DECRET nr. 93 din 7 martie 1979privind normarea stocurilor de mărfuri în comerţul cu ridicată
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 25 din 12 martie 1979    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Stocurile de mărfuri din comerţ îndeplinesc rolul de a asigura aprovizionarea neîntreruptă a populaţiei, expunerea mărfurilor în magazine şi continuitatea producţiei bunurilor de consum contractată. Volumul global al stocurilor, în limita a 80-85 zile, se stabileşte prin planurile cincinale şi anuale de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 2Stocul maxim pentru comerţul cu ridicată, la principalele grupe de mărfuri, este cel prevăzut în anexa nr. 1 *. Pentru celelalte grupe de mărfuri, stocul maxim este în limita normativului în zile, stabilit prin plan.Ministerul Comerţului Interior va putea aproba pe perioade limitate, în cazuri temeinic justificate, limite de stocuri de mărfuri mai mari sau mai mici cu 10% decît cele prevăzute în anexa nr. 1, cu condiţia respectării pe total a stocului planificat.  +  Articolul 3Stocul de carne, legume, cartofi, fructe destinate fondului pieţei, care se constituie la furnizori, este prevăzut în anexa nr. 2 *.  +  Articolul 4Pentru zonele şi locurile izolate şi greu accesibile stocurile de mărfuri pentru comerţul cu ridicată, în perioada noiembrie-martie, vor fi constituite la nivelul întregului necesar de consum aferent acestei perioade.Ministerul Comerţului Interior şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene, vor stabili zonele şi locurile prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 5Dimensionarea producţiei destinate fondului pieţei, atît pe ansamblul ramurilor producătoare, cît şi în structura pe principalele sortimente, se face în raport cu cerinţele reale ale populaţiei determinate pe baza consumurilor optime fundamentate ştiinţific.În acest scop, Ministerul Comerţului Interior, Ministerul Comerţului Exterior so Cooperării Economice Internaţionale, ministerele producătoare, Comitetul de Stat al Planificarii şi celelalte organe centrale de sinteza vor efectua, cu ocazia elaborării planurilor, studii aprofundate pe principalele produse şi grupe de produse privind consumul intern şi nevoile pentru export.Elaborarea acestor studii se va face în continuare cu consultarea reprezentanţilor consumatorilor din toate categoriile socio-profesionale.------------------ Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 6Programarea producţiei se va face în concordanta cu cerinţele consumului atît pe întregul an, cît şi pe sezoane comerciale. În acest scop, producţia mărfurilor sezoniere, inclusiv îmbrăcămintea şi încălţămintea, care se realizează pe linii de fabricaţie ce pot fi adaptate şi pentru alte sortimente, va fi programata astfel încît livrările către întreprinderile comerciale sa înceapă cel mai devreme cu trei luni înainte de sezonul de desfacere.Livrarea mărfurilor sezoniere şi de moda la fondul pieţei se va face în proporţie de 70-80% pînă la începutul sezonului, iar termenul final de livrare va fi cel mai tirziu cu doua luni înainte de închiderea sezonului.Mărfurile sezoniere vor fi desfăcute de unităţile comerciale în cursul sezonului pentru care au fost contractate şi livrate. Stocurile la finele fiecărui sezon din aceste mărfuri nu vor depăşi 10-12% din volumul total şi vor fi soldate înainte de sfîrşitul sezonului pentru a nu deveni mărfuri greu vandabile.Ministerul Comerţului Interior, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi Ministerul Industriei Uşoare vor elabora, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, un nomenclator al mărfurilor sezoniere şi de moda, care fac obiectul acestui articol.  +  Articolul 7Contractarea mărfurilor sezoniere se va face semestrial. La produsele la care se vor încheia contracte anuale, pentru un volum de 20% din total, specificaţia sortimentala se va stabili semestrial, în funcţie de situaţia la zi a stocurilor din reţeaua comercială şi din industrie.  +  Articolul 8În executarea contractelor, organele comerţului şi industriei vor lua măsuri de adaptare operativă a producţiei în funcţie de schimbările intervenite în cererea populaţiei, modificind în mod corespunzător prevederile contractuale, cu asigurarea realizării planului aprobat. Schimbarea în cursul anului a întreprinderilor furnizoare contractante se poate face în condiţiile legii numai cu acordul părţilor şi cu respectarea termenelor de livrare şi de calitate convenite.  +  Articolul 9Pentru perfecţionarea organizării vehicularii şi dirijarii mărfurilor, Ministerul Comerţului Interior împreună cu ministerele producătoare vor extinde livrările directe de la fabrica la magazin. Pentru mărfurilor alimentare şi alte mărfuri de sortiment simplu se vor stabili, înainte de încheierea contractelor, proportiile acestor livrări care vor constitui sarcini obligatorii pentru fabrici şi beneficiari.În contractele ce se încheie cu întreprinderile producătoare se va prevedea ca mărfurile destinate marilor magazine să se livreze în cea mai mare parte direct de la fabrica la magazin.  +  Articolul 10Întreprinderile furnizoare vor asigura efectuarea ritmica a livrărilor, acordind în permanenta atenţie executării transportului. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va lua măsuri pentru dezvoltarea mijloacelor de transport specializate şi pentru satisfacerea cerinţelor de transport al mărfurilor destinate aprovizionarii populaţiei.  +  Articolul 11Ministerul Comerţului Interior şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum vor putea organiza ca mobila, frigidere, televizoare şi alte bunuri de volum mare, vîndute populaţiei prin unităţile cu amănuntul, să poată fi predate cumparatorilor direct din depozite, asigurind mijloace de transport şi personal pentru manipularea şi montarea acestora la domiciliul cumparatorilor.  +  Articolul 12Ministerul Comerţului Interior va stabili pentru întreprinderile cu ridicată, în limitele prevăzute în art. 2 şi 4, norme de stocuri pentru produse şi grupe de produse, diferenţiate în funcţie de natura mărfurilor, volumul livrărilor, zona de aprovizionare, varietatea sortimentala şi de alţi factori specifici.La stabilirea acestor norme se va urmări accelerarea vitezei de desfacere a mărfurilor, evitarea golurilor de aprovizionare, pregătirea sezoanelor de desfacere şi formarea întregului sortiment comercial, optimizarea perioadelor de livrare şi a fluxurilor de transport şi aprovizionare, preintimpinarea imobilizarii de stocuri de mărfuri fără desfacere sau cu desfacere lenta, astfel încît perioada de depozitare să fie redusă, în condiţiile asigurării aprovizionarii corespunzătoare a întregii reţele comerciale.  +  Articolul 13Ministerul Industriei Uşoare va lua măsuri ca, pe baza unui program comun cu Ministerul Comerţului Interior, în mod treptat, pînă în anul 1985, să asigure concentrarea producţiei de confecţii, tricotaje şi încălţăminte pe zone de consum, astfel ca producţia din zona sa satisfacă în cea mai mare măsura aprovizionarea populaţiei la produsele respective, atît ca volum, cît şi ca structura sortimentala.  +  Articolul 14Ministerul Comerţului Interior va organiza trimestrial efectuarea de inventare statistice în comerţul cu ridicată. De asemenea, împreună cu Uniunea Centrala a Cooperativelor de consum şi celelalte organe centrale care au în subordine unităţi comerciale, va organiza semestrial asemenea inventare şi în comerţul cu amănuntul.Pe baza inventarelor efectuate potrivit alin. 1 se vor face redistribuiri de mărfuri între sisteme şi în profil teritorial, astfel ca, în permanenta, stocurile de produse să se încadreze în normele aprobate şi prevederile de plan.  +  Articolul 15Ministerul Comerţului Interior împreună cu Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi celelalte organe centrale sau locale care au în subordine unităţi comerciale vor lua măsuri ca atît în depozite, cît şi în magazine, circulaţia mărfurilor să se facă corespunzător unui flux optim de livrare şi desfacere, tinindu-se seama de ordinea primirii mărfurilor.  +  Articolul 16Ministerul Comerţului Interior, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, celelalte organe centrale sau locale, care au în subordine unităţi comerciale, vor lua măsuri pentru repartizarea raţională a fondului de marfa şi a stocurilor în întreaga reţea comercială, spre a se asigura satisfacerea cererii populaţiei ca volum şi sortimente, creşterea vitezei de desfacere a mărfurilor şi menţinerea stocurilor în limitele planificate.  +  Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.---------------------