atare.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate la grup.452 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate altor societăţi legate prin interese de participare.471 "Cheltuieli înregistrate în avans"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă conform scadenţarelor.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate subunităţilor.603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventariere, precum şi pierderile din deprecieri.657 "Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din surse externe transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial, reprezentând ajutoare din surse externe.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar donate.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active aferente activităţilor fără scop patrimonial sau activităţilor economice, după caz.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau în minus) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente materiilor prime şi materialelor consumabile.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" este un cont bifunctional rectificativ al valorii de înregistrare a materiilor prime şi materialelor consumabile.Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime şi materialelor consumabile intrate în gestiune prin achiziţionarea de la furnizori.408 "Furnizori-facturi nesosite"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime şi materialelor consumabile intrate în gestiune prin achiziţionarea de la furnizori.542 "Avansuri de trezorerie"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime şi materialelor consumabile intrate în gestiune prin achiziţionarea din avansuri de trezorerie.601 "Cheltuieli cu materiile prime"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime ieşite din gestiune.602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente materialelor consumabile ieşite din gestiune.603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune.Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se creditează prin debitul conturilor:301 "Materii prime"- cu diferenţe de preţ în minus aferente materiilor prime achiziţionate de la furnizori.302 "Materiale consumabile"- cu diferenţele de preţ în minus aferente materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu diferenţele de preţ în minus aferente materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori.601 "Cheltuieli cu materiile prime"- cu diferenţele de preţ în plus aferente materiilor prime ieşite din gestiune.602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- cu diferenţele de preţ în plus aferente materialelor consumabile ieşite din gestiune.603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"- cu diferenţele de preţ în plus aferente materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune.Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente materiilor prime şi materialelor consumabile existente în stoc.GRUPA 33 "PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE"Contul 331 "Produse în curs de execuţie"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa produselor în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei.Contul 331 "Produse în curs de execuţie" este un cont de activ.Contul 331 "Produse în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului:711 "Variaţia stocurilor"- cu valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie, la sfârşitul perioadei, stabilită pe bază de inventar.Contul 331 "Produse în curs de execuţie11 se creditează prin debitul conturilor:261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea produselor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea produselor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea produselor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea produselor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.711 "Variaţia stocurilor"- cu valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie, scăzută din gestiune la începutul perioadei următoare.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la cost de producţie a produselor aflate în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.Contul 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie existente la sfârşitul perioadei.Contul 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie" este un cont de activ.Contul 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului:711 "Variaţia stocurilor"- cu valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie, la sfârşitul perioadei, stabilită pe bază de inventar.Contul 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie" se creditează prin debitul conturilor:261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.711 "Variaţia stocurilor"- cu valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie, scăzută din gestiune la începutul perioadei următoare.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.GRUPA 34 "PRODUSE"Contul 341 "Semifabricate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de semifabricate.Contabilitatea analitică a semifabricatelor se tine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de semifabricate, potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzute de lege, utilizate în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ.Contul 341 "Semifabricate" se debitează prin creditul conturilor:354 "Produse aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor primite de la grup.452 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor primite de la alte unităţi legate prin participaţii.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor primite de o subunitate de la altă subunitate.711 "Variaţia stocurilor"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor intrate în gestiune din activitatea proprie, precum şi a plusurilor de inventar.Contul 341 "Semifabricate" se creditează prin debitul conturilor:261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea semifabricatelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea semifabricatelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea semifabricatelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea semifabricatelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.301 "Materii prime"302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor reţinute pentru a fi consumate în aceeaşi unitate.354 "Produse aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor trimise la terţi.371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor predate pentru vânzare magazinelor proprii de desfacere.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor livrate la grup.452 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor livrate altor unităţi legate prin participaţii.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor predate de o subunitate altei subunităţi.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor ieşite prin donaţie.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active aferente activităţilor economice.711 "Variaţia stocurilor"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor vândute, precum şi lipsurile constatate la inventariere.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor existente în stoc.Contul 345 "Produse finite"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse finite.Contabilitatea analitică a produselor finite se ţine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de produse, potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzute de lege, utilizate în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ.Contul 345 "Produse finite" se debitează prin creditul conturilor:354 "Produse aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune, aduse de la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate în gestiune, aduse de la terţi.711 "Variaţia stocurilor"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune din activitatea proprie, precum şi a plusurilor de inventar.Contul 345 "Produse finite" se creditează prin debitul conturilor:261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea produselor finite care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea produselor finite care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea produselor finite care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea produselor finite care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.301 "Materii prime"302 "Materiale consumabile"303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute pentru a fi consumate în aceeaşi unitate.354 "Produse aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terţi.371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite predate pentru vânzare magazinelor proprii de desfacere.381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţie proprie ca ambalaje.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite ieşite prin donaţie.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active aferente activităţilor economice.711 "Variaţia stocurilor"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite vândute, precum şi lipsurile constatate la inventariere.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite existente în stoc.Contul 346 "Produse reziduale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deşeuri).Contabilitatea analitică a produselor reziduale se ţine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de produse reziduale, potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzute de lege, utilizate în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ,Contul 346 "Produse reziduale" se debitează prin creditul conturilor:354 "Produse aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune, aduse de la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor reziduale intrate în gestiune, aduse de la terţi.711 "Variaţia stocurilor"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune din activitatea proprie, precum şi a plusurilor de inventar.Contul 346 "Produse reziduale11 se creditează prin debitul conturilor:261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"- cu valoarea produselor reziduale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea produselor reziduale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea produselor reziduale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea produselor reziduale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.354 "Produse aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale trimise la terţi.371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale predate pentru vânzare magazinelor proprii de desfacere.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale ieşite prin donaţie.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active aferente activităţilor economice.711 "Variaţia stocurilor"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale vândute, precum şi lipsurile constatate la inventariere.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale existente în stoc.Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau în minus) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de producţie, aferente produselor.Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse" este un cont bifunctional rectifîcativ, al valorii de înregistrare a produselor.Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse" se debitează prin creditul contului:711 "Variaţia stocurilor"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de producţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie;- cu diferenţele de preţ în minus (costul de producţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune prin vânzare.Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse" se creditează prin debitul contului:711 "Variaţia stocurilor"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de producţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie;- cu diferenţele de preţ în plus (costul de producţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune prin vânzare.Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente produselor existente în stoc.GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERŢI"Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terţi.Contabilitatea analitică a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terţi se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, pe unităţi, iar în cadrul acestora, pe feluri sau grupe de materiale.Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" este un cont de activ.Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor:301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca materii şi materiale aflate la terţi.Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor:301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.601 "Cheltuieli cu materiile prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aflate la terţi, constatate lipsă la inventar.602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile aflate la terţi, constatate lipsă la inventar.603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi, constatate lipsă la inventar.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea materiilor şi materialelor aflate la terţi, distruse de calamităţi.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi.Contul 354 "Produse aflate la terţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse trimise la terţi.Contabilitatea analitică a produselor aflate la terţi se ţine pe unităţi prelucrătoare, iar în cadrul acestora, pe feluri sau grupe de produse.Contul 354 "Produse aflate la terţi" este un cont de activ.Contul 354 "Produse aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor:341 "Semifabricate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor trimise la terţi.345 "Produse finite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terţi.346 "Produse reziduale"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale trimise la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca produse aflate la terţi.Contul 354 "Produse aflate la terţi11 se creditează prin debitul conturilor:341 "Semifabricate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.345 "Produse finite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune, aduse de la terţi.346 "Produse reziduale"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune, aduse de la terţi.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor aflate la terţi.Contul 356 "Animale aflate la terţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa animalelor şi păsărilor trimise la terţi.Contabilitatea analitică a animalelor şi păsărilor aflate la terţi se ţine pe unităţi, iar în cadrul acestora, pe specii şi, după caz, pe categorii de vârstă.Contul 356 "Animale aflate la terţi" este un cont de activ.Contul 356 "Animale aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor:361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor trimise la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca animale şi păsări aflate la terţi.Contul 356 "Animale aflate la terţi" se creditează prin debitul contului:361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aflate la terţi.Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de mărfuri trimise la terţi.Contabilitatea analitică a mărfurilor aflate la terţi se ţine pe unităţi, iar în cadrul acestora, pe feluri sau grupe de mărfuri.Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi" este un cont de activ.Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor:371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor trimise la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca mărfuri aflate la terţi.Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi" se creditează prin debitul contului:371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor aflate la terţi.Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje trimise la terţi.Contabilitatea analitică a ambalajelor aflate la terţi se ţine pe unităţi, iar în cadrul acestora, pe feluri sau grupe de ambalaje.Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" este un cont de activ.Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor:381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor trimise la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca ambalaje aflate la terţi.Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" se creditează prin debitul contului:381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor aflate la terţi.GRUPA 36 "ANIMALE"Contul 361 "Animale şi păsări"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectivelor de animale şi păsări care, potrivit legii, nu sunt considerate mijloace fixe, astfel:- animale născute vii;- animale tinere de orice fel (taurine, porcine, ovine - caprine, cabaline etc.) în vederea creşterii şi folosirii lor pentru producţie (de lână, lapte, blană), reproducţie, muncă, reprezentaţie (spectacole), expunere (în parcuri şi grădini zoologice) etc.;- păsări de orice fel în vederea creşterii şi folosirii lor pentru producţie, reproducţie, reprezentaţie (spectacole), expunere (în parcuri şi grădini zoologice) etc.;- animale puse la îngrăşat pentru a fi valorificate;- păsări puse la îngrăşat pentru a fi valorificate.Tot cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa coloniilor de albine.Contabilitatea analitică se ţine pe specii şi, după caz, pe categorii de vârstă, separat pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.Contul 361 "Animale şi păsări" este un cont de activ.Contul 361 "Animale şi păsări" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aportate.356 "Animale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori;- cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la grup.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii), sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la subunităţi.542 "Avansuri de trezorerie"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate din avansuri de trezorerie.711 "Variaţia stocurilor"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor obţinute din producţia proprie, sporurile de greutate şi plusurile de inventar.731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"- cu valoarea animalelor şi păsărilor reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor.733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare"- cu valoarea animalelor şi păsărilor primite cu titlu gratuit.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu sporurile de greutate şi plusurile de inventar la animale şi păsări.758 "Alte venituri din exploatare"- cu valoarea animalelor şi păsărilor primite cu titlu gratuit.Contul 361 "Animale şi păsări" se creditează prin debitul conturilor:261 "Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului"- cu valoarea animalelor şi păsărilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea animalelor şi păsărilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea animalelor şi păsărilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea animalelor şi păsărilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.356 "Animale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor trimise la terţi.371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor vândute ca atare.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor livrate la grup.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor livrate subunităţilor.606 "Cheltuieli cu animalele şi păsările"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor provenite din cumpărări, ieşite din gestiune prin vânzare, constatate lipsă la inventariere sau trecute la mijloace fixe.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active aferente activităţilor fără scop patrimonial sau activităţilor economice, după caz.711 "Variaţia stocurilor"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor provenite din producţie proprie, vândute, precum şi lipsurile constatate la inventariere.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor existente la sfârşitul perioadei.Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferentelor, în plus sau în minus, între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, respectiv costul de producţie.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.Contul 368 "Diferente de preţ la animale şi păsări" este un cont bifunctional rectificativ, al valorii de înregistrare a animalelor şi păsărilor.Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori.542 "Avansuri de trezorerie"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate din avansuri de trezorerie.606 "Cheltuieli cu animalele şi păsările"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente valorii animalelor şi păsărilor incluse pe cheltuieli.711 "Variaţia stocurilor"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de producţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor din producţie proprie;- cu diferenţele de preţ în minus (costul de producţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) repartizate asupra valorii animalelor şi păsărilor ieşite din gestiune prin vânzare.Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări" se creditează prin debitul conturilor:361 "Animale şi păsări"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori.542 "Avansuri de trezorerie"- cu diferenţele de preţ în minus aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate din avansuri de trezorerie.606 "Cheltuieli cu animalele şi păsările"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor incluse pe cheltuieli.711 "Variaţia stocurilor"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de producţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor din producţie proprie;- cu diferenţele de preţ în plus (costul de producţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) repartizate asupra valorii animalelor şi păsărilor din producţie proprie, ieşite din gestiune prin vânzare.Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente animalelor şi păsărilor existente.GRUPA 37 "MĂRFURI"Contul 371 "Mărfuri"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de mărfuri.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru stocurile de mărfuri în depozite, precum şi în unităţile cu amănuntul (magazinele proprii de desfacere cu amănuntul), pe depozite (gestiuni), precum şi pe feluri sau grupe de mărfuri, potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzute de lege, utilizate în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 371 "Mărfuri" este un cont de activ.Contul 371 "Mărfuri" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea stocurilor reprezentând mărfuri aportate.301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime vândute ca atare.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile vândute ca atare.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vândute ca atare.341 "Semifabricate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor predate pentru vânzare magazinelor proprii de desfacere.345 "Produse finite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite predate pentru vânzare magazinelor proprii de desfacere.346 "Produse reziduale"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale predate pentru vânzare magazinelor proprii de desfacere.357 "Mărfuri aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor vândute ca atare.378 "Diferenţe de preţ la mărfuri"- cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate în gestiune.381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizori;- cu valoarea serviciilor prestate aferente mărfurilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizori.4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor intrate în gestiune, în situaţia în care evidenţa mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate din import.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de la societăţi din cadrul grupului.452 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de la alte societăţi legate prin participaţii.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de la subunităţi.542 "Avansuri de trezorerie"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate din avansuri de trezorerie.607 "Cheltuieli privind mărfurile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor constatate plus la inventar.758 "Alte venituri din exploatare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite cu titlu gratuit.Contul 371 "Mărfuri" se creditează prin debitul conturilor:261 "Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului"- cu valoarea mărfurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea mărfurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea mărfurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea mărfurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.357 "Mărfuri aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor trimise la terţi.378 "Diferenţe de preţ la mărfuri"- cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor ieşite din gestiune.4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vândute, lipsă, degradate, declasate, calamitate sau donate în situaţia în care evidenţa mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor livrate societăţilor din cadrul grupului.452 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor livrate altor societăţi legate prin participării.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor livrate subunităţilor.607 "Cheltuieli privind mărfurile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor ieşite din gestiune prin vânzare, degradate, declasate, precum şi lipsurile de inventar.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea donaţiilor.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active aferente activităţilor economice.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor existente în stoc.Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa adaosului comercial (marja comerciantului) aferent mărfurilor existente în gestiunea persoanei juridice fără scop patrimonial, în situaţia în care evidenţa mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul.Contabilitatea analitică a adaosului comercial se ţine pentru mărfurile aflate în unităţile de desfacere cu amănuntul.Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" este un cont de pasiv, rectifîcativ, al valorii de înregistrare a mărfurilor.Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" se creditează prin debitul contului:371 "Mărfuri"- cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate în gestiune.Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" se debitează prin creditul contului:371 "Mărfuri"- cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor ieşite din gestiune.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor existente în stoc.GRUPA 38 "AMBALAJE"Contul 381 "Ambalaje"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje achiziţionate sau confecţionate în unitate, care sunt destinate ambalării şi transportului produselor finite sau mărfurilor.Contabilitatea analitică a ambalajelor se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice şi, după caz, pe magazii (gestiuni) şi în cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje, potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzute de lege, utilizate în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ.Contul 381 "Ambalaje" se debitează prin creditul conturilor:102 "Aporturi"- cu valoarea stocurilor reprezentând ambalaje aportate.345 "Produse finite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie ca ambalaje.358 "Ambalaje aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.388 "Diferente de preţ la ambalaje"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achiziţionate de la furnizori.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori;- cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori.409 "Furnizori - debitori"- cu valoarea ambalajelor nerestituite furnizorilor, în situaţia în care acestea circulă pe principiul restituirii.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la societăţi din cadrul grupului.452 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la alte societăţi legate prin participaţii.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la subunităţi.542 "Avansuri de trezorerie"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate din avansuri de trezorerie.608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar.731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"- cu valoarea ambalajelor reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor.733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare"- cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit.758 "Alte venituri din exploatare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite cu titlu gratuit.Contul 381 "Ambalaje" se creditează prin debitul conturilor:261 "Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului"- cu valoarea ambalajelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.262 "Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"- cu valoarea ambalajelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al societăţilor din afara grupului.263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"- cu valoarea ambalajelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea ambalajelor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.358 "Ambalaje aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor trimise la terţi.371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare.451 "Decontări în cadrul grupului"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate la societăţi din cadrul grupului.452 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate la alte societăţi legate prin participaţii.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate subunităţilor.608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor incluse pe cheltuieli, precum şi lipsurile constatate la inventar.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea donaţiilor.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active aferente activităţilor fără scop patrimonial sau activităţilor economice, după caz.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor existente în stoc.Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor, în plus sau în minus, între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente ambalajelor intrate în gestiune.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" este un cont bifunctional rectificaţiv, al valorii de înregistrare a ambalajelor.Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achiziţionate de la furnizori.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achiziţionate de la furnizori.542 "Avansuri de trezorerie"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achiziţionate din avansuri de trezorerie.608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor ieşite din gestiune.Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se creditează prin debitul conturilor:381 "Ambalaje"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achiziţionate de la furnizori.542 "Avansuri de trezorerie"- cu diferenţele de preţ în minus aferente ambalajelor achiziţionate din avansuri de trezorerie.608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor ieşite din gestiune.Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente ambalajelor existente în stoc.GRUPA 39 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILORŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"Din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" fac parte conturile:391 "Provizioane pentru deprecierea materiilor prime"392 "Provizioane pentru deprecierea materialelor"393 "Provizioane pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie"394 "Provizioane pentru deprecierea produselor"395 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi"396 "Provizioane pentru deprecierea animalelor"397 "Provizioane pentru deprecierea mărfurilor"398 "Provizioane pentru deprecierea ambalajelor"Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii, de regulă la închiderea exerciţiului financiar, a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, producţie în curs de execuţie, produse, animale, mărfuri şi ambalaje, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit legii.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de stocuri supuse deprecierii.Conturile din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" sunt conturi de pasiv.Conturile din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele"- cu valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie, constituite sau suplimentate, potrivit legii, pe feluri de provizioane.Conturile din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului:781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie.Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie.CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI"GRUPA 40 "FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE"Contul 401 "Furnizori"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionări de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate, pentru care s-au primit facturi.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.Contul 401 "Furnizori" se creditează prin debitul conturilor:301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizori;- cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori;- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori;- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime şi materialelor consumabile intrate în gestiune prin achiziţionarea de la furnizori.341 "Semifabricate"- cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.345 "Produse finite"- cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate în gestiune, aduse de la terţi.346 "Produse reziduale"- cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor reziduale intrate în gestiune, aduse de la terţi.351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca materii şi materiale aflate la terţi.354 "Produse aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca produse aflate la terţi.356 "Animale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca animale şi păsări aflate la terţi.357 "Mărfuri aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca mărfuri la terţi.358 "Ambalaje aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca mărfuri aflate la terţi.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori;- cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori.371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizori;- cu valoarea serviciilor prestate aferente mărfurilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.378 "Diferenţe de preţ la mărfuri"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente mărfurilor intrate în gestiune achiziţionate de la furnizori.381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori;- cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achiziţionate de la furnizori.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate ca facturi nesosite.409 "Furnizori - debitori"- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate la furnizori.4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată deductibilă cuprinsă în facturi sau alte documente legale emise de furnizori.4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă cumpărărilor efectuate cu plata în rate sau prin decontări succesive.471 "Cheltuieli înregistrate în avans"- cu valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate de furnizori şi a altor cheltuieli efectuate anticipat.532 "Alte valori"- cu valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori achiziţionate.601 "Cheltuieli cu materiile prime"- cu valoarea materiilor prime achiziţionate, în cazul folosirii inventarului intermitent.602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- cu valoarea materialelor consumabile achiziţionate, în cazul folosirii inventarului intermitent.604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"- cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli.605 "Cheltuieli privind energia şi apa"- cu valoarea consumului de energie şi apă inclusă direct pe cheltuieli.606 "Cheltuieli cu animalele şi păsările"607 "Cheltuieli privind mărfurile"608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu valoarea animalelor şi păsărilor, mărfurilor şi ambalajelor achiziţionate, în cazul folosirii inventarului intermitent.611 "Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii"- cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi.612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"- cu cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile datorate terţilor.613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"- cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor.614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările"- cu valoarea studiilor şi cercetărilor executate de terţi.621 "Cheltuieli cu colaboratorii"- cu sumele datorate colaboratorilor pentru serviciile prestate.622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"- cu valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor.623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"- cu cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate datorate terţilor.624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal"- cu cheltuielile pentru transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal datorate terţilor.625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"- cu cheltuielile reprezentând deplasări, detaşări şi transferări datorate terţilor.626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"- cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor.628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"- cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea despăgubirilor datorate terţilor.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării soldului în valută la închiderea exerciţiului financiar.Contul 401 "Furnizori" se debitează prin creditul conturilor:162 "Credite bancare pe termen lung "- cu plăţile efectuate către furnizori direct din credite pe termen lung.345 "Produse finite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare ca plată în natură potrivit prevederilor contractuale.403 "Efecte de plătit"- cu valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.409 "Furnizori - debitori"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia;- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, predate furnizorilor.426 "Drepturi de personal neridicate"- cu drepturile băneşti ale prestatorilor neridicate în termenul legal de plată.431 "Asigurări sociale"- cu contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit legii, de colaboratorii care lucrează pe bază de convenţie civilă de prestări servicii.444 "Impozitul pe salarii"- cu sumele reţinute reprezentând impozit datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil.513 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil cu destinaţie specială.531 "Casa"- cu sumele în numerar plătite furnizorilor.541 "Acreditive"- cu sumele plătite furnizorilor din acreditive.542 "Avansuri de trezorerie"- cu sumele plătite furnizorilor din avansuri de trezorerie.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută;- cu sumele datorate furnizorilor înregistrate la venituri, după expirarea termenului de prescripţie prevăzut de lege.758 "Alte venituri din exploatare"- cu datoriile prescrise sau anulate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută către furnizori.767 "Venituri din sconturi obţinute"- cu valoarea sconturilor obţinute de la furnizori.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.Contul 403 "Efecte de plătit"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plătit pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de efecte comerciale.Contul 403 "Efecte de plătit" este un cont de pasiv.Contul 403 "Efecte de plătit" se creditează prin debitul conturilor:401 "Furnizori"- cu valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor comerciale de plătit în valută sau din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar.Contul 403 "Efecte de plătit" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor comerciale de plătit în valută sau din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.Contul 404 "Furnizori de imobilizări"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, pentru care s-au primit facturi.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii de imobilizări se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.Contul 404 "Furnizori de imobilizări" este un cont de pasiv.Contul 404 "Furnizori de imobilizări11 se creditează prin debitul conturilor:167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu valoarea ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator.168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"- cu valoarea dobânzilor datorate şi facturate potrivit prevederilor contractuale, în cazul leasing-ului financiar.201 "Cheltuieli de constituire"- cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.203 "Cheltuieli de dezvoltare"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la terţi.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare achiziţionate de la terţi.207 "Fondul comercial"- cu valoarea fondului comercial achiziţionat.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea altor imobilizări necorporale achiziţionate de la terţi.211 "Terenuri"- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri achiziţionate.212 "Construcţii"- cu valoarea construcţiilor achiziţionate.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate.231 "Imobilizări corporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor corporale achiziţionate.233 "Imobilizări necorporale în curs"- cu valoarea imobilizărilor necorporale achiziţionate pentru activităţile economice.261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"262 " Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului"263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea titlurilor de participare dobândite prin achiziţie.4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată deductibilă cuprinsă în facturi sau alte documente legale emise de furnizorii de imobilizări.4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă cumpărărilor de imobilizări cu plata în rate.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului la închiderea exerciţiului financiar.Contul 404 "Furnizori de imobilizări" se debitează prin creditul conturilor:162 "Credite bancare pe termen lung"- cu plăţile efectuate către furnizorii de imobilizări direct din credite pe termen lung.232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale, decontate.234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, decontate.405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"- cu valoarea acceptată de către furnizorii de imobilizări a efectelor comerciale subscrise.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din contul de disponibil.513 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din contul de disponibil cu destinaţie specială.531 "Casa"- cu sumele în numerar plătite furnizorilor de imobilizări.541 "Acreditive"- cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din acreditive.542 "Avansuri de trezorerie"- cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din avansuri de trezorerie.758 "Alte venituri din exploatare"- cu datoriile prescrise sau anulate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută către furnizorii de imobilizări.767 "Venituri din sconturi obţinute"- cu valoarea sconturilor obţinute de la furnizorii de imobilizări.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată fată de furnizorii de imobilizări, stabilite pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de efecte comerciale.Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" este un cont de pasiv.Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se creditează prin debitul conturilor:404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea acceptată de către furnizorii de imobilizări a efectelor comerciale subscrise.Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu plăţile efectuate la scadenţă din contul de disponibil pe bază de efecte comerciale.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plată în valută.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor de plătit.Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionări de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate, pentru care nu s-au primit facturi.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv.Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" se creditează prin debitul conturilor:301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizori.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime şi materialelor consumabile intrate în gestiune prin achiziţionarea de la furnizori.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori.368 "Diferente de preţ la animale şi păsări"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori.371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizori.381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori.388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achiziţionate de la furnizori.4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă cumpărărilor efectuate pentru care nu au sosit facturi.604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"- cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli.605 "Cheltuieli privind energia şi apa"- cu valoarea consumului de energie şi apă inclusă direct pe cheltuieli.611 "Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii"- cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi.612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"- cu cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile datorate terţilor.613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"- cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor.614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările"- cu valoarea studiilor şi cercetărilor executate de terţi.622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"- cu valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor.623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"- cu cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate datorate terţilor.624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal"- cu cheltuielile pentru transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal datorate terţilor.625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"- cu cheltuielile reprezentând deplasări, detaşări şi transferări datorate terţilor.626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"- cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor.628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"- cu sumele datorate pentru alte servicii prestate de terţi.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la închiderea exerciţiului financiar.Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"- cu valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate ca facturi nesosite.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la închiderea exerciţiului financiar.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.Contul 409 "Furnizori - debitori"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii.Contabilitatea se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor - debitor. Furnizorii - debitori se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.Contul 409 "Furnizori - debitori" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate la furnizori.512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea avansurilor acordate din contul de disponibil pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.513 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu valoarea avansurilor acordate din contul de disponibil pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.531 "Casa"- cu valoarea avansurilor acordate în numerar pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la închiderea exerciţiului financiar, aferente avansurilor acordate furnizorilor.Contul 409 "Furnizori - debitori" se creditează prin debitul conturilor:381 "Ambalaje"- cu valoarea ambalajelor nerestituite furnizorilor în situaţia în care acestea circulă pe principiul restituirii.401 "Furnizori"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia;- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire predate furnizorilor.608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor ca urmare a degradării.665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării creanţelor în valută.Soldul debitor al contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.GRUPA 41 "CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE"Contul 411 "Clienţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu clienţii pentru bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate pentru care s-au întocmit facturi.Contabilitatea se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare client. Clienţii se grupează în clienţi interni şi clienţi externi.Contul 411 "Clienţi" este un cont de activ.Contul 411 "Clienţi" se debitează prin creditul conturilor:267 "Creanţe imobilizate"- cu valoarea dobânzii facturate de locator în cazul leasing-ului financiar.418 "Clienţi - facturi de întocmit"- cu valoarea facturilor întocmite către clienţi.419 "Clienţi - creditori"- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor;- cu valoarea avansurilor datorate de clienţi.4427 " Taxa pe valoarea adăugată colectată"- cu taxa pe valoarea adăugată colectată cuprinsă în facturi sau alte documente legale emise către clienţi.4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă bunurilor livrate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate cu plata în rate.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu veniturile din creanţe înregistrate în avans sau care urmează a fi realizate.701 "Venituri din vânzarea produselor finite"- cu valoarea la preţ de vânzare (exclusiv taxa pe valoarea adăugată) a produselor finite, animalelor şi păsărilor livrate clienţilor.702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor"- cu valoarea la preţ de vânzare (exclusiv taxa pe valoarea adăugată) a semifabricatelor livrate clienţilor.703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale"- cu valoarea la preţ de vânzare (exclusiv taxa pe valoarea adăugată) a produselor reziduale livrate clienţilor.704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate"- cu valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate clienţilor (exclusiv taxa pe valoarea adăugată).705 "Venituri din studii şi cercetări"- cu valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare executate clienţilor (exclusiv taxa pe valoarea adăugată).706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii"- cu valoarea redevenţelor pentru concesiuni, locaţiilor de gestiune şi chiriilor facturate clienţilor (exclusiv taxa pe valoarea adăugată).707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"- cu valoarea la preţ de vânzare (exclusiv taxa pe valoarea adăugată) a mărfurilor livrate clienţilor.708 "Venituri din activităţi diverse"- cu sumele facturate clienţilor (exclusiv taxa pe valoarea adăugată) reprezentând venituri din activităţi diverse.754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"- cu valoarea creanţelor reactivate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută la închiderea exerciţiului financiar.Contul 411 "Clienţi" se creditează prin debitul conturilor:413 "Efecte de primit de la clienţi"- cu valoarea efectelor comerciale acceptate.419 "Clienţi - creditori"- cu valoarea avansurilor decontate cu clienţii;- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi.4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată"- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă avansurilor primite de la clienţi.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu valoarea creanţelor scăzute din evidenţă care nu mai pot fi încasate ca urmare a rezilierii contractelor.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele clarificate reprezentând creanţe încasate.511 "Valori de încasat"- cu valoarea cecurilor primite de la clienţi.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la clienţi, în contul de disponibil.531 "Casa"- cu sumele încasate în numerar de la clienţi.654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"- cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scăderii din evidenţă a clienţilor incerţi sau în litigiu.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării creanţelor în valută.667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"- cu valoarea sconturilor acordate clienţilor.Soldul debitor al contului reprezintă sumele datorate de clienţi.Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa drepturilor de creanţă stabilite pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.)Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de efecte comerciale.Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi" este un cont de activ.Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi" se debitează prin creditul conturilor:411 "Clienţi"- cu valoarea efectelor comerciale acceptate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente efectelor comerciale de încasat la închiderea exerciţiului financiar.Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi" se creditează prin debitul conturilor:511 "Valori de încasat"- cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienţi.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil.665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării creanţelor în valută.- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar la primirea efectelor comerciale.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu clienţii pentru bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate, pentru care nu s-au întocmit facturi.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare client. Clienţii se grupează în clienţi interni şi clienţi externi.Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit" este un cont de activ.Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se debitează prin creditul conturilor:4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă bunurilor livrate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, pentru care nu s-au întocmit facturi.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu veniturile din creanţe înregistrate în avans sau care urmează a fi realizate.701 "Venituri din vânzarea produselor finite"- cu valoarea la preţ de vânzare (exclusiv taxa pe valoarea adăugată) a produselor finite, animalelor şi păsărilor livrate clienţilor pentru care nu s-au întocmit facturi.702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor"- cu valoarea la preţ de vânzare (exclusiv taxa pe valoarea adăugată) a semifabricatelor livrate clienţilor pentru care nu s-au întocmit facturi.703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale"- cu valoarea la preţ de vânzare (exclusiv taxa pe valoarea adăugată) a produselor reziduale livrate clienţilor pentru care nu s-au întocmit facturi.704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate"- cu valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate clienţilor pentru care nu s-au întocmit facturi (exclusiv taxa pe valoarea adăugată).705 "Venituri din studii şi cercetări"- cu valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare executate clienţilor pentru care nu s-au întocmit facturi (exclusiv taxa pe valoarea adăugată).706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii"- cu valoarea redevenţelor pentru concesiuni, locaţiilor de gestiune şi chiriilor facturate clienţilor pentru care nu s-au întocmit facturi (exclusiv taxa pe valoarea adăugată).707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"- cu valoarea la preţ de vânzare (exclusiv taxa pe valoarea adăugată) a mărfurilor livrate clienţilor pentru care nu s-au întocmit facturi.708 "Venituri din activităţi diverse"- cu sumele datorate de clienţi (exclusiv taxa pe valoarea adăugată) reprezentând venituri din activităţi diverse pentru care nu s-au întocmit facturi.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută la închiderea exerciţiului financiar.Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se creditează prin debitul conturilor:411 "Clienţi"- cu valoarea facturilor întocmite către clienţi.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu valoarea creanţelor scăzute din evidenţă care nu mai pot fi încasate ca urmare a rezilierii contractelor.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării creanţelor în valută.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea bunurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au întocmit facturi.419 "Clienţi - creditori"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor primite de la clienţi pentru livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare client-creditor. Clienţii - creditori se grupează în clienţi interni şi clienţi externi.Contul 419 "Clienţi - creditori" este un cont de pasiv.Contul 419 "Clienţi - creditori" se creditează prin debitul conturilor:411 "Clienţi"- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor;- cu valoarea avansurilor datorate de clienţi.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.531 "Casa"- cu sumele încasate în numerar reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută primite de la clienţi, la închiderea exerciţiului financiar.Contul 419 "Clienţi - creditori" se debitează prin creditul conturilor:411 "Clienţi"- cu valoarea avansurilor decontate cu clienţii;- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi.708 "Venituri din activităţi diverse"- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă avansurile primite de la clienţi, nedecontate.GRUPA 42 "PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE"Contul 421 "Personal - salarii datorate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a adaosurilor şi premiilor achitate din fondul de salarii.Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul statelor de plată a salariilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.Contul 421 "Personal - salarii datorate" este un cont de pasiv.Contul 421 "Personal - salarii datorate" se creditează prin debitul contului:641 "Cheltuieli cu salariile personalului"- cu salariile şi alte drepturi salariale cuvenite personalului.Contul 421 "Personal - salarii datorate" se debitează prin creditul conturilor:425 "Avansuri acordate personalului"- cu sumele reţinute pe statele de salarii reprezentând avansuri acordate.426 "Drepturi de personal neridicate"- cu salariile şi alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plată.427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"- cu sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi.428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"- cu sumele reţinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial.431 "Asigurări sociale"- cu contribuţia datorată de personal (asiguraţi) la bugetul asigurărilor sociale şi la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, potrivit legii.437 "Ajutor de şomaj"- cu contribuţia datorată de personal (asiguraţi) la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii.444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"- cu impozitul pe salarii datorat de personal, potrivit legii.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele achitate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi salariale.531 "Casa"- cu sumele achitate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi salariale.Soldul creditor al contului reprezintă salarii şi alte drepturi salariale datorate personalului.Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru ajutoarele materiale cuvenite acestuia (ajutoare de boală pentru incapacitate temporară de muncă, îngrijirea copilului bolnav, ajutoare de deces şi alte ajutoare acordate).Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul statelor de plată privind acordarea ajutoarelor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv.Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se creditează prin debitul conturilor:431 "Asigurări sociale"- cu ajutoarele materiale suportate din contribuţia pentru asigurările sociale, potrivit legii.645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"- cu ajutoarele materiale suportate din cheltuieli, potrivit legii.Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se debitează prin creditul conturilor:425 "Avansuri acordate personalului"- cu sumele reţinute pe statele de plată pentru ajutoare materiale reprezentând avansuri acordate.426 "Drepturi de personal neridicate"- cu ajutoarele materiale neridicate în termenul legal de plată.427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"- cu sumele reţinute personalului datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi.428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"- cu sumele reţinute din ajutoare materiale pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial.431 "Asigurări sociale"- cu contribuţia datorată de personal (asigurat) la bugetul asigurărilor sociale şi la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, potrivit legii.437 "Ajutor de şomaj"- cu contribuţia datorată de personal (asiguraţi) la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii.444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"- cu impozitul datorat de personal pentru ajutoarele materiale, potrivit legii.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele achitate personalului reprezentând ajutoare materiale.531 "Casa"- cu sumele achitate personalului reprezentând ajutoare materiale.Soldul creditor al contului reprezintă ajutoare materiale datorate personalului.Contul 424 "Participarea personalului la rezultatul activităţilor economice"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stimulentelor acordate personalului pe seama rezultatului activităţilor economice, respectiv a profitului net realizat, potrivit prevederilor din statutul aprobat.Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul statelor de plată privind acordarea acestor drepturi băneşti.Contul 424 "Participarea personalului la rezultatul activităţilor economice" este un cont de pasiv.Contul 424 "Participarea personalului la rezultatul activităţilor economice" se creditează prin debitul contului:117 "Rezultatul reportat"- cu sumele acordate personalului din profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente, repartizat pentru participarea personalului la profit.Contul 424 "Participarea personalului la rezultatul activităţilor economice" se debitează prin creditul conturilor:426 "Drepturi de personal neridicate"- cu stimulentele neridicate în termenul legal de plată.444 "Impozitul pe salarii"- cu impozitul pe stimulente datorat de personal, potrivit legii.512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu sumele achitate personalului.Soldul creditor al contului reprezintă stimulentele din profit datorate personalului.Contul 425 "Avansuri acordate personalului"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul listelor de plată, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.Contul 425 "Avansuri acordate personalului" se debitează prin creditul conturilor:426 "Drepturi de personal neridicate"- cu avansurile din salarii şi alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plată.512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu sumele plătite personalului, reprezentând avansuri din salarii şi alte drepturi salariale.Contul 425 "Avansuri acordate personalului" se creditează prin debitul conturilor:421 "Personal - salarii datorate"- cu sumele reţinute pe statele de salarii reprezentând avansuri acordate.423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu sumele reţinute pe statele de plată pentru ajutoare materiale reprezentând avansuri acordate.Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate.Contul 426 "Drepturi de personal neridicate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termenul legal de plată.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare salariat sau prestator.Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv.Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" se creditează prin debitul conturilor:401 "Furnizori"- cu drepturile băneşti ale prestatorilor neridicate în termenul legal de plată.421 "Personal - salarii datorate"- cu salariile şi alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plată.423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu ajutoarele materiale neridicate în termenul legal de plată.424 "Participarea personalului la rezultatul activităţilor economice"- cu stimulentele neridicate în termenul legal de plată.425 "Avansuri acordate personalului"- cu avansurile din salarii şi alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plată.Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" se debitează prin creditul conturilor:448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"- cu drepturile de personal neridicate prescrise, datorate bugetului statului, potrivit legii.512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu sumele achitate personalului.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu drepturile de personal neridicate, prescrise şi evidenţiate la alte venituri din activităţile fără scop patrimonial.758 "Alte venituri din exploatare"- cu drepturile de personal prescrise şi evidenţiate la alte venituri din exploatare.Soldul creditor al contului reprezintă drepturi de personal neridicate.Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"Cu ajutorul acestui cont se tine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, datorate terţilor.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare terţ.Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" este un cont de pasiv.Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se creditează prin debitul conturilor:421 "Personal - salarii datorate"423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi.Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"513 "Disponibil cu destinaţie specială"531 "Casa"- cu sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri.Soldul creditor al contului reprezintă sumele reţinute, datorate terţilor.Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu salariaţii la închiderea exerciţiului, precum şi a altor creanţe şi datorii în legătură cu personalul.Contabilitatea se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii şi creanţe.Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" este un cont bifuncţional.Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se creditează prin debitul conturilor:421 "Personal - salarii datorate"- cu sumele reţinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fară scop patrimonial;- cu garanţiile gestionare reţinute personalului.423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu sumele reţinute din ajutoare materiale pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial.438 "Alte datorii şi creanţe sociale"- cu sumele datorate personalului sub formă de ajutoare materiale.531 "Casa"- cu sumele încasate de la salariaţi evidenţiate anterior în acest cont.641 "Cheltuieli cu remuneraţiile personalului"- la închiderea exerciţiului financiar, cu sumele datorate salariaţilor pentru care nu s-au întocmit state de plată, inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exerciţiului financiar.Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se debitează prin creditul conturilor:438 "Alte datorii şi creanţe sociale"- cu sumele achitate în plus personalului reprezentând ajutoare materiale.4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată"- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă sumelor datorate privind debite ale salariaţilor.531 "Casa"- cu sumele achitate personalului evidenţiate anterior în acest cont.542 "Avansuri de trezorerie"- cu avansurile de trezorerie nejustificate.706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii"- cu sumele datorate de personal reprezentând chirii care se fac venituri ale unităţii (exclusiv taxa pe valoarea adăugată).708 "Venituri din activităţi diverse"- cu sumele datorate de personal reprezentând consumuri efectuate pentru aceştia şi care se fac venituri ale unităţii (exclusiv taxa pe valoarea adăugată).758 "Alte venituri din exploatare"- cu alte sume datorate privind debite ale salariaţilor.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de unitate salariaţilor, iar soldul debitor, sumele datorate de către salariaţi, unităţii.GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂŞI CONTURI ASIMILATE"Contul 431 "Asigurări sociale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia persoanei juridice fără scop patrimonial la asigurările sociale, precum şi contribuţia personalului pentru pensia suplimentară.Contabilitatea se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contul 431 "Asigurări sociale" este un cont de pasiv.Contul 431 "Asigurări sociale" se creditează prin debitul conturilor:401 "Furnizori"- cu contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit legii, de colaboratorii care lucrează pe bază de convenţie civilă de prestări servicii.421 "Personal - salarii datorate"- cu contribuţia datorată de personal (asiguraţi) la bugetul asigurărilor sociale şi la bugetul asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu contribuţia datorată de personal (asiguraţi) la bugetul asigurărilor sociale şi la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, potrivit legii.645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"- cu contribuţia unităţii la asigurările sociale, potrivit legii.Contul 431 "Asigurări sociale" se debitează prin creditul conturilor:423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu ajutoarele materiale suportate din contribuţia pentru asigurările sociale, potrivit legii.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate asigurărilor sociale.513 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele virate asigurărilor sociale.758 "Alte venituri din exploatare"- cu sumele reprezentând datorii anulate.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.Contul 437 "Ajutor de şomaj"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia datorată de angajator, precum şi de personal (asiguraţi) la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii.Contabilitatea se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contul 437 "Ajutor de şomaj" este un cont de pasiv.Contul 437 "Ajutor de şomaj" se creditează prin debitul conturilor:421 "Personal - salarii datorate"423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu contribuţia datorată de personal (asiguraţi) la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii.645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"- cu contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii.Contul 437 "Ajutor de şomaj" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"513 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele virate la bugetul asigurărilor pentru şomaj.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"758 "Alte venituri din exploatare"791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu datoriile anulate.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj.Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale aferente exerciţiului în curs, precum şi plata acestora.Contabilitatea se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii şi creanţe.Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" este un cont bifuncţional.Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se creditează prin debitul conturilor:428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"- cu sumele achitate în plus personalului reprezentând ajutoare materiale.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la asigurările sociale reflectate ca alte creanţe sociale.Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se debitează prin creditul conturilor:428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"- cu sumele datorate personalului sub formă de ajutoare materiale.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale.758 "Alte venituri din exploatare"- cu sumele reprezentând datorii anulate.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE"Contul 441 "Impozitul pe profit"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind impozitul pe profit, potrivit legii.Contul 441 "Impozitul pe profit" este un cont bifuncţional.Contul 441 "Impozitul pe profit" se creditează prin debitul conturilor:658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu sumele reprezentând impozitul pe profit aferent exerciţiului financiar anterior în cazul corectării erorilor contabile.691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit"- cu sumele datorate de unitate bugetului statului, reprezentând impozitul pe profit.Contul 441 "Impozitul pe profit" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate bugetului statului reprezentând impozitul pe profit.758 "Alte venituri din exploatare"- cu sumele reprezentând datorii anulate.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de unitate bugetului statului, iar soldul debitor reprezintă sumele vărsate în plus de unitate, în contul impozitului pe profit.Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată.Contabilitatea se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi, astfel:4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată"4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat"4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată"4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată" este un cont bifunctional.Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată datorată bugetului statului.Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" este un cont de pasiv.Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" se creditează prin debitul contului:4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată"- la sfârşitul lunii, cu taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului statului, reprezentând diferenţa între taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică.Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" se debitează prin creditul conturilor:4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat"- cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat, compensată.512 "Conturi curente la bănci"- cu taxa pe valoarea adăugată virată bugetului statului.758 "Alte venituri din exploatare"- cu sumele reprezentând datorii anulate.Soldul creditor al contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată exigibilă la plată.Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" este un cont de activ.Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se debitează prin creditul contului:4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"- la sfârşitul lunii, cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului, reprezentând diferenţa dintre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică.Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se creditează prin debitul conturilor:4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată"- cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat, compensată.512 "Conturi curente la bănci"- cu taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului.Soldul debitor al contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise de furnizori pentru bunurile achiziţionate, lucrările executate şi serviciile prestate, deductibilă din punct de vedere fiscal, potrivit legii.Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" este un cont de activ,Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"- cu taxa pe valoarea adăugată deductibilă cuprinsă în facturi sau alte documente legale emise de furnizori.404 "Furnizori de imobilizări"- cu taxa pe valoarea adăugată deductibilă cuprinsă în facturi sau alte documente legale emise de furnizorii de imobilizări.4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi servicii devenită exigibilă, potrivit legii.512 "Conturi curente la bănci"- cu taxa pe valoarea adăugată achitată din contul de disponibil organelor vamale pentru bunurile şi serviciile din import.542 "Avansuri de trezorerie"- cu taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă bunurilor şi serviciilor decontate din avansuri de trezorerie.Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se creditează prin debitul conturilor:4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat"- la sfârşitul lunii, cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului reprezentând diferenţa dintre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică.4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată"- cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adăugată colectată.635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă.La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate bugetului statului reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă vânzărilor de bunuri, executărilor de lucrări sau prestărilor de servicii, potrivit legii.Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" este un cont de pasiv.Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se creditează prin debitul conturilor:411 "Clienţi"- cu taxa pe valoarea adăugată colectată cuprinsă în facturi sau alte documente legale emise către clienţi.428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă sumelor datorate privind debite ale salariaţilor.4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă, devenită exigibilă.461 "Debitori diverşi"- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă sumelor imputate terţilor;- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă elementelor de activ cedate.531 "Casa"- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă încasărilor în numerar, reprezentând vânzările de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii.635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferentă lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură.Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se debitează prin creditul conturilor:411 "Clienţi"- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă avansurilor primite de la clienţi.4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată"- la sfârşitul lunii, cu taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului statului, reprezentând diferenţa între taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică.4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"- cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adăugată colectată.4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată aferentă garanţiilor pentru buna execuţie a lucrărilor, reţinute de către beneficiarii lucrărilor.La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată neexigibilă rezultată din vânzările şi cumpărările de bunuri, servicii, lucrări efectuate cu plata în rate, precum şi cea inclusă în preţul de vânzare cu amănuntul la unităţile care ţin evidenţa la acest preţ.Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" este un cont bifuncţional.Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" se creditează prin debitul conturilor:371 "Mărfuri"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor intrate în gestiune în situaţia în care evidenţa mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul.411 "Clienţi"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă bunurilor livrate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate cu plata în rate.418 "Clienţi - facturi de întocmit"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă bunurilor livrate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate pentru care nu s-au întocmit facturi.4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi servicii devenită exigibilă, potrivit legii.4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată"- cu taxa pe valoarea adăugată aferentă garanţiilor pentru buna execuţie a lucrărilor, reţinute de către beneficiarii lucrărilor.Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" se debitează prin creditul conturilor:371 "Mărfuri"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vândute, lipsă, degradate, declasate, calamitate sau donate, în situaţia în care evidenta mărfurilor se ţine la preţul cu amănuntul.401 "Furnizori"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă cumpărărilor efectuate cu plata în rate sau prin decontări succesive.404 "Furnizori de imobilizări"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă cumpărărilor de imobilizări cu plata în rate.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă cumpărărilor efectuate pentru care nu au sosit facturi.4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată"- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă, devenită exigibilă.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu taxa pe valoarea adăugată amânată la plată.Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind impozitul pe salarii şi alte drepturi similare.Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" este un cont de pasiv,Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se creditează prin debitul conturilor:401 "Furnizori"- cu sumele reţinute reprezentând impozit datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia.421 "Personal - salarii datorate"- cu impozitul pe salarii datorat de personal, potrivit legii.423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu impozitul datorat de personal pentru ajutoarele materiale, potrivit legii.424 "Participarea personalului la rezultatul activităţilor economice"- cu impozitul pe stimulente datorat de personal, potrivit legii.Contul 444 "Impozitul pe salarii" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate bugetului statului reprezentând impozitul pe salarii şi alte drepturi similare.513 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele virate bugetului statului reprezentând impozitul pe salarii şi alte drepturi similare.542 "Avansuri de trezorerie"- cu sumele reprezentând impozitul pe salarii şi alte drepturi similare decontate din avansuri de trezorerie.758 "Alte venituri din exploatare"- cu sumele reprezentând datorii anulate.Soldul creditor al contului reprezintă impozitul pe salarii şi alte drepturi similare datorat bugetului statului.Contul 445 "Subvenţii"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile de la buget sau provenite din contribuţii financiare nerambursabile, privind activităţile economice.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de subvenţii.Contul 445 "Subvenţii" este un cont de activ.Contul 445 "Subvenţii" se debitează prin creditul conturilor:131 "Subvenţii pentru investiţii"- cu sumele alocate de la buget, precum şi valoarea altor subvenţii pentru investiţii, de primit.741 "Venituri din subvenţii de exploatare"- cu valoarea subvenţiilor pentru diferenţe de preţ şi a altor subvenţii de primit.771 "Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare"- cu valoarea subvenţiilor de primit drept compensaţie pentru pierderile înregistrate, ca urmare a efectuării unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare.Contul 445 "Subvenţii" se creditează prin debitul contului:512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea subvenţiilor încasate.Soldul debitor al contului reprezintă subvenţii de primit.Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale, după caz, privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate cum sunt: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri etc., potrivit legii.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru bugetul statului şi bugetele locale, iar în cadrul acestora, pe feluri de impozite.Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se creditează prin debitul conturilor:212 "Construcţii"213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.301 "Materii prime"302 "Materiale consumabile"303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor de materii prime, materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar din import.361 "Animale şi păsări"371 "Mărfuri"381 "Ambalaje"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor cu animale şi păsări, mărfuri şi ambalaje din import.4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"- cu taxa pe valoarea adăugată amânată la plată.635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz.Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.513 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.758 "Alte venituri din exploatare"- cu sumele reprezentând datorii anulate.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi vărsămintelor efectuate către alte organisme publice, potrivit legii.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate.Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv,Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se creditează prin debitul contului:635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu datoriile şi vărsămintele de efectuat către alte organisme publice, potrivit legii.Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"513 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele virate către organismele publice reprezentând taxe şi vărsăminte asimilate.542 "Avansuri de trezorerie"- cu sumele plătite către organismele publice reprezentând taxe şi vărsăminte asimilate decontate din avansuri de trezorerie.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"758 "Alte venituri din exploatare"791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu datoriile anulate.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate organismelor publice.Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.Contabilitatea se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii şi creanţe.Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" este un cont bifuncţional.Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se creditează prin debitul conturilor:426 "Drepturi de personal neridicate"- cu drepturile de personal neridicate prescrise, datorate bugetului statului, potrivit legii.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate bugetului.Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate bugetului reprezentând alte datorii.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"758 "Alte venituri din exploatare"791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu sumele cuvenite unităţii, datorate de buget, altele decât impozite şi taxe;- cu datoriile anulate.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de unitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.GRUPA 45 "GRUP ŞI ASOCIAŢI"Contul 451 "Decontări în cadrul grupului"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între unităţile aparţinând aceluiaşi grup.Contabilitatea se ţine distinct pe conturi sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe unităţi şi pe feluri de decontări.Contul 451 "Decontări în cadrul grupului" este un cont bifuncţional.Contul 451 "Decontări în cadrul grupului" se debitează prin creditul conturilor:301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate la grup.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate la grup.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate la grup.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferentele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime şi materialelor livrate unităţilor din cadrul grupului.341 "Semifabricate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor livrate la grup.348 "Diferenţe de preţ la produse"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente produselor livrate unităţilor din cadrul grupului.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor livrate la grup.368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor livrate unităţilor din cadrul grupului.371 "Mărfuri"- cu valoare la preţ de înregistrare a mărfurilor livrate la grup.378 "Diferenţe de preţ la mărfuri"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente mărfurilor livrate unităţilor din cadrul grupului.381 "Ambalaje"- cu valoare la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate la grup.388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor livrate unităţilor din cadrul grupului.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate altor persoane juridice fără scop patrimonial din cadrul grupului.734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"- cu dobânzile aferente împrumuturilor acordate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.758 " Alte venituri din exploatare"- cu preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate.761 "Venituri din imobilizări financiare"- cu dividendele de încasat din participării.762 "Venituri din investiţii financiare pe termen scurt"- cu dividendele de încasat aferente investiţiilor financiare pe termen scurt.764 "Venituri din investiţii financiare cedate"- cu preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate la unităţi din cadrul grupului.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma încasării creanţelor în valută;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută la închiderea exerciţiului financiar.766 "Venituri din dobânzi"- cu dobânzile aferente împrumuturilor acordate.Contul 451 "Decontări în cadrul grupului" se creditează prin debitul conturilor:168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate primite de la alte unităţi din cadrul grupului.301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la grup.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la grup.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la grup.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente materiilor şi materialelor primite de la unităţi din cadrul grupului.341 "Semifabricate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor primite de la grup.348 "Diferenţe de preţ la produse"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente produselor primite de la unităţi din cadrul grupului.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la grup.368 " Diferenţe de preţ la animale şi păsări"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor primite de la unităţi din cadrul grupului.371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de la grup.378 "Diferenţe de preţ la mărfuri"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente mărfurilor primite de la unităţi din cadrul grupului.381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la grup.388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor primite de la unităţi din cadrul grupului.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la alte persoane juridice fără scop patrimonial din cadrul grupului.655 "Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial"- cu cheltuielile reprezentând cotizaţii şi contribuţii datorate, potrivit statutului.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută;- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma încasării creanţelor în valută;- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar;- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută la închiderea exerciţiului financiar.666 "Cheltuieli privind dobânzile"- cu dobânzile aferente împrumuturilor primite.668 "Alte cheltuieli financiare"- cu valoarea debitelor scăzute din evidentă.Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la grup, iar soldul creditor, sumele datorate grupului.Contul 452 "Decontări privind interesele de participare"Cu ajutorul acestui cont se tine evidenţa decontărilor privind interesele de participare.Contabilitatea se ţine distinct pe conturi sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe unităţi şi pe feluri de decontări.Contul 452 "Decontări privind interesele de participare" este un cont bifuncţional.Contul 452 "Decontări privind interesele de participare" se debitează prin creditul conturilor:301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate altor unităţi legate prin participaţii.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate altor unităţi legate prin participaţii.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate altor unităţi legate prin participaţii.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime şi materialelor livrate altor unităţi legate prin participaţii.341 "Semifabricate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor livrate altor unităţi legate prin participaţii.348 "Diferenţe de preţ la produse"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente produselor livrate altor unităţi legate prin participaţii.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor livrate altor unităţi legate prin participaţii.368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor livrate altor unităţi legate prin participaţii.371 "Mărfuri"- cu valoare la preţ de înregistrare a mărfurilor livrate altor unităţi legate prin participatii.378 "Diferenţe de preţ la mărfuri"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente mărfurilor livrate altor unităţi legate prin participatii.381 "Ambalaje"- cu valoare la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate altor unităţi legate prin participatii.388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"- cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor livrate altor unităţi legate prin participatii.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate altor persoane juridice fără scop patrimonial legate prin participatii.734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"- cu dobânzile aferente împrumuturilor acordate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.758 " Alte venituri din exploatare"- cu preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate.761 "Venituri din imobilizări financiare"- cu dividendele de încasat din participatii.762 "Venituri din investiţii financiare pe termen scurt"- cu dividendele de încasat aferente investiţiilor financiare pe termen scurt.764 "Venituri din investiţii financiare cedate"- cu preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate altor unităţi legate prin participatii.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma încasării creanţelor în valută;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută la închiderea exerciţiului financiar.766 "Venituri din dobânzi"- cu dobânzile aferente împrumuturilor acordate.Contul 452 "Decontări privind interesele de participare" se creditează prin debitul conturilor:168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"- cu valoarea dobânzilor datorate aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate primite de la alte unităţi legate prin participatii.301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la alte unităţi legate prin participatii.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la alte unităţi legate prin participatii.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la alte unităţi legate prin participaţii.308 "Diferente de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente materiilor şi materialelor primite de la alte unităţi legate prin participaţii.341 "Semifabricate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor primite de la alte unităţi legate prin participaţii.348 "Diferenţe de preţ la produse"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente produselor primite de la alte unităţi legate prin participaţii.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la alte unităţi legate prin participaţii.368 " Diferenţe de preţ la animale şi păsări"- cu diferentele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor primite de la alte unităţi legate prin participaţii.371 "Mărfuri"- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de la alte unităţi legate prin participaţii.378 "Diferenţe de preţ la mărfuri"- cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente mărfurilor primite de la alte unităţi legate prin participaţii.381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la alte unităţi legate prin participaţii.388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"- cu diferentele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor primite de la alte unităţi legate prin participaţii.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la alte persoane juridice fără scop patrimonial legate prin participaţii.655 "Contribuţii şi cotizaţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial"- cu cheltuielile reprezentând contribuţii şi cotizaţii datorate, potrivit statutului.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută;- cu diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma încasării creanţelor în valută;- cu diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar;- cu diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută la închiderea exerciţiului financiar.666 "Cheltuieli privind dobânzile"- cu dobânzile aferente împrumuturilor primite.668 "Alte cheltuieli financiare"- cu valoarea debitelor scăzute din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la unităţi legate prin participaţii, iar soldul creditor, sumele datorate altor unităţi legate prin participăriiContul 458 "Decontări din operaţii în participaţie"Cu ajutorul acestui cont se tine evidenţa operaţiilor din participaţie, a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţii în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, privind activităţile economice.Contabilitatea se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contabilitatea analitică se ţine pe coparticipanţi şi pe feluri de decontări.Contul 458 "Decontări din operaţii în participaţie" este un cont bifunctional.Contul 458 "Decontări din operaţii în participaţie" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele primite în contul de disponibil de la coparticipanţi;- cu sumele primite în contul de disponibil ca rezultat al operaţiilor în participaţie.531 "Casa"- cu sumele primite în numerar de la coparticipanţi;- cu sumele primite în numerar ca rezultat al operaţiilor în participaţie.Conturi din grupa 60 - 68- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie.Conturi din grupa 70 - 78- cu veniturile transferate din operaţii în participaţie.Contul 458 "Decontări din operaţii în participaţie" se debitează prin creditul conturilor:280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"- cu valoarea amortizării imobilizărilor necorporale transferată conform contractelor de asociere în participaţie.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale transferată conform contractelor de asociere în participaţie.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate din contul de disponibil coparticipanţilor;- cu sumele virate din contul de disponibil ca rezultat al operaţiilor în participaţie.531 "Casa"- cu sumele achitate în numerar coparticipanţilor;- cu sumele achitate în numerar ca rezultat al operaţiilor în participaţie.Conturi din grupa 60 - 68- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie.Conturi din grupa 70 - 78- cu venitur