ORDIN nr. 1.043 din 15 decembrie 2003privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004  În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, se modifica şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Roman" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 15 decembrie 2003.Nr. 1.043.  +  Anexă1. Caseta reglementărilor va avea următorul cuprins:
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI RNTR 2
    Reglementări privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din RomâniaAprobate prin:
    Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003
    Modificate şi completate prin:
    Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.043/2003
  2. În tot cuprinsul reglementărilor şi al anexelor la reglementări se înlocuieşte denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".3. În tot cuprinsul reglementărilor şi al anexelor la reglementări se înlocuieşte sintagma "ECE-UN" cu sintagma "CEE-ONU".4. La secţiunea "Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi" se modifica următoarele definiţii:
    Masa proprie a vehiculului (masa vehiculului gata de drum)- masa vehiculului carosat gata de drum şi, în cazul unui autovehicul tractor, cu excepţia celor din categoria M1, cu dispozitivul de remorcare, dacă el este montat de constructor, sau masa şasiului sau a şasiului cu cabină, fără caroserie şi/sau dispozitivul de remorcare, dacă fabricantul nu montează caroseria şi/sau dispozitivul de cuplare (include masa corespunzătoare lichidelor, sculelor, roţii de rezervă, dacă este cazul, conducătorului şi, pentru autobuze şi autocare, a însoţitorului, dacă este prevăzut în vehicul un scaun pentru acesta)
    Masa maximă admisibilă de înmatriculare/exploatare (pentru vehicul/ansamblu de vehicule):- masa cea mai mare care îndeplineşte condiţia de a fi mai mică sau egală cu masa maximă tehnic admisibilă şi mai mică sau egală cu masa totală maximă admisă în conformitate cu legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor (sau o masă mai mică la cererea constructorului, cu acordul autorităţii competente). Este permisă atribuirea de către autoritatea competentă a unei mase mai mari în limitele masei maxime tehnic admisibile, pentru transportul de sarcini indivizibile sau pentru operaţiuni de transport naţional care nu afectează în mod semnificativ concurenţa în transportul internaţional.
    Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al autovehiculului- masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim admisibilă pe punctul de cuplare în funcţie de construcţia autovehiculului şi/sau a dispozitivului de cuplare şi care este declarată de constructorul autovehiculului. Prin definiţie, această masă nu include masa dispozitivului de cuplare al autovehiculului
    Masa remorcabilă- masa corespunzătoare sarcinii verticale statice totale transmise la sol de axa sau grupul de axe ale vehiculului remorcat/vehiculelor remorcate
    Masa maximă tehnic admisibilă pe axă/grup de axe- masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim admisibilă transmise solului de axă/grupul de axe, stabilită în funcţie de construcţia vehiculului, tipul axei/grupului de axe şi care este declarată de constructorul vehiculului.
  5. La secţiunea "Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi"se adauga următoarea definiţie:
    Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului- masa maximă a ansamblului care cuprinde autovehiculul şi remorca/remorcile sale şi care este declarată de către constructor. În cazul unui ansamblu care include o semiremorcă sau o remorcă cu axă centrală, se utilizează masa maximă tehnic admisibilă pe axele remorcii şi nu masa maximă tehnic admisibilă a semiremorcii/remorcii cu axă centrală.
  6. La capitolul IV, secţiunea 1, punctul 1.6 va avea următorul cuprins:"1.6. Viteza maxima, prin construcţie, a autovehiculelor rutiere, înscrisă în Cartea de identitate a vehiculului, este cea indicată de constructor. Ea se măsoară:- pentru autovehicule din categoria M(1) şi N(1), conform Regulamentului nr. 68 CEE-ONU;- pentru autovehicule cu 2 sau 3 roti, conform Directivei 95/1/CEE , modificată ultima data prin Directiva 2002/41/CE ;- pentru tractoare agricole sau forestiere, conform Directivei 74/152/CEE , modificată ultima data prin Directiva 98/89/CE .Pentru autovehiculele prevăzute cu limitator de viteza, în Cartea de identitate a vehiculului se va înscrie viteza maxima care nu poate fi depăşită constructiv, datorită limitatorului."7. La capitolul IV, secţiunea 1, la punctul 1.7 se înlocuieşte textul "iar pentru vehiculele cu 2-3 roti puterea şi cuplul maxim se determina conform prevederilor Directivei 95/1/CEE " cu următorul text: "iar pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti puterea neta maxima şi momentul maxim se determina conform prevederilor Directivei 95/1/CEE , modificată ultima data prin Directiva 2002/41/CE .".8. La capitolul IV, secţiunea 2, punctul 2.1 va avea următorul cuprins:"2.1. Lăţimea maxima a vehiculelor este de 2,55 m, cu excepţia autovehiculelor din categoria M(1), a căror latime maxima este de 2,50 m. Vehiculele cu temperatura controlată pot avea lăţimea maxima de cel mult 2,60 m."9. La capitolul IV, secţiunea 2, punctul 2.6 va avea următorul cuprins:"2.6. Lungimea maxima a autovehiculelor (cu excepţia autobuzelor) sau a remorcilor nu trebuie să depăşească 12,00 m.Lungimea maxima a autobuzelor cu doua axe nu trebuie să depăşească 13,50 m, iar a autobuzelor cu mai mult de doua axe nu trebuie să depăşească 15,00 m."10. La capitolul IV, secţiunea 2, punctul 2.8 va avea următorul cuprins:"2.8. Lungimea maxima a ansamblurilor de vehicule nu trebuie să depăşească:- 16,50 m pentru vehicule articulate;- 18,75 m pentru trenuri rutiere;- 18,75 m pentru autobuze articulate;- 18,75 m pentru autobuze cu remorca."11. La capitolul IV, secţiunea 2, punctul 2.14 va avea următorul cuprins:"2.14. La omologarea de tip a vehiculelor, care se referă la dimensiunile acestora:- pentru autovehiculele din categoria M(1) se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 92/21/CEE , modificată ultima data prin Directiva 95/48/CE ;- pentru celelalte categorii de autovehicule şi pentru remorci se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE . De la 1 octombrie 2004 se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE , modificată ultima data prin Directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);- pentru tractoare se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE , modificată ultima data prin Directiva 2000/1/CE ;- pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/93/CEE ."12. La capitolul IV, secţiunea 3, la ultimul paragraf de la punctul 3.3, după textul "în Directiva 97/27/CE " se introduce textul "modificată ultima data prin Directiva 2003/19/CE în conformitate cu prevederile pct. 3.12".13. La capitolul IV, secţiunea 3, punctul 3.12 va avea următorul cuprins:"3.12. La omologarea de tip a vehiculelor, care se referă la masele acestora:- pentru autovehiculele din categoria M(1) se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 92/21/CEE , modificată ultima data prin Directiva 95/48/CE ;- pentru celelalte categorii de autovehicule şi pentru remorci se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE . De la 1 octombrie 2004 se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE , modificată ultima data prin Directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);- pentru tractoare se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE , modificată ultima data prin Directiva 2000/1/CE ;- pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/93/CEE ."14. La capitolul IV, secţiunea 7, punctul 7.7 va avea următorul cuprins:"7.7. Manevrabilitatea oricărui autovehicul sau ansamblurilor de vehicule, cu excepţia autovehiculelor din categoria M(1), trebuie să respecte prevederile tehnice precizate în Directiva 97/27/CE . De la 1 octombrie 2004 se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE , modificată ultima data prin Directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip)."15. La capitolul IV, secţiunea 8, punctul 8.1 va avea următorul cuprins:"8.1. Autovehiculele din categoriile M(2), M(3), N(1), N(2) şi N(3) trebuie echipate cu motoare a căror putere neta, determinata conform prevederilor tehnice ale Directivei 80/1269/CEE , modificată ultima data prin Directiva 1999/99/CE , sau ale Regulamentului nr. 85 CEE-ONU, trebuie să fie de cel puţin 5 kW pentru fiecare tona a masei maxime tehnic admisibile a ansamblului de vehicule, conform prevederilor Directivei 97/27/CE . De la 1 octombrie 2004 se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE , modificată ultima data prin Directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip)."16. La capitolul IV, secţiunea 16, paragraful al doilea de la punctul 16.8 se abroga.17. La capitolul IV, secţiunea 16, punctul 16.9 se abroga.18. La capitolul IV, secţiunea 19, liniuţa a doua de la punctul 19.9 va avea următorul cuprins:"- trusa medicală auto de prim ajutor;"19. La capitolul IV, secţiunea 19, liniuţa a cincea de la punctul 19.9 va avea următorul cuprins:"- câte un bec electric din fiecare tip folosit la vehicul; aceasta cerinţa se referă numai la becurile care pot fi schimbate în mod uzual de către utilizatorul vehiculului, fără utilizarea unor dispozitive speciale."20. La capitolul IV, secţiunea 19, paragraful al doilea al punctului 19.11 se abroga.21. La capitolul IV, secţiunea 19, paragraful al treilea al punctului 19.11 se abroga.22. În anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea A, tabelul 1, la poziţia 48, la a treia coloana se înlocuieşte "-" cu textul "2003/19".23. În anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea A, tabelul 1, la poziţia 48, la ultima coloana se înlocuieşte textul "în vigoare" cu textul "cap. IV pct. 2.14, 3.12 şi 7.7".24. În anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea C, la poziţia "Viteza maxima prin construcţie, momentul şi puterea maxima utila", la a treia coloana se înlocuieşte "-" cu textul "2002/41".------------