LEGE nr. 586 din 22 decembrie 2003pentru înfiinţarea comunei Gepiu prin reorganizarea comunei Cefa, judeţul Bihor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Gepiu, judeţul Bihor, având în componenţă satele Gepiu şi Bicaci, prin reorganizarea comunei Cefa din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Gepiu se stabileşte în satul Gepiu.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Cefa are în componenţă satele: Cefa, Ateaş şi Inand. (2) Reşedinţa comunei Cefa rămâne în satul Cefa.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Gepiu, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Gepiu.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Bihor şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor şi Consiliul Local al Comunei Cefa repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Cefa între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii şi ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Gepiu se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judeţului Bihor. (3) Bugetul comunei Gepiu pe anul 2004 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor. (4) Operaţiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Cefa şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Gepiu.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Cefa, judeţul Bihor, funcţionează în componenţa avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 586.-------------