REGULAMENT din 18 decembrie 2003pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2004     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentului regulament, termenii specifici se definesc după cum urmează: a) întreprindere - orice persoană fizică, orice persoană juridică cu sau fără scop lucrativ, orice asociaţie sau orice grupare de persoane fără personalitate juridică cu sau fără scop lucrativ, precum şi orice organism relevant al autorităţii publice, fie că are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate având această personalitate, care transportă, încarcă sau descarcă mărfuri periculoase; b) consilier de siguranţă pentru transport de mărfuri periculoase, denumit în continuare consilier de siguranţă - orice persoană fizică desemnată de conducerea întreprinderii pentru a îndeplini sarcinile şi a asigura funcţiile definite la art. 4 şi care deţine un certificat de pregătire prevăzut la art. 5; c) mărfuri periculoase - mărfurile care fac parte din lista prevăzută la cap. 3.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, mărfurile definite ca fiind din categoria celor prevăzute în Regulamentul privind transportul internaţional feroviar de mărfuri periculoase (RID), precum şi mărfurile definite de art. 3 lit. g) şi h) din anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 728/2003 pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României; d) activităţi vizate - transportul rutier, pe calea ferată sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase sau operaţiile de încărcare ori de descărcare legate de aceste transporturi, depozitare temporară, ambalare, colectare şi expediere; e) organism examinator - orice entitate desemnată de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru pregătirea profesională, examinarea şi certificarea consilierilor de siguranţă; f) examen - examenul menţionat la art. 5 alin. (2); g) certificat de consilier de siguranţă - certificatul care atestă urmarea cursurilor de pregătire profesională şi care este în conformitate cu modelul prezentat în anexa C la prezentul regulament.  +  Articolul 2Prevederile prezentului regulament nu se aplică întreprinderilor: a) ale căror activităţi se referă la transportul mărfurilor periculoase efectuat cu mijloace de transport aparţinând forţelor armate sau care se află în responsabilitatea acestora; b) ale căror activităţi se referă la cantităţi limitate, pentru fiecare unitate de transport, situate sub pragurile definite în cap. 3.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, sau stabilite prin alte convenţii internaţionale ori prin lege; c) a căror activitate principală sau auxiliară nu este reprezentată de transportul de mărfuri periculoase sau de operaţiile de încărcare ori de descărcare în legătură cu aceste transporturi, dar care efectuează pe teritoriul ţării transporturi ocazionale de mărfuri periculoase sau operaţii de încărcare ori de descărcare în legătură cu aceste transporturi, prezentând un grad redus de pericol sau de poluare.  +  Articolul 3 (1) Orice întreprindere care efectuează transporturi rutiere, feroviare sau pe căile navigabile interioare ale mărfurilor periculoase ori care desfăşoară operaţiuni de încărcare şi/sau descărcare aferente acestor transporturi trebuie să desemneze unul sau mai mulţi consilieri de siguranţă. (2) Consilierii de siguranţă au ca atribuţii prevenirea riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) pentru persoane, bunuri sau pentru mediul înconjurător. (3) Responsabilitatea pentru acţiunile consilierului de siguranţă revine persoanei fizice sau juridice care l-a desemnat. (4) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului întreprinde toate măsurile necesare pentru a se asigura că examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar şi pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase corespunde cerinţelor minime stabilite de prezentul regulament.  +  Capitolul II Desemnarea consilierului de siguranţă şi rolul acestuia  +  Articolul 4 (1) Consilierul de siguranţă, sub responsabilitatea conducătorului întreprinderii, are ca misiune esenţială identificarea oricărui mijloc şi promovarea oricărei acţiuni, în limitele activităţilor specifice ale întreprinderii, pentru a facilita efectuarea acestor activităţi cu respectarea reglementărilor specifice aplicabile şi în condiţii optime de securitate. (2) Sarcinile consilierului de siguranţă sunt prevăzute în anexa A la prezentul regulament. (3) Funcţia de consilier de siguranţă poate fi asigurată, de asemenea, de către conducătorul întreprinderii, de către o persoană care execută alte sarcini în cadrul întreprinderii sau de către o persoană care nu este angajată în întreprindere, cu condiţia ca această persoană să fie în măsură să îndeplinească sarcinile de consilier de siguranţă. (4) Orice întreprindere comunică, la cerere, identitatea consilierului său de siguranţă Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 5Certificatul de consilier de siguranţă (1) Consilierul de siguranţă trebuie să fie titularul unui certificat de pregătire valabil, după caz, pentru transportul rutier, pe calea ferată sau pe căile navigabile al mărfurilor periculoase. Certificatul este emis de organismul examinator desemnat. (2) Pentru obţinerea certificatului candidatul trebuie să urmeze un curs de pregătire în urma căruia să promoveze un examen organizat de organismul examinator desemnat. (3) Pregătirea are ca obiectiv esenţial să furnizeze candidatului cunoştinţe suficiente cu privire la riscurile inerente transportului de mărfuri periculoase, dispoziţiile legale, reglementările şi prevederile aplicabile modurilor de transport implicate, precum şi o bună cunoaştere a sarcinilor prevăzute în anexa A la prezentul regulament. (4) Examenul trebuie să acopere cel puţin tematica prevăzută în anexa B la prezentul regulament. (5) Modelul certificatului de pregătire este prevăzut în anexa C la prezentul regulament. (6) Certificatul este valabil 5 ani. Perioada de valabilitate a acestuia se prelungeşte automat pentru o nouă perioadă de 5 ani dacă titularul a urmat în anul anterior expirării certificatului cursuri recapitulative sau a promovat un examen, ambele forme fiind aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 6Raport de accident (1) Dacă în cursul unui transport de mărfuri periculoase sau ca urmare a unei operaţiuni de încărcare/descărcare efectuate de către întreprindere se produce un accident care afectează o persoană, bunurile sau mediul înconjurător, consilierul de siguranţă trebuie, după ce a cules toate informaţiile utile pentru acest scop, să redacteze un raport cu privire la accident, destinat conducerii care l-a desemnat sau, dacă este cazul, unei autorităţi publice locale. Raportul cu privire la accident se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în anexa D la prezentul regulament. (2) Raportul menţionat la alin. (1) nu poate înlocui rapoartele redactate de către conducerea întreprinderii, care sunt cerute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului conform altor reglementări naţionale sau internaţionale.  +  Capitolul III Criterii aplicabile organismelor examinatoare, examene  +  Articolul 7 (1) Desemnarea de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a organismelor examinatoare se face pe baza următoarelor criterii: a) competenţa organismului examinator; b) modalităţile de examinare propuse de organismul examinator; c) măsurile menite să asigure imparţialitatea examenelor; d) independenţa organismului examinator în raport cu orice persoană fizică sau juridică care angajează consilieri de siguranţă. (2) Organismele examinatoare desemnate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt: a) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în domeniul transportului rutier; b) Autoritatea Feroviară Română - AFER în domeniul transporturilor feroviare; c) Autoritatea Navală Română - A.N.R. în domeniul transportului pe căi navigabile.  +  Articolul 8Examenul pentru obţinerea certificatului de consilier de siguranţă (1) Organismul examinator organizează un examen scris obligatoriu, pe care poate să îl completeze cu un examen oral, pentru a verifica însuşirea de către candidaţi a nivelului de cunoştinţe necesar exercitării sarcinilor de consilier de siguranţă. În cazul promovării examenului, persoanei examinate i se eliberează certificatul de consilier de siguranţă. (2) Examenul obligatoriu constă într-o probă scrisă adaptată modului/modurilor de transport pentru care este eliberat certificatul. (3) Examenul obligatoriu se desfăşoară în două etape: a) o probă scrisă care constă în completarea unui chestionar. Acesta trebuie să conţină un set de cel puţin 20 de întrebări directe, stabilite de organismul examinator pe baza tematicii prevăzute în anexa B la prezentul regulament. Chestionarul poate utiliza şi întrebări cu mai multe variante de răspuns. În acest caz două întrebări cu mai multe variante de răspuns echivalează cu o întrebare directă.Întrebările vor trebui să acopere, pentru modul de transport în cauză, cel puţin următoarele tematici:- măsuri generale de prevenire şi de securitate;- clasificarea mărfurilor periculoase;- condiţii generale de ambalare, incluzând cisterne, containere-cisternă şi vagoane-cisternă;- inscripţiile şi etichetele de pericol;- menţiunile din documentul de transport;- manipulare şi depozitare;- pregătirea profesională a echipajului;- documentele însoţitoare şi certificatele de transport;- dispoziţii de securitate;- cerinţe cu privire la echipamentele de transport; b) un studiu de caz efectuat de către fiecare candidat. Acesta se face în conformitate cu prevederile anexei A la prezentul regulament. Prin acest studiu de caz candidatul trebuie să demonstreze că deţine cunoştinţele necesare pentru a îndeplini sarcinile ce revin consilierului de siguranţă. (4) Candidaţii care intenţionează să lucreze pentru întreprinderi specializate în transportul anumitor tipuri de mărfuri periculoase vor fi examinaţi, în conformitate cu prevederile anexei B la prezentul regulament, numai din tematicile care au legătură cu activitatea întreprinderilor respective. Aceste tipuri de mărfuri sunt grupate astfel:- clasa 1 (explozivi);- clasa 2 (gaze);- clasa 7 (materiale radioactive);- clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 şi 9 (solide şi lichide);- numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 (uleiuri minerale). În acest caz în titlul certificatului obţinut trebuie să se indice în mod clar că certificatul nu este valabil decât pentru tipurile de mărfuri periculoase menţionate mai sus şi în privinţa cărora consilierul de siguranţă a fost examinat în condiţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b).  +  Anexa A--------la regulament--------------SARCINILEconsilierului de siguranţăConsilierul de siguranţă are următoarele sarcini: a) să verifice respectarea reglementărilor privind transportul mărfurilor periculoase; b) să acorde consultanţă întreprinderii pentru operaţiile privind transportul mărfurilor periculoase; c) să asigure redactarea unui raport anual destinat conducerii întreprinderii sau, dacă este cazul, unei autorităţi publice locale, referitor la activităţile întreprinderii cu privire la transportul mărfurilor periculoase. Raportul anual se păstrează timp de 5 ani şi este pus la dispoziţie autorităţilor naţionale, la cererea acestora; d) să monitorizeze următoarele practici şi proceduri privind activităţile vizate:- procedurile care au ca scop respectarea regulilor privind identificarea mărfurilor periculoase transportate;- practica întreprinderii cu privire la respectarea, la cumpărarea mijloacelor de transport, a tuturor condiţiilor specifice în legătură cu mărfurile periculoase transportabile;- procedurile care permit verificarea echipamentelor utilizate la transportul mărfurilor periculoase sau în cursul operaţiilor de încărcare ori de descărcare;- faptul că angajaţii întreprinderii au o pregătire adecvată şi că această pregătire este înscrisă în dosarul lor;- punerea în practică a unor proceduri de urgenţă adecvate în caz de eventuale accidente sau incidente care pot aduce atingere securităţii în timpul transportului mărfurilor periculoase sau în timpul operaţiilor de încărcare ori de descărcare;- investigarea şi, dacă este necesar, redactarea rapoartelor privind accidentele, incidentele sau infracţiunile grave constatate în cursul transportului mărfurilor periculoase sau în timpul operaţiilor de încărcare ori de descărcare;- aplicarea unor măsuri adecvate pentru a se evita repetarea accidentelor, incidentelor sau infracţiunilor grave;- respectarea prevederilor legale şi a condiţiilor speciale care se referă la transportul mărfurilor periculoase, la alegerea şi utilizarea unor subcontractori sau a unor terţi;- verificarea faptului că personalul însărcinat cu transportul, încărcarea sau descărcarea mărfurilor periculoase dispune de proceduri şi reguli de lucru detaliate;- aplicarea unor măsuri de sensibilizare la riscurile în legătură cu transportul, încărcarea sau descărcarea mărfurilor periculoase;- aplicarea unor metode de verificare pentru a se asigura existenţa documentelor şi a echipamentelor de securitate care trebuie să însoţească transporturile şi conformitatea acestor documente şi echipamente cu prevederile reglementărilor în vigoare;- aplicarea procedurilor de verificare pentru a se asigura respectarea regulilor cu privire la operaţiile de încărcare şi descărcare.  +  Anexa B-------la regulament-------------TEMATICAcursurilor pentru pregătirea consilierilor de siguranţăCunoştinţele care trebuie avute în vedere pentru pregătirea în vederea obţinerii certificatului de consilier de siguranţă trebuie să includă cel puţin următoarele:I. Măsuri generale de prevenire şi securitate: a) cunoaşterea tipurilor de consecinţe care pot fi determinate de un accident implicând mărfuri periculoase; b) cunoaşterea principalelor cauze ale accidentelor.II. Dispoziţiile cu privire la modul de transport al mărfurilor periculoase, cuprinse în legislaţia naţională, normele comunitare, convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte, privind în special:1. clasificarea mărfurilor periculoase:- procedura de clasificare a soluţiilor şi amestecurilor;- structura codurilor materialelor;- clasele de mărfuri periculoase şi principiile clasificării acestora;- natura materialelor şi obiectelor periculoase transportate;- proprietăţile fizico-chimice şi toxicologice;2. condiţiile generale de ambalare, inclusiv cisternele şi containerele-cisternă:- tipurile de ambalaje, precum şi codificarea şi marcarea;- exigenţele cu privire la ambalaje şi dispoziţiile cu privire la încercările asupra ambalajelor;- starea ambalajelor şi verificările periodice;3. inscripţii şi etichete de pericol:- inscripţii pe etichetele de pericol;- aplicarea şi îndepărtarea etichetelor de pericol;- semnalizarea şi etichetarea;4. menţiunile în documentul de transport:- informaţiile din documentul de transport;- declaraţia de conformitate a expeditorului;5. modul de expediere şi restricţiile la expediţie:- încărcarea completă;- transportul în vrac;- transportul în recipiente mari pentru vrac;- transportul în containere;- transportul în cisterne fixe sau demontabile;6. transportul pasagerilor;7. interdicţii şi precauţii la încărcarea în comun;8. separarea substanţelor;9. limitarea cantităţilor transportate şi cantităţile exceptate;10. manipularea şi arimajul:- încărcarea şi descărcarea (nivel de umplere);- arimajul şi separarea;11. curăţarea şi/sau degazarea înainte de încărcare şi după descărcare;12. echipaj: pregătirea profesională;13. documentele de bord:- documentele de transport;- instrucţiuni scrise;- certificatele de agreere ale mijloacelor de transport;- copia oricărei derogări;- certificatul de pregătire pentru conducătorul vehiculului;- atestarea referitoare la pregătirea cu privire la navigaţia interioară;- alte documente;14. instrucţiuni de securitate: aplicarea instrucţiunilor şi utilizarea echipamentului de protecţie;15. obligaţiile de supraveghere: staţionarea;16. reguli de circulaţie, navigaţie şi restricţii;17. deversările operaţionale sau accidentale de substanţe poluante;18. condiţiile referitoare la echipamentele de transport.  +  Anexa C-------la regulament-------------Model de certificat de consilier de siguranţăCERTIFICATde pregătire profesională pentru consilierii de siguranţăpentru transportul mărfurilor periculoaseCertificat nr. .................Indicativul statului: RONumele ..........................................................Prenumele .......................................................Data şi locul naşterii ..........................................Naţionalitatea ..................................................Semnătura titularului ........................................Valabil până la data de ........... pentru întreprinderi care transportă mărfuri periculoase, ca şi pentru întreprinderi care efectuează operaţii de încărcare sau descărcare privind transportul:● rutier;● pe calea ferată;● pe căi navigabile interioare.Eliberat de .........................Data ................................Semnătura ...........................Prelungit până la ...................De către ............................Data ................................Semnătura ...........................  +  Anexa D--------la regulament-------------RAPORT DE ACCIDENT- model -1. Data accidentului:2. Ora:3. Locul (de exemplu: km):4. Mărfuri periculoase implicate:5. Codul mărfurilor periculoase:6. Denumirea mărfurilor periculoase:7. Tipul ambalajelor [containere de volum mediu (IBC)] aplicate:8. Ambalaje aprobate [containere de volum mediu (IBC)]:[] Da [] Nucodul ambalajului/codul IBC:9. Tipul mijlocului de transport implicat:10. Scurtă descriere a accidentului: a) cum s-a întâmplat accidentul (descrierea exactă a pagubei): b) cauzele posibile (de exemplu: eroare tehnică şi/sau eroare umană şi/sau condiţii meteorologice): c) propuneri pentru măsuri care să prevină asemenea accidente în viitor:11. Cantităţile de marfă pierdute (kg) şi, dacă este cazul, radioactivitatea pentru materialele radioactive [B(q)] şi simbolul chimic al nuclidului radioactiv:12. Felul incidentului:[] pierdere de substanţe[] foc[] explozie[] explozie cu foc ulterior13. Persoane rănite ca urmare a deversării de mărfuri periculoase:[] Nu [] Da14. Alte detalii:Data .................................Semnătura ............................--------------