HOTĂRÎRE Nr. 280 din 16 iunie 1994pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 30 iunie 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, anexate.  +  Articolul 2Cheltuielile ce decurg din aplicarea acestor norme vor fi efectuate în limita veniturilor proprii şi a fondurilor aprobate prin bugetul de stat cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 3Pentru perioada de la 1 ianuarie 1994 până la data intrării în vigoare a prezentelor norme se aplică Hotărârea Guvernului nr. 343/1993, cu indexarile aprobate pentru perioada respectiva. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------p. Ministrul tineretului şi sportului,Gheorghe Marasescu,secretar de statMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI  +  NORMEprivind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva  +  Capitolul 1 Cheltuielile ce pot fi efectuate pentru pregătirea şi participarea la competitii sportive interne şi internaţionale A. Acţiuni interne  +  Articolul 1 a) Cantonamentele, semicantonamentele şi taberele de pregătire se aproba de conducerea unităţilor care le iniţiază şi se organizează cu: - sportivi care participa la etapele de zona şi finale ale campionatelor naţionale de seniori, tineret, juniori, copii, şcolare şi universitare, tabere de selecţie şi pregătire sportiva, centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor: - sportivi care participa în superliga, diviziile A, B, diviziile şcolare şi de juniori (tineret). b) În cantonamente, semicantonamente şi tabere, în afară de sportivi şi antrenori, pot participa, de la caz la caz, în funcţie de specificul ramurii de sport şi de numărul sportivilor, cîte un conducător de lot, medic, asistent medical, masor, fizioterapist, cercetator, operator video, alţi specialişti şi tehnicieni; în cazul pregătirii sportive a copiilor şi elevilor poate participa, pentru asigurarea pregătirii lor şcolare, şi cîte un cadru didactic la peste 25 elevi. c) Persoanele menţionate la alineatul precedent beneficiază, pe perioada cantonamentelor, semicantonamentelor şi taberelor, de aceleaşi drepturi ca şi sportivii. Se exceptează cazurile în care acţiunile sunt organizate în localităţile de domiciliu al acestora, iar organizatorii au stabilit ca unii dintre ei sa nu locuiască cu sportivii cantonati, situaţie în care vor beneficia numai de masa de prinz. d) Numărul participanţilor la cantonamente, semicantonamente şi tabere se stabileşte de către unităţile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, scopul acţiunii şi posibilităţile financiare. e) Pe durata cantonamentelor, semicantonamentelor şi taberelor de pregătire sportiva se pot efectua cheltuieli pentru activităţi culturale, presa, precum şi cheltuieli de refacere după efort, recuperare şi igiena personală, la tarifele legale practicate de unităţile prestatoare, în limita sumei de până la 1.100 lei de persoana pe zi. f) Persoanele care controlează loturile de sportivi aflaţi într-una dintre formele de pregătire de mai sus, indiferent de funcţia şi natura controlului, nu pot servi masa la nivelul alocaţiei acordate sportivilor sau tehnicienilor; ele beneficiază numai de diurna de deplasare stabilită potrivit normelor legale.  +  Articolul 2Numărul maxim de sportivi care poate fi deplasat la competitii sportive interne, la care se adauga 1-2 antrenori, un conducător şi un cadru medical, după caz, este următorul: a) Jocuri sportive:
    Ramura de sportMeciuri bilaterale şi triunghiulareTurnee cu participarea a minimum 4 echipe
    - baschet1212
    - baseball1822
    - handbal1216
    - hochei2222
    - hochei pe iarbă2020
    - oină1616
    - polo1515
    - popice810
    - rugbi2126
    - volei1212
  b) La celelalte ramuri de sport, numărul de sportivi care pot face deplasarea, titulari şi rezerve, este cel prevăzut în regulamentul competitiei respective, la care se adauga antrenori sau profesori şi, după caz, un conducător şi un cadru medical, în funcţie de numărul probelor şi de numărul de sportivi pe probe. c) La aeronautica, canotaj, calarie, ciclism, gimnastica, gimnastica ritmica, caiac-canoe, modelism, motociclism, scrima, radioamatorism, tir, yachting sau altele, după caz, se va putea cuprinde în delegaţie şi un tehnician-mecanic, electrician, armurier, pianist, maestru de balet, marangoz, medic veterinar, îngrijitor de cai şi alte funcţii specifice ajutatoare.
   +  Articolul 3Cheltuielile de participare la toate competitiile interne sunt suportate de cluburi şi asociaţii sportive, iar cele de organizare, de către organizatori, din bugetele proprii.  +  Articolul 4Transportul sportivilor şi insotitorilor la acţiuni sportive, în limita numărului maxim stabilit, se poate face cu mijloacele de transport proprii ale unităţilor sportive sau cu cele în comun - autobuz, microbuz, tren, avion -, folosindu-se mijlocul de transport cel mai avantajos ca durata şi cost. În cazul deplasarii pe distanţe mai mari de 300 km, se va putea călători cu tren clasa I, cu vagon de dormit sau cu avion. Călătoria cu vagon de dormit sau cu avion se poate face, de la caz la caz, cu aprobarea conducătorului unităţii respective şi numai în situaţiile de stricta necesitate. Pentru participarea la competitii sau antrenamente, sportivii şi insotitorii acestora se pot deplasa de la hotel sau restaurant la bazele sportive cu mijloace de transport în comun, cheltuielile urmînd a fi decontate în cadrul acţiunilor respective.  +  Articolul 5Cazarea participanţilor la acţiunile sportive se va face, cu prioritate, în unităţi de cazare pentru sportivi, în cămine, internate şcolare sau studenţeşti, moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 2 stele inclusiv, conform tarifelor stabilite în condiţiile legii. Spaţiile din unităţile de cazare pentru sportivi se vor folosi, în primul rind, pentru acţiunile sportive şi, în limita locurilor disponibile, pentru acţiuni cu alt caracter. Deţinătorii de unităţi de cazare din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului şi a Comitetului Olimpic Roman vor practica tarife diferenţiate în funcţie de confort. Pentru stabilirea acestora se vor lua în calcul cheltuielile functionale, precum şi salariile şi celelalte drepturi de personal ale salariaţilor care deservesc spaţiile respective. În cazul folosirii spaţiilor de cazare pentru alte activităţi decît cele sportive, se vor percepe tarife stabilite potrivit legii. Pentru delegatiile sportive străine invitate de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Olimpic Roman pe bază de reciprocitate, tariful de cazare va fi acelaşi cu cel perceput pentru sportivii români.  +  Articolul 6Transportul materialelor, echipamentelor, aparaturii, medicamentelor necesare pentru antrenamente şi competitii se poate efectua cu mijloace de transport proprii sau închiriate, decontându-se cheltuielile efective.  +  Articolul 7Pentru organizarea de consfatuiri, analize anuale, întruniri cu caracter metodic, schimburi de experienta, cursuri de perfecţionare, conferinţe de presa şi alte acţiuni similare, Ministerul Tineretului şi Sportului - Departamentul sportului -, Comitetul Olimpic Roman, federaţiile sau unităţile sportive, precum şi oficiile judeţene pentru tineret şi sport pot suporta cheltuieli de participare ale invitaţilor (transport, cazare şi scoateri din producţie, după caz), şi cheltuieli de întreţinere la nivelul diurnei legal stabilite, în funcţie de condiţiile în care se organizează activitatea respectiva, precum şi cheltuieli de organizare (chirie sala, amplificare, rechizite, aparatura video, casete video, transport materiale). B. Acţiuni internaţionale  +  Articolul 8Numărul participanţilor care compun delegatiile sportive străine la acţiuni internaţionale organizate în ţara, al delegatiilor sportive române care se deplaseaza la competitii în străinătate, numărul de zile, precum şi condiţiile de participare sunt cele stabilite prin convenţii şi protocoale încheiate cu federaţiile sau cluburile respective sau prin regulamentele organismelor internaţionale.  +  Articolul 9Transportul intern al delegatiilor sportive străine se poate efectua cu avion, autobuz, microbuz sau autoturism din dotare sau închiriate, tren clasa I, indiferent de distanta, sau cu vagon de dormit, urmărindu-se realizarea lui în condiţii cît mai apropiate de cele oferite prin reciprocitate de parteneri.  +  Articolul 10Cazarea delegatiilor sportive străine se suporta, după caz, de unităţile organizatoare: Ministerul Tineretului şi Sportului - Departamentul sportului -, Comitetul Olimpic Roman, federaţii, cluburi şi asociaţii sportive, oficii judeţene pentru tineret şi sport, în limita tarifelor legale. În mod cu totul excepţional, se poate folosi hoteluri categoria 3 stele inclusiv, pe bază de convenţii sau protocoale, numai în cazul acţiunilor şi competiţiilor internaţionale oficiale, stabilite prin regulamente internaţionale, sau pentru acţiunile care se realizează prin reciprocitate între parteneri. În cazul folosirii hotelurilor aparţinând societăţilor comerciale de turism cu capital exclusiv sau majoritar de stat, în situaţiile bine justificate, la propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului şi cu avizul Ministerului Turismului, pentru delegatiile sportive din străinătate ce vor practica tarife similare celor pentru sportivii români.  +  Articolul 11Delegatiile sportive străine li se pot asigura cheltuieli pentru activităţi culturale, refacere după efort, igiena personală, transport local, flori, potrivit tarifelor legale, în limita sumei de 1.700 lei de persoana pe zi.  +  Articolul 12Sumele în lei care se acordă drept bani de buzunar delegatiilor sportive străine pe perioada şederii în România sunt cele stabilite pe bază de protocoale sau convenţii încheiate de Ministerul Tineretului şi Sportului, pe bază de reciprocitate, cu organismele similare din ţările respective.  +  Articolul 13La întîlnirile şi acţiunile sportive internaţionale organizate în ţara, federaţiile şi unităţile sportive pot efectua cheltuieli pentru fiecare şedinţa tehnica, în limita sumei de 1.700 lei de persoana.  +  Articolul 14Cu ocazia competiţiilor şi acţiunilor internaţionale, delegatiilor sportive străine li se pot oferi atenţii simbolice (cadouri) după cum urmează: a) La competitiile şi acţiunile internaţionale organizate în ţara:
    - sportivilor- până la 5.300 lei/persoană
    - conducătorilor adjuncţi, antrenorilor, arbitrilor care fac parte din delegaţie- până la 6.800 lei/persoană
    - conducătorului delegaţiei, arbitrilor internaţionali şi observatorilor delegaţi de forurile internaţionale- până la 9.800 lei/persoană
  b) La competitiile şi acţiunile internaţionale organizate în străinătate:
    - întâlniri bilaterale- până la 65.000 lei/acţiune
    - concursuri, turnee internaţionale, congrese, consfătuiri, cantonamente şi tabere internaţionale- până la 130.000 lei/acţiune
    - campionate europene, mondiale şi competiţii asimilate acestora- până la 328.000 lei/acţiune
    - Jocurile Olimpice, Universiade- până la 328.000 lei pentru fiecare ramură de sport.
  Costul materialelor de propaganda sportiva (cupe, tricouri, diplome, medalii, fanioane, pliante, plachete, insigne, brelocuri, flori) nu se include în valoarea cadourilor.
   +  Articolul 15Arbitrii şi observatorii străini delegaţi la competitii internaţionale organizate în ţara beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi participanţii la competitii. Indemnizaţia de arbitraj se plăteşte în lei sau în valută, după caz, corespunzător prevederilor regulamentelor şi în cuantumul stabilit de organismele sportive internaţionale.  +  Articolul 16Reprezentantul unităţii sportive organizatoare care însoţeşte delegatiile străine participante la acţiuni internaţionale desfăşurate în ţara, precum şi translatorii vor beneficia de aceleaşi drepturi privind transportul, cazarea şi hrana ca şi delegatiile străine. Soferii care se deplaseaza cu delegaţii sau invitaţii străini în alta localitate beneficiază, în perioada respectiva, de cheltuieli de cazare, precum şi de cheltuieli pentru masa, în condiţiile legii.  +  Articolul 17Pentru delegatiile sportive care se deplaseaza în străinătate, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Învăţământului, alte ministere şi instituţii centrale, federaţiile şi unităţile sportive, precum şi oficiile judeţene pentru tineret şi sport pot efectua cheltuieli în valută (diurna, cazare, transport), în condiţiile legii. Cuantumul cheltuielilor ce se pot aproba pentru deplasarile în străinătate este cel prevăzut în actele normative în vigoare. Nivelul diurnei în condiţiile menţionate mai sus se aplică numai în cazul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale universitare, cupe mondiale şi europene, congrese, consfatuiri, schimburi de experienta, şedinţe de lucru şi alte acţiuni asemănătoare cu caracter internaţional. În cazul competiţiilor amicale şi de verificare, federaţiile sportive sunt obligate să facă, din timp, demersuri la organizatorii acţiunilor ce se derulează în străinătate, în vederea determinării acestora de a suporta, pe cît este posibil, pe lângă cheltuieli de cazare şi hrana, şi banii de buzunar. În situaţiile când organizatorii străini stabilesc, pentru hotel sau hotel plus pensiune, tarife superioare celor cuprinse în normele legale din ţara noastră, Ministerul Tineretului şi Sportului - Departamentul sportului - şi conducerile unităţilor sportive care au cont valutar pot aproba efectuarea de cheltuieli în valută la nivelul acestor tarife, pe baza comunicării scrise transmise în prealabil de organizatori. În cazul realizării acţiunilor prin sistemul de pensiune, delegaţii vor primi şi diurna redusă, respectiv 30% drept bani de buzunar, dar numai în situaţia în care, potrivit alineatului precedent, banii de buzunar nu se acordă de către organizatori.  +  Articolul 18Pentru sportivii şi oficialii români cuprinşi în delegatiile participante la competitiile oficiale internaţionale: Jocuri Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale universitare, se pot confecţiona, în limita fondurilor aprobate unităţilor respective, costume de prezentare, care se acordă gratuit membrilor delegatiilor. C. Alocaţii de hrana  +  Articolul 19Alocaţiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanţă interna şi internationala, potrivit normelor legale în vigoare, se diferentiaza pe categorii de acţiuni, după cum urmează: Activitatea sportiva de performanţă
    AcţiuneaLa cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a) Competiţii interne; acţiuni de selecţie:    
    - etapa pe localitatepână la 5.280 lei-
    - etapa judeţeanăpână la 7.230 leipână la 12.150 lei
    - etapa de zonă (interjudeţeană) şi divizia Bpână la 8.325 leipână la 14.000 lei
    - etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 9.360 leipână la 16.425 lei
    b) Cantonamente, semicantonamente, tabere:    
    - organizate de oficiile judeţene pentru tineret şi sport, de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din secţiile acestorapână la 9.435 leipână la 17.040 lei
    - organizate de Departamentul sportului, Comitetul Olimpic Român, federaţii, Ministerul Învăţământului, alte instituţii centrale, de oficiile judeţene pentru tineret şi sport, de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 10.395 leipână la 18.345 lei
    c) Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:    
    - organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 11.355 leipână la 20.820 lei
    - organizate de Departamentul sportului, Comitetul Olimpic Român, federaţii, Ministerul Învăţământului, alte instituţii centrale, oficii judeţene pentru tineret şi sportpână la 12.390 leipână la 22.050 lei
  NOTĂ: Sportivii din loturile olimpice şi naţionale beneficiază, la toate etapele competiţiilor interne, de alocaţia de hrana prevăzută pentru finala. Pentru celelalte acţiuni sportive, altele decît cele de performanţă, alocaţiile de hrana zilnice sunt următoarele: - competitii sportive interne 2.270 lei- cantonamente, semicantonamente, tabere 2.400 lei- competitii sportive internaţionale 2.970 lei d) Oficiile judeţene pentru tineret şi sport, cluburile, complexele sportive naţionale din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, care deţin unităţi de alimentaţie pentru sportivi, vor percepe cheltuieli de regie de maximum 35% din valoarea alocaţiei în cazul servirii mesei sportivilor din loturile naţionale, din cluburi şi asociaţii, precum şi pentru alte acţiuni cu caracter sportiv. e) Preţurile percepute pentru servirea mesei în cazul altor acţiuni decît cele sportive vor fi stabilite în condiţiile legii. f) Alocaţiile de hrana stabilite la art. 19 reprezintă plafoane maxime. Cuantumul concret al alocaţiei de hrana se stabileşte de conducerea federaţiilor sau a unităţilor sportive respective, în funcţie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea unde li se asigura hrana, în limita fondurilor bugetare aprobate. Alocaţia de hrana se repartizează, în principiu, pe durata unei zile astfel: - masa de dimineata 20%- masa de prinz 40%- masa de seara 40%Alocaţia de hrana astfel stabilită se acordă din momentul plecării din localitatea de reşedinţa la acţiunea respectiva şi până în momentul întoarcerii în localitate. g) La acţiunile interne sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul alocaţiei de hrana a băuturilor alcoolice. h) Delegatiilor sportive străine li se va putea acorda, la plecare, pe bază de reciprocitate, hrana rece pe durata călătoriei până la destinaţie, în limita alocaţiei de care au beneficiat în ţara şi în condiţiile prevăzute la art. 19 lit. f), dacă transportul se efectuează cu trenul, autobuzul sau autoturismul. i) La terminarea acţiunilor sportive internaţionale se va putea organiza o masa oficială cu sportivii şi antrenorii participanţi, un număr limitat de arbitri şi alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita alocaţiilor de 12.390 lei la cantina sau 22.050 lei la restaurant. În cazul delegatiilor sportive, alocaţia de hrana pentru seara nu se mai foloseşte. j) Pe timpul transportului în străinătate cu trenul, autobuzul sau autoturismul, delegatiile sportive române beneficiază de hrana rece la nivelul alocaţiei de cantonament, care se calculează de la data şi ora plecării până la data şi ora sosirii la destinaţie. În cazul în care întreţinerea s-a acordat în valută, hrana rece se aloca numai pe durata călătoriei pe teritoriul tarii noastre. k) Pe timpul participării peste hotare la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale universitare, se vor putea acorda sportivilor, suplimentar faţă de drepturile de hrana în valută, alimente şi alte produse, în limita a 2.900 lei de persoana pe zi. l) La jocurile din cadrul superligii, diviziilor A şi B, la finalele campionatelor naţionale şi competiţiilor internaţionale, organizatorii pot asigura sportivilor răcoritoare în suma de până la 1.270 lei de persoana de joc sau reuniune. m) La probele de fond şi mare fond din cadrul competiţiilor interne şi internaţionale, precum şi în cantonamente, în zilele de antrenament, organizatorii vor putea acorda o alimentaţie de traseu de până la 2.540 lei de sportiv. De aceeaşi prevedere pot beneficia şi alţi sportivi la probe specifice cu efort fizic susţinut, ce vor fi stabilite de conducerea federaţiilor sau a unităţilor sportive. n) Nivelul alocaţiilor de hrana prevăzut la art. 19 poate fi majorat dacă suportarea diferenţei se realizează de către sponsori. D. Alte cheltuieli
   +  Articolul 20La competitiile interne şi internaţionale se pot aloca fonduri pentru materiale consumabile (rechizite, multiplicari, flori, pavoazare, panouri), conform preţurilor pieţei la data desfăşurării acţiunii şi strictului necesar pentru desfăşurarea acestora.  +  Articolul 21Pentru folosirea la antrenamente a bazelor sportive, unităţile sportive plătesc chirie. Deţinătorii bazelor din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului vor lua în calculul chiriei cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a bazelor, precum şi salariile şi drepturile salariaţilor implicaţi direct în întreţinerea bazelor respective. Toate aceste cheltuieli vor fi împărţite la numărul lunar de ore de folosire a bazei de către secţiile sportive, rezultind chiria pe ora. În cazul folosirii simultane a unei baze sportive (culoare de inot, pista de atletism, sala de jocuri sportive) de către mai multe secţii sportive, chiria se va împărţi proporţional cu gradul de folosire. Cluburile şcolare şi universitare pot beneficia de o reducere a chiriei de până la 50% faţă de cuantumul pe ora stabilit pentru celelalte unităţi sportive. Decontarea cheltuielilor pentru folosirea bazelor sportive se va efectua bilunar, pe baza pontajului orelor efectiv utilizate. În folosirea bazelor sportive va avea prioritate, în ordine, sportivii din loturile olimpice şi naţionale, maestrii emeriti şi maestri ai sportului, sportivii care deţin clasificari sportive, secţiile de performanţă care activează în superliga, diviziilor A şi B, şcolare şi de juniori, universitare. Pentru alte activităţi în afară celor menţionate mai sus (spectacole, concerte, adunări, intreceri sportive amicale), deţinătorii de baze sportive vor percepe tarife stabilite potrivit legii. Prin excepţie de la prevederile acestui capitol, în funcţie de importanţa acţiunii sportive sau de valoarea secţiilor sau unităţilor sportive, ministrul tineretului şi sportului sau şeful Departamentului sportului poate aproba punerea la dispoziţie gratuita a bazelor din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 22Persoanele care participa la acţiuni sportive pot fi scoase de la locul de muncă, prin negociere între federaţii, cluburi sau asociaţii sportive şi unităţile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective.
   +  Capitolul 2 Alimentaţia de efort  +  Articolul 23Pentru asigurarea unei alimentatii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort în hrana, alimente sau numerar, acordată după cum urmează: a) de către federaţii, cluburi sau asociaţii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârsta - până la 116.000 lei lunar; b) de către oficii judeţene pentru tineret şi sport, cluburi şi asociaţii sportive, pentru sportivii de performanţă din secţiile cluburilor şi asociaţiilor sportive, la toate categoriile de vârsta - până la 58.000 lei lunar. Criteriile de acordare vor fi stabilite de federaţii şi, respectiv, de oficiile judeţene pentru tineret şi sport, cluburi şi asociaţii sportive, în raport cu valoarea sportivului, efortul depus şi rezultatele obţinute.  +  Articolul 24Alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către o singura unitate sportiva sau de oficiile judeţene pentru tineret şi sport.  +  Articolul 25Pe perioadele de cantonament, semicantonament - în cazul în care s-a asigurat hrana - şi tabere, federaţiile şi unităţile sportive nu pot acorda alimentaţie de efort.  +  Articolul 26Cluburile şi asociaţiile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori care se pregătesc conform normelor stabilite de federaţii vor putea acorda acestora, pentru compensarea efortului depus, alimente constind în produse lactate, fructe, miere sau altele cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 1.800 lei de sportiv în ziua antrenamentului.  +  Articolul 27Comitetul Olimpic Roman, federaţiile şi unităţile sportive au dreptul sa procure, în cadrul bugetului propriu, medicamente, vitamine şi sustinatoare de efort, în limita de 5.800 lei pe zi de sportiv pentru acţiunile de pregătire organizate de Comitetul Olimpic Roman şi federaţii şi până la 3.600 lei zi de sportiv pentru cele organizate de celelalte unităţi sportive, pe baza referatului de necesitate prezentat de medic.  +  Capitolul 3 Premii, prime şi alte drepturi A. Premii pentru sportivi  +  Articolul 28Pentru performanţele deosebite obţinute în competitii sportive, Ministerul Tineretului şi Sportului - Departamentul sportului -, Comitetul Olimpic Roman, federaţiile, Ministerul Învăţământului şi alte instituţii centrale care au în subordine unităţi sportive, cluburile şi asociaţiile sportive, după caz, pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performantei, de importanţa competitiei, de aportul personal şi în limita bugetului aprobat, premii în lei sau în obiecte, până la valoarea bruta a sumelor prevăzute mai jos:
    CompetiţiaLocul ILocul IILocul IIILocul IVLocul VLocul VICine acordă premiile
    01234567
    a) Jocurile Olimpice17.000.00012.700.0008.300.0005.700.0004.000.0002.200.000Comitetul Olimpic Român
    b) Campionate mondiale:              
    - seniori12.000.0009.000.0005.800.0003.300.0002.100.000825.000Departamentul sportului
    - tineret, juniori I3.300.0002.400.0001.450.000700.000425.000200.000''
    - juniori II (cadeţi)2.100.0001.450.000825.000425.000275.000125.000''
    c) Campionate europene:              
    - seniori5.800.0004.250.0002.700.0001.450.000825.000350.000''
    - tineret, juniori I1.450.0001.000.000550.000300.000200.000100.000''
    - juniori II (cadeţi)825.000550.000350.000200.000125.00061.000''
    d) Universiade, campionate mondiale universitare2.100.0001.450.000825.000---Ministerul Învăţământului
    e) Cupe mondiale:              
    - reprezentative naţionale2.100.0001.450.000825.000---Federaţiile
    - intercluburi1.450.0001.000.000550.000---Cluburile şi asociaţiile sportive
    f) Cupe europene;              
    - reprezentative naţionale825.000550.000350.000---Federaţiile
    - intercluburi550.000390.000240.000---Cluburile şi asociaţiile sportive
    g) Competiţii internaţionale:              
    - interţări:              
    - seniori160.000-----Federaţiile
    - juniori46.000-----Federaţiile
    - intercluburi61.000-----Cluburile şi asociaţiile sportive
    h) Competiţii internaţionale (turnee) cu participarea sportivilor (echipelor) din mai multe ţări, inclusiv competiţii cu participarea mai multor ramuri de sport:              
    - federaţii160.000120.00077.000---Federaţiile
    - intercluburi61.00046.00029.000---Cluburile şi asociaţiile sportive
    i) Campionate naţionale:              
    - seniori160.000120.00077.000---Cluburile şi
    - tineret şi juniori I61.00046.00029.000---asociaţiile sportive
    - juniori II (cadeţi)46.00033.00022.000---''
    j) "Cupa României"48.00036.00023.000---''
  Ministrul tineretului şi sportului, şeful Departamentului sportului, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic Roman, pot aproba, pentru cistigarea titlului mondial şi european, respectiv a titlului olimpic, suplimentarea cu până la 50% a premiului prevăzut în prezentele norme.
   +  Articolul 29Sportivii premiati de Departamentul sportului şi Comitetul Olimpic Roman conform prevederilor de mai sus, clasaţi pe primele trei locuri la campionatele mondiale şi europene, respectiv la Jocurile Olimpice, pot primi premii şi din partea cluburilor sau asociaţiilor sportive de care aparţin sau a instituţiilor centrale cărora le sunt subordonate aceste unităţi, din veniturile proprii ale acestora, de până la 50% din valoarea premiului acordat de forul sportiv menţionat.  +  Articolul 30La ramurile de sport la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor care compun echipa se face o singură dată pentru performanta cea mai valoroasa.  +  Articolul 31La ramurile de sport la care, în conformitate cu regulamentele oficiale, se organizează intilniri internaţionale pe echipe separat de probele individuale, premierea sportivilor se poate face atât pentru rezultatele obţinute în probele individuale, cît şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe.  +  Articolul 32Sportivii care, prin performanta realizată în cadrul unei singure probe de concurs, obţin mai multe titluri sau recorduri, pot beneficia de premiul cel mai mare, plus 50% din valoarea premiului neacordat.  +  Articolul 33La jocurilor sportive, în cadrul etapelor campionatelor naţionale superliga, divizionare A şi B, unităţile sportive pot acorda un premiu de până la 100.000 lei de sportiv pentru meciurile câştigate în superliga, 75.000 lei pentru meciurile câştigate în divizia A şi 50.000 lei pentru meciurile câştigate în divizia B, diferenţiat în funcţie de valoarea jocurilor şi de aportul fiecărui sportiv. Aceeaşi prevedere se aplică şi sporturilor individuale care au organizate şi campionate naţionale sub forma de divizie.  +  Articolul 34Sportivilor români şi străini clasaţi pe locurile I-II-III la campionatele sau turneele internaţionale ale României li se vor putea acorda, din bugetul federaţiilor, premii individuale în obiecte, în valoare de până la 200.000 lei de persoana, diferenţiate în funcţie de locul ocupat în clasament şi de valoarea performantei pe plan internaţional.  +  Articolul 35Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competitiile interne neprevăzute la art. 28 vor putea primi, din partea organizatorilor, un premiu în bani sau în obiecte în valoare de până la 20.000 lei, 15.000 lei, respectiv 10.000 lei.  +  Articolul 36Premiile sau alte drepturi materiale acordate de unele federaţii cu activitate specifică la competitii interne şi internaţionale sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 şi vor fi suportate din bugetul organizatorilor.  +  Articolul 37Sportivii care, în baza ordinului ministrului tineretului şi sportului, sunt distinşi cu titlul de "Maestru emerit al sportului" vor putea primi un premiu în valoare de până la 500.000 lei, iar cei care sunt distinşi cu titlul de "Maestru al sportului" un premiu în valoare de până la 200.000 lei. Premiile se acordă de federaţii din bugetul propriu.  +  Articolul 38La ramurile de sport la care se organizează competitii internaţionale după sistemul "Marele premiu", "Cupa mondială" sau "Cupa Europei" se vor putea acorda, din fondurile ce se vor realiza cu prilejul acţiunii respective, premii în funcţie de cuantumul stabilit prin reglementările forurilor sportive internaţionale.  +  Articolul 39Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive respective, se pot acorda premii în lei, până la valoarea sumelor prevăzute mai jos:
    a) olimpic   12.000.000 lei
    b) mondial:    
    - seniori- probe olimpice12.000.000 lei
      - probe neolimpice2.700.000 lei
    - juniori- probe olimpice3.300.000 lei
    c) european:- probe neolimpice550.000 lei
    - seniori- probe olimpice5.800.000 lei
      - probe neolimpice1.150.000 lei
    - juniori- probe olimpice1.450.000 lei
    d) naţional:- probe neolimpice250.000 lei
    - seniori- probe olimpice160.000 lei
      - probe neolimpice37.000 lei
    - juniorii- probe olimpice61.000 lei
      - probe neolimpice15.000 lei
    - juniori II- probe olimpice46.000 lei
      - probe neolimpice11.000 lei.
  Premiile pentru recordurile olimpice se suporta din bugetul Comitetului Olimpic Roman, cele pentru recordurile mondiale şi europene, din bugetul Departamentul sportului, iar cele pentru recordurile naţionale, din bugetul federaţiilor respective. B. Premii pentru antrenori şi alţi tehnicieni
   +  Articolul 40Antrenorii sau profesorii care au contribuit la realizarea performantelor de către sportivi în cadrul campionatelor mondiale, europene şi al altor competitii prevăzute la cap. 3 vor putea fi premiati în raport cu: numărul sportivilor promovati la loturile olimpice şi naţionale, frecventa selectionarii lor în aceste loturi şi valoarea performantelor obţinute în competitii: responsabilitatea avută în pregătirea sportivilor; durata participării acestora la pregătirea sportivilor, calitatea muncii depuse; aportul personal la obţinerea performantelor. a) La sporturile individuale: - dacă a pregătit un singur sportiv premiat - un premiu până la valoarea celui acordată sportivului premiat; - dacă a pregătit mai mulţi sportivi premiati - un premiu până la valoarea premiului cel mai mare acordat unui sportiv, majorat cu până la 50% din valoarea fiecărui premiu acordat celorlalţi sportivi premiati. La ramurile de sport individuale la care pregătirea este asigurata de mai mulţi antrenori sau profesori, iar competiţia se desfăşoară separat pe mai multe probe la care se acordă titluri şi medalii, premierea persoanelor respective se va face în limita sumei totale a premiilor individuale acordate sportivilor. Cuantumul premiilor fiecărui antrenor sau profesor se stabileşte în funcţie de aportul acestora la obţinerea rezultatelor. b) La probele pe echipe sau pe echipaje din cadrul sporturilor individuale, antrenorul ori profesorul poate primi, pentru fiecare proba pe echipe sau pe echipaje, un premiu al cărui cuantum nu va depăşi cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi. c) La jocurile sportive: antrenorul sau profesorul principal va putea beneficia de un premiu echivalent cu cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi, majorat cu până la 50%; antrenorul sau profesorul secund poate beneficia de un premiu de până la 75% din premiul acordat antrenorului principal.  +  Articolul 41Dacă la realizarea performantei au contribuit mai mulţi antrenori sau profesori (la probele individuale, probe pe echipe sau pe echipaje, la jocurile sportive), premierea cuvenită conform prevederilor de mai sus se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecăruia.  +  Articolul 42Medicii vor putea fi premiati cu un premiu de până la 50% din premiul acordat antrenorului sau profesorului cel mai bine premiat.  +  Articolul 43Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice (cadre medicale medii, metodişti, cercetători, specialişti pentru pregătirea fizica, operatori video, corepetitori, pianisti, maestri de balet, marangozi, armurieri şi alt personal de specialitate din această categorie): un premiu individual până la 25% din valoarea premiului antrenorului cu premiul cel mai mare. Valoarea globală a premiilor acordate acestor specialişti nu va putea depăşi 50% din premiul cuvenit antrenorului cu premiul cel ami mare. Preşedinţii salarizaţi de federaţii, precum şi secretarii federaţiilor şi antrenorii federali, care au contribuit la realizarea performantelor sportive premiate pentru campionatele mondiale şi europene, vor putea primi un premiu global de până la 50% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.  +  Articolul 44Antrenorii sau profesorii care au depistat şi au initiat sportivi care ulterior, sub îndrumarea altor specialişti, s-au clasat pe locurile I, II sau III la campionate mondiale şi europene sau au realizat recorduri mondiale ori europene, vor putea fi recompensati, o singură dată pentru acelaşi sportiv, cu un premiu al cărui cuantum nu va depăşi 50% din premiul acordat antrenorului sau profesorului respectiv. Aceste premii se suporta din bugetul federaţiilor.  +  Articolul 45Antrenorii sau profesorii care promovează sistematic sportivi în loturile naţionale vor putea fi premiati de către federaţii, o singură dată pentru acelaşi sportiv, cu un premiu de până la 100.000 lei.  +  Articolul 46Titlul de "Antrenor emerit" se poate acorda de către federaţiile sportive, pe baza ordinului ministrului tineretului şi sportului. Cuantumul acordat pentru acest titlu este de până la 500.000 lei şi se suporta din bugetul federaţiilor respective.  +  Articolul 47În afară premiilor în numerar prevăzute în aceste norme la competitiile interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda, după caz, din bugetul propriu aprobat, premii sub forma de medalii, tricouri, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective. C. Indemnizaţii  +  Articolul 48Sportivii medaliati la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale şi la campionatele europene, precum şi antrenorii şi profesorii acestora, pe timpul pregătirii în mod centralizat, vor putea primi o indemnizaţie de lot de până la 500.000 lei lunar, care se acordă din bugetul federaţiilor respective. Ceilalţi sportivi şi antrenori sau profesori din loturile naţionale, aflaţi în pregătire centralizata, vor putea primi o indemnizaţie de lot în suma de până la nivelul unui salariu minim brut pe economie, care se acordă din bugetul federaţiilor. Criteriile de acordare vor fi stabilite de Ministerul Tineretului şi Sportului - Departamentul sportului -, la propunerea federaţiilor. Pentru aceeaşi perioadă, sportivii şi antrenorii sau profesorii vor beneficia de o singura indemnizaţie. D. Premii pentru alte activităţi  +  Articolul 49La sfârşitul fiecărui an, Ministerul Tineretului şi Sportului - Departamentul sportului - împreună cu Comitetul Olimpic Roman vor putea acorda celui mai bun sportiv, la masculin şi feminin, care a realizat performanţe excepţionale, "Premiul naţional pentru sport", constind într-un trofeu şi un premiu în obiecte sau în numerar până la valoarea sumei de 1.500.000 lei. Anual, aceleaşi foruri vor stabili primii 10 sportivi şi primii 10 antrenori care au obţinut rezultate deosebite pe plan internaţional, cărora le vor putea acorda trofee, precum şi premii în obiecte sau în numerar până la valoarea individuală de 1.000.000 lei. Diferentierea va fi stabilită de ministrul tineretului şi sportului, în raport cu locul ocupat în clasament. În funcţie de valoarea performantelor realizate anual pe plan mondial, naţional şi a altor merite în activitatea sportiva, federaţiile pot stabili cei mai buni 10 sportivi ai anului, cărora li se va putea acorda premii diferenţiate, în obiecte sau în numerar, până la valoarea globală maxima de 3.000.000 lei, în limita bugetului aprobat. La nivelul judeţelor şi al unităţilor sportive, valoarea globală a premiilor acordate primilor 10 sportivi ai anului, stabiliţi după criteriile menţionate mai sus, va fi de până la 1.000.000 lei.  +  Articolul 50Departamentul sportului şi Comitetul Olimpic Roman pot acorda anual unui număr de până la 40 sportivi şi antrenori "premii speciale" pentru activitatea deosebită, în valoare de maximum 250.000 lei de persoana pe an.  +  Articolul 51Cu prilejul unor aniversari jubiliare ale federaţiilor, cluburilor, personalitatilor sportive, al retragerii unor sportivi de valoare sau cadre tehnice după o îndelungată activitate sportiva, se pot acorda trofee sportive şi premii, în obiecte sau în numerar, în limita sumei de 500.000 lei de persoana.  +  Articolul 52Ministerul Tineretului şi Sportului - Departamentul sportului - şi Comitetul Olimpic Roman pot acorda materiale de popularizare şi propaganda sportiva unor personalităţi din ţara şi din străinătate care sprijină în mod deosebit dezvoltarea activităţii sportive: trofee, plachete, cupe, albume, insigne, brelocuri, alte obiecte simbolice. Sumele respective vor fi revazute în bugetul Departamentului sportului, respectiv al Comitetului Olimpic Roman, şi vor fi acordate numai de ministrul tineretului şi sportului, de şeful Departamentului sportului sau de preşedintele Comitetului Olimpic Roman.  +  Articolul 53În conformitate cu prevederile legale, sponsorii federaţiilor, cluburilor sau asociaţiilor sportive sau ai sportivilor individuali pot acorda, suplimentar faţă de premiile prevăzute în cap. III, premii în valută, în lei sau în obiecte pentru rezultatele obţinute atât în competitiile internaţionale, cît şi în competitiile naţionale. Valoarea acestor premii individuale se stabileşte de către sponsor.
   +  Capitolul 4 Reglementări comune  +  Articolul 54Cuantumul cotizaţiilor percepute pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii competitionale interne se stabileşte pe ramuri de sport, de către federaţiile de specialitate, conform prevederilor statutelor şi regulamentelor proprii, cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului - Departamentul sportului. Pentru organizarea campionatelor judeţene şi locale, sumele ce se vor stabili de către oficiile judeţene pentru tineret şi sport vor fi la niveluri minimale, tinindu-se seama de posibilităţile financiare ale unităţilor sportive din fiecare judeţ.  +  Articolul 55Numărul arbitrilor la competitiile interne şi internaţionale se stabileşte de fiecare federatie prin regulamente proprii, potrivit prevederilor din regulamentele federaţiilor internaţionale. Comisiile judeţene pe ramura de sport vor respecta regulile stabilite în acest domeniu şi le vor adapata specificului activităţii lor. Federaţiile şi unităţile sportive pot asigura, pentru arbitri şi oficialii delegaţi la competitii interne şi internaţionale desfăşurate în ţara, cheltuieli de transport, cazare, hrana şi scoateri de la locul de muncă în aceleaşi condiţii ca şi pentru sportivii români, conform normativelor şi tarifelor legale în vigoare, precum şi indemnizaţia de arbitraj prevăzută în anexa nr. 2. Indemnizaţiile de arbitraj prevăzute la pct. II din anexa nr. 2 constituie limite maxime şi pot fi reduse de organizatori cu până la 25% în funcţie de valoarea competitiei, de numărul reuniunilor, de numărul arbitrilor şi de prevederile bugetare.  +  Articolul 56Pentru organizarea competiţiilor interne şi internaţionale, pregătirea loturilor naţionale şi a altor acţiuni sportive, se poate folosi personal ocazional (organizatori, casieri, personal de ordine, muncitori şi alt personal similar), care va fi plătit conform prevederilor legale, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate. La unele competitii sportive interne şi internaţionale de interes major pentru publicul spectator, care obliga organizatorii la măsuri deosebite de prelungire a timpului de lucru peste 5 ore, conducerea unităţilor organizatoare poate aproba majorarea sumelor cuvenite potrivit alineatului precedent cu până la 50%.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 57Modul de organizare şi conducerea contabilităţii federaţiilor, cluburilor, asociaţiilor sportive, complexelor sportive naţionale, oficiilor judeţene pentru tineret şi sport se vor face potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi Hotărârii Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991.  +  Articolul 58Premiile, primele şi orice alte drepturi prevăzute în prezentele norme sunt supuse impozitării conform Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată.  +  Articolul 59Cheltuielile reglementate prin prezentele norme se vor efectua cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. Decontarea acestora se va face numai pe bază de acte justificative, legal întocmite şi cu respectarea termenelor de decontare stabilite prin Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casa.  +  Articolul 60Pentru sporturile individuale şi campionatele pe echipe sau divizii la jocurile sportive se pot încheia contracte civile între cluburi sau asociaţii sportive şi sportivi sau contracte comerciale între sponsori şi sportivi, care să asigure protecţia socială a sportivilor participanţi la campionatele naţionale în fazele lor superioare şi, respectiv, la superliga şi divizia A, precum şi a juniorilor în primul an de seniorat.  +  Articolul 61Toate drepturile prevăzute în prezentele norme se vor indexa potrivit actelor normative prin care se indexează salariile şi alocaţiile de hrana. Cuantumul acestora va fi comunicat de Ministerul Tineretului şi Sportului unităţilor sportive.  +  Articolul 62Unele probleme financiare în domeniul activităţii sportive, care nu sunt cuprinse în prezentele norme, vizind situaţii specifice, se vor stabili prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, cu avizul Ministerului Finanţelor. Asimilarea unor competitii sportive, pe baza prezentelor norme, se face prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 63Normele financiare privind activitatea de fotbal vor fi elaborate de Federaţia Română de Fotbal.  +  Anexa 1PREMII ŞI ALTE DREPTURI SPECIFICEcare se acordă de către unele federaţii sau unităţi sportive la competitii interne şi internaţionale BoxÎn cadrul galelor amicale sportivii pot primi : 1. Prime------ a) de participare la gala 50.000 lei b) pentru sparing partener în gale de verificarea sportivilor din loturile olimpice şinaţionale (acordate de federatie) 150.000 lei de meci2. Premii------- a) pentru meci cistigat 150.000 lei b) pentru meci pierdut 75.000 leiAntrenorii sau profesorii pot fi premiati cu până la 50% din sumele prevăzute la pct. 1 b) şi 2 a). Primele şi premiile se acordă din încasări la gale şi din bugetul propriu. CanotajAntrenorii sau profesorii care au depistat şi au initiat sportivi care ulterior sunt selecţionaţi şi pregatiti centralizat la loturile olimpice şi naţionale de tineret şi juniori pot fi stimulati cu o indemnizaţie lunară, în limita următoarelor sume: 25.000 lei - pentru un sportiv din lotul olimpic aflat în pregătire centralizata sau participant la concursuri internaţionale ale federaţiei, pentru o luna completa; 20.000 lei - pentru un sportiv din lotul de tineret aflat în pregătire centralizata sau participant la concursuri internaţionale ale federaţiei, pentru o luna completa; 15.000 lei - pentru un sportiv din lotul de juniori sau centrul olimpic aflat în pregătire centralizata sau participant la concursuri internaţionale ale federaţiei, pentru o luna completa. În situaţia neparticiparii la pregătirea centralizata un număr de zile, indemnizaţia se scade proporţional cu numărul de zile absentate. CalarieLa campionatele şi concursurile internaţionale ale României, precum şi la concursurile internaţionale din cadrul "Cupei mondiale" organizate în ţara noastră, Federaţia Română de Calarie poate acorda premii în numerar sportivilor români şi străini clasaţi pe primele 8 locuri, în limita următoarelor sume:
    - lei -
    LoculConcursuri categoria mijlocieConcursuri categoria semigreaConcursuri categoria grea
    I150.000250.000300.000
    II125.000200.000250.000
    III100.000150.000200.000
    IV85.000125.000175.000
    V75.000100.000150.000
    VI65.00080.000125.000
    VII50.00070.000100.000
    VIII50.00070.000100.000
  Unităţile sportive deţinătoare de cai pot prevedea fonduri băneşti pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine şi sustinatoare de efort. Aceasta prevedere se aplică şi în cazul pentatlonului modern. CiclismÎn cadrul "Turului Ciclist al României" se pot acorda premii în limita următoarelor sume: a) Clasament pe etape------------------Locul I 200.000 leiLocul II 175.000 leiLocul III 150.000 lei b) Clasament general individual------------------------------Locul I 1.000.000 leiLocul II 900.000 leiLocul III 800.000 leiLocul IV 700.000 leiLocul V 600.000 leiLocul VI 500.000 leiLocul VII 300.000 leiLocul VIII 300.000 leiLocul IX 300.000 leiLocul X 300.000 lei c) Clasament general pe echipe---------------------------Locul I 500.000 leiLocul II 400.000 leiLocul III 300.000 lei d) Clasament general cataratori----------------------------Locul I 500.000 leiLocul II 400.000 leiLocul III 300.000 lei e) Clasament general sprinteri---------------------------Locul I 500.000 leiLocul II 400.000 leiLocul III 300.000 leiGimnasticaÎn cadrul campionatelor naţionale de copii (individual compus, pe echipe sau pe aparate), organizatorii pot acorda premii în obiecte sau în numerar, în limita următoarelor sume: Locul I 100.000 leiLocul II 75.000 leiLocul III 50.000 leiMotociclism a) Competitii interne------------------Dirt-track
    - seniori- contravaloarea a 1 litru benzină CO 98 de fiecare punct
    - juniori- contravaloarea a 1/2 litru benzină CO 98 de fiecare punct
    Motocros
    - clasele 50 cm cubi, 80 cm cubi- contravaloarea a 1/2 litru benzină CO 98 de fiecare punct
    - clasele 125 cm cubi, 250 cm cubi, 500 cm cubi, 500 ataş- contravaloarea a 1 litru benzină CO 98 de fiecare punct
    Viteză
    - clasele 50 cm cubi N şi 50 cm cubi fete- contravaloarea a 1 litru benzină CO 98 de fiecare punct
    - clasele 50 cm cubi sport, 125 cm cubi, 250 cm cubi, 500 cm cubi, 500 ataş- contravaloarea a 3 litri benzină CO 98 de fiecare punct
    - clasele peste 500 cm cubi- contravaloarea a 3,5 litri benzină CO 98 de fiecare punct
  b) Competitii internaţionale-------------------------Dirt-track
    - seniori- contravaloarea a 8 litri benzină CO 98 de fiecare punct
    - juniori- contravaloarea a 3 litri benzină CO 98 de fiecare punct
    Motocros
    - clasele 50 cm cubi, 80 cm cubi, 125 cm cubi fete- contravaloarea a 1 litru benzină CO 98 de fiecare punct
    - clasele 125 cm cubi, 250 cm cubi, 500 cm cubi şi 500 ataş- contravaloarea a 2 litri benzină CO 98 de fiecare punct
    Viteză
    - clasele 50 cm cubi sport, 125 cm cubi, 250 cm cubi, 500 cm cubi, 500 ataş şi peste 500 cm cubi- contravaloarea 6 litri benzină CO 98 de fiecare punct
  Toţi sportivii care au luat startul în competitiile internaţionale organizate în ţara noastră vor primi o primă de start, care reprezintă decontarea cheltuielilor de participare, după cum urmează: 1. Fiecare sportiv clasat ( de la 0 puncte) va primi: - contravaloarea a 15 litri benzina CO 98 la clasele 50 cm cubi "Naţionala", 55 cm cubi fete, 50 cm cubi sport, 80 cm cubi, 500 cm cubi atas; - contravaloarea a 25 litri benzina CO 98 la clasele 125 cm cubi, 250 cm cubi, 500 cm cubi şi peste 500 cm cubi; - contravaloarea a 20 litri metanol la clasa 500 cm cubi dirt-track. 2. Fiecare sportiv care a luat startul va primi: - contravaloarea a 2,5 litri motorina, pentru fiecare 50 km parcursi tur-retur, de la club/asociaţie/până la locul competitiei; - contravaloarea unei zile de cazare şi masa, suplimentata cu 1/2 din valoare pentru însoţitor (mecanic, antrenor, sofer etc.). În cazul anulării sau aminarii unei competitii la care s-au prezentat sportivii şi oficialii, aceştia vor primi ca decontare drepturile prevăzute mai sus. c) Competitiile de motociclism cuprinzând antrenamente şi concurs, care durează mai mult de 6 ore, vor fi considerate din punct de vedere al arbitrajului doua reuniuni (antrenamentele fiind probe obligatorii pentru organizarea concursului). d) La alte competitii interne şi internaţionale (cupe şi trofee) se vor decerna premii şi prime de start, conform regulamentelor proprii de desfăşurare, fixate de organizator, cu aprobarea federaţiei. e) La competitiile interne şi internaţionale din calendarul federaţiei, organizatorii pot aloca fonduri de organizare de până la maximum 20% din valoarea totală alocata de federatie pentru competiţie. SahA. Premii pentru turnee interne şi internaţionale 1. Sportivii români şi străini participanţi la turneele internaţionale de sah închise, organizate în ţara, vor putea beneficia de premii individuale în numerar, diferenţiate în funcţie de locul ocupat în clasament, astfel: - jucatorii clasaţi în prima jumătate a clasamentului: 80% din fondul de premiere; - jucatorilor clasaţi în a doua jumătate a clasamentului: 20% din fondul de premiere. 2. Organizatorii turneelor interne şi internaţionale "open" jucate în sistem elvetian pot acorda premii în numerar sportivilor clasaţi pe primele locuri, conform regulamentului competitiei, în procent global între 30-80% din taxele de participare. 3. Pentru turneele închise cu caracter intern, unităţile sportive organizatoare pot acorda premii în numerar primilor clasaţi, în limita a 80% din fondul de premiere. 4. În limita fondului de premiere, atât la turneele închise, cît şi la cele "open" interne şi internaţionale, organizatorii pot acorda premii speciale în numerar sau în obiecte (cele mai bune partide, cel mai combativ jucator, cel mai tinar jucator, cel mai frumoasa combinaţie tehnica etc.). 5. Sportivii clasaţi pe primele şase locuri la turnee de clasificare interzonale pentru campionatul mondial pot primi premii până la limita următoarelor sume: Locul I până la 1.500.000 leiLocul II până la 1.250.000 leiLocul III până la 1.000.000 leiLocul IV până la 750.000 leiLocul V până la 500.000 leiLocul VI până la 250.000 leiB. Prime de start pentru mari maestri şi maestri internationali Unităţile sportive organizatoare pot acorda prima de start pentru sportivii "mari maestri" şi "maestri internationali" care participa la competitii internaţionale în ţara, în valoare de până la 1.000.000 lei de fiecare jucator. C. Indemnizaţii pentru simultane Organizatorii de simultane pot acorda simultaniştilor o indemnizaţie, în funcţie de titlul sportiv al jucatorilor, astfel: - mare maestru internaţional - până la 200.000 lei- maestru internaţional - până la 150.000 lei- maestru al sportului - până la 100.000 lei- candidat de maestru - până la 50.000 leiSah prin corespondentaIndemnizaţia de arbitraj la aceasta ramura de sport este stabilită în funcţie de numărul de jocuri şi de durata competiţiilor şi se acordă la terminarea partidelor din grupe (cu durata minima de jumătate de an).
    - lei -
    Numărul de jucători în grupeNumărul de partide în grupeCompetiţii organizate de:
    federaţieunităţi sportive şi oficii judeţene pentru tineret şi sport
    arbitru de apelarbitru de grupăarbitru de apelarbitru de grupă
    5-1320-781.7004.5008502.250
    15-17105-1363.4007.9001.7004.000
    Divizia A3304.50010.200    
  Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale1. Premiile în obiecte sau în numerar pentru primii trei clasaţi la campionatele sportive naţionale ale persoanelor cu nevoi speciale vor fi suportate de federaţia respectiva până la valoarea sumelor prevăzute mai jos: Locul I 200.000 leiLocul II 175.000 leiLocul III 150.000 leiLa competitiile internaţionale, indiferent de nivelul acestora, federaţia sau unităţile în numele cărora persoanele cu nevoi speciale participa pot acorda premii în obiecte sau în numerar, din bugetul propriu, până la valoarea sumelor prevăzute mai jos: Locul I 500.000 leiLocul II 400.000 leiLocul III 300.000 lei2. Prin excepţie de la prevederile acestei hotărâri (cap. I art. 3), cheltuielile de participare la campionatele sportive naţionale ale persoanelor cu nevoi speciale (cazare, hrana, transport) pot fi asigurate şi de federaţia de specialitate, din bugetul propriu.
   +  Anexa 2INDEMNIZAŢIA DE ARBITRAJ
    - lei -
    Ramurile de sportCalitatea arbitruluiCompetiţii internaţionaleCompetiţii interne
    Organizate de federaţiiOrganizate de unităţile sportive şi oficiile judeţene pentru tineret şi sportSuperliga, Divizia ADivizia BDivizia şcolară şi de junioriOrganizate de unităţile sportive şi oficiile judeţene pentru tineret şi sport
    I. Jocuri sportive (baschet, handbal, hochei, polo, rugbi, volei, popice, hochei pe iarbă, oină, baseball)Principal8.5005.6005.6004.0002.8002.000
    Secundar4.2502.8002.8002.0001.4001.000
    - lei -
    Ramurile de sportCalitatea arbitruluiCompetiţii internaţionaleCompetiţii interne
    Organizate de federaţiiOrganizate de unităţile sportive şi oficiile judeţene pentru tineret şi sportOrganizate de federaţiiOrganizate de unităţile sportive şi oficiile judeţene pentru tineret şi sport
    FinaleZonale
    II. Sporturi individuale şi celelalte jocuri sportive (pe reuniune)Principal2.8001.9001.9001.500950
    Secundar1.400950950750475
  INDEMNIZAŢIA PENTRU CADRELE MEDICALE
    - lei -
           
      Competiţii internaţionale organizate de federaţii, oficii judeţene pentru tineret şi sport, cluburi şi asociaţii sportiveCompetiţii interne
    Campionate şi concursuri naţionale (etape interjudeţene, zonale, finale, divizia A, B, şcolară şi juniori, superliga)Competiţii judeţene, municipale şi orăşeneşti organizate de oficiile judeţene pentru tineret şi sport
    Medic2.8001.900950
    Asistent medical1.400950475
  --------------