HOTĂRÂRE nr. 1.477 din 11 decembrie 2003pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenţi medicali, moaşe, medicină veterinară, arhitectură, precum şi pentru colegiile de asistenţi medicali generalişti, pentru formarea de bază
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenţi medicali, moaşe, precum şi pentru colegiile de asistenţi medicali generalişti, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Criteriile minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniul medicinei veterinare, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Criteriile minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniul arhitecturii, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Alexandru AthanasiuMinistrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul integrării europene,Alexandru FărcaşBucureşti, 11 decembrie 2003.Nr. 1.477.  +  Anexa 1 CRITERII MINIME OBLIGATORIIde autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenţi medicali, moaşe, precum şi pentru colegiile de asistenţi medicali generalişti  +  Capitolul I Specializarea medicină1. Se asigură minimum 6 ani de studii, respectiv 360 de credite în sistemul european de credite transferabile ECTS (60 de credite/an de studiu) şi minimum de 5.500 de ore de activitate teoretică şi practică, finalizată cu o diplomă de licenţă care să garanteze:- dobândirea în cursul pregătirii a cunoaşterii adecvate a ştiinţelor fundamentale, precum şi a unei bune înţelegeri a metodologiei ştiinţifice, cuprinzând principii de măsurare a funcţiilor biologice, a aprecierii (evaluării) rezultatelor ştiinţifice şi de analiză a datelor;- dobândirea în cursul pregătirii a cunoaşterii adecvate a structurii, funcţiilor şi comportamentului fiinţei umane sănătoase şi bolnave, cât şi a raportului dintre starea de sănătate şi mediul fizic şi social;- dobândirea în cursul pregătirii a cunoaşterii adecvate a disciplinelor şi practicii clinice, asigurând o viziune coerentă asupra îmbolnăvirilor fizice şi mentale, a medicinei sub aspectele sale preventive, diagnostice şi terapeutice, cât şi a reproducerii umane;- dobândirea în cursul pregătirii a experienţei clinice adecvate sub supraveghere competentă în spitale (extinderea activităţilor practice în programa de învăţământ, generalizarea practicii anuale în unităţi ale sistemului de sănătate profilactice, de asistenţă primară şi spitalicească, cu creditarea acestor activităţi în cadrul bugetului total de 60 de credite ECTS pe an).2. Din bugetul total al timpului de studiu, un minimum de două treimi trebuie să fie reprezentat de activităţile practice (lucrări practice de laborator, stagiu clinic, practică în instituţii ale sistemului de sănătate) pentru formarea unor competenţe şi deprinderi clinice, iar restul de maximum o treime trebuie să fie reprezentat de activităţile teoretice (cursuri, seminarii).  +  Capitolul II Specializarea medicină dentară1. Se asigură 6 ani de studii, respectiv 360 de credite ECTS (60 de credite/an de studiu) şi minimum de 5.500 de ore de activitate teoretică şi practică, finalizată cu o diplomă de licenţă care să garanteze:- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a ştiinţelor fundamentale pe care se bazează medicina dentară, precum şi a unei bune înţelegeri a metodologiei ştiinţifice, cuprinzând principii de măsurare a funcţiilor biologice, a aprecierii (evaluării) rezultatelor ştiinţifice şi de analiză a datelor;- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a structurii, funcţiilor şi comportamentului fiinţei umane sănătoase şi bolnave, cât şi a raportului dintre starea de sănătate şi mediul fizic şi social, în măsura în care au relaţie cu medicina dentară;- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a structurilor şi funcţiilor dentare, a cavităţii şi mucoaselor bucale în condiţii de sănătate şi de boală, cât şi a raportului acestora cu starea generală de sănătate şi bunăstare fizică şi socială a pacientului;- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a disciplinelor şi metodelor clinice care furnizează un tablou coerent de anomalii, leziuni şi boli dentare, a cavităţii bucale, mucoaselor şi ţesuturilor înconjurătoare, cât şi a odontologiei sub aspectele sale preventive, diagnostice şi terapeutice;- dobândirea în timpul pregătirii a experienţei clinice adecvate sub supraveghere competentă în spitale (extinderea activităţilor practice în programa de învăţământ, generalizarea practicii anuale în unităţi ale sistemului de sănătate profilactice, de asistenţă primară şi spitalicească, cu creditarea acestor activităţi în cadrul bugetului total de 60 de credite ECTS pe an).Formarea de mai sus oferă candidatului deprinderile necesare pentru exercitarea tuturor activităţilor care implică prevenirea, diagnosticul şi tratamentul anomaliilor şi bolilor dentare, bucale, maxilare şi ţesuturilor aferente.2. Curriculumul trebuie să satisfacă cerinţele Uniunii Europene privind:- alocarea unui număr de minimum 1.500 de ore pentru formarea unor competenţe şi deprinderi clinice în timpul activităţii clinice cu pacientul, din bugetul total de minimum 5.500 de ore;- iniţierea timpurie a activităţilor practice pe pacient, cel târziu la sfârşitul anului I de studiu;- realizarea balanţei optime între profilurile medical şi dentar, astfel ca disciplinele de profil dentar să acopere cel puţin două treimi, iar cele medicale, maximum o treime din bugetul total de activităţi;- din bugetul total al timpului de studiu, un minimum de două treimi trebuie să fie reprezentat de activităţile practice (lucrări practice de laborator, stagiu clinic, practică în instituţii ale sistemului de sănătate) pentru formarea unor competenţe şi deprinderi de bază, iar restul de maximum o treime trebuie să fie reprezentat de activităţile teoretice (cursuri, seminarii);- introducerea în pregătirea medicală a unui studiu integrat, în vederea abordării holistice a pacientului.3. Curriculumul minimal cuprinde:3.1. Materii de bază:- Chimie;- Fizică;- Biologie.3.2. Materii medico-biologice şi medicale generale:- Anatomie;- Embriologie;- Histologie, cuprinzând citologia;- Fiziologie;- Biochimie (sau chimie fiziologică);- Anatomie patologică;- Patologie generală;- Farmacologie;- Microbiologie;- Igienă;- Profilaxie şi epidemiologie;- Radiologie;- Fizioterapie;- Chirurgie generală;- Medicină internă, cuprinzând pediatria;- ORL;- Dermatovenerologie;- Psihologie generală, psihopatologie şi neuropatologie;- Anesteziologie;- Metodologia cercetării ştiinţifice medicale;- Ştiinţele comportamentului;- Elemente de asistenţă primară a stării de sănătate în domeniul medicinei dentare.3.3. Materii specifice odontostomatologice:- Protetică dentară;- Materiale dentare;- Dentistică conservativă;- Dentistică preventivă;- Anestezie şi sedare în dentistică;- Chirurgie specială;- Patologie specială;- Clinică odontostomatologică;- Pedodonţie;- Ortodonţie;- Parodontologie;- Radiologie odontologică;- Funcţia masticatoare;- Organizare profesională, deontologie şi legislaţie;- Aspecte sociale ale practicii odontologice;- Practica de vară anuală pentru însuşirea unor deprinderi şi competenţe specifice.Durata şi obiectivele practicilor de vară de la sfârşitul anilor de studiu sunt:4 săptămâni a 8 ore/zi = 160 de ore/an;anul I - Dentistica preventivă şi materiale dentare;anul II - Semiologie dentară şi funcţie masticatorie;anul III - Anestezie şi sedare în dentistică;anul IV - Dentistica conservativă, pedodonţie şi aspecte sociale ale practicii odontologice;anul V - Clinica odontostomatologică, protetica dentară, parodontologie şi ortodonţie.Pe lângă trunchiul comun obligatoriu, fiecărui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline opţionale.  +  Capitolul III Specializarea farmacie1. Durata studiilor este de minimum 5 ani de activitate teoretică şi practică, finalizată cu o diplomă de licenţă care să garanteze:- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a medicamentului şi substanţelor utilizate pentru fabricarea medicamentului;- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a tehnologiei farmaceutice şi a controlului fizic, chimic, biologic şi microbiologic al medicamentului;- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a metabolismului şi efectelor medicamentelor, a acţiunii toxicelor şi a utilizării medicamentelor;- dobândirea în timpul pregătirii a cunoştinţelor adecvate permiţând evaluarea datelor ştiinţifice privind medicamentul, pentru a putea furniza cunoştinţe corespunzătoare;- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a condiţiilor legale de exerciţiu al activităţilor farmaceutice.2. Durata practicii în bloc unic (perioadă compactă), în farmacie comunitară sau farmacie de spital, trebuie să fie de cel puţin 6 luni. Pentru creşterea şansei de inserţie profesională a absolventului, se adaugă acesteia o lună de practică industrială şi o lună de practică în laborator.În perioada practicii în farmacii sau în spital se asigură desfăşurarea următoarelor activităţi:- pregătirea formularelor farmaceutice pentru produsele medicamentoase;- prepararea şi controlul produselor medicamentoase;- testarea produselor medicamentoase într-un laborator medical;- stocarea, păstrarea şi distribuirea produselor medicamentoase angro;- pregătirea, testarea, stocarea şi furnizarea produselor medicamentoase în farmacii publice;- pregătirea, testarea, stocarea şi distribuirea medicamentelor în spitale;- asigurarea informării şi consultării privind produsele medicamentoase.3. Curriculumul minimal cuprinde:- Biologie vegetală şi animală;- Fizică;- Chimie generală şi anorganică;- Chimie organică;- Chimie analitică;- Chimie farmaceutică;- Analiza medicamentului;- Biochimie generală şi aplicată (medicală);- Anatomie şi fiziologie; terminologie medicală;- Microbiologie;- Farmacologie şi farmacoterapie;- Tehnologie farmaceutică;- Toxicologie;- Farmacognozie;- Legislaţie şi deontologie;- Metodologia cercetării ştiinţifice.Pe lângă trunchiul comun obligatoriu, fiecărui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline opţionale.  +  Capitolul IV Specializarea asistenţi medicali generalişti1. Durata studiilor de învăţământ este de cel puţin 3 ani şi de minimum 4.600 de ore de pregătire, din care cel puţin o treime pregătire teoretică şi cel puţin jumătate pregătire clinică practică. Pentru acces la cariera academică şi posibilitatea continuării studiilor se prevede şi posibilitatea formării timp de 4 ani, cu obţinerea diplomei de licenţă, care să garanteze:- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a ştiinţelor ce stau la baza îngrijirilor generale, cuprinzând o cunoaştere suficientă a organismului, a funcţiilor fiziologice şi a comportamentului în condiţii de sănătate şi boală, cât şi a relaţiilor existente între starea de sănătate şi mediul fizic şi social;- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii suficiente a profilului şi eticii profesionale şi a principiilor generale ale stării de sănătate şi îngrijirii;- dobândirea în timpul pregătirii a experienţei clinice adecvate, dobândite sub îndrumarea unui personal de îngrijire calificat, în instituţii în care importanţa personalului de îngrijire şi echipamentului sunt adecvate pentru activităţile de îngrijire;- dobândirea în timpul pregătirii a capacităţii de participare la formarea personalului sanitar şi a unei experienţe de colaborare optimă cu restul personalului;- dobândirea în timpul pregătirii a experienţei de colaborare cu alţi profesionişti ai sectorului sanitar.2. Curriculumul minimal trebuie să satisfacă cerinţele Uniunii Europene privind:- formarea deprinderilor specifice activităţilor sociale;- alocarea a cel puţin jumătate din ponderea pregătirii practice pentru activităţi clinice în afara spitalelor (cabinete de specialitate şi de medicină de familie);- evaluarea aptitudinilor clinice şi în afara spitalelor (cabinete de specialitate şi de medicină de familie) pentru activităţile menţionate la paragraful de mai sus;- posibilitatea continuării studiilor sau abordarea unei cariere academice pentru asistenţi medicali generalişti (posibilitatea licenţierii).3. Curriculumul minimal cuprinde:3.1. Învăţământ teoretic a) Îngrijire calificată:- Orientare asupra profesiei şi etică profesională;- Principii generale de sănătate şi de îngrijire calificată;- Principii de îngrijire calificată în domeniile:- medicină generală şi specialităţi medicale- chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale- puericultură şi pediatrie- igienă şi îngrijirea mamei şi a nou-născutului- sănătate mintală şi psihiatrie- îngrijirea persoanelor vârstnice şi geriatrie. b) Ştiinţe fundamentale:- Anatomie şi fiziologie;- Patologie;- Bacteriologie, virusologie şi parazitologie;- Biofizică, biochimie şi radiologie;- Dietetică;- Igienă (profilaxie, educaţie sanitară);- Farmacologie. c) Ştiinţe sociale:- Sociologie;- Psihologie;- Principii de administraţie;- Principii de educaţie;- Legislaţie socială şi sanitară;- Aspecte juridice ale profesiei.3.2. Învăţământ clinic- Îngrijiri calificate în domeniile:- medicină generală şi specialităţi medicale;- chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale;- îngrijirea copilului şi pediatrie;- igienă şi îngrijirea mamei şi a nou-născutului;- sănătate mintală şi psihiatrie;- îngrijirea persoanelor vârstnice şi geriatrie;- îngrijiri la domiciliu.4. Formarea teoretică trebuie echilibrată şi coordonată cu formarea clinică a asistenţilor medicali, astfel încât cunoştinţele şi experienţa să poată fi dobândite în mod adecvat.4.1. Instruirea clinică a asistenţilor medicali se desfăşoară în spitale, în alte instituţii de sănătate, inclusiv serviciile de îngrijire medicală la domiciliu, sub responsabilitatea asistenţilor medicali profesori şi cu cooperarea şi asistenţa altor asistenţi medicali calificaţi. În procesul de învăţare poate fi implicat şi alt personal calificat. În cadrul învăţământului clinic, candidatul asistent învaţă, în mijlocul unei echipe, în contact direct cu persoana bolnavă sau sănătoasă ori cu o colectivitate să planifice, să pună în practică şi să evalueze îngrijirile medicale generale pe baza cunoştinţelor şi a aptitudinilor dobândite.5. În anul suplimentar (al IV-lea) oferit absolvenţilor colegiilor cu durata de 3 ani de asistenţi medicali generalişti se aprofundează disciplinele clinice fundamentale (medicină internă, chirurgie, pediatrie, endocrinologie, psihiatrie, ATI) şi ştiinţele sociale, psihopedagogia şi metodologia cercetării, dându-se astfel posibilitatea absolventului de anul IV de a se prezenta la examenul de licenţă, de a urma specializări postuniversitare şi de a aborda cariera didactică universitară.Pentru facultatea de asistenţi medicali licenţiaţi cu o pregătire de 4 ani şi finalizarea studiilor de bază printr-un examen de licenţă se aplică toate prevederile valabile pentru pregătirea de 3 ani prin colegiu universitar, disciplinele enumerate în paragraful anterior reprezentând ponderea disciplinelor de studiu pentru anul IV.La facultatea de asistenţi medicali licenţiaţi, pe lângă trunchiul comun obligatoriu, fiecărui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline opţionale.  +  Capitolul V Specializarea moaşe1. Pregătirea universitară se efectuează la cursuri de zi, cu cel puţin 4.600 de ore de pregătire. Pentru a putea aborda cariera academică şi pentru a putea continua studiile conform legislaţiei româneşti studiile vor fi licenţiate şi se vor desfăşura pe durata a 4 ani. Licenţa trebuie să asigure:- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a ştiinţelor ce stau la baza activităţii de moaşe, în special a obstetricii şi ginecologiei;- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii aprofundate a funcţiilor biologice, a anatomiei şi fiziologiei din domeniul obstetricii şi nou-născutului, precum şi a cunoştinţelor asupra relaţiilor dintre starea de sănătate şi mediul fizic şi social;- dobândirea în timpul pregătirii a experienţei clinice adecvate, dobândite sub îndrumarea unui personal calificat în obstetrică, în instituţii acreditate;- dobândirea în timpul pregătirii a capacităţii de participare la formarea personalului sanitar şi a unei experienţe de colaborare optimă cu restul personalului;- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a deontologiei şi a legislaţiei profesionale.2. Activitatea educativă este divizată în părţi egale de 1/2 între activităţile teoretice şi pregătirea practică clinică.3. Formarea clinică ia forma unui stagiu supravegheat în departamentele spitalelor sau altor servicii medicale aprobate de autorităţile ori organismele competente. Ca parte a acestei formări, studenţii pot participa la activităţile departamentelor implicate, astfel încât acele activităţi să contribuie la formarea lor. Sunt instruiţi cu privire la responsabilităţile implicate de activităţile moaşelor.4. Curriculumul minimal pentru pregătirea moaşelor cuprinde:4.1. Învăţământ teoretic şi tehnic a) Materii de bază:- Noţiuni fundamentale de anatomie şi fiziologie;- Noţiuni fundamentale de patologie;- Noţiuni fundamentale de bacteriologie, virusologie, parazitologie;- Noţiuni fundamentale de biofizică, biochimie şi radiologie;- Pediatrie centrată pe nou-născut;- Igienă, educaţie sanitară, prevenirea bolilor şi depistarea lor timpurie;- Nutriţie şi dietetică, cu precădere vizând alimentaţia femeii, nou-născutului şi sugarului;- Noţiuni fundamentale de sociologie şi probleme de medicină socială;- Noţiuni fundamentale de farmacologie;- Psihologie;- Pedagogie;- Legislaţie sanitară şi socială, precum şi organizare sanitară;- Deontologie şi legislaţie profesională;- Educaţie sexuală şi planificare familială;- Protecţie juridică a mamei şi copilului. b) Materii specifice activităţii de moaşe:- Anatomie şi fiziologie;- Embriologie şi dezvoltarea fătului;- Sarcina, naşterea şi consecinţele acesteia;- Patologie ginecologică şi obstetricală;- Pregătirea pentru naştere şi maternitate, cuprinzând aspectele psihologice;- Pregătirea naşterii (cuprinzând cunoaşterea şi utilizarea instrumentarului obstetrical);- Analgezie, anestezie şi reanimare;- Fiziologia şi patologia nou-născutului;- Îngrijirea şi supravegherea nou-născutului;- Factori psihologici şi sociali.4.2. Învăţământ practic şi clinic (sub supraveghere calificată şi autorizată)- Consultarea femeii însărcinate (cel puţin 100 de consultaţii prenatale);- Supravegherea şi îngrijirea a cel puţin 40 de parturiente;- Asistarea a cel puţin 40 de naşteri;- Participare activă la naşterile asistate;- Practica epiziotomiei şi iniţiere asupra suturilor (teorie şi exerciţii clinice). Practica suturilor cuprinde sutura epiziotomiei, a rupturilor simple de perineu;- Supravegherea şi îngrijirea a 40 de gravide cu risc şi a naşterii acestora;- Supravegherea şi îngrijirea (cuprinzând examinarea) a minimum 100 de parturiente sănătoase şi nou-născuţi sănătoşi;- Urmărirea şi îngrijirea nou-născutului necesitând îngrijiri speciale, incluzând prematurii, suprapurtaţii, subponderalii şi distroficii, cât şi nou-născuţii bolnavi;- Îngrijirea pacientelor prezentând patologie ginecologică sau obstetricală;- Iniţiere asupra îngrijirilor medicale şi chirurgicale (teoretică şi exerciţii clinice - practice).La facultatea de moaşe, pe lângă trunchiul comun obligatoriu, fiecărui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline opţionale.  +  Anexa 2 CRITERII MINIME OBLIGATORIIde autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniul medicinei veterinareMedicină veterinară1. Durata studiilor este de minimum 5 ani, cuprinzând activităţi teoretice şi practice. Diploma de licenţă asigură dobândirea:- cunoaşterii adecvate a ştiinţelor fundamentale specifice activităţii medicilor veterinari;- cunoaşterii adecvate a structurii şi a funcţiilor animalelor sănătoase, a creşterii, reproducerii, igienei, în general, şi a alimentaţiei lor, precum şi a tehnologiei fabricării şi conservării alimentelor specifice propriilor nevoi;- cunoaşterii adecvate a comportamentului şi a protecţiei animalelor;- cunoaşterii adecvate a cauzelor, naturii, evoluţiei, efectelor, diagnosticului şi tratamentului bolilor animalelor, luate individual sau în grup, printre acestea fiind necesară şi o cunoaştere specifică a bolilor transmisibile omului;- cunoaşterii adecvate a medicinei preventive;- cunoaşterii adecvate a igienei şi tehnologiei, o dată cu obţinerea, fabricarea şi punerea în circulaţie a produselor alimentare animale sau de origine animală, destinate consumului uman;- cunoaşterii adecvate a dispoziţiilor legislative, administrative şi a reglementărilor în domeniu;- experienţei clinice şi practice adecvate, sub supraveghere de specialitate.2. Activitatea practică se desfăşoară sub forma unui stagiu şi nu poate depăşi 6 luni din durata totală de 5 ani.3. Curriculumul minim cuprinde:3.1. Materii de bază:- Fizică;- Chimie;- Biologie animală;- Biologie vegetală;- Matematică aplicată ştiinţelor biologice.3.2. Materii specifice: a) Ştiinţe fundamentale:- Anatomie (cuprinzând histologie şi embriologie);- Fiziologie;- Biochimie;- Genetică;- Farmacologie;- Farmacie;- Toxicologie;- Microbiologie;- Imunologie;- Epidemiologie;- Deontologie. b) Ştiinţe clinice:- Obstetrică;- Patologie (cuprinzând anatomie patologică);- Parazitologie;- Medicină şi chirurgie clinică cuprinzând anesteziologie;- Clinica animalelor domestice, păsărilor domestice şi a altor specii de animale;- Medicină preventivă;- Radiologie;- Reproducere şi disfuncţii ale reproducerii;- Poliţie sanitară;- Medicină legală şi legislaţie veterinară;- Terapeutică;- Propedeutică. c) Producţie animală:- Producţie animală;- Nutriţie;- Agronomie;- Economie rurală;- Creşterea şi sănătatea animalelor;- Igienă veterinară;- Etologie şi protecţie animală. d) Igienă alimentară:- Inspecţia şi controlul produselor alimentare animale sau de origine animală;- Igienă şi tehnologie alimentară;- Lucrări practice (incluzând lucrări practice în abatoare şi în laboratoarele de tratare a produselor alimentare).  +  Anexa 3 CRITERII MINIME OBLIGATORIIde autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniul arhitecturiiArhitecturăDurata studiilor este de minimum 5 ani, cursuri de zi, minimum 300 de credite ECTS. Formarea arhitectului este realizată prin cursuri care menţin echilibrul dintre aspectele teoretice şi practice ale pregătirii în arhitectură şi garantează dobândirea:- aptitudinii de a concepe construcţii arhitecturale, îndeplinind în acelaşi timp cerinţele estetice şi pe cele tehnice;- cunoaşterii adecvate a istoriei şi a teoriilor arhitecturii, precum şi a artelor, tehnologiilor şi ştiinţelor umaniste conexe;- cunoaşterii artelor frumoase, ca factor susceptibil de a influenţa calitatea concepţiei arhitecturale;- cunoaşterii adecvate în domeniul urbanismului, al planificării şi al tehnicilor de planificare;- capacităţii de a surprinde relaţia dintre om şi creaţiile arhitecturale, pe de o parte, şi dintre creaţiile arhitecturale şi mediu, pe de altă parte, precum şi a capacităţii de a adapta creaţiile arhitecturale şi spaţiul la necesităţile şi la cerinţele umane;- capacităţii de a pune în evidenţă profesia de arhitect şi rolul acesteia în societate, prin elaborarea de proiecte în strânsă legătură cu factorii sociali;- cunoaşterii metodelor de cercetare şi de elaborare a proiectelor de construcţii;- cunoaşterii aspectelor de concepţie structurală, de construcţie şi de construcţii civile, legate de conceperea clădirilor;- cunoaşterii adecvate a aspectelor fizice şi a tehnologiilor, precum şi a funcţionării construcţiilor, a modalităţii de dotare a acestora cu toate elementele de confort interior şi de protecţie climatică;- capacităţii tehnice care să-i permită să conceapă construcţii care să satisfacă cerinţele utilizatorilor, respectând limitele impuse de buget şi de reglementările în materie de construcţie;- cunoaşterii adecvate a întreprinderilor, modului de organizare, reglementărilor şi procedurilor care condiţionează procesul de concretizare a proiectelor de construcţii şi pe cel de integrare a planurilor conform planificării.──────────────────