HOTĂRÂRE nr. 1.569 din 18 decembrie 2003pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 8 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor <> este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, şi funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor."2. Litera g) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"g) desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare şi elaborează metode şi proceduri privind încercarea produselor."3. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor <> poate să închirieze, în condiţiile prevăzute de lege, imobile sau părţi disponibile din acestea, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului. (2) Închirierea se va realiza prin licitaţie publică, în condiţiile legii, pe baza unor contracte de închiriere în care se vor stipula clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. (3) Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor <> va reţine o cotă-parte de 50% din chiria prevăzută în contractele de închiriere, diferenţa urmând a se face venit la bugetul de stat."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de statMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Eugen BejinariuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 1.569.---------