HOTĂRÂRE nr. 1.735 din 10 august 1968de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcţiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat către populatie şi construirea de case proprietate personala de odihnă sau turism
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 110 din 13 august 1968    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste RomĂnia hotaraste:  +  Capitolul I Construirea de locuinte, de case de odihnă sau turism proprietate personala cu sprijinul statului  +  Articolul 1În cazul în care cetatenii care îşi construiesc locuinte proprietate personala cu sprijinul statului solicita şi credit bancar, contractul pentru construirea de locuinta proprietate personala incheiat cu organizaţia contractantă este pus în executare după incheierea contractului de împrumut cu Banca de Investitii, denumita în prezenta hotărîre Banca.  +  Articolul 2În preţul locuinţei se include un beneficiu de 3% pentru organizaţia de constructii, un comision de 2% pentru organizaţia contractuala, iar în cazul cînd şi proiectarea se comanda prin organizaţia contractantă, se va include şi costul acesteia.  +  Articolul 3Comisiile pentru stabilirea ordinei de prioritate a cetatenilor, la incheierea contractelor de construire a locuintelor şi la acordarea creditelor, vor fi formate din: vicepresedintele comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucureşti, conducatorul organizaţiei contractante, directorul sucursalei Băncii de Investitii, directorul directiei judetene a Casei de Economii şi Consemnatiuni şi preşedintele Consiliului sindical judetean sau al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Cetatenii care la data contractarii platesc integral preţul locuinţei beneficiaza de o bonificatie de 5% care se va calcula la diferenţa între preţul de deviz al locuinţei şi avansul minim prevăzut de art. 14 şi 15 din Legea nr. 9/1968.Bonificatia va fi suportata din comisioanele încasate de organizaţia contractantă.  +  Articolul 5Creditele prevăzute în art. 20 din Legea nr. 9/1968 se acordă numai cu condiţia ca solicitantul sa aduca o contribuţie materiala initiala proprie de cel puţin 20% din preţul de deviz al locuinţei, constituita din materiale de constructii şi sume economisite la Casa de Economii şi Consemnatiuni şi să se oblige sa termine construirea locuinţei în doi ani de la acordarea creditului bancar. Ordinea de prioritate la acordarea acestor credite este cea prevăzută de art. 17 din Legea nr. 9/1968.  +  Articolul 6În cazul în care titularul creditului nu va construi locuinta din culpa sa, în termenul prevăzut în articolul precedent, pentru sumele eliberate de banca drept împrumut se va aplica o dobinda de 6% pe an, peste dobinda prevăzută în contractul de împrumut, calculată de la data cînd trebuia terminata locuinta pînă la terminarea ei completa.  +  Articolul 7Durata maxima de rambursare a creditului pentru angajatii din mediul rural se stabileste în functie de salariul tarifar lunar, după cum urmeaza:- pînă la 1.500 lei, într-o perioadă de 15 ani;- peste 1.500 lei, într-o perioadă de 10 ani.De aceeasi durata maxima de rambursare beneficiaza şi angajatii care obtin credite potrivit art. 22 din Legea nr. 9/1968.Prevederile art. 5 şi 6 se aplică şi categoriilor de angajaţi prevăzuţi în prezentul articol.  +  Articolul 8În înţelesul art. 22 din Legea nr. 9/1968, oraşele mari sînt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 1651/1968 de aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 10/1968, iar comunele sînt cele situate la o distanta de pînă la 40 km, de la perimetrul construibil al acestor oraşe.Comitetele executive ale consiliilor populare ale acestor oraşe vor stabili prin decizii comunele care se încadrează în prevederile alineatului precedent.  +  Articolul 9Pentru nepredarea locuinţei la termenul stabilit, organizaţia contractantă, fiind de drept în întîrziere, va plati din oficiu, beneficiarului, pentru fiecare zi de întîrziere, o penalitate de pînă la 0,05% din valoarea locuinţei prevăzută în contract; penalitatea va fi diferentiata de banca în functie de natura intirzierii. Suma penalitatilor va fi virata în contul ratelor curente de împrumut acordat beneficiarului.  +  Articolul 10Constructiile de locuinte proprietate personala ce se executa pe bază de contracte incheiate cu organizaţiile socialiste se finanţează şi se deconteaza de banca în aceleasi condiţii ca şi constructiile de locuinte ce se executa din fondurile statului.  +  Articolul 11Taxa anuală pentru terenurile atribuite în folosinţă vesnica este de 1 leu/mp şi se plateste de la data predarii locuinţei către beneficiar. Terenurile vor fi atribuite în raport cu tipurile de cladiri şi în limita suprafeţelor prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 3 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 12Cetatenii care construiesc locuinte proprietate personala în regie proprie, în condiţiile Legii nr. 9/1968, beneficiaza, la preturile cu amanuntul, de materialele de construcţie prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.Materialele de construcţie menţionate în alineatul precedent vor fi prevăzute în planurile anuale de stat de aprovizionare, pe baza propunerilor comitetelor executive ale consiliilor populare judetene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 13Preţul casei de odihnă sau turism se va stabili pe baza pretului de deviz pe obiect, materialele fiind calculate la preţul cu amanuntul.Dispozitiile art. 12 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 14La incheierea contractului de construire a caselor de odihnă sau turism cu organizaţia contractantă, beneficiarii vor plati, din sumele depuse la Casa de Economii şi Consemnatiuni, un avans de 95% din valoarea construcţiei. Diferenţa pînă la valoarea integrală va fi plătită la expirarea perioadei legale de garantie a construcţiei. Banca va putea acorda credite cu o dobinda de 1% organizaţiei de constructii, pentru acoperirea cotei de 5% pînă la valoarea integrală.  +  Articolul 15Persoanele care şi-au vindut locuinta incepind cu 1 noiembrie 1967, nu vor beneficia de credite prevăzute de Legea nr. 9/1968. în cazul cînd aceste persoane au incheiat contracte de împrumut după aparitia acestei legi, banca va cere constatarea nulitatii contractului, restituirea sumelor eliberate, precum şi plata unei dobinzi de 12% calculată la valoarea creditului acordat, de la data incheierii contractului de împrumut pînă la data constatarii nulitatii.  +  Articolul 16În cazul cînd contractul de împrumut pentru construirea de locuinte proprietate personala se incheie cu mai multe persoane din aceeasi familie, avansul minim şi durata maxima de rambursare a creditului bancar se vor stabili la salariul tarifar sau venitul mediu brut lunar cel mai mare.  +  Articolul 17Dobinda anuală prevăzută în art. 41 din Legea nr. 9/1968 va fi de 1,5%, 2% şi 3%, corespunzător categoriilor de salariu stabilite în art. 14 din aceeasi lege.  +  Articolul 18În înţelesul art. 55 din Legea nr. 9/1968 rămîn valabile contractele sau alte acte incheiate în baza Decretului nr. 445/1966 şi Decretului nr. 713/1967, după cum urmeaza: a) contractele incheiate de către organizaţia contractantă pentru construirea de locuinte proprietate personala cu cetatenii pînă la data de 8 mai 1968 inclusiv. Banca va incheia contractele de împrumut cu beneficiarii în condiţiile Decretului nr. 445/1966; b) alte acte incheiate conferă dreptul la menţinerea priorităţii dobindite de cetăţeni, iar incheierea contractului de construire şi a contractului de împrumut se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 9/1968 şi a prezentei hotărîri; c) deciziile de atribuire în folosinţă a terenurilor pe care a inceput construcţia de locuinte pînă la data de 8 mai 1968 inclusiv rămîn valabile. în cazul cînd pe terenul atribuit nu a inceput construcţia pînă la acea data, comitetele executive ale consiliilor populare competente vor reconsidera deciziile respective, aplicind prevederile Legii nr. 9/1968 şi ale prezentei hotărîri.  +  Capitolul II Vinzarea de locuinte din fondul locativ de stat către populatie  +  Articolul 19În aplicarea dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 9/1968, comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale pot vinde case mici cu un singur apartament sau cu un numar redus de apartamente construite din materiale inferioare, sau din materiale durabile dar cu o uzura avansată, care necesita reparatii al caror cost depăşeşte 40% din valoarea de inlocuire a cladirilor puse în vinzare.În cazul în care pentru cumpararea unor locuinte din fondul de stat cetatenii solicita credit bancar, dispozitiile art. 1 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 20Nu se încadrează în prevederile art. 19 din prezenta hotărîre: a) cladirile de locuit situate în incinta organizaţiilor socialiste sau a unităţilor militare, precum şi acelea în care este cazat personalul de interventie; b) vilele, cladirile de locuit cu confort ridicat în stare de buna functionare sau apartamente din aceste cladiri, indiferent de numărul acestora.  +  Articolul 21Dreptul de prioritate prevăzut în art. 27 din Legea nr. 9/1968 se exercită în termen de şase luni de la comunicarea punerii în vinzare a locuinţei.  +  Articolul 22Potrivit art. 26 din Legea nr. 9/1968, comisiile pentru evaluarea apartamentelor din cladirile de locuit destinate vinzarii către cetăţeni situate în municipii, oraşe, precum şi în comunele suburbane vor fi formate din: vicepresedintele comitetului executiv al consiliului popular municipal sau orasenesc, ca presedinte, iar ca membri: conducatorul intreprinderii care administreaza fondul locativ de stat, seful circumscriptiei financiare, respectiv seful serviciului financiar, conducatorul unităţii băncii, conducatorul unităţii de arhitectura şi sistematizare, seful oficiului juridic, 2-4 arhitecti sau ingineri de specialitate, 1-3 cetăţeni cu prestigiu şi autoritate domiciliati în cartierul în care se afla apartamentele puse în vinzare.Pentru evaluarea cladirilor de locuit situate în comune, cu excepţia comunelor suburbane, se constituie comisii la nivel judetean în componenta prevăzută la alineatul precedent; din comisie va face parte şi preşedintele comitetului executiv al consiliului popular al comunei respective.  +  Articolul 23Preturile stabilite vor fi afisate timp de 30 de zile la sediul întreprinderilor care administreaza fondul locativ, perioada în care orice cetatean are dreptul sa faca contestaţie cu privire la aceste preţuri.Toate contestaţiile privind preturile apartamentelor vor fi examinate de către comitetele executive ale consiliilor populare competente în termen de 30 de zile. Apartamentele respective vor fi puse în vinzare numai după ce aceste organe s-au pronuntat asupra pretului de vinzare al locuinţei.  +  Articolul 24Preţul de vinzare al apartamentelor, diferentiat în functie de tipul construcţiei, gradul de dotare şi finisaj, starea tehnica şi uzura în timp, stadiul executarii reparatiilor capitale şi nivelul la care este situat apartamentul, va fi determinat pe baza normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 25Dacă cumparatorul este membru al unei cooperative mestesugaresti, avansul minim se va stabili în raport cu retributia tarifara a categoriei de încadrare.În cazul cladirilor situate în comune, dacă cumparatorul este membru al unei cooperative agricole de productie, avansul minim se va stabili în raport cu venitul mediu brut lunar realizat în anul precedent din zile-munca efectuate şi din alte venituri impozabile.  +  Articolul 26Cetatenii care la data contractarii platesc integral preţul locuintelor cumparate, beneficiaza de o bonificatie de 5% care se va calcula la diferenţa între preţul de vinzare al locuinţei şi avansul minim prevăzut de art. 14 şi 15 din Legea nr. 9/1968.  +  Articolul 27Dispozitiile art. 11 şi art. 15-17 se aplică în mod corespunzător şi în cazul vinzarii de locuinte din fondul locativ de stat către populatie.  +  Capitolul III Dispozitii finale  +  Articolul 28Hotărîrea nr. 26/1966 privind sprijinirea de către stat a cetatenilor de la oraşe în construirea de locuinte proprietate personala, cu excepţia art. 14, şi Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 1765/1967 pentru aplicarea Decretului nr. 713/1967, privind construirea de către cetăţeni, cu sprijinul statului, de case proprietate personala de odihnă sau turism în localităţile balneoclimaterice şi în alte locuri turistice, se abroga.p. Preşedintele Consiliului de Ministri,ILIE VERDETBucureşti, 10 august 1968.Nr. 1735.  +  Anexa 1 Suprafetele de teren ce pot fi atribuite pentru construirea de locuinte proprietate personala- Pentru o locuinta parter cu un apartament, în cazulîn care lotul de teren individual nu dispune de apapotabila din reteaua publică şi de canalizare pînă la 250 mp- Pentru o locuinta parter cu un apartament, în cazul încare lotul de teren individual dispune de apa potabiladin reteaua publică dar nu dispune de canalizare pînă la 200 mp- Pentru o locuinta cu parter şi un etaj sistem vila sau unapartament, în cazul în care lotul de teren individualdispune de apa potabila din reteaua publică şi de canalizare pînă la 150 mp  +  Anexa 2 LISTAcu materialele ce se repartizeaza cetatenilor careîşi construiesc locuinte proprietate personala în regie- Materiale de zidarie- tigla- Var (bulgari)- Ciment- Cherestea- Bile manele- Uşi-ferestre- Parchet- Fier beton- Tabla galvanizata- Tevi de instalaţii- Radiatoare  +  Anexa 3 Suprafetele de terenuri ce pot fi atribuite pentru construirea de case proprietate personala de odihnă sau turism- una casa cu un apartament - pînă la 100 mp- una casa cu doua apartamente - pînă la 150 mp- una casa cu trei apartamente - pînă la 200 mp- una casa cu patru apartamente - pînă la 300 mpLa stabilirea suprafetei de teren pe tipuri de cladiri se va avea în vedere urmatoarele:- echiparea edilitara a terenurilor, în special alimentarea cu apa în conducte şi reteaua de canalizare;- specificul cadrului natural (pante, arbori, orientare, perspectiva etc.) de la caz la caz, în functie de condiţiile locale.NOTĂ:În cazul construirii unor case cu mai multe apartamente, prin asociere, fiecare familie are dreptul la un singur apartament.  +  Anexa 4 NORMEpentru determinarea pretului de vinzare al locuintelorA. Preţul de vinzare al locuinţei reprezinta valoarea efectiva a acesteia la data evaluării şi se determina pe baza valorii de inlocuire (din nou) a locuinţei, uzurii în timp a acesteia, stadiului executarii reparatiilor capitale şi nivelului (etajului) la care este situata locuinta.B. Valoarea de inlocuire (din nou) a locuinţei se determina pe baza normelor de evaluare, diferentiat pe tipuri de cladiri de locuit în functie de structura de rezistenta, numărul etajelor, dotarea tehnica, confortul şi gradul de finisaj.Normele de evaluare, în lei/mp suprafaţa desfăşurată, vor fi cuprinse între urmatoarele limite în raport cu gradul de finisaj (inferior, mediu sau superior), după cum urmeaza:1. Locuinte de tip urban, parter, din zidarie, plansee de lemnsau beton armat, invelitoare din tigla, inclusiv instalaţiisanitare şi electrice, incalzire cu sobe cu combustibil solid 800-990 lei/mp2. Idem, cu parter şi 1-2 etaje 720-920 lei/mp3. Locuinte de tip rural, parter, cu pereti de zidarie,plansee de lemn, exclusiv instalaţii sanitare şi electrice,inclusiv incalzire cu sobe cu combustibil solid 645-740 lei/mp4. Locuinte, parter, cu pereti din paianta, exclusivinstalaţii sanitare şi electrice, inclusiv incalzire cusobe cu combustibil solid 575-665 lei/mp5. Idem, cu pereti din bîrne:- a) cladiri cu parter 640-715 lei/mp- b) cladiri cu parter şi un etaj 585-675 lei/mp6. Idem, parter, cu pereti din chirpici, valatuci sau pamintbatut 545-625 lei/mpLa valorile rezultate din aplicarea normelor de mai sus se adauga sau se scad valorile corespunzătoare elementelor de constructii şi instalaţii, în plus sau în minus, specifice locuinţei ce se evalueaza, determinate pe bază de termeni de corectie.Termenii de corectie precum şi normele de evaluare a anexelor gospodaresti se vor stabili prin metodologia elaborata de Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Comitetul de Stat pentru Constructii, Arhitectura şi Sistematizare şi Comitetul pentru Preţuri.C. Uzura în timp a locuintelor se considera proporţională cu vechimea acestora.La expirarea duratei de serviciu normata, valorile rămase ale locuintelor sînt cuprinse între 40 şi 10% din valoarea de inlocuire, în functie de starea tehnica a cladirii (foarte buna, buna, mediocra şi rea), la data evaluării.D. La stabilirea valorii reale a locuinţei se va lua în calcul şi influenţa executarii la timp a reparatiilor capitale.E. Diferentierea pretului pe apartament la o cladire, în functie de nivelul la care este situat acesta, se face prin aplicarea la valoarea efectiva a locuinţei a unor coeficienti de corectie, cuprinşi între -3 şi +3%.F. La locuintele la care suprafaţa secţiunii orizontale a zidurilor (exterioare şi interioare) este mai mare decit 25% din suprafaţa utila a locuinţei, în suprafaţa desfăşurată a acesteia se va include, pentru secţiunea orizontala a zidurilor, maximum 25% din suprafaţa utila.-------