LEGE nr. 478 din 12 noiembrie 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Producerea de materii explozive şi orice operaţiune de import-export cu acestea sunt permise numai persoanelor juridice care sunt înregistrate şi posedă autorizaţie în acest sens, eliberată de organele prevăzute de lege."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască materii explozive, cu excepţia pulberii necesare confecţionării cartuşelor pentru arme de vânătoare, dacă nu fac dovada calităţii de artificier ori de personal special instruit şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prezentei legi."3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Autorizaţiile eliberate pe baza prezentei legi se vizează anual de către autorităţile emitente în a căror rază titularul îşi are sediul. Neprezentarea autorizaţiei pentru viză, în termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operaţiuni cu materii explozive.Organele prevăzute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, în termen de 15 zile, o nouă autorizaţie titularului, care face cunoscute: a) schimbarea denumirii sau a sediului; b) deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizaţiei; c) completa epuizare a spaţiilor rezervate vizei anuale."4. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Persoanele juridice autorizate să fabrice, să confecţioneze sau să comercializeze obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice şi cele pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice sunt obligate ca la depozitarea, păstrarea şi mânuirea acestora, precum şi a materiilor din care sunt făcute să respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive."5. Articolul 29^1 va avea următorul cuprins:"Art. 29^1. - Obiectele artizanale de distracţie, fabricate şi confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege."6. După articolul 29^3 se introduc două articole noi, articolele 29^4 şi 29^5, cu următorul cuprins:"Art. 29^4. - Se interzic persoanelor fizice confecţionarea şi importul de obiecte de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice de tipul petarde şi rachete din clasele II-IV. Persoanelor fizice le sunt interzise vânzarea şi folosirea în public a obiectelor artizanale de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, cu excepţia celor aprobate prin norme metodologice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.Art. 29^5. - Persoanele juridice autorizate pot folosi obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice numai în locuri deschise, cu luarea tuturor măsurilor tehnice de protejare a persoanelor asistente. Stabilirea locului, a perioadei de desfăşurare şi a măsurilor de ordine publică revine autorităţilor administraţiei publice locale.Se interzice folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice în următoarele situaţii: a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale; b) la o distanţă mai mică de 50 m de blocurile de locuinţe cu 4 etaje şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 etaje; c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze; d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre; f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, precum şi pe aleile pietonale, în pieţe agroalimentare, târguri sau oboare.Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III şi IV, precum şi T.1 şi T.2, sunt necesare acordul primăriei şi al unităţii de pompieri, precum şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărei rază se execută jocuri de artificii."7. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Vânzarea de materii explozive, inclusiv a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, se face numai după înscrierea în registrul prevăzut la art. 24 alin. 2 a numelui cumpărătorului, a numărului autorizaţiei din care rezultă că are dreptul să deţină, să folosească sau să facă operaţiuni cu astfel de materii, precum şi cantitatea comercializată."8. Litera b) a alineatului (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"b) nerespectarea dispoziţiilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, 12, 13, art. 14 alin. 1, art. 20, 29 şi ale art. 30 - cu amendă de la 4.000.000 lei la 12.000.000 lei, iar nerespectarea dispoziţiilor art. 29^2 şi ale art. 29^3 -29^5 - cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 478.---------