LEGE nr. 575 din 22 decembrie 2003privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Alineatele (1), (2) și (5) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Institutul Național de Administrație este condus de un consiliu științific format din 13-15 membri, care pot fi reprezentanți ai mediului universitar și ai autorităților publice, personalități științifice din țară și străinătate. Din consiliul științific va face parte câte un reprezentant al următoarelor instituții și organizații: Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Federația Autorităților Locale din România, Asociația Secretarilor Generali de Județe din România, precum și 2 reprezentanți ai Institutului Național de Administrație.(2) Ministerele prevăzute la alin. (1) și Agenția Națională a Funcționarilor Publici sunt reprezentate de persoane desemnate de conducătorul instituției publice și care au funcția de secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct sau director general. Federația Autorităților Locale din România și Asociația Secretarilor Generali de Județe din România sunt reprezentate de președinte sau un adjunct al acestuia. Reprezentanții Institutului Național de Administrație sunt directorul general și directorul general adjunct......................................................................(5) Consiliul științific își alege, dintre membrii săi, un președinte.2. La articolul I punctul 10, articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Centrele regionale sunt conduse de un consiliu de coordonare format din: președinții consiliilor județene arondate, primarul general al Capitalei, primarul municipiului pe raza căruia își are sediul centrul regional, primarii sectoarelor municipiului București, directorul centrului regional, un reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor, un reprezentant al Institutului Național de Administrație și 1-2 reprezentanți ai mediului universitar.(2) Componența nominală a consiliului de coordonare se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, după alegerea președinților consiliilor județene.(3) Mandatul consiliului de coordonare al centrelor regionale este de 4 ani, corespunzător mandatului aleșilor locali.(4) Președintele consiliului de coordonare este ales anual, prin rotație, dintre membrii acestuia. Alegerea se face în prima ședință, cu votul majorității membrilor prezenți.3. La articolul I punctul 11, articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurată de un director, numit de directorul general al Institutului Național de Administrație, la propunerea consiliului de coordonare al centrului regional, făcută în urma unui concurs organizat în condițiile legii.4. La articolul I punctul 14, alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:(2) Cuantumul tarifelor de participare la programele organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală se aprobă de către consiliul de coordonare al fiecărui centru.5. La articolul I, după punctul 21 se introduce un punct nou, punctul 21^1, cu următorul cuprins:21^1. - Articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Membrii consiliului științific al Institutului Național de Administrație, respectiv membrii consiliilor de coordonare ale centrelor organizate potrivit prezentei ordonanțe, primesc o indemnizație stabilită în condițiile legii, reprezentând cel mult 20% din salariul directorului general al Institutului Național de Administrație, respectiv al directorului centrului regional, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.6. Articolul II va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 106/2002, împreună cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 22 decembrie 2003.Nr. 575.------------