CONVENŢIE COMUNA din 5 septembrie 1997asupra gospodăririi în siguranţa a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţa a deseurilor radioactive*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 21 iunie 1999    ------- Notă *) Traducere.PREAMBULPărţile contractante,(i) recunoscand ca exploatarea reactoarelor nucleare produce combustibil uzat şi deseuri radioactive şi ca alte aplicaţii ale tehnicilor nucleare genereaza, de asemenea, deseuri radioactive;(îi) recunoscand ca aceleasi obiective de siguranţă se aplică în egala măsura atât pentru gospodarirea combustibilului uzat, cat şi pentru gospodarirea deseurilor radioactive;(iii) reafirmand importanţa pentru comunitatea internationala de a asigura planificarea şi implementarea de măsuri adecvate în scopul asigurarii sigurantei gospodăririi combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive;(iv) recunoscand importanţa informării opiniei publice despre aspectele referitoare la siguranţa gospodăririi combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive;(v) dorind sa promoveze la nivel mondial conceptul de cultura de securitate nucleara;(vi) reafirmand ca statului îi revine sarcina să asigure siguranţa gospodăririi combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive;(vii) recunoscand ca statului îi revine sarcina sa defineasca politica în domeniul ciclurilor combustibilului nuclear, unele state considerand combustibilul uzat drept o resursa de valoare, care poate fi retratat, iar altele alegand sa îl stocheze definitiv;(viii) recunoscand ca atât combustibilul uzat, cat şi deseurile radioactive nevizate de prezenta convenţie, care fac obiectul programelor militare sau de aparare, ar trebui gospodarite în conformitate cu obiectivele enuntate în aceasta convenţie;(ix) afirmand importanţa cooperarii internationale în ceea ce priveste intarirea sigurantei gospodăririi combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive prin intermediul mecanismelor bilaterale şi multilaterale şi al prezentei conventii comune asupra sigurantei gospodăririi combustibilului uzat şi asupra sigurantei deseurilor radioactive;(x) ţinând seama de necesitatile tarilor în curs de dezvoltare, în particular, de tarile slab dezvoltate, de statele cu economie în tranzitie, dar şi de necesitatea de a facilita functionarea mecanismelor existente pentru a contribui la exercitarea drepturilor lor şi la respectarea obligaţiilor lor, astfel cum sunt enuntate de prezenta convenţie;(xi) convinse de faptul ca deseurile radioactive ar trebui, în măsura în care exista compatibilitate cu siguranţa gospodăririi acestor materii, să fie stocate definitiv în statul în care au fost produse, recunoscand, în acelasi timp, ca, în anumite circumstanţe, o gospodarire sigura şi eficace a combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive ar putea fi favorizata şi prin acorduri între părţile contractante pentru utilizarea instalaţiilor situate pe teritoriul acestora în favoarea altor părţi, în particular, atunci când deseurile rezultă din proiecte comune;(xii) recunoscand ca fiecare stat are dreptul sa interzica importul combustibilului uzat şi al deseurilor radioactive de provenienţă străină;(xiii) având în vedere prevederile Convenţiei asupra securitatii nucleare (1994), ale Convenţiei cu privire la notificarea rapida în caz de accident nuclear (1986), ale Convenţiei cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau de urgenta radiologica (1986), ale Convenţiei asupra protectiei fizice a materialelor nucleare (1980), ale Convenţiei asupra prevenirii poluarii marilor prin imersia deseurilor şi a altor materii, astfel cum a fost amendata (1994), precum şi alte instrumente internationale pertinente;(xiv) ţinând seama de principiile enuntate în Normele fundamentale internationale de protecţie împotriva radiatiilor ionizante şi de siguranţă surselor de radiatii (1996), stabilite sub auspiciile mai multor organizaţii, în documentele AIEA (Fundamentele sigurantei), intitulate "Principiile gestiunii deseurilor radioactive" (1995), precum şi de normele internationale existente care reglementeaza siguranţa transporturilor de materiale radioactive;(xv) reamintind cap. 22 al "Agendei 21", adoptat la Conferinta Natiunilor Unite asupra mediului şi dezvoltării de la Rio de Janeiro în 1992, care reafirma importanţa primordiala a unei gospodariri sigure şi ecologic rationale a deseurilor radioactive;(xvi) recunoscand ca este de dorit să se intareasca sistemul de control international, aplicandu-se în mod specific materialelor radioactive vizate la art. I.3 din Convenţia de la Bale asupra controlului transporturilor transfrontiere ale deseurilor periculoase şi eliminarea lor (1989),au convenit cele ce urmeaza:  +  Capitolul 1 Obiective, definitii şi domeniu de aplicare  +  Articolul 1ObiectiveObiectivele prezentei conventii sunt urmatoarele:(i) sa atinga şi sa menţină un înalt nivel de siguranţă în lumea întreaga în materie de gospodarire a combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive, prin intarirea masurilor naţionale şi a cooperarii internationale, inclusiv, după caz, a masurilor de cooperare tehnica în materie de siguranţă;(îi) să asigure, în orice stadiu al gospodăririi combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive, măsuri de aparare efective împotriva riscurilor potentiale, astfel încât persoanele, societatea şi mediul să fie protejate acum şi în viitor împotriva efectelor nocive ale radiatiilor ionizante, intr-o maniera în care să fie satisfacute nevoile şi aspiratiile generatiei actuale, fără a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi şi aspiratii;(iii) sa previna accidentele care au consecinte radiologice şi sa micşoreze consecintele acestora în cazul în care astfel de accidente s-ar produce într-un stadiu oarecare al gospodăririi combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive.  +  Articolul 2DefinitiiÎn scopurile prezentei conventii: a) autorizare înseamnă orice autorizare, permisiune sau atestare eliberata de un organ de reglementare pentru a intreprinde orice activitate care are legătură cu gospodarirea combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive; b) combustibil uzat înseamnă combustibilul nuclear care a fost iradiat în interiorul unui reactor şi care a fost definitiv scos din acesta; c) depozitare definitivă înseamnă amplasarea combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive intr-o instalatie corespunzătoare, fără intentia de a le recupera; d) deseuri radioactive sunt materialele radioactive sub forma gazoasa, lichida sau solida, pentru care nu este prevăzută nici o utilizare ulterioară de către partea contractantă sau de către o persoană fizica sau juridica a carei decizie este acceptata de către partea contractantă şi care sunt controlate ca deseuri radioactive de un organ de reglementare, conform cadrului legislativ şi de reglementare al părţii contractante; e) dezafectare înseamnă toate etapele care conduc la încetarea controlului organului de reglementare asupra unei instalaţii nucleare, alta decat instalatia de depozitare definitivă. Aceste etape includ operaţiunile de decontaminare şi de dezmembrare; f) durata de viaţa utila este perioada în cursul careia o instalatie de gospodarire a combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive este utilizata în scopurile prevăzute. În cazul unei instalaţii de depozitare definitivă, această perioadă începe din momentul în care combustibilul uzat sau deseurile radioactive sunt amplasate pentru prima data în instalatie şi se termina o dată cu închiderea acesteia; g) evacuare a efluentilor înseamnă emisia în mediu a materiilor radioactive lichide sau gazoase ca practica legitima în cursul exploatarii normale a instalaţiilor nucleare reglementate. Aceste emisii sunt programate şi controlate în limitele autorizate de către organul de reglementare; h) gospodarire a combustibilului uzat înseamnă toate activităţile care au legătură cu întreţinerea sau cu depozitarea combustibilului uzat, excluzand transportul în exteriorul amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, sa includa evacuarea efluentilor; i) gospodarire a deseurilor radioactive înseamnă toate activităţile, inclusiv activitatea de dezafectare, care au legătură cu întreţinerea, pretratarea, tratarea, reconditionarea, stocarea sau depozitarea definitivă a deseurilor radioactive, excluzand transportul în afara amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, sa includa şi evacuarea efluentilor; j) inchidere înseamnă incheierea tuturor operaţiunilor la catva timp după amplasarea combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive intr-o instalatie de depozitare definitivă. Aceste operaţiuni cuprind ultimele lucrari sau alte acţiuni necesare pentru a asigura pe termen lung siguranţa instalatiei; k) instalatie de gospodarire a combustibilului uzat înseamnă orice instalatie sau orice amenajare care are ca principal obiectiv gospodarirea combustibilului uzat; l) instalatie de gospodarire a deseurilor radioactive înseamnă orice instalatie sau amenajare care are ca principal obiectiv gospodarirea deseurilor radioactive, incluzând şi instalatiile nucleare în curs de dezafectare, cu condiţia ca aceste instalaţii să fie definite de către partea contractantă ca fiind instalaţii de gospodarire a deseurilor radioactive; m) instalatie nucleara înseamnă o instalatie civila, cu terenurile, cladirile şi echipamentele sale, în care materialele radioactive sunt produse, tratate, utilizate, manipulate, stocate sau depozitate definitiv la un asemenea nivel, încât necesita măsuri de siguranţă; n) transport transfrontiera înseamnă orice expediere a combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive dintr-un stat de origine către un stat de destinatie; o) organ de reglementare înseamnă unul sau mai multe organe investite de partea contractantă cu putere juridica de a reglementa orice aspect al gospodăririi în siguranţa a combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive, inclusiv de a elibera autorizatiile; p) reprocesare este un proces sau o operaţiune care are drept obiect extragerea izotopilor radioactivi din combustibilul uzat, în scopul utilizarii ulterioare; q) stat de destinatie înseamnă un stat către care un transport transfrontiera este planificat să aibă loc sau are loc; r) stat de origine înseamnă un stat din care un transport transfrontiera este planificat sa inceapa sau este inceput; s) stat de tranzit înseamnă orice stat, altul decat statul de origine sau statul de destinatie, pe teritoriul caruia este planificat să aibă loc sau are loc un transport transfrontiera; t) stocare înseamnă detinerea de combustibil uzat sau de deseuri radioactive intr-o instalatie care îi asigura confirmarea, cu intentia recuperării; u) sursa inchisa înseamnă materialul radioactiv care este inchis permanent intr-o capsula sau este fixat sub forma solida, excluzand elementele combustibile pentru reactoare.  +  Articolul 3Domeniul de aplicare1. Prezenta convenţie se aplică gospodăririi în siguranţa a combustibilului uzat, în cazul în care acesta rezultă din exploatarea reactoarelor nucleare civile. Combustibilul uzat detinut în instalatiile de reprocesare, care fac obiectul unei activităţi de reprocesare, nu face parte din domeniul de aplicare a prezentei conventii, cu excepţia cazului în care partea contractantă declara ca reprocesarea face parte din gospodarirea combustibilului uzat.2. Prezenta convenţie se aplică, de asemenea, gospodăririi în siguranţa a deseurilor radioactive, în cazul în care acestea rezultă din aplicaţii civile. Totusi aceasta convenţie nu se aplică deseurilor care conţin doar materiale radioactive naturale şi nu provin din ciclul combustibilului nuclear, cu excepţia cazului în care acestea nu constituie o sursa inchisa, retrasa din functionare, sau sunt declarate de către partea contractantă drept deseu radioactiv, în temeiul prevederilor prezentei conventii.3. Prezenta convenţie nu se aplică gospodăririi în siguranţa a combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive care fac parte din programele militare sau de aparare, cu excepţia cazului în care ele au fost declarate de către partea contractantă drept combustibil uzat sau deseu radioactiv, în temeiul prevederilor prezentei conventii. Totusi prezenta convenţie se aplică gospodăririi în siguranţa a combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive, care provin din programe militare sau de aparare, în condiţiile în care aceste materiale sunt transferate definitiv către programe exclusiv civile şi administrate în cadrul acestor programe civile.4. Prezenta convenţie se aplică şi evacuarilor de efluenti, conform dispoziţiilor art. 4, 7, 11, 14, 24 şi 26.  +  Capitolul 2 Gospodarirea în siguranţa a combustibilului uzat  +  Articolul 4Condiţii generale de siguranţăFiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru a se asigura ca, în toate stadiile gospodăririi combustibilului uzat, persoanele, societatea şi mediul sunt protejate adecvat împotriva riscului radiologic.Astfel, fiecare parte contractantă va lua masurile corespunzătoare pentru:(i) a asigura ca criticitatea şi evacuarea caldurii reziduale generate la gospodarirea combustibilului uzat să fie tratate adecvat;(îi) a asigura ca producerea deseurilor radioactive asociate gospodăririi combustibilului uzat să fie mentinuta la nivelul cel mai scăzut posibil, ţinând seama de politica adoptata în ceea ce priveste ciclul de combustibil;(iii) a tine seama de interdependenta dintre diferitele etape ale gospodăririi combustibilului uzat;(iv) a asigura o protecţie efectiva persoanelor, societatii şi mediului, prin aplicarea la nivel naţional a metodelor de protecţie corespunzătoare, care au fost aprobate de organul de reglementare în cadrul legislaţiei sale naţionale, bazata pe criteriile şi normele internationale;(v) a tine seama de riscurile biologice, chimice şi de alta natura, care pot fi asociate gospodăririi combustibilului uzat;(vi) a se stradui sa evite actiunile ale caror efecte, rezonabil previzibile, asupra generatiilor viitoare sunt superioare celor admise pentru generatia actuala;(vii) a cauta sa evite impunerea de constrangeri excesive asupra generatiilor viitoare.  +  Articolul 5Instalatiile existenteFiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru a examina siguranţa tuturor instalaţiilor de gospodarire a combustibilului uzat, existente în momentul în care prezenta convenţie intră în vigoare, şi pentru a asigura, dacă este necesar, toate imbunatatirile ce pot fi facute pentru intarirea sigurantei unei astfel de instalaţii.  +  Articolul 6Amplasarea instalaţiilor1. Fiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru a asigura elaborarea şi aplicarea de proceduri pentru o instalatie de gospodarire a combustibilului nuclear, în vederea:(i) evaluării tuturor factorilor pertinenti legati de amplasament, care sunt susceptibili sa influenteze siguranţa acestei instalaţii în timpul duratei sale de viaţa utila;(îi) evaluării impactului probabil al unei astfel de instalaţii asupra persoanelor, societatii şi mediului;(iii) punerii la dispoziţie publicului a informaţiilor privind siguranţa acestei instalaţii;(iv) consultării părţilor contractante aflate în vecinatatea unei astfel de instalaţii, în măsura în care ele ar putea fi afectate de o asemenea instalatie, şi comunicarii, la cererea lor, a datelor generale privind instalatia, astfel încât să le permita evaluarea impactului probabil al sigurantei instalatiei asupra teritoriului lor.2. Astfel, fiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru a se asigura ca asemenea instalaţii nu au efecte inacceptabile asupra altor părţi contractante, prin alegerea amplasamentelor în conformitate cu cerinţele generale de siguranţă enuntate la art. 4.  +  Articolul 7Proiectarea şi construcţia instalaţiilorFiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru a asigura ca:(i) proiectarea şi construcţia unei instalaţii de gospodarire a combustibilului uzat prevad măsuri corespunzătoare pentru a limita eventualul impact radiologic asupra persoanelor, societatii şi mediului, incluzandu-le şi pe acelea pentru evacuarea efluentilor sau a emisiilor necontrolate;(îi) în stadiul de proiectare se tine seama de planurile conceptuale şi, în functie de necesităţi, de dispozitiile tehnice pentru dezafectarea unei instalaţii de gospodarire a combustibilului uzat;(iii) tehnologiile utilizate la proiectarea şi construcţia unei instalaţii de gospodarire a combustibilului uzat se bazeaza pe experienta, testari sau pe analiza.  +  Articolul 8Evaluarea sigurantei instalaţiilorFiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru a asigura ca:(i) înainte de construirea unei instalaţii de gospodarire a combustibilului uzat se realizează o evaluare sistematica a sigurantei şi o evaluare a mediului înconjurător, corespunzătoare riscului pe care îl prezinta instalatia şi care vor acoperi durata sa de viaţa utila;(îi) înainte de exploatarea unei instalaţii de gospodarire a combustibilului uzat vor fi stabilite versiunile, aduse la zi şi detaliate, ale evaluării sigurantei şi ale evaluării mediului înconjurător, care se considera necesare pentru completarea evaluarilor la care se face referire la pct. (i).  +  Articolul 9Operarea instalaţiilorFiecare parte contractantă va lua masurile necesare pentru ca:(i) autorizarea operarii unei instalaţii de gospodarire a combustibilului uzat să se bazeze pe evaluarile corespunzătoare specificate la art. 8 şi să fie condiţionată de executarea unui program de punere în functiune care să demonstreze ca aceasta instalatie, astfel construita, este conforma cerințelor de proiectare şi de siguranţă;(îi) limitele şi condiţiile de operare, rezultate din teste, din experienta de exploatare şi din evaluarile specificate la art. 8, să fie definite şi revizuite, dacă este necesar;(iii) operarea, menţinerea, supravegherea, inspectarea şi testarea unei instalaţii de gospodarire a combustibilului uzat să fie asigurate conform procedurilor stabilite;(iv) sa existe un sprijin în materie de inginerie şi tehnologie în toate domeniile legate de siguranţă instalaţiilor de gospodarire a combustibilului uzat de-a lungul intregii durate de viaţa utila a acestora;(v) incidentele semnificative pentru siguranţa să fie declarate, în timp util, organului de reglementare, de către titularul autorizatiei;(vi) să fie stabilite programe de colectare şi de analiza a datelor pertinente privind experienta de exploatare, iar rezultatului analizei sa i se dea curs, după caz;(vii) planurile de dezafectare a unei instalaţii de gospodarire a combustibilului uzat să fie elaborate şi aduse la zi, după necesităţi, folosindu-se informaţiile obtinute în cursul duratei de viaţa utila a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare.  +  Articolul 10Depozitarea definitivă a combustibilului uzatÎn cazul în care, conform propriului sau cadru legislativ şi de reglementare, o parte contractantă a hotarat depozitarea definitivă a combustibilului uzat, aceasta depozitare se realizează conform obligaţiilor enuntate la cap. III, referitoare la depozitarea definitivă a deseurilor radioactive.  +  Capitolul 3 Gospodarirea în siguranţa a deseurilor radioactive  +  Articolul 11Prescriptii generale ale siguranteiFiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru ca, în toate stadiile gospodăririi deseurilor radioactive, persoanele, societatea şi mediul înconjurător să fie protejate intr-o maniera adecvata împotriva riscurilor radiologice şi altor riscuri. Astfel, fiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru:(i) a se asigura ca criticitatea şi evacuarea caldurii reziduale produse în timpul gospodăririi deseurilor radioactive sunt facute intr-o maniera adecvata;(îi) a se asigura ca producerea deseurilor radioactive este mentinuta la nivelul cel mai scăzut posibil;(iii) a tine seama de interdependenta existenta între diferitele etape ale gospodăririi deseurilor radioactive;(iv) a asigura o protecţie eficace persoanelor, societatii şi mediului înconjurător, prin aplicarea la nivel naţional a metodelor de protecţie corespunzătoare, care au fost aprobate de organul de reglementare în cadrul legislaţiei sale naţionale, bazata pe criteriile şi normele internationale;(v) a tine seama de riscurile biologice, chimice şi de alta natura, care pot fi asociate gospodăririi deseurilor radioactive;(vi) a se stradui sa evite actiunile ale caror efecte rezonabil previzibile asupra generatiei viitoare sunt superioare celor admise pentru generatia actuala;(vii) a cauta sa evite impunerea excesiva a constrangeri asupra generatiilor viitoare.  +  Articolul 12Instalaţii existente şi practici anterioareFiecare parte contractantă ia în timp util masurile corespunzătoare pentru examinarea:(i) sigurantei tuturor instalaţiilor de gospodarire a deseurilor radioactive, existente în momentul în care prezenta convenţie intră în vigoare pentru acea parte contractantă, şi pentru a se asigura ca, dacă este necesar, au fost facute toate imbunatatirile rezonabile pentru intarirea sigurantei unei astfel de instalaţii;(îi) consecintelor practicilor anterioare, în scopul de a stabili dacă o interventie este necesară din punct de vedere al radioprotectiei, ţinând seama de faptul ca micsorarea daunei rezultate din diminuarea dozei ar trebui să fie suficienta pentru a justifica efectele negative şi costurile, inclusiv costurile sociale, ale interventiei.  +  Articolul 13Amplasarea instalaţiilor1. Fiecare parte contractantă ia masurile necesare pentru a se asigura ca sunt elaborate şi aplicate proceduri pentru o instalatie de gospodarire a deseurilor radioactive, în vederea:(i) evaluării tuturor factorilor pertinenti legati de amplasament, care sunt susceptibili sa influenteze siguranţa acestei instalaţii în timpul duratei sale de viaţa utila, precum şi a unei instalaţii de depozitare definitivă, după închiderea sa;(îi) evaluării impactului probabil, din punct de vedere al sigurantei, asupra persoanelor, societatii şi mediului, ţinând seama de evolutia posibila a stării amplasamentului instalaţiilor de depozitare definitivă după închiderea lor;(iii) punerii la dispoziţie publicului a informaţiilor privind siguranţa acestei instalaţii;(iv) consultării părţilor contractante aflate în vecinatatea unei astfel de instalaţii, în măsura în care ele ar putea fi afectate de o asemenea instalatie, şi comunicarii, la cererea lor, a datelor generale privind instalatia, astfel încât să le permita evaluarea impactului probabil al acesteia asupra sigurantei pe teritoriul lor.2. Astfel, fiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru a se asigura ca astfel de instalaţii nu au efecte inacceptabile pentru alte părţi contractante, prin alegerea amplasamentelor în conformitate cu cerinţele generale de siguranţă enuntate la art. 11.  +  Articolul 14Proiectarea şi construcţia instalaţiilorFiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru ca:(i) în timpul etapelor de proiectare şi construcţie ale unei instalaţii de gospodarire a deseurilor radioactive să fie prevăzute măsuri corespunzătoare pentru limitarea eventualelor incidente radiologice asupra persoanelor, societatii şi mediului, incluzandu-le şi pe acelea pentru evacuarea efluentilor sau a altor emisii necontrolate;(îi) în stadiul de proiectare să se tina seama de planurile teoretice şi, dacă este necesar, de dispozitiile tehnice pentru dezafectarea unei instalaţii de gospodarire a deseurilor radioactive, alta decat instalatia de depozitare definitivă;(iii) în stadiul de proiectare să fie elaborate dispozitii tehnice pentru închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă;(iv) tehnologiile utilizate la proiectarea şi la construirea unei instalaţii de gospodarire a deseurilor radioactive să se bazeze pe experienta, teste sau pe analize.  +  Articolul 15Evaluarea sigurantei instalaţiilorFiecare parte contractantă va lua masurile corespunzătoare pentru ca:(i) înainte de construirea unei instalaţii de gospodarire a deseurilor radioactive să se procedeze la o evaluare sistematica a sigurantei şi la o evaluare a mediului, potrivit riscului pe care îl prezinta instalatia şi care să acopere durata sa de viaţa utila;(îi) în plus, înainte de construirea unei instalaţii de depozitare definitivă să se efectueze o evaluare sistematica a sigurantei şi o evaluare a mediului pentru perioada ce urmeaza inchiderii, iar rezultatele să fie evaluate potrivit criteriilor stabilite de organul de reglementare;(iii) inaintea operarii unei instalaţii de gospodarire a deseurilor radioactive să fie pregatite versiunile, aduse la zi şi detaliate, ale evaluării sigurantei şi ale evaluării mediului, dacă se considera necesar, pentru completarea evaluării la care se face referire la pct. (i).  +  Articolul 16Operarea instalaţiilorFiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru ca:(i) autorizarea operarii unei instalaţii de gospodarire a deseurilor radioactive să se bazeze pe evaluarile corespunzătoare specificate la art. 15 şi să fie condiţionată de executarea unui program de punere în functiune care să demonstreze ca instalatia, astfel construita, este conforma cerințelor proiectului şi cerințelor de siguranţă;(îi) limitele şi condiţiile de operare, rezultate din teste, din experienta, din exploatare şi din evaluarile specificate la art. 15, să fie definite şi revizuite, după caz;(iii) operarea, menţinerea, supravegherea, inspectarea şi testarea unei instalaţii de gospodarire a deseurilor radioactive să fie asigurate conform procedurilor stabilite. În cazul unei instalaţii nucleare de depozitare definitivă, rezultatele astfel obtinute sunt utilizate pentru verificarea şi examinarea validitatii ipotezelor facute şi pentru aducerea la zi a evaluarilor specificate la art. 15 pentru perioada ce urmeaza inchiderii;(iv) sa existe un sprijin în materie de inginerie şi tehnologie în toate domeniile legate de siguranţă unei instalaţii de gospodarire a deseurilor radioactive de-a lungul intregii durate de viaţa utila a acesteia;(v) procedurile de caracterizare şi de separare a deseurilor radioactive să fie aplicate;(vi) incidentele semnificative pentru siguranţa să fie declarate, în timp util, organului de reglementare de către titularul autorizatiei;(vii) să fie stabilite programe de colectare şi de analiza a datelor pertinente privind experienta de operare, care să fie urmare a unor rezultate obtinute pe baza faptelor petrecute;(viii) planurile de dezafectare a unei instalaţii de gospodarire a deseurilor radioactive, alta decat o instalatie de depozitare definitivă, să fie elaborate şi aduse la zi, dacă este necesar, cu ajutorul informaţiilor obtinute în cursul duratei de viaţa utila a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare;(ix) planurile pentru închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă să fie elaborate şi aduse la zi, dacă este necesar, cu ajutorul informaţiilor obtinute în cursul duratei de viaţa utila a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare.  +  Articolul 17Măsuri instituţionale după inchidereFiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru ca, după închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă:(i) să se pastreze documentaţia ceruta de organul de reglementare, documentatie ce contine date privind amplasamentul, proiectarea şi inventarul acelei instalaţii nucleare;(îi) să fie asigurate controalele instituţionale, active sau pasive, cum ar fi supravegherea sau restrictiile de acces, dacă se considera necesar;(iii) dacă este cazul, să fie puse în aplicare măsuri de interventie, pe durata oricarei perioade de control instituţional activ, în condiţiile în care este detectata o emisie neprogramata de material radioactiv în mediul înconjurător.  +  Capitolul 4 Dispozitii generale de siguranţă  +  Articolul 18Măsuri de aplicareFiecare parte contractantă ia, în cadrul legislaţiei sale, măsuri administrative şi de reglementare, precum şi de alta natura, necesare pentru indeplinirea obligaţiilor sale în temeiul prezentei conventii.  +  Articolul 19Cadrul legislativ şi de reglementare1. Fiecare parte contractantă stabileste şi menţine în vigoare cadrul legislativ şi de reglementare pentru a asigura siguranţa combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive.2. Acest cadru legislativ şi de reglementare prevede:(i) stabilirea de cerinţe şi reglementari naţionale pertinente în materie de siguranţă radiologica;(îi) un sistem de eliberare a autorizaţiilor pentru activităţile de gospodarire a combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive;(iii) un sistem de interzicere a operarii fără autorizatie a unei instalaţii de gospodarire a combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive;(iv) un sistem corespunzător de control instituţional, de inspecţii, de informare şi de raportare;(v) măsuri destinate respectarii reglementarilor şi condiţiilor de autorizare;(vi) o repartitie clara a responsabilitatilor organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive.3. În cazul în care se considera ca un material radioactiv trebuie supus reglementarilor aplicabile deseurilor radioactive, părţile contractante trebuie să tina seama de prevederile prezentei conventii.  +  Articolul 20Organul de reglementare1. Fiecare parte contractantă creeaza sau desemneaza un organ de reglementare insarcinat sa implementeze cadrul legislativ şi de reglementare la care se face referire la art. 19 şi caruia i se atribuie autoritate, competente şi resurse financiare şi umane adecvate pentru indeplinirea responsabilitatilor ce îi revin.2. Fiecare parte contractantă ia, conform cadrului sau legislativ şi de reglementare, masurile corespunzătoare pentru asigurarea unei independente efective a functiilor de reglementare faţă de alte functii, în cadrul organelor care sunt implicate atât în gospodarirea combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive, cat şi în reglementarea domeniului.  +  Articolul 21Responsabilitatea titularului de autorizatie1. Fiecare parte contractantă se asigura ca responsabilitatea pentru gospodarirea în siguranţa a combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive revine, în primul rand, titularului autorizatiei respective şi ia masurile corespunzătoare pentru ca fiecare titular al unei astfel de autorizaţii să îşi asume responsabilitatea.2. În absenta titularului unei autorizaţii sau a unei alte părţi răspunzătoare, responsabilitatea revine părţii contractante care are jurisdictie asupra combustibilului uzat sau asupra deseurilor radioactive.  +  Articolul 22Resurse umane şi financiareFiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru ca:(i) să fie disponibil personalul calificat necesar pentru activităţile privind siguranţa în timpul duratei de viaţa utila a unei instalaţii de gospodarire a combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive;(îi) să fie disponibile resurse financiare suficiente pentru a sprijini siguranţa instalaţiilor de gospodarire a combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive pe întreaga durata de viaţa utila şi pentru dezafectare;(iii) să fie luate măsuri financiare pentru asigurarea continuitatii controlului instituţional şi a masurilor de supraveghere corespunzătoare, dacă se considera necesar, atât pe timpul duratei de viaţa utila, cat şi după închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă.  +  Articolul 23Asigurarea calităţiiFiecare parte contractantă va lua masurile corespunzătoare pentru a fi stabilit şi executat programul corespunzător de asigurare a calităţii privind gospodarirea în siguranţa a combustibilului uzat şi a deseurilor radioactive.  +  Articolul 24Radioprotectia pe durata operarii1. Fiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru ca, pe timpul duratei de viaţa utila a unei instalaţii de gospodarire a combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive:(i) expunerea lucratorilor şi a publicului la radiatii, provocata de instalatie, să fie mentinuta la nivelul cel mai scăzut, care este rezonabil posibil, ţinând seama de factorii economici şi sociali;(îi) nici o persoană sa nu fie expusa, în situaţii normale, la doze de radiatii care depasesc limitele dozelor prescrise la nivel naţional, care trebuie să tina seama de normele internationale aplicate în materie de radioprotectie;(iii) să fie luate măsuri pentru prevenirea emisiilor neprogramate şi necontrolate de material radioactiv în mediul înconjurător.2. Fiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru ca evacuarile efluentilor să fie limitate:(i) în scopul expunerii la radiatii ionizante la nivelul cel mai scăzut, care este rezonabil posibil, ţinând seama de factorii economici şi sociali;(îi) astfel încât nici un individ sa nu fie expus, în situaţii normale, la doze de radiatii care depasesc limitele dozelor prescrise la nivel naţional, care trebuie să tina seama de normele internationale aprobate în materie de radioprotectie.3. Fiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru ca, pe durata de viaţa utila a unei instalaţii nucleare autorizate, în cazul în care se produce o emisie neprogramata sau necontrolata de material radioactiv în mediul înconjurător, să se implementeze măsuri corective corespunzătoare pentru a controla emisia şi pentru a-i atenua efectele.  +  Articolul 25Organizarea pentru cazuri de urgenta1. Fiecare parte contractantă se asigura ca, în timpul exploatarii unei instalaţii de gospodarire a combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive, exista planuri de urgenta la nivelul amplasamentului sau, dacă este cazul, planuri de urgenta în afara amplasamentului. Aceste planuri de urgenta trebuie testate periodic.2. Fiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru elaborarea şi testarea planurilor de urgenta pentru teritoriul sau, în măsura în care este posibil ca aceasta parte contractantă să fie afectată în eventualitatea unei situaţii de urgenta radiologica la instalatie de gospodarire a combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive, plasata în vecinatatea teritoriului sau.  +  Articolul 26DezafectareaFiecare parte contractantă ia masurile corespunzătoare pentru a asigura dezafectarea unei instalaţii nucleare.Aceste măsuri trebuie să asigure ca:(i) personalul calificat şi resursele financiare sunt disponibile;(îi) dispozitiile art. 24 privind radioprotectia pe durata operarii, evacuarile de efluenti şi de emisii neprogramate şi necontrolate sunt puse în aplicare;(iii) dispozitiile art. 25 privind pregătirea pentru cazurile de urgenta sunt puse în aplicare;(iv) documentatiile conţinând informaţii importante pentru dezafectare sunt pastrate.  +  Capitolul 5 Dispozitii diverse  +  Articolul 27Transporturi transfrontiera1. Fiecare parte contractantă implicata într-un transport transfrontiera ia masurile corespunzătoare pentru ca un astfel de transport să se efectueze intr-o maniera conforma cu dispozitiile prezentei conventii şi cu instrumentele internationale pertinente în vigoare.Astfel:(i) o parte contractantă care este un stat de origine ia masurile corespunzătoare pentru ca acel transport transfrontiera să fie autorizat şi să aibă loc numai după notificarea prealabila şi cu consimtamantul statului de destinatie;(îi) transportul transfrontiera prin statele de tranzit este supus obligaţiilor internationale pertinente pentru modul particular de transport utilizat;(iii) o parte contractantă care este un stat de destinatie consimte la un transport transfrontiera numai dacă dispune de capacitatea administrativa şi tehnica necesară, precum şi de un organ de reglementare pentru a gospodari combustibilul uzat sau deseurile radioactive intr-o maniera conforma cu prezenta convenţie;(iv) o parte contractantă care este un stat de origine autorizeaza un transport transfrontiera numai dacă se poate asigura, în conformitate cu consimtamantul statului de destinatie, ca, inaintea efectuării transportului transfrontiera, sunt indeplinite cerinţele enuntate la pct. (iii);(v) o parte contractantă care este un stat de origine ia masurile necesare pentru a autoriza reintrarea pe teritoriul sau, dacă un transport transfrontiera nu este sau nu poate fi efectuat în conformitate cu prevederile prezentului articol, cu excepţia cazului în care nu poate fi facuta o alta înţelegere sigura.2. O parte contractantă nu autorizeaza expedierea combustibilului sau uzat ori a deseurilor sale radioactive spre o destinatie situata la sud de paralela de 60 grade latitudine sudica, pentru stocare sau pentru depozitare definitivă.3. Nici o dispoziţie a prezentei conventii nu prejudiciaza sau nu afectează:(i) exercitarea de către navele şi aeronavele tuturor statelor a drepturilor şi libertatilor de navigatie maritima, fluviala şi aeriana, astfel cum sunt ele prevăzute în dreptul international;(îi) drepturile unei părţi contractante, către care deseurile radioactive sunt exportate pentru a fi tratate, de a returna sau de a lua măsuri în vederea returnarii deseurilor radioactive şi a altor produse, după tratare, către statul de origine;(iii) drepturile unei părţi contractante de a exporta combustibilul sau uzat în scopul reprocesarii;(iv) drepturile unei părţi contractante, către care este exportat combustibilul uzat pentru a fi reprocesat, de a returna deseurile radioactive şi alte produse rezultand din reprocesare către statul de origine sau de a lua măsuri în vederea returnarii.  +  Articolul 28Dezafectarea surselor închise1. Fiecare parte contractantă ia, în conformitate cu legislatia sa, masurile necesare pentru ca detinerea, reconditionarea sau depozitarea definitivă a surselor închise dezafectate să se faca intr-o maniera sigura.2. O parte contractantă autorizeaza revenirea pe teritoriul sau a surselor închise şi dezafectate, dacă legislatia sa prevede că asemenea surse să fie returnate către un fabricant abilitat sa primeasca şi să deţină surse închise dezafectate.  +  Capitolul 6 Intalnirile părţilor contractante  +  Articolul 29Intalnirile pregatitoare1. O intalnire pregatitoare a părţilor contractante se va tine în cel mult 6 luni după intrarea în vigoare a prezentei conventii.2. În timpul intalnirii părţile contractante:(i) fixeaza data primei intalniri de examinare la care se face referire la art. 30. Aceasta intalnire are loc cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 30 de luni de la data intrarii în vigoare a prezentei conventii;(îi) elaboreaza şi adopta, prin consens, regulile de procedura şi regulile financiare;(iii) fixeaza, în mod special şi în conformitate cu regulile de procedura: a) principiile directoare privind forma şi structura rapoartelor naţionale ce trebuie prezentate prin aplicarea art. 32; b) data pentru inaintarea unor astfel de rapoarte; c) procedura de examinare a unor astfel de rapoarte.3. Orice stat sau orice organizaţie regionala cu caracter integrator sau de orice alta natura, care ratifica, accepta, aproba, adera sau confirma prezenta convenţie şi pentru care convenţia nu este inca în vigoare, poate asista la intalnirea pregatitoare, ca şi cum ar fi parte la prezenta convenţie.  +  Articolul 30Intalniri de examinare1. Părţile contractante ţin intalniri pentru examinarea rapoartelor prezentate prin aplicarea art. 32.2. La fiecare intalnire de examinare părţile contractante:(i) fixeaza data intalnirii de examinare urmatoare, intervalul dintre intalnirile de examinare neputand să depăşească 3 ani;(îi) pot reexamina înţelegerile incheiate în conformitate cu dispozitiile alin. 2 al art. 29 şi pot adopta, prin consens, revizuirile, cu excepţia dispoziţiilor contrare regulilor de procedura. Ele pot, de asemenea, amenda, prin consens, regulile de procedura şi regulile financiare.3. La fiecare intalnire de examinare fiecare parte contractantă trebuie să aibă posibilitatea rezonabila de a discuta rapoartele prezentate de celelalte părţi contractante şi de a cere precizări asupra unor astfel de rapoarte.  +  Articolul 31Intalniri extraordinareO intalnire extraordinara a părţilor contractante se tine:(i) dacă asa s-a decis de către majoritatea părţilor contractante, prezente şi votante în timpul unei intalniri; sau(îi) la cererea scrisa a unei părţi contractante, în termen de 6 luni de la comunicarea cererii către părţile contractante şi de la primirea de către secretariat a notificarii la care se face referire la art. 37 privind susţinerea cererii de către majoritatea părţilor contractante.  +  Articolul 32Rapoartele1. Conform dispoziţiilor art. 30, fiecare parte contractantă prezinta un raport naţional la fiecare reuniune de examinare a părţilor contractante. Acest raport se referă la masurile intreprinse pentru indeplinirea fiecarei obligaţii enuntate în prezenta convenţie. Pentru fiecare parte contractantă raportul trebuie să se refere, de asemenea, la:(i) politica sa de gospodarire a combustibilului uzat;(îi) practicile sale de gospodarire a combustibilului uzat;(iii) politica sa de gospodarire a deseurilor radioactive;(iv) practicile sale de gospodarire a deseurilor radioactive;(v) criteriile utilizate pentru a defini şi clasa deseurile radioactive.2. Raportul contine şi:(i) o lista cuprinzand instalatiile de gospodarire a combustibilului uzat, asupra cărora se aplică prezenta convenţie, cu amplasamentul lor, scopul principal şi caracteristicile lor esentiale;(îi) un inventar privind combustibilul uzat, pentru care se aplică prezenta convenţie, care este stocat sau care a fost depozitat definitiv. Acest inventar contine o descriere a materialelor şi, dacă sunt disponibile, informaţii despre masa şi activitatea totala a acestor materiale;(iii) o lista cuprinzand instalatiile de gospodarire a deseurilor radioactive, asupra cărora se aplică prezenta convenţie, cu amplasamentul lor, scopul principal şi caracteristicile lor esentiale;(iv) un inventar privind deseurile radioactive asupra cărora se aplică prezenta convenţie, care: a) sunt stocate în instalatiile de gospodarire a deseurilor radioactive şi în instalatiile ciclului combustibilului nuclear; b) au fost depozitate definitiv; sau c) au rezultat din practici anterioare.Acest inventar contine o descriere a materialelor şi a altor informaţii pertinente disponibile, cum ar fi informaţii despre volum, masa, activitate şi anumiti radionuclizi;(v) o lista cuprinzand instalatiile nucleare în curs de dezafectare şi stadiul activităţilor de dezafectare a acestor instalaţii.  +  Articolul 33Participarea1. Fiecare parte contractantă participa la intalnirile părţilor contractante şi este reprezentata de un delegat şi, în măsura în care considera ca este necesar, de supleanti, de experti şi de consilieri.2. Prin consens, părţile contractante pot invita sa asiste, în calitate de observator, la orice intalnire sau la anumite şedinţe ale unei intalniri, orice organizaţie interguvernamentala care este competenţa în domeniile guvernate de prezenta convenţie. Observatorii sunt obligati sa accepte anticipat, în scris, dispozitiile art. 36.  +  Articolul 34Rapoartele de sintezaPărţile contractante adopta, prin consens, şi pun la dispoziţie publicului un document consacrat problemelor care au fost examinate şi concluziilor care au fost trase în cursul intalnirii părţilor contractante.  +  Articolul 35Limbile1. Limbile de lucru la intalnirile părţilor contractante sunt araba, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola, cu excepţia dispoziţiilor contrare cuprinse în regulile de procedura.2. Orice raport prezentat în conformitate cu art. 32 este întocmit în limba naţionala a părţii contractante care îl prezinta sau intr-o limbă unica stabilita în conformitate cu regulile de procedura. În cazul în care raportul este prezentat intr-o limbă naţionala, alta decat limba stabilita, o traducere a raportului în limba stabilita va fi furnizata de către partea contractantă.3. Fără a afecta dispozitiile alin. 2, secretariatul poate face, contra cost, traducerea rapoartelor prezentate din orice alta limba a intalnirii în limba stabilita.  +  Articolul 36Confidentialitatea1. Dispozitiile prezentei conventii nu afectează drepturile şi oblibaţiile părţilor contractante, în conformitate cu legislatia lor, de a împiedica divulgarea informaţiilor. În sensul prezentului articol, informaţii inglobeaza, inter alia, informaţiile privind siguranţa naţionala sau protectia fizica a materialelor nucleare, informaţiile protejate prin drepturile de proprietate intelectuala sau prin secretul industrial sau comercial şi datele cu caracter personal.2. Atunci când, în cadrul prezentei conventii, o parte contractantă furnizeaza informaţii, precizand ca ele sunt protejate în conformitate cu alin. 1, astfel de informaţii pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate şi numai dacă este respectat caracterul lor confidential.3. În privinta informaţiilor legate de combustibilul uzat sau de deseurile radioactive care intră în domeniul de aplicare a prezentei conventii, în conformitate cu alin. 3 al art. 3, dispozitiile prezentei conventii nu pot aduce atingere puterii suverane a părţii contractante responsabile sa decida:(i) dacă astfel de informaţii sunt secrete sau sunt supuse în vreun fel controlului pentru a împiedica difuzarea;(îi) dacă este cazul să fie furnizate informaţiile vizate la pct. (i) de mai sus în cadrul convenţiei;(iii) care sunt condiţiile de confidentialitate pentru astfel de informaţii, dacă ele sunt comunicate în cadrul prezentei conventii.4. Conţinutul dezbaterilor pentru examinarea rapoartelor naţionale, în timpul fiecarei intalniri de examinare tinute conform art. 30, este confidential.  +  Articolul 37Secretariatul1. Agentia Internationala pentru Energie Atomica, denumita în continuare Agentie, asigura secretariatul pentru intalnirile părţilor contractante.2. Secretariatul:(i) convoaca, pregăteşte şi asigura buna functionare a intalnirilor părţilor contractante la care se face referire la art. 29-31;(îi) transmite părţilor contractante informaţiile primite sau pregatite în conformitate cu dispozitiile prezentei conventii.Cheltuielile facute de Agentie pentru indeplinirea sarcinilor prevăzute la pct. (i) şi (îi) de mai sus sunt acoperite de Agentie din bugetul sau ordinar.3. Părţile contractante pot cere, prin consens, Agentiei sa furnizeze şi alte servicii pentru intalnirile părţilor contractante. Agentia poate furniza aceste servicii, dacă le poate sustine în cadrul programului sau şi al bugetului sau ordinar. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, Agentia poate furniza astfel de servicii, dacă se asigura finanţare voluntara dintr-o alta sursa.  +  Capitolul 7 Clauze finale şi alte dispozitii  +  Articolul 38Reglementarea diferendelorÎn caz de diferend între doua sau mai multe părţi contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, părţile contractante ţin consultari în cadrul unei reuniuni a părţilor contractante, în vederea rezolvarii diferendului. În cazul în care consultarile se dovedesc a fi neproductive, se va putea recurge la mecanismele de mediere, conciliere şi arbitraj, prevăzute de dreptul international şi, bineinteles, de regulile şi practicile în vigoare din cadrul Agentiei.  +  Articolul 39Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea1. Prezenta convenţie este deschisa spre semnare tuturor statelor, la sediul Agentiei din Viena, începând cu data de 29 septembrie 1997 şi până la intrarea sa în vigoare.2. Prezenta convenţie este supusă ratificarii, acceptarii sau aprobării de către statele semnatare.3. După intrarea sa în vigoare prezenta convenţie este deschisa spre aderare tuturor statelor.4.(i) Prezenta convenţie este deschisa spre semnare, sub rezerva confirmarii, sau spre aderare organizaţiilor regionale cu caracter de integrare sau de alta natura, cu condiţia ca fiecare dintre aceste organizaţii să fie constituita din state suverane şi să aibă competenţa privind negocierea, incheierea şi aplicarea acordurilor internationale în domenii acoperite de prezenta convenţie.(îi) În cadrul domeniului lor de competenţa aceste organizaţii, în numele lor, îşi vor exercita drepturile şi îşi vor îndeplini responsabilitatile pe care prezenta convenţie le atribuie statelor-părţi.(iii) Pentru a deveni parte la prezenta convenţie, o astfel de organizaţie comunică depozitarului la care se face referire la art. 43 o declaratie indicand statele sale membre, articolele din prezenta convenţie care sunt aplicabile şi limitele competentei sale în domeniul acoperit de aceste articole.(iv) O astfel de organizaţie nu dispune de voturi proprii în plus faţă de cele ale statelor sale membre.5. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare, de aderare sau de confirmare sunt depuse pe lângă depozitar.  +  Articolul 40Intrarea în vigoare1. Prezenta convenţie intră în vigoare la 90 de zile de la data depunerii pe lângă depozitar a 25 de instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare, care includ instrumentele a 15 state, fiecare având o centrala nuclearoelectrica în functiune.2. Pentru fiecare stat sau organizaţie regionala cu caracter de integrare sau de alta natura, care ratifica, accepta, aproba, adera sau confirma prezenta convenţie după data depunerii ultimului instrument necesar pentru ca cerinţele enuntate la alin. 1 să fie indeplinite, prezenta convenţie intră în vigoare la 90 de zile de la data depunerii pe lângă depozitar a instrumentului corespunzător de către un astfel de stat sau organizaţie.  +  Articolul 41Amendamente la convenţie1. Orice parte contractantă poate propune un amendament la prezenta convenţie. Amendamentele propuse sunt examinate în cadrul unei intalniri de examinare sau al unei intalniri extraordinare.2. Textul oricărui amendament propus şi motivele introducerii sale sunt inaintate depozitarului care comunică propunerea părţilor contractante cu cel puţin 90 de zile inaintea intalnirii la care amendamentul este supus spre examinare. Toate observatiile primite privind o astfel de propunere sunt comunicate părţilor contractante de către depozitar.3. Părţile contractante decid, după examinarea amendamentului propus, dacă sa îl adopte prin consens sau, în absenta consensului, sa îl supuna unei conferinte diplomatice. Orice decizie de inaintare a unui amendament propus unei conferinte diplomatice se va lua cu majoritatea de două treimi din numărul părţilor contractante prezente şi votante la reuniune, cu condiţia ca cel puţin jumătate din părţile contractante să fie prezenta în momentul votării.4. Conferinta diplomatica însărcinată sa examineze şi sa adopte amendamente la prezenta convenţie este convocata de către depozitar şi se va tine într-un interval de un an după ce decizia corespunzătoare a fost luata conform alin. 3 al prezentului articol. Conferinta diplomatica depune toate eforturile posibile pentru ca amendamentele să fie adoptate prin consens. Dacă acest lucru nu este posibil, amendamentele sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din totalul părţilor contractante.5. Amendamentele la prezenta convenţie, adoptate conform alin. 3 şi 4 de mai sus, sunt supuse ratificarii, acceptarii, aprobării sau confirmarii de către părţile contractante şi intră în vigoare pentru acele părţi contractante care le-au ratificat, acceptat, aprobat sau confirmat, la 90 de zile de la data primirii de către depozitar a instrumentelor relevante de la cel puţin două treimi din totalul părţilor contractante. Pentru o parte contractantă care ratifica, accepta, aproba sau confirma ulterior sus-numitele amendamente, acestea vor intra în vigoare la 90 de zile de la data depunerii de către aceasta parte contractantă a instrumentului relevant.  +  Articolul 42Denuntarea1. Orice parte contractantă poate denunta prezenta convenţie printr-o notificare scrisa, adresata depozitarului.2. Denuntarea capata efect la un an de la data primirii notificarii de către depozitar sau la orice altă dată ulterioară care poate fi specificata în notificare.  +  Articolul 43Depozitarul1. Directorul general al Agentiei este depozitarul prezentei conventii.2. Depozitarul informeaza părţile contractante:(i) despre semnarea prezentei conventii şi despre depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare, de aderare sau de confirmare, în conformitate cu art. 39;(îi) despre data la care convenţia intră în vigoare, conform art. 40;(iii) despre notificarile de denuntare a convenţiei, facute conform art. 42, şi despre data acestor notificari;(iv) despre propunerile părţilor contractante de amendare a prezentei conventii, despre amendamentele adoptate de conferinta diplomatica sau despre intalnirea părţilor contractante şi despre data intrarii în vigoare a sus-numitelor amendamente, conform art. 41.  +  Articolul 44Texte autenticeOriginalul prezentei conventii, ale carei versiuni în limbile araba, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola sunt egal autentice, va fi depus pe lângă depozitar, care va trimite copii certificate părţilor contractante.Drept care plenipotentiarii subsemnati, deplin împuterniciţi în acest sens, au semnat prezenta convenţie.Întocmită la Viena la 5 septembrie 1997.----------