ORDIN nr. 391 din 22 decembrie 2003privind mărfurile supuse licenţelor automate la export şi import
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2004  În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.526/2003 privind regimul general de export şi de import,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.527/2003 privind regulile şi procedurile în materie de licenţe de export şi de import,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Licenţele de export şi de import automate aferente mărfurilor care fac obiectul prezentului ordin se eliberează de Ministerul Economiei şi Comerţului prin Direcţia generală politici comerciale.  +  Articolul 2Eliberarea licenţelor de export automate pentru mărfurile menţionate în anexa nr. 1 se efectuează după cum urmează: a) Pentru exportul minereurilor şi concentratelor neferoase, precum şi al celor de metale preţioase, la eliberarea licenţelor de export automate operatorul economic va ataşa la cererea pentru licenţă de export automată următoarele documente:- declaraţie pe propria răspundere privind provenienţa mărfii;- copia buletinului de analiză efectuată de un organ neutru de control (pentru minereurile şi concentratele metalelor preţioase, analiza se efectuează de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor). b) Pentru exportul cenuşilor şi reziduurilor care conţin arsen, metale sau compuşi ai metalelor neferoase, operatorul economic va ataşa următoarele documente:- declaraţie pe propria răspundere privind provenienţa mărfii;- copia autorizaţiei de valorificare a metalelor neferoase a furnizorului nominalizat în cererea de licenţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;- copia buletinului de analiză efectuată de un organ neutru de control. c) În vederea eliberării licenţelor de export automate pentru produse lemnoase, cu excepţia celor pentru export de masă lemnoasă în stare brută (buşteni) sau prelucrată sumar (lemn brut supus unor operaţiuni mecanice, obţinându-se piese semirotunde, sferturi, stâlpi şi grinzi), cererile pentru licenţă automată vor fi însoţite de unul dintre următoarele documente (în fotocopie lizibilă), care să ateste provenienţa mărfii: contract intern sau factură fiscală ori borderou de achiziţie a masei lemnoase, avizat de filiala silvică locală sau primăria locală, după caz, aviz de expediţie ori foaie de însoţire, precum şi de declaraţia scrisă pe propria răspundere a exportatorului, atestând faptul că documentul respectiv nu a mai fost utilizat pentru obţinerea unei alte licenţe de export automate. d) Pentru exportul de masă lemnoasă în stare brută (buşteni) sau prelucrată sumar (lemn brut supus unor operaţiuni mecanice, obţinându-se piese semirotunde, sferturi, stâlpi şi grinzi), cererile pentru licenţă automată de export vor fi însoţite de avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului privind provenienţa mărfii şi respectarea reglementărilor în domeniu, precum şi de declaraţia scrisă pe propria răspundere a exportatorului, atestând faptul că documentul respectiv nu a mai fost utilizat pentru obţinerea unei alte licenţe de export automate. e) Pentru hârtii sau cartoane reciclabile (deşeuri şi maculatură), deşeuri feroase şi neferoase, acumulatori electrici uzaţi, în vederea eliberării licenţelor de export automate, cererile de licenţă automată vor fi însoţite de:- copia autorizaţiei de valorificare a furnizorului nominalizat în cererea de licenţă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, republicată, cu modificările ulterioare;- declaraţie pe propria răspundere privind provenienţa mărfii.  +  Articolul 3 (1) În vederea eliberării licenţelor de export automate pentru mărfurile cu conţinut de metale preţioase şi obiectele din acestea, cererile de licenţă de export automată vor fi însoţite de:- declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic privind provenienţa licită a mărfii;- copie de pe autorizaţia de comercializare şi de pe buletinul de analiză, emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. (2) Exportul metalelor preţioase efectuat de Banca Naţională a României, potrivit statutului său de funcţionare, se realizează fără licenţă de export.  +  Articolul 4 (1) În vederea eliberării licenţelor de export şi de import automate pentru precursorii (anexa nr. 2) care fac parte din categoriile I şi II, prevăzuţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cererile pentru licenţă automată vor fi însoţite de următoarele documente: a) autorizaţia, în fotocopie lizibilă, eliberată de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, pentru efectuarea de operaţiuni de export şi de import cu precursori din categoriile respective; b) certificatul de export, în fotocopie lizibilă, eliberat de Direcţia generală farmaceutică, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii, pentru exportul de precursori din categoriile respective; c) avizul, în fotocopie, al Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia generală de combatere a crimei organizate şi antidrog, pentru efectuarea operaţiunii de export sau de import cu precursorii respectivi; d) declaraţia scrisă pe propria răspundere a exportatorului sau importatorului, după caz, atestând faptul că avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia generală de combatere a crimei organizate şi antidrog nu a mai fost utilizat pentru obţinerea unei alte licenţe de export sau de import automate pentru produsul respectiv. (2) În vederea eliberării licenţelor de export şi de import automate pentru precursorii care fac parte din categoria a III-a (anexa nr. 2), prevăzuţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002, cererile pentru licenţă automată vor fi însoţite de: avizul de funcţionare pentru operaţiuni cu precursori din categoria a III-a, în fotocopie lizibilă, emis de Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, avizul, în fotocopie lizibilă, emis de Inspectoratul General al Poliţiei Române sau de inspectoratele de poliţie judeţene - Direcţia de combatere a crimei organizate şi antidrog, precum şi de declaraţia scrisă pe propria răspundere a exportatorului sau importatorului, după caz, atestând faptul că acest aviz nu a mai fost utilizat pentru obţinerea unei alte licenţe de export sau de import automate pentru produsul respectiv.  +  Articolul 5În vederea eliberării licenţelor de export sau de import automate pentru materiale radioactive, instalaţii nucleare, aparate cu raze X, alfa, beta sau gama, altele decât cele considerate strategice (anexa nr. 3), la care importul sau exportul este autorizat în prealabil de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererile pentru licenţă automată vor fi însoţite de următoarele documente: a) autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear, în fotocopie lizibilă, eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare; b) declaraţia scrisă pe propria răspundere a exportatorului sau a importatorului, după caz, atestând faptul că autorizaţia respectivă nu a mai fost utilizată pentru obţinerea unei alte licenţe de export sau de import automate pentru produsul/produsele respectiv/respective.  +  Articolul 6 (1) În vederea eliberării licenţelor de export automate pentru mărfurile supuse licenţierii conform anexelor nr. 1, 2 şi 3, care sunt rezultate din operaţiuni de perfecţionare activă a unor mărfuri în regim de admitere temporară în România, o dată cu cererile pentru licenţă de export automată se prezintă şi următoarele documente: a) declaraţia/declaraţiile vamală/vamale de import, din care să rezulte că operaţiunea este efectuată în regim de admitere temporară, în fotocopie lizibilă; b) declaraţia scrisă pe propria răspundere a exportatorului, din care să rezulte că din materialele importate s-au obţinut cantităţile pentru care se solicită licenţa de export automată; c) declaraţia scrisă pe propria răspundere a exportatorului, atestând faptul că declaraţiile vamale în regim de admitere temporară în România nu au mai fost utilizate pentru obţinerea unei alte licenţe de export automate sau, dacă declaraţiile vamale în regim de admitere temporară în România au mai fost folosite parţial, declaraţie din care să rezulte că licenţa de export automată care se solicită este numai pentru soldul de marfă rămasă neexportată; d) după caz, avizul ministerului sau al instituţiei de specialitate. (2) Pe cererea de licenţă de export automată, la rubrica "Alte precizări ale solicitantului", acesta va înscrie în mod obligatoriu menţiunea următoare: "Export în cadrul operaţiunii de perfecţionare activă în baza declaraţiilor vamale în regim de admitere temporară în România nr. .... din data ...... şi a scrisorii nr. ..... din data ..... a ..... (se va înscrie operatorul economic care a efectuat prelucrarea) şi a autorizaţiei de perfecţionare activă nr. ....... din data ............, emisă de Autoritatea Naţională a Vămilor". (3) Licenţa de export automată va fi eliberată în acest caz cu un termen de valabilitate care să nu depăşească termenul stabilit în declaraţia vamală de admitere temporară şi/sau în autorizaţia de perfecţionare activă emisă de Autoritatea Naţională a Vămilor.  +  Articolul 7 (1) Licenţele de export automate pentru metale preţioase, pietre preţioase, precum şi pentru obiecte confecţionate din acestea, rezultate din operaţiuni de perfecţionare activă în România, se acordă pentru cantităţile rezultate din aplicarea ratei de randament la cantitatea admisă temporar, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic exportator şi pe baza declaraţiilor vamale în regim de admitere temporară în România, anexate în fotocopie. (2) Totodată, la cererea de licenţă de export automată se va anexa şi copie lizibilă de pe autorizaţia de comercializare şi prelucrare emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 8 (1) În vederea eliberării licenţelor de export pentru mărfurile supuse licenţierii, care sunt trimise temporar în străinătate pentru operaţiuni de perfecţionare pasivă, o dată cu cererile pentru licenţă este necesar să se prezinte copia de pe autorizaţia de perfecţionare pasivă emisă de Autoritatea Naţională a Vămilor, alături de celelalte documente însoţitoare prevăzute pentru exporturile definitive. (2) Licenţele de export automate pentru operaţiuni de perfecţionare pasivă se eliberează condiţionat de returnarea în ţară a produsului sau produselor rezultate, menţionându-se la rubrica "Alte precizări ale solicitantului": "Export în cadrul operaţiunii de perfecţionare pasivă". (3) Pentru mărfurile rezultate din operaţiuni de perfecţionare pasivă, care sunt supuse licenţelor automate la export, la cererea titularului operaţiunii, motivată din punct de vedere economic, Ministerul Economiei şi Comerţului poate aproba exportul definitiv al acestora pe bază de licenţă de export automată. (4) În acest caz, pe cererea de licenţă de export automată, la rubrica "Alte precizări ale solicitantului", se va menţiona: "Export definitiv rezultat din operaţiune de perfecţionare pasivă".  +  Articolul 9În cazul operaţiunilor de perfecţionare pasivă cu produse cu conţinut de metale preţioase, pietre preţioase şi cu obiecte confecţionate din acestea, metodologia de eliberare a licenţelor de export automate este cea prevăzută pentru exporturile definitive, la care se anexează şi copie de pe autorizaţia de perfecţionare pasivă eliberată de Autoritatea Naţională a Vămilor.  +  Articolul 10Face excepţie de la prevederile art. 1 exportul mărfurilor utilizate pentru amarare şi separare pe nave.  +  Articolul 11Exportul şi importul de arme de vânătoare şi tir sportiv, arme de foc pentru împrăştierea gazelor nocive, iritante sau de neutralizare, arme de recuzită, arme de panoplie, arme cu aer sau alte gaze comprimate, ansambluri, subansambluri ori dispozitive ce pot constitui sau funcţiona ca arme de foc, muniţiile pentru aceste tipuri de arme, materiale explozibile folosite în economie (altele decât cele strategice) se realizează pe bază de licenţe de export şi de import automate, cu avizul prealabil al Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Articolul 12Cererile pentru licenţă de export şi de import automată se depun la Biroul primiri-eliberări licenţe din cadrul Centrului Român de Comerţ Exterior din str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, Bucureşti.  +  Articolul 13 (1) Întreaga răspundere privind operaţiunea de comerţ exterior, eficienţa acesteia, condiţiile de realizare, corectitudinea preţului, respectarea reglementărilor naţionale, a celor din ţările partenere şi de tranzit, inclusiv a celor referitoare la standarde, reguli fitosanitare şi sanitare veterinare şi a altor reglementări în domeniu, revine solicitantului de licenţă. (2) Titularul licenţei este răspunzător de utilizarea licenţei în conformitate cu condiţiile stabilite la eliberarea acesteia. (3) Preţul sau valoarea totală pot diferi de cele menţionate în licenţă şi nu afectează libera circulaţie a mărfii, respectiv vămuirea, numai dacă acestea sunt mai mici cu până la 5% pentru export sau mai mari cu până la 5% pentru import.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 36C/1999 privind regimul de export şi import al mărfurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 aprilie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 114C/2001 privind monitorizarea pe bază de licenţă de import automată a importului de mărfuri folosite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 18 mai 2001, şi Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 104C/2002 privind instituirea sistemului de licenţe de import automate, emise în scop statistic, la importurile de ouă de păsări pentru consum, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002.Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 391.  +  Anexa 1                              LISTA            mărfurilor supuse licenţierii automate la export
    Nr. crt.Codul tarifarDenumirea produsului
    1.2603.00.00Minereuri de cupru şi concentratele lor
    2.2607.00.00Minereuri de plumb şi concentratele lor
    3.2608.00.00Minereuri de zinc şi concentratele lor
      26.16Minereuri de metale preţioase şi concentratele lor:
    4.2616.10.00Minereuri de argint şi concentratele lor
    5.2616.90.00Altele
      26.20Cenuşă şi reziduuri (altele decât cele rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau oţelului) care conţin arsen, metale sau compuşi ai metalelor:
        Care conţin în principal zinc:
    6.2620.11.00Mate de galvanizare
    7.2620.19.00Altele
        Care conţin în principal plumb:
    8.2620.21.00Nămoluri de benzină cu plumb şi nămoluri de compuşi antidetonanţi care conţin plumb
    9.2620.29.00Altele
    10.2620.30.00Care conţin în principal cupru
    11.2620.40.00Care conţin în principal aluminiu
      41.01Piei brute de bovine (inclusiv de bivoli) sau de cabaline (proaspete sau sărate, uscate, cenuşerite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau spăltuite:
      4101.20Piei întregi, cu o greutate unitară de maximum 8 kg dacă sunt numai uscate, 10 kg dacă sunt arate uscate şi 16 kg dacă sunt proaspete, sărate umed sau altfel conservate:
    12.4101.20.10Proaspete
    13.4101.20.30Sărate umed
    14.4101.20.50Uscate sau sărate uscat
    15.4101.20.90Altele
    16.4101.50Piei întregi, cu o greutate unitară de peste 16 kg
    17.4105.50.10Proaspete
    18.4101.50.30Sărate umed
    19.4101.50.50Uscate sau sărate uscat
    20.4101.50.90Altele
    21.4101.90.00Altele, inclusiv crupoane, semicrupoane şi flancuri (poale)
      41.02Piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenuşărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate nici altfel preparate), chiar epilate sau spăltuite, altele decât cele excluse prin Nota 1 c) a acestui Capitol:
      4102.10Cu lână:
    22.4102.10.10De miel
    23.4102.10.90De alte ovine
        Epilate sau fară lână:
    24.4102.21.00Piclate
    25.4102.29.00Altele
      41.03Alte piei brute (proaspete sau sărate, uscate, cenuşărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate nici altfel preparate), chiar epilate sau spăltuite, altele decât cele excluse prin Nota 1 b) sau 1 c) a acestui Capitol:
      4103.10De caprine:
    26.4103.10.20Proaspete
    27.4103.10.50Sărate sau uscate
    28.4103.10.90Altele
    29.4103.30.00De porcine
      44.03Lemn brut, chiar cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat:
    30.4403.10.00Tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare
      4403.20Altele, din conifere:
        De molid din specia Picea abies Karst sau de brad argintat (Abies alba Mill):
    31.4403.20.11Buşteni pentru gater (pentru cherestea)
    32.4403.20.19Altele
        De pin din specia Pinus sylvestris L:
    33.4403.20.31Buşteni pentru gater (pentru cherestea)
    34.4403.20.39Altele
        Altele:
    35.4403.20.91Buşteni pentru gater (pentru cherestea)
    36.4403.20.99Altele
        Altele:
      4403.91De stejar (Quercus spp.)
    37.4403.91.10Buşteni pentru gater (pentru cherestea)
    38.4403.91.90Altele
      4403.92De fag (Fagus spp.):
    39.4403.92.10Buşteni de gater (pentru cherestea)
    40.4403.92.90Altele
      4403.99Altele:
    41.4403.99.10De plop
        De mesteacăn:
    42.4403.99.51Buşteni pentru gater (pentru cherestea)
    43.4403.99.59Altele
    44.4403.99.95Altele
      44.07Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, chiar geluit, şlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm:
      4407.10Din conifere:
    45.4407.10.15Şlefuite; lipite prin asamblare cap la cap, chiar geluite sau şlefuite
        Altele:
        Geluite:
    46.4407.10.31De molid din specia Picea abies Karst sau din brad argintat (Abies alba Mill)
    47.4407.10.33Din pin din specia Pinus sylvestris L
    48.4407.10.38Altele
        Altele:
    49.4407.10.91De molid din specia "Picea abies Karst" sau brad argintat (Abies alba Mill)
    50.4407.10.93De pin din specia Pinus sylvestris L
    51.4407.10.98Altele
      4407.91De stejar (Quercus spp.):
    52.4407.91.15Şlefuite; lipite prin asamblare cap la cap, chiar geluite sau şlefuite
    53.4407.91.31Lame şi frize pentru parchet, neasamblate
    54.4407.91.39Altele
    55.4407.91.90Altele
    56.4407.92.00De fag (Fagus spp.)
      4407.99Altele:
    57.4407.99.10Lipite prin îmbinare cap la cap, chiar geluite sau şlefuite
        Altele:
    58.4407.99.30Geluite
    59.4407.99.50Şlefuite
        Altele:
    60.4407.99.91De plop
    61.4407.99.97Altele
    62.ex. 4418.90.10Altele, din lemn lamelar (părţi de şarpantă pentru construcţii, căpriori, bile, manele)
    63.ex. 4418.90.90Altele (părţi de şarpantă pentru construcţii, căpriori, bile, manele)
      47.07Hârtie sau carton reciclabile (deşeuri şi maculatură):
    64.4707.10.00Hârtii sau carton Kraft nealbite sau hârtie, sau cartoane ondulate
    65.4707.20.00Alte hârtii sau cartoane obţinute în principal din pastă chimică albită, necolorate în masă
    66.4707.30Hârtii sau cartoane obţinute în principal din pastă mecanică (de exemplu: ziare periodice şi imprimante similare):
    67.4707.30.10Obţinută din numere vechi de ziare sau nevândute, din reviste, anuare telefonice, broşuri şi imprimante publicitare
      72.04Deşeuri şi resturi de fontă, de fier sau de oţel (fier vechi); deşeuri lingotate din fier sau oţel:
    68.7204.10.00Deşeuri şi resturi de fontă
        Deşeuri şi resturi de oţeluri aliate:
      7204.21De oţeluri inoxidabile:
    69.7204.21.10Cu un conţinut de nichel de minimum 8% din greutate
    70.7204.21.90Altele
    71.7204.29.00Altele
    72.7204.30.00Deşeuri şi resturi de fier sau de oţel cositorit
        Alte deşeuri şi resturi:
      7204.41Deşeuri de aşchiere, şpan, deşeuri de măcinare, pilitură şi resturi de ştanţare sau decupare, chiar sub formă de baloturi:
    73.7204.41.10Deşeuri de aşchiere, şpan, deşeuri de măcinare, pilitură
        Deşeuri de ştanţare sau decupare:
    74.7204.41.91Sub formă de baloturi
    75.7204.41.99Altele
      7204.49Altele:
    76.7204.49.10Fragmentate
        Altele:
    77.7204.49.30Sub formă de baloturi
    78.7204.49.90Altele
    79.7204.50.00Deşeuri lingotate
      73.02Materiale de construcţie pentru liniile ferate, din fontă, din fier sau din oţel: şine, contraşine şi cremaliere, ace şi inimi de macaz, macazuri şi alte elemente de încrucişare sau de schimbare de cale, traverse, eclise de îmbinare, cuzineţi, pene de fixare, plăci de bază, plăci de aşezare, plăci de strângere, plăci şi bare de ecartament şi alte piese special concepute pentru aşezare, plăci de strângere, plăci şi bare de ecartament şi alte piese special concepute pentru aşezarea, îmbinarea sau fixarea şinelor:
      7302.10Şine:
        Altele:
    80.7302.10.90Uzate
      7404.00Deşeuri şi resturi de cupru:
    81.7404.00.10Din cupru rafinat
        Din aliaje de cupru:
    82.7404.00.91Pe bază de cupru-zinc (alamă)
    83.7404.00.99Altele
      7503.00Deşeuri şi resturi de nichel:
    84.7503.00.10Din nichel nealiat (tehnic)
    85.7503.00.90Din aliaje de nichel
      7602.00Deşeuri şi resturi de aluminiu:
        Deşeuri:
    86.7602.00.11Deşeuri de aşchiere, şpan, deşeuri de măcinare, pilitură; deşeuri de foi şi de benzi subţiri, colorate, acoperite sau lipite între ele, cu o grosime ce nu depăşeşte 0,2 mm (fără suport)
    87.7602.00.19Altele (inclusiv rebuturile de fabricaţie)
    88.7602.00.90Resturi
    89.7802.00.00Deşeuri şi resturi din plumb
    90.7902.00.00Deşeuri şi resturi de zinc
    91.8002.00.00Deşeuri şi resturi de staniu
      8548.10Deşeuri şi resturi de pile, de baterii de pile şi de acumulatoare electrice; pile şi baterii de pile electrice scoase din uz şi acumulatoare electrice scoase din uz:
        Acumulatoare electrice scoase din uz:
    92.8548.10.21Acumulatoare plumb-acid
    93.8548.10.29Altele
        Deşeuri şi resturi de pile, de baterii de pile şi de acumulatoare electrice:
    94.8548.10.91Conţinând plumb
    95.8548.10.99Altele
  NOTĂ:■ Cu "ex" s-au marcat situaţiile în care, din întregul cod tarifar, este supus licenţierii automate, cu scop statistic, numai produsul sau grupa de produse menţionate.
   +  Anexa 2                                    LISTA                cuprinzând substanţele care sunt folosite în mod            frecvent la fabricarea ilicita a drogurilor (precursori)    Categoria I
         
    Nr. crt.Codul tarifarDenumirea produsului
    1.2841.61.00Permanganat de potasiu
    2.2914.31.00Fenilacetonă (1 Fenilpropan-2-onă)
    3.2924.23.00Acid 2-acetomidobenzoic (Acid N-acetil antranilic)
    4.2932.91.00Izosafrol
    5.2932.92.001-(1,3-benzodioxal-5,1) propan-2-onă
    6.2932.93.00Piperonal
    7.2932.94.00Safrol
    8.2939.41.00Efedrină
    9.2939.41.00Clorhidrat de efedrină
    10.2939.41.00Nitrat de efedrină
    11.2939.41.00Sulfat de efedrină
    12.2939.41.00Norefedrină
    13.2939.42.00Pseudoefedrină
    14.2939.42.00Clorhidrat de pseudoefedrină
    15.2939.42.00Sulfat de pseudoefedrină
    16.2939.61.00Ergometrină
    17.2939.61.00Clorhidrat de ergometrină
    18.2939.61.00Hidrogenomaleat de ergometrină
    19.2939.61.00Oxalat de ergometrină
    20.2939.61.00Tartrat de ergometrină
    21.2939.62.00Ergotamină
    22.2939.62.00Clorhidrat de ergotamină
    23.2939.62.00Succinat de ergotamină
    24.2939.62.00Tartrat de ergotamină
    25.2939.63.00Acid lysergic
  Categoria a II-a
    Nr. crt.Codul tarifarDenumirea produsului
    1.2915.24.00Anhidridă acetică
    2.2916.34.00Acid fenil acetic
    3.2922.43.00Acid antranilic
    4.2933.32.00Piperidină
    5.2843.30.00Auriclorură de piperidină
    6.2933.32.00Clorhidrat de piperidină
    7.2933.32.00Hidrogen tartrat de piperidină
    8.2933.32.00Nitrat de piperidină
    9.2933.32.00Fosfat de piperidină
    10.2933.32.00Picrat de piperidină
    11.2843.90.90Platinoclorură de piperidină
    12.2933.32.00Tiocianat de piperidină
  Categoria a III-a Nr. crt. Codul tarifar Denumirea produsului 1. 2806.10.00 Acid clorhidric 2. 2807.00.10 Acid sulfuric 3. 2902.30.00 Toluen 4. 2909.11.00 Eter etilic (oxid de dietil) 5. 2914.11.00 Acetonă 6. 2914.12.00 Metiletilcetonă (MEK) butanonăNOTA 1:Codurile tarifare sunt conform Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor şi Tariful vamal de import al României.NOTA 2:Se includ şi alte săruri ale substanţelor clasificate în aceste 3 categorii, cu excepţia sărurilor acidului clorhidric şi ale acidului sulfuric, ori de cate ori existenţa unor astfel de săruri este posibilă.
   +  Anexa 3                                 LISTA            materialelor radioactive şi aparatelor cu raze X, alfa,        beta sau gama, altele decât cele considerate produse strategice,           la care importul sau exportul este autorizat în prealabil                  de către Comisia Naţională pentru Controlul        Activităţilor Nucleare, conform prevederilor Legii nr. 111/1996    privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată,                           cu modificările ulterioare
    Codul tarifarSubdivizune TARIFDenumirea mărfii
    2844.40   Elemente şi izotopi radioactivi şi compuşi radioactivi, alţii decât cele de la subpoziţiile 2844.10, 2844.20 sau 2844.30; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice şi amestecuri care conţin aceste elemente, izotopi sau compuşi: reziduuri radioactive:
    2844.40.1000/80Uraniu conţinând U233 şi compuşii lui; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice, amestecuri şi compuşi conţinând U233sau compuşi ai acestui produs
    2844.40.2000/80Izotopi radioactivi artificiali
    2844.40.3000/80Compuşi ai izotopilor radioactivi artificiali
    2844.40.8000/80Altele
    2844.50.0000/80Elemente combustibile (cartuşe) uzate (iradiate) ale reactoarelor nucleare
    9022   Aparate cu raze X şi aparate care utilizează raze alfa, beta şi gama, chiar de utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară, inclusiv aparate de radiofotografie sau de radioterapie, tuburi cu raze X şi dispozitive generatoare de raze X, generatoare de tensiune, pupitre de comandă, ecrane, mese, fotolii şi suporturi similare pentru examinare sau tratament:
        - Aparate cu raze X, chiar de utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară, inclusiv aparatele de radiografie sau de radioterapie:
    9022.12.0000/80Aparate de tomografie computerizată
    9022.13.0000/10Altele, pentru stomatologie
    9022.14.0000/80Altele, de utilizare medicală, chirurgicală sau veterinară
    9022.19.0000/80Pentru alte întrebuinţări
        - Aparate cu raze alfa, beta sau gama, de utilizare medicală chirurgicală, stomatologică sau veterinară, inclusiv aparatele de radiofotografie sau de radioterapie:
    9022.21.0000/10De utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară
    9022.29.0000/80Pentru alte întrebuinţări
    9022.30.0000/80Tuburi cu raze X
    9022.90   - Altele, inclusiv părţi şi accesorii:
    9022.90.1000/80Ecrane radiologice, inclusiv ecrane intensificatoare; grile de protecţie antidisipatoare
    9022.90.9000/80Altele
    9030.10   Instrumente şi aparate pentru măsurarea sau detectarea radiaţiilor ionizante:
    9030.10.1000/80Destinate aeronavelor civile*)
    9030.10.9000/80Altele
  -----------*)Clasificarea la acest cod tarifar este condiţionată de prevederile Acordului privind comerţul cu aeronave civile şi de Protocolului privind comerţul cu aeronave civile.NOTĂ:1. Eliberarea licenţelor pentru importul sau exportul materialelor radioactive ori al instalaţiilor nucleare este condiţionată de prezentarea de către solicitantul licenţei a autorizaţiei de import/export, emisă conform prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările ulterioare, de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.2. Direcţia generală politici comerciale din Ministerul Economiei şi Comerţului nu eliberează licenţe de export sau de import la mărfurile pentru care Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite aviz preliminar de exceptare de la regimul de autorizare, conform prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările ulterioare, operaţiunile vamale efectuându-se în baza avizului respectiv.--------------