LEGE nr. 454 din 12 noiembrie 2003privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 22 noiembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În limita resurselor financiare alocate anual prin legea bugetului de stat şi a altor resurse, se va acorda sprijin financiar în agricultură şi silvicultură.  +  Articolul 2În vederea susţinerii activităţilor din agricultură şi silvicultură, sprijinul financiar se poate acorda pentru: a) creşterea veniturilor şi/sau reducerea cheltuielilor de producţie ale producătorilor; b) sprijinirea investiţiilor.  +  Articolul 3 (1) În scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, sprijinul financiar se poate acorda pentru următoarele: a) producţia agricolă; b) promovarea produselor pe piaţă; c) investiţii în domeniul agricol şi forestier; d) protecţia şi exploatarea pădurilor; e) utilizarea şi protecţia terenurilor agricole; f) menţinerea, dezvoltarea şi perpetuarea fondului genetic vegetal şi zootehnic; g) activitatea de piscicultură; h) exploatarea şi gestionarea fondului cinegetic; i) tehnică agricolă; j) informatică agricolă, cercetare-dezvoltare în agricultură, învăţământ agricol, ferme experimentale şi practică profesională; k) alte măsuri care contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la lit. a)-j). (2) Activităţile şi elementele pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 4 (1) Sprijinul financiar se acordă la cererea solicitantului în urma îndeplinirii condiţiilor dinainte stabilite, a angajamentelor luate de către acesta sau pe bază de proiecte, după caz. (2) Persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile cerute sau ale căror proiecte au fost admise pot beneficia de sprijin financiar rambursabil şi/sau nerambursabil. (3) Cererea şi documentaţia prin care se solicită sprijin financiar se depun la autorităţile judeţene ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 5Sprijinul financiar poate fi solicitat numai de producătorii înregistraţi în evidenţele agricole.  +  Articolul 6Nu pot beneficia de sprijin financiar în agricultură şi silvicultură: a) persoanele juridice şi asociaţiile fără personalitate juridică aflate în lichidare sau care sunt declarate în stare de faliment; b) întreprinzătorul privat care se află în procedură de executare silită; c) persoanele fizice şi juridice care înregistrează datorii restante către bugetul de stat ori bugetul local; d) persoanele fizice sau juridice care au furnizat autorităţilor date false, eronate sau incomplete; e) arendatorul sau concedentul terenurilor agricole.  +  Articolul 7 (1) Beneficiarul sprijinului financiar are obligaţia de a furniza datele solicitate de către organele de control abilitate pentru verificarea modului de utilizare a acestuia. (2) Documentele care au stat la baza acordării sprijinului financiar vor fi păstrate de către solicitant timp de 5 ani de la data depunerii cererii.  +  Articolul 8 (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice au obligaţia de a evidenţia separat sprijinul financiar nerambursabil acordat. (2) Sprijinul financiar rambursabil acordat conform art. 2 se evidenţiază la obligaţii şi se restituie conform contractului de sprijin financiar încheiat.  +  Articolul 9 (1) În cazul în care alocaţiile bugetare nu sunt suficiente pentru acoperirea sprijinului financiar solicitat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului poate lua următoarele măsuri: a) primirea cererilor poate fi sistată; b) soluţionarea cererilor depuse poate fi amânată; c) sprijinul financiar rambursabil sau nerambursabil obţinut poate fi suspendat; (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului va publică în cotidiene de răspândire naţională intenţia de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 10Consiliile de produse, precum şi organizaţiile profesionale şi interprofesionale reprezentative, recunoscute la nivel de ţară, înfiinţate prin lege, participă la stabilirea condiţiilor de acordare a sprijinului financiar împreună cu autorităţile publice implicate.  +  Articolul 11Sprijinul financiar se va acorda în urma stabilirii condiţiilor de participare şi de pregătire profesională necesară, a formei şi conţinutului economic al sprijinului financiar.  +  Articolul 12 (1) În cazul sprijinului financiar pe bază de proiecte, dacă legea nu dispune altfel, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului publică în mod obligatoriu: a) anunţul proiectelor pentru care se acordă sprijin financiar; b) o dată pe an, numele/denumirea persoanei fizice sau juridice, domiciliul/sediul beneficiarului, nivelul şi destinaţia sprijinului financiar obţinut. (2) Prevederile alin. (1) se pot publică şi în reviste de specialitate agricolă. (3) Cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 13Prin cererea de solicitare a sprijinului financiar şi prin declaraţia depusă se consideră că solicitantul este de acord cu publicarea datelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 14Depăşirea termenului de depunere a cererii pentru acordarea sprijinului financiar, în cazul în care există un astfel de termen, atrage pierderea dreptului de obţinere a acestuia.  +  Articolul 15Prin actul normativ care stabileşte condiţiile necesare pentru obţinerea sprijinului financiar, în funcţie de natura lui în agricultură şi silvicultură, se prevăd şi următoarele: a) înstrăinarea înainte de termen a mijloacelor achiziţionate din sprijinul financiar obţinut atrage restituirea integrală sau parţială a sumelor primite; b) sprijinul financiar pentru susţinerea investiţiilor se acordă numai dacă solicitantul contribuie şi cu resurse financiare proprii; c) sprijinul financiar pentru investiţii se obţine numai după furnizarea datelor cerute de autorităţi privind activitatea economică a solicitantului; d) investiţiile realizate din sprijinul financiar bugetar nerambursabil vor fi ipotecate în favoarea statului până în momentul punerii în funcţiune; e) investiţiile realizate din sprijin financiar bugetar rambursabil vor fi ipotecate în favoarea statului până la rambursarea integrală a sumelor primite; f) sprijinul financiar poate fi acordat prin consiliile pe produse, recunoscute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, sau, în cazul în care nu există un astfel de consiliu, prin acordul organizaţiilor profesionale reprezentative; g) solicitantul sprijinului financiar este obligat să menţină pe termen limitat efectivul de animale existent la data solicitării acestuia sau al celui cumpărat prin sprijinul financiar obţinut; h) sprijinul financiar pentru investiţii se acordă numai pentru acele obiective noi care corespund normelor internaţionale de igienă sanitar-veterinară.  +  Articolul 16Leasingul financiar solicitat pentru sprijinirea activităţilor investiţionale, cu excepţia dobânzilor aferente, se consideră investiţie.  +  Articolul 17 (1) Instituţia publică prin care se acordă sprijin financiar la cerere sau pe bază de proiecte va încheia un contract cu solicitantul sprijinului financiar. (2) Contractul cuprinde în mod obligatoriu nivelul sprijinului financiar, condiţiile în care s-a acordat acesta, drepturile şi obligaţiile solicitantului, precum şi efectele, în cazul nerespectării clauzelor contractuale.  +  Articolul 18 (1) Solicitantul sprijinului financiar poate apela şi la alte susţineri financiare din partea statului pentru realizarea obiectivelor propuse, dacă legea nu prevede altfel. (2) În cazul apelării la mai multe surse de sprijin financiar, solicitantul are obligaţia de a declara, în momentul solicitării sprijinului financiar, nivelul şi temeiul legal al sumelor obţinute până la acea dată.  +  Articolul 19 (1) Cererile depuse pentru solicitarea sprijinului financiar conform prevederilor art. 2 lit. b) sunt soluţionate în ordinea înregistrării lor, dacă legea nu prevede altfel. (2) În cazul în care există termen de depunere a cererilor, soluţionarea lor va începe după expirarea acestui termen. (3) Cererea se consideră înregistrată dacă s-a depus întreaga documentaţie prevăzută de legislaţia în vigoare pentru acordarea sprijinului financiar.  +  Articolul 20 (1) Sprijinul financiar solicitat se soluţionează numai dacă solicitantul a depus declaraţia cu datele solicitate de autorităţi. (2) Conţinutul declaraţiei se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi va conţine în mod obligatoriu datele de identificare a persoanei fizice sau juridice, date referitoare la capitalul propriu, numărul de personal şi cifra de afaceri realizate în cazul persoanelor juridice, precum şi datoriile solicitantului faţă de bugetul de stat, bugetul local şi faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. (3) Criteriile privind acordarea sprijinului financiar nepublicate nu pot fi luate în considerare la soluţionarea cererilor.  +  Articolul 21 (1) Cererile de solicitare a sprijinului financiar prevăzut la art. 2 lit. b) se soluţionează de către o comisie, la nivel local sau central, după caz, numită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (2) În urma soluţionării cererilor de solicitare a sprijinului financiar se hotărăşte dreptul solicitantului la sprijin financiar, nivelul sprijinului obţinut şi se stabilesc condiţiile de acordare şi de derulare a acestuia.  +  Articolul 22 (1) Nivelul sprijinului financiar alocat pe proiecte poate fi mai mic decât cel solicitat. (2) Proiectele, din punct de vedere al acordării sprijinului financiar, se consideră o simplă cerere de solicitare.  +  Articolul 23 (1) Solicitanţii sprijinului financiar vor fi înştiinţaţi despre rezultatul soluţionării cererilor de solicitare depuse. (2) În cazul respingerii cererilor de solicitare a sprijinului financiar, la data înştiinţării solicitantului se comunică în scris cauzele refuzului.  +  Articolul 24 (1) Alocarea sumelor obţinute sub formă de sprijin financiar se realizează în urma prezentării de către solicitant a documentelor autentice solicitate de autorităţi şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Sprijinul financiar obţinut de către persoanele juridice se alocă numai prin contul în lei, deschis la una dintre băncile comerciale, dacă legea nu prevede altfel.  +  Articolul 25 (1) Persoanele care nu sunt de acord cu modul de soluţionare a cererilor depuse pot depune contestaţie la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în termen de 15 zile de la data primirii răspunsului conform art. 23 alin. (1). (2) Soluţionarea contestaţiilor se realizează de către comisia formată la nivelul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, a cărei componenţă se numeşte prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (3) Pentru soluţionarea cererilor de sprijin financiar şi a contestaţiilor nu se percep taxe.  +  Articolul 26În cazul divergenţelor privind dreptul la sprijin financiar, respectiv al celor referitoare la recuperarea sumelor obţinute, soluţionarea se realizează prin aplicarea legislaţiei în vigoare la data soluţionării cererilor.  +  Articolul 27Autorităţile care verifică îndeplinirea condiţiilor necesare pentru acordarea sprijinului financiar, precum şi cele privind recuperarea sumelor necuvenite sunt cele prevăzute de lege.  +  Articolul 28 (1) Utilizarea sprijinului financiar pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat este interzisă şi se consideră sprijin necuvenit. (2) Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin financiar se recuperează în baza hotărârii autorităţilor competente, cu aplicarea dobânzilor şi penalităţilor, conform legislaţiei în vigoare. (3) Sprijinul financiar obţinut se consideră utilizat pentru alte scopuri dacă beneficiarul acestuia nu respectă prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 17 alin. (2).  +  Articolul 29 (1) Sprijinul financiar pentru agricultură şi silvicultură este anual sau multianual. (2) În cazul sprijinului financiar multianual, alocarea sumelor obţinute pentru anul în curs se realizează prin defalcarea acestora pe fiecare an.  +  Articolul 30Sumele destinate sprijinului financiar pentru agricultură şi silvicultură, conform prevederilor art. 3 alin. (1), se alocă anual prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în urma aprobării bugetului de stat, precum şi din alte fonduri.  +  Articolul 31În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Guvernul va aproba prin hotărâre sistemul de evidenţă agricolă a solicitanţilor de sprijin financiar în agricultură şi silvicultură.  +  Articolul 32La propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Guvernul stabileşte anual, prin hotărâre, activităţile prevăzute în anexa la prezenta lege, pentru care se acordă sprijin financiar, forma şi dimensiunea acestuia, condiţiile de eligibilitate a beneficiarului, precum şi modul de acordare a sprijinului financiar.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 454.  +  Anexa ACTIVITĂŢILE ŞI ELEMENTELEpentru care se poate acorda sprijin financiar în agricultură şi silviculturăI. Sprijin financiar pentru susţinerea producţiei agricole şi silvice1. În activităţile producţiei vegetale se poate acorda sprijin financiar pentru:- producţia vegetală;- producţia legumicolă şi horticolă;- utilizarea apei pentru irigaţii;- păstrarea, menţinerea şi dezvoltarea fondului genetic vegetal;- trecerea la agricultura ecologică;- producerea de seminţe şi material săditor;- analize fito-sanitare;- consumul energetic;- îngrăşămintele chimice folosite în producţia vegetală.2. În activităţile producţiei animale se poate acorda sprijin financiar pentru:- animale de matcă;- efective de juninci;- îmbunătăţirea performanţelor de producţie la scroafe;- familii de albine;- găini de reproducţie;- taur, vier, berbec, ţap, precum şi tineret selecţionat pentru reproducţie;- achiziţionarea armăsarilor de reproducţie;- utilizarea materialelor de reproducţie la bovine, porcine, ovine şi caprine;- analiza performanţelor şi aptitudinilor la cabaline;- utilizarea materialelor de reproducţie piscicolă;- tineret cunicul de reproducţie;- acţiuni sanitare veterinare de prevenire şi combatere a îmbolnăvirii animalelor;- analize sanitare veterinare;- cumpărări de medicamente pentru animale.3. Se poate acorda sprijin financiar pentru finanţarea producţiei agricole şi silvice pentru:- programele de reorganizare a producţiei agricole şi silvice.4. În scopul stimulării îmbunătăţirii calităţii produselor se poate acorda sprijin financiar pentru:- îmbunătăţirea nivelului calitativ al producţiei vegetale, animaliere (inclusiv a vânatului), legumicole şi horticole.5. În susţinerea perfecţionării cunoştinţelor profesionale şi a consultanţei agricole se poate acorda sprijin financiar pentru:- plata parţială sau totală a contravalorii consultanţei agricole şi a cursurilor de perfecţionare a cunoştinţelor profesionale;- consultanţă profesională în domeniul silviculturii.6. Se poate acorda sprijin financiar cooperativelor de prestări de servicii şi formelor asociative pentru:- înfiinţarea cooperativelor de prestări de servicii, a formelor asociative în agricultură şi silvicultură;- înfiinţarea agenţilor economici de valorificare a legumelor şi fructelor.7. Se poate acorda sprijin financiar pentru paza produselor vegetale în câmp şi a pădurilor.II. Sprijin financiar pentru promovarea produselor agricole şi silvice pe piaţă1. Sprijinul financiar se poate acorda pieţei agricole şi silvice interne pentru:- eliminarea distorsiunilor apărute pe piaţă;- crearea rezervelor de stat;- depozitarea produselor.2. În scopul promovării produselor agricole şi silvice pe piaţă se poate acorda sprijin financiar pentru:- analiza calităţii produselor vegetale şi animale;- realizarea sistemului informaţional al consiliilor pe produse;- organizarea de simpozioane şi expoziţii.III. Sprijinirea investiţiilor agricole şi silviceSprijinul financiar se acordă pentru:- realizarea obiectivelor noi sau reînnoirea clădirilor, construcţiilor şi a tehnologiilor existente în domeniul agricol, piscicol şi silvic;- investiţii în producerea şi prelucrarea legumelor şi fructelor;- înfiinţarea de plantaţii pomiviticole;- investiţii noi în domeniul cercetării-dezvoltării în agricultură şi silvicultură;- achiziţionarea, inclusiv prin leasing financiar, de maşini şi tehnologii agricole şi silvice noi;- înfiinţarea fermelor demonstrative;- realizarea de spaţii frigorifice noi, precum şi reînnoirea celor existente.IV. Sprijin pentru protecţia şi exploatarea pădurilorSprijinul financiar destinat producţiei şi exploatării pădurilor se poate acorda pentru:- acţiuni de împădurire şi transformare structurală a pădurilor;- prevenirea pagubelor previzibile.V. Sprijin pentru utilizarea şi protecţia terenurilor agricole1. Sprijin financiar care se poate acorda pentru cercetările făcute în domeniul protecţiei cantitative şi calitative a terenurilor agricole2. Sprijin financiar pentru cumpărarea de terenuri agricole3. Sprijin financiar pentru realizarea de hărţi şi evidenţă cadastralăVI. Sprijin financiar pentru menţinerea şi perpetuarea fondului genetic vegetal şi zootehnicVII. Sprijinirea activităţii de pisciculturăVIII. Sprijin financiar acordat exploatării şi gestionării fondului cinegetic1. Sprijinirea ocrotirii şi menţinerii efectivelor de vânat2. Sprijin pentru acţiuni de cercetări şi de propagare a cunoştinţelor în domeniul vânatuluiIX. Sprijin financiar pentru informatică agricolă, ferme experimentale şi practică profesionalăSprijinul financiar se poate acorda pentru:- schimburi de experienţă cu străinătatea;- formarea fermierilor;- informatică agricolă.X. Alte măsuri care contribuie la realizarea prevederilor pct. I-IXÎn afara celor menţionate la pct. I-IX, se poate acorda sprijin financiar pentru:- extinderea sistemelor de irigaţii;- întreprinzătorii agricoli privaţi;- stimularea asigurării producătorilor.-------