ORDIN nr. 7 din 5 ianuarie 2004privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2004    Având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 771/2003 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 518/2001 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică astfel:1. Punctul 2 din secţiunea I "Dispoziţii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuţia de asigurări sociale" va avea următorul cuprins:"2. Potrivit legii, Declaraţia nominală se depune lunar, la data stabilită de casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are sediul angajatorul persoană juridică sau îşi are domiciliul angajatorul persoană fizică, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.Declaraţia nominală se depune, indiferent de numărul mediu lunar de asiguraţi, pe suport electronic, însoţit de suportul de hârtie, în formatul prevăzut în «Modalităţi de transmitere pe cale electronică a Declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat», prezentate în anexa nr. 1.4.Declaraţia nominală pe suport de hârtie va purta semnăturile persoanelor autorizate şi ştampila angajatorului."2. Anexele nr. 1.1, 1.2 şi 1.4 la norme se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 5 ianuarie 2004.Nr. 7.  +  Anexa 1(anexa 1.1 la norme)    Nr. ___________ din ziua ____, luna ____, anul ______                       DECLARAŢIE iniţială [] rectificativă []    privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către                       bugetul asigurărilor sociale de stat                          pentru luna ____ anul _____DENUMIRE ANGAJATOR ___________ CUI (COD FISCAL) _____ NR.ÎNREG.REG.COMERŢULUI[][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][[][][][][][] [][][][][][][][][][][][]───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐             Tip │  Nr. Crt. rectificare**) NUME ŞI PRENUME ASIGURAT COD ASIGURAT │                                                                               │Contract NORMA NUME ŞI PRENUME ASIGURAT COD ASIGURAT │de muncă zilnica*) (înainte de rectificare) înainte de rectificare)│                                                                               │Contract TOTAL Total VENIT REALIZAT VENIT REALIZAT VENIT REALIZAT │de muncă ZILE din care: DE ASIGURAT ÎN DE ASIGURAT ÎN DE ASIGURAT ÎN │cu timp CONDIŢII CONDIŢII CONDIŢII │parţial***) NORMALE DEOSEBITE SPECIALE │                                                                               │Pensionar****) │         ZILE ZILE ZILE ZILE CAS DATORATĂ TOTAL PRESTAŢII DIN CARE SUPOR- │          ÎN ÎN ÎN PRES- DE ASIGURAT DE ASIGURĂRI TATE DIN BASS │         CON- CON- CON- TAŢII SOCIALE │         DIŢII DI- DI- │         NOR- ŢII ŢII │         MALE DE- SPE- │              OSE- CI- │Şomer BITE ALE │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐[][][][][] Tip [] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][]│          rectificare**) │               [] │Contract de muncă [] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][]│Contract de muncă [] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][] [][][]│cu timp parţial***) │Pensionar****) [] │Şomer [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][] │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐[][][][][] Tip [] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][]│           rectificare**) │               [] │Contract de muncă [] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][]│Contract de muncă [] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][] [][][]│cu timp parţial***) │Pensionar****) [] │Şomer [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][] │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐[][][][][] Tip [] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][]│           rectificare**) │              [] │Contract de muncă [] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][]│Contract de muncă [] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][] [][][]│cu timp parţial***) │Pensionar****) [] │Şomer [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][] │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----------    *) Program normal de lucru (8, 7, 6 ore). Se completează numai       după 01.03.2003    **) M = modificare; A - adăugare asigurat; S - ştergere asigurat    ***) 1 pt. perioada de până la 01.03.2003; 2 pt. CM timp parţial de 2 ore;         3 pt. CM timp parţial de 3 ore; 4 pt. CM timp parţial de 4 ore;         5 pt. CM timp parţial de 5 ore; 6 pt. CM timp parţial de 6 ore;         7 pt. CM timp parţial de 7 ore; (CM=contract de muncă)    ****) 1 pt. perioada de până la 01.03.2003; 2 pt. CM timp parţial de 2 ore;          3 pt. CM timp parţial de 3 ore; 4 pt. CM timp parţial de 4 ore;          5 pt. CM timp parţial de 5 ore; 6 pt. CM timp parţial de 6 ore;          7 pt. CM timp parţial de 7 ore; 8 pt. CM norma întreagă;          (CM=contract de muncă)          Nr. fila: [][][] Semnătura,  +  Anexa 2-------(anexa 1.2 la norme)    Nr. ______ din ziua ___, luna ___, anul ___                      DECLARAŢIE iniţială [] rectificativă []    privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către         bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna ____ anul ____ Data stabilită pentru lichidarea drepturilor salariale: zi __, Luna __, an ___ A. Denumire angajator: [][][][][][][][][][] CNP: [][][][][][][][][][][][][] B. CUI [][] C. Nr. înreg.Reg.Com.[][]/[][]/[] D. Nr.mediu asig.[][]     Cod fiscal: E. Total fond salarii brute    realizate:[][][][] din care: F. În condiţii normale de muncă:[][][][]                                       G. În condiţii deosebite de muncă:[][][]                                       H. În condiţii speciale de muncă:[][][] I. Total contribuţii individuale de    asigurări sociale de virat: [][][][] J. Total CAS datorată de angajator: [][][][] K. Total cuantum prestaţii de asigurări    sociale suportate din Bugetul Asigurărilor    Sociale de Stat: [][][][] L. Contribuţia de sănătate aferenta concediilor    medicale conform art. 54(2) din O.U.G.    nr. 150/2002: [][][][] M. Total CAS angajator de virat: [][][][] N. Contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli     profesionale (art. 140 din Legea nr. 346/2002): [][][][] O. Adresa angajator:    Localitatea [][][][][][][][][][][][][][][][] Strada: [][][][][][][][][][]            Nr. [][][] Bl. [][][] Sc. [][][] Et. [][] Ap. [][] Tel. [][][][][]          Judeţ [][][][][][][][]/Sector: [][] E-mail: [][][][][][][][][][][][] P. Conturi bancare: Banca: [][][][][][][] Filiala [][][][][][][][][]                           Cont: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]                           Banca: [][][][][][][] Filiala [][][][][][][][][] Nr. total de file Cont: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]  ANEXA 1.1: [][][][]  Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat  aceasta declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar  corecta şi completa  Numele ______________ Prenumele _____________ Data ___________  Funcţia*) __________________________ Semnătura şi stampila ______________ Declaraţie nominala pe suport magnetic [] Nr. dischete/CD-ROM: [][] Declaraţie nominala transmisa pe cale electronica [] Verificat corectitudinea fişierelor: Nume :___________ Semnătura ______------*) Director General sau alta persoana autorizata  +  Anexa 3-------(anexa nr. 1.4 la norme)Modalităţi de transmitere pe cale electronica a Declaraţiilorprivind evidenta nominala a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platacătre bugetul asigurărilor socialeCondiţii generaleDeclaraţiile privind evidenta nominala a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata către bugetul asigurărilor sociale se vor face numai pe suport electronic.Declaraţiile în format electronic se depun odată cu declaraţiile nominale pe suport de hârtie (ANEXA 1.1, ANEXA 1.2 listate la calculator, semnate şi stampilate), la Casa Teritoriala de Pensii pe raza căreia se afla sediul sau domiciliul angajatorului.Condiţii tehnice standard pentru formatul electronicDeclaraţiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: discheta FD 3,5" Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare:- denumire fişier;- Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi, de ex: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.Suportul magnetic va conţine doua fişiere tip DBF sau TXT, (înregistrări de lungime fixa) pentru fiecare tip de declaraţie, care va avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut:A11.DBF sau A11.TXT -(ANEXA 1.1) conţine datele aferente asiguraţilor;A12.DBF sau A12.TXT -(ANEXA 1.2) conţine datele totalizatoare ale fişierului A11.DBF sau A11.TXT.Ordinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu şi sunt de lungime fixa.În descrierea de mai jos "Tip camp" are următoarea semnificaţie:N - numeric, aliniat la dreapta;C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,.. (semne diacritice).În situaţia transmiterii fişierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fişier.Descrierea organizării înregistrărilor din fişiere:Fişierul A11.DBF sau A11.TXT (ANEXA 1.1) conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat şi are următoarea structura:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    Denumire Tip Lun- Explicaţii                     câmp câmp gime──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Anul AN N 4 Se completează cu anul pentru                                             care se întocmeşte declaraţia.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Luna LN N 2 Se completează cu luna anului                                             pentru care se întocmeşte                                             declaraţia.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod unic de CF N 10 Se completează partea numericaînregistrare (CUI)/ a codului unic de înregistrare/CF pentru angajatori codului fiscal atribuitpersoane juridice angajatorilor - persoane juridice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod judeţ din RJ C 3 Conţine primele trei caractereNr. de înmatriculare din numărul de înmatriculare înîn Registrul registrul comerţului al angaja-Comerţului torului.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. de înregistrare RN N 5 Conţine caracterele 4-8 dindin Registrul numărul de înmatriculare înComerţului registrul comerţului al                                             angajatorului (nr. în RC).──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Anul din Nr. de RA N 4 Conţine ultimele patru caractereînmatriculare în din numărul de înmatriculareRegistrul Comerţului în registrul comerţului al                                             angajatorului.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nume şi prenume NUME C 29 Conţine numele şi prenumeleasigurat asiguratului.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod asigurat CNP N 13 Conţine codul numeric personal                                             al asiguratului.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Contract individual CM N 1 Se completează cu:de muncă 1 pentru asiguraţii cu contract                                             de muncă, cu norma întreagă,                                             0 în rest.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Contract individual CV*) N 1 Se completează cu:de muncă cu timp 1 pentru codificări anterioareparţial 2 pentru asiguraţii care lucrează                                             cu contract de muncă cu timp                                             parţial, 2 ore pe zi;                                             3 pentru asiguraţii care lucrează                                             cu contract de muncă cu timp                                             parţial, 3 ore pe zi;                                             4 pentru asiguraţii care lucrează                                             cu contract de muncă cu timp                                             parţial, 4 ore pe zi;                                             5 pentru asiguraţii care lucrează                                             cu contract de muncă cu timp                                             parţial, 5 ore pe zi;                                             6 pentru asiguraţii care lucrează                                             cu contract de muncă cu timp                                             parţial, 6 ore pe zi;                                             7 pentru asiguraţii care lucrează                                             cu contract de muncă cu timp                                             parţial, 7 ore pe zi;                                             0 în rest──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pensionar PE N 1 Se completează cu:                                             1 pentru codificări anterioare                                             2 pentru pensionarii care                                             lucrează cu contract de muncă                                             cu timp parţial 2 ore pe zi;                                             3 pentru pensionarii care                                             lucrează cu contract de muncă                                             cu timp parţial, 3 ore pe zi;                                             4 pentru pensionarii care                                             lucrează cu contract de muncă                                             cu timp parţial, 4 ore pe zi;                                             5 pentru pensionarii care                                             lucrează cu contract de muncă                                             cu timp parţial, 5 ore pe zi;                                             6 pentru pensionarii care                                             lucrează cu contract de muncă                                             cu timp parţial, 6 ore pe zi;                                             7 pentru pensionarii care                                             lucrează cu contract de muncă                                             cu timp parţial, 7 ore pe zi;                                             8 pentru pensionarii care                                             lucrează cu contract de muncă                                             cu norma întreagă;                                             0 în rest──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Şomer SOM N 1 Se completează numai de ANOFM/                                             AJOFM cu:                                             1 pentru beneficiarii                                             de ajutor de şomaj;                                             2 pentru beneficiarii de                                             alocaţie de sprijin;                                             3 pentru beneficiarii                                             de plăţi compensatorii;                                             4 pentru alte beneficii                                             suportate din fondul                                             de şomaj, potrivit legii;                                             0 în rest.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total zile lucrate TT**) N 2 Conţine suma zilelor lucrate şi a                                             zilelor în care asiguratul a                                             beneficiat de prestaţii de                                             asigurări sociale, inclusiv zilele                                             nelucrate plătite din fondul de                                             salarii şi pentru care se achita                                             contribuţie de asigurări sociale,                                             care nu poate fi mai mare decât                                             numărul de zile lucrătoare din                                             luna stabilit conform Legii                                             nr. 53/2003 (Codul muncii)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Zile lucrate în NN**) N 2 Conţine număr zile lucratecondiţii normale de asigurat în condiţii normale                                             de muncă.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Zile lucrate în DD**) N 2 Conţine număr zile lucrate decondiţii deosebite asigurat în condiţii deosebite                                             de muncă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Zile lucrate în SS**) N 2 Conţine număr zile lucrate decondiţii speciale asigurat în condiţii speciale                                             de muncă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total zile prestaţii PP N 2 Conţine numărul total de zile în                                             care asiguratul a beneficiat de                                             prestaţii de asigurări sociale                                             (număr total zile lucrătoare                                             aferente prestaţiei acordate,                                             inclusiv cele în condiţii                                             deosebite)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total venit realizat TV N 10 Conţine venitul total realizatde asigurat de asigurat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Venit realizat TVN N 10 Conţine venitul realizat dede asigurat asigurat în condiţiiîn condiţii normale de muncănormale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Venit realizat TVD N 10 Conţine venitul realizat dede asigurat asigurat în condiţiiîn condiţii deosebite deosebite de muncă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Venit realizat TVS N 10 Conţine venitul realizat dede asigurat asigurat în condiţiiîn condiţii speciale speciale de muncă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CAS datorat de CASAT N 9 Conţine Contribuţia deasigurat asigurări sociale reţinută de                                             la asigurat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total prestaţii de CASTOT N 9 Conţine cuantumul aferentasigurări sociale prestaţiilor de asigurări sociale,                                             exclusiv ajutorul de deces──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Prestaţii suportate BASS N 9 Conţine cuantumul aferentdin BASS prestaţiilor de asigurări                                             sociale suportate din Bugetul                                             asigurărilor sociale de stat,                                             exclusiv ajutorul de deces──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod unic de CNPA N 13 Conţine Codul unic de înregistrareînregistrare (CUI) atribuit prin Certificatul deangajator înregistrare angajatorilorpersoane fizice persoane fizice şi care                                             reprezintă codul numeric                                             personal al angajatorului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma zilnica de NORMA N 1 Se completează cu programullucru normal de lucru specific locului                                             de muncă al asiguratului,                                             exprima în ore. Prin program                                             normal de lucru se înţelege                                             programul prevăzut la art. 109                                             alin. (1) din Legea nr. 53/2003                                             sau programul normal de lucru                                             sub 8 ore stabilit cu respectarea                                             prevederilor Legii nr. 31/1991                                             sau alin. (2) din art. 109 din                                             Codul Muncii.                                             Norma zilnica poate să fie                                             de 8, 7 sau 6 ore.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tipul declaraţiei TIPD C 1 Se completează cu R pentru                                             declaraţia rectificativă,                                             spaţiu în rest                                             Declaraţia rectificativă se                                             completează astfel:                                             a) anexa a11 se completează                                                numai pentru poziţiile                                                modificate faţă de declaraţia                                                iniţială (înregistrările cu                                                modificări faţă de declaraţia                                                iniţială, înregistrări noi                                                faţă de declaraţia iniţială)                                             b) anexa a12 se recalculează,                                                ţinând cont de modificările                                                efectuate faţă de declaraţia                                                iniţială──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tip rectificare TIPR C 1 Se completează cu următoarele                                             caractere:                                             M - modificare sume, zile, CNP                                             sau nume asigurat pentru                                             asiguraţii raportaţi anterior,                                             A - adăugare asigurat nou                                             S - ştergere asigurat existent                                             în declaraţia anterioară──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nume înainte de NUMEANT C 29 Nume înainte de rectificare, serectificare completează numai dacă se                                             modifica numele (TIPR=M),                                             spaţiu în rest──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CNP înainte de CNPANT N 13 CNP înainte de rectificare, serectificare completează numai dacă se                                             modifica CNP-ul (TIPR=M),                                             0 în rest──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Fişierul A12.DBF sau A12.TXT (ANEXA 1.2) conţine o singură înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligaţiile de plată ale angajatorului şi are următoarea structură:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    Denumire Tip Lun- Explicaţii                     câmp câmp gime──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Anul AN N 4 Se completează cu anul pentru                                             care se întocmeşte declaraţia──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Luna LN N 2 Se completează cu luna anului                                             pentru care se întocmeşte                                             declaraţia──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ziua lichidării DCZZ N 2 Se completează cu ziua lichidăriidrepturilor drepturilor salarialesalariale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Luna lichidării DCLL N 2 Se completează cu luna lichidăriidrepturilor salariale drepturilor salariale.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Anul lichidării DCAA N 4 Se completează cu anul lichidăriidrepturilor salariale drepturilor salariale.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Denumire DEN C 29 Conţine denumirea angajatorului.angajator──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod unic de CF N 10 Se completează partea numerica aînregistrare codului unic de înregistrare/codCUI/CF pentru fiscal atribuit angajatorilor -angajatori persoane juridicepersoane juridice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod judeţ RJ C 3 Conţine primele trei caracteredin Nr. de din numărul de înmatriculare înînmatriculare în registrul comerţului al angaja-Registrul Comerţului torului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Numărul de înregis- RN N 5 Conţine caracterele 4-8 dintrare din Registrul numărul de înmatriculare înComerţului registrul comerţului al                                             angajatorului (nr. în RC).──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Anul din Nr. RA N 4 Conţine ultimele patru caracterede înmatriculare din numărul de înmatriculare înîn Registrul registrul comerţului alComerţului angajatorului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Număr mediu NRM N 8.2 Numărul mediu de asiguraţi sede asiguraţi calculează cu 2 zecimale prin                                             rotunjire matematica. Lungimea                                             câmpului este 8.2 (5 cifre partea                                             întreagă, respectiv 2 cifre partea                                             zecimală)                                             Ex.: dacă din calcul rezulta                                             10,172895, atunci numărul mediu                                             de asiguraţi este 10,17;                                             Dacă din calcul rezulta                                             10,175110, atunci numărul mediu                                             de asiguraţi este 10,18.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Notaţii:    A = Norma zilnica 1    B = Norma zilnica 2    C = Norma zilnica 3    Σ (Suma) se calculează după număr zile lucrate.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Formula pentru calculul numărului mediu de asiguraţi este:    NRM=[Σ(Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu norma întreagă * A * Zile    lucrate) + Σ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore *    Zile lucrate)+ ... +Σ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial *    7 ore * Nr. zile lucrate)]/(Zile lucrătoare din luna * A)+    [Σ(Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu norma * B * Zile    lucrate) + Σ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore *    Zile lucrate)+ ... +Σ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial *    6 ore * Zile lucrate)]/(Nr. zile lucrătoare din luna * B)+    [Σ(Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu norma întreagă * C * Zile    lucrate) + Σ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore *    Zile lucrate)+ ... +Σ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial *    5 ore * Zile lucrate)]/(Zile lucrătoare din luna * C)    Norma zilnica poate fi de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMA.    Ex.:    Norma 1 = 8 ore    Norma 2 = 7 ore    O firma are 9 angajaţi în luna martie 2003, din care:    - cu norma 1    3 angajaţi lucrează 21 zile    1 angajat lucrează 10 zile şi 11 zile este în concediul medical    1 angajat lucrează 21 zile cu contract de muncă cu timp parţial 3 ore    1 angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp parţial 2 ore    - cu norma 2    1 angajat lucrează 21 zile    1 angajat lucrează 15 zile şi 6 zile este în concediu medical    1 angajat lucrează 21 zile cu contract de muncă cu timp parţial 4 ore    NRM=[(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(1*2*18))/(21*8))+        (((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))]=6.35    Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total fond de salarii FS N 13 Conţine total fond de salariibrute realizate brute realizate pe unitate.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total salarii brute FSN N 13 Conţine total salarii bruterealizate în realizate în condiţiicondiţii normale de muncă.normale muncă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total salarii FSD N 13 Conţine total salarii brutebrute realizate realizate în condiţii deosebiteîn condiţii deosebite de muncă.de muncă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total salarii FSS N 13 Conţine total salarii brutebrute realizate realizate în condiţii specialeîn condiţii speciale de muncă.de muncă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total contribuţii CASS N 13 Conţine total Contribuţieindividuale de individuala de asigurări socialeasigurări sociale de viratde virat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total CAS datorat CASAN N 13 Conţine total Contribuţiede angajator de asigurări sociale datorate                                             de angajator──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total cuantum BASS N 13 Conţine total cuantumprestaţii prestaţii de asigurări socialede asigurări sociale suportat din Bugetul asigurărilorsuportate din BASS sociale de stat, inclusiv ajutorul                                             de deces──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CASS conform art. 54 CASS145 N 13 Conţine Contribuţia de asigurăridin OUG de sănătate aferenta concediilornr. 150/2002 medicale conform art. 54                                             alin. 2 din O.U.G. nr. 150/2002──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total CAS angajator CASVIR N 13 Conţine total CAS angajatorde virat de virat.                                             Formula de calcul pentru                                             2001-2003:                                             CASVIR=CASS+CASAN-BASS-CASS145                                             Formula de calcul pentru 2004:                                             CASVIR=CASAN-BASS-CASS145──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Număr total de file NRF N 3 Conţine numărul de file din ANEXAdin ANEXA 1.1 1.1.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Banca***) B1 C 16──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Filiala***) F1 C 16──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cont***) C1 C 35──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Banca***) B2 C 16──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Filiala***) F2 C 16──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cont***) C2 C 35──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Banca****) B3 C 16──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Filiala****) F3 C 16──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cont****) C3 C 35──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Banca****) B4 C 16──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Filiala****) F4 C 16──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cont****) C4 C 35──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod unic de CNPA N 13 Conţine Codul unic de înregistrareînregistrare (CUI) atribuit prin Certificatul depentru angajatori înregistrare angajatorilorpersoane fizice persoane fizice şi care                                             reprezintă codul numeric                                             personal al angajatorului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Contribuţie CAAMBP N 13 Conţine contribuţie asigurăriasigurări pentru pentru accidente de muncă şiaccidente de boli profesionale (art. 140muncă şi boli din Legea nr. 346/2002, calculatprofesionale la total fond de salarii brute(art. 140 Legea (din anexa nr. 1.2.)nr. 346/2002)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Localitatea (oraş, A_LOCA C 21 Adresa sediu angajator -comuna) localitate (oraş sau comuna)                                             - se completează obligatoriu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Strada (strada, A_STR C 21 Adresa sediu angajator -satul) strada sau sat                                             - dacă se completează oraşul,                                             se completează obligatoriu şi                                             strada──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Număr A_NR C 7 Adresa sediu angajator - număr──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Bloc A_BL C 5 Adresa sediu angajator - bloc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Scara A_SC C 4 Adresa sediu angajator - scara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Etaj A_ET C 2 Adresa sediu angajator - etaj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Apartament A_AP C 4 Adresa sediu angajator -                                             apartament──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Telefon TELEFON N 10 Telefon de legătură angajator──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Judeţ A_JUD C 3 Adresa sediu angajator - Cod                                             judeţ                                             - se completează obligatoriu                                             (*****)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sector A_SECT N 2 Adresa sediu angajator - sector                                             (numai pentru Bucureşti)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E-mail E_MAIL C 45 Adresa e-mail angajator──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tipul declaraţiei TIPD C 1 Se completează cu R pentru                                             declaraţia rectificativă, spaţiu                                             în rest.                                             Declaraţia rectificativă pentru                                             anexa a12 se completează astfel:                                             - se recalculează a12 ţinând                                             cont de modificările efectuate                                             în anexa a11 faţă de declaraţia                                             iniţială──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------*) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PP.**) În cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial se completează nr. total de zile lucrate indiferent de număr de ore prevăzute în contractul de muncă cu timp parţial. Stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, funcţie de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parţial.***) Se completează toate conturile bancare pe care le are angajatorul;****) Nu se completează (aceste câmpuri există pentru compatibilitate cu versiunea anterioară a programului)******) Codurile de judeţe. ┌───────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Cod judeţ │ Denumire judeţ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 011 │ Alba │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 021 │ Arad │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 031 │ Argeş │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 041 │ Bacău │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 051 │ Bihor │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 061 │ Bistriţa │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 071 │ Botoşani │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 081 │ Braşov │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 091 │ Brăila │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 101 │ Buzău │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 111 │ Caraş-Severin │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 121 │ Cluj │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 131 │ Constanţa │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 141 │ Covasna │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 151 │ Dâmboviţa │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 161 │ Dolj │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 171 │ Galaţi │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 181 │ Gorj │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 191 │ Harghita │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 201 │ Hunedoara │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 211 │ Ialomiţa │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 221 │ Iaşi │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 231 │ Giurgiu │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 241 │ Maramureş │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 251 │ Mehedinţi │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 261 │ Mureş │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 271 │ Neamţ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 281 │ Olt │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 291 │ Prahova │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 301 │ Satu Mare │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 311 │ Sălaj │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 321 │ Sibiu │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 331 │ Suceava │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 341 │ Teleorman │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 351 │ Timiş │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 361 │ Tulcea │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 371 │ Vaslui │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 381 │ Vâlcea │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 391 │ Vrancea │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 401 │ Călăraşi │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 411 │ Bucureşti │ ├───────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 471 │ Ilfov │ └───────────┴─────────────────────────────────────┘--------