LEGE nr. 578 din 22 decembrie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 28 august 2003 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor"2. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În aceeaşi şedinţă preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv primarul, va aduce la cunoştinţă consiliului dispoziţia privitoare la desemnarea vicepreşedintelui consiliului judeţean, respectiv a viceprimarului, care îi va îndeplini atribuţiile pe durata concediului."3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În afara concediului de odihnă anual, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii au dreptul şi la celelalte concedii prevăzute de legislaţia în vigoare."4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) beneficiază de concediu fără plată şi concediu pentru formare profesională, potrivit prevederilor Codului muncii aplicabile personalului din administraţia publică."5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Pentru evenimente familiale deosebite, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) au dreptul, în afara concediului anual de odihnă, la zile libere plătite după cum urmează: a) pentru căsătoria celui în cauză - 5 zile; b) pentru naşterea sau căsătoria unui copil - câte 3 zile; c) în caz de deces al soţului/soţiei sau al unei rude de până la gradul II inclusiv - câte 3 zile."6. În tot cuprinsul ordonanţei sintagma "concediu de odihnă" se înlocuieşte cu sintagma "concediu de odihnă anual".Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 578.-------