LEGE nr. 448 din 12 noiembrie 2003privind modificarea şi completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 22 noiembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 17 aprilie 1997, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta lege reglementează aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificată prin Legea nr. 125/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 22 decembrie 1994."2. După articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - În sensul prezentei legi:1. Prin convenţie se înţelege Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993.2. Prin Organizaţie se înţelege Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice, cu sediul la Haga (Regatul Olandei).3. Dacă prezenta lege nu specifică altfel, prin liste se înţelege listele nr. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la prezenta lege.4. Prin arme chimice se înţelege următoarele elemente, luate împreună sau separat: a) substanţe chimice toxice şi precursorii lor, cu excepţia celor destinate unor scopuri neinterzise prin convenţie, atât timp cât tipurile şi cantităţile sunt conforme cu asemenea scopuri; b) muniţii şi dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vătămări prin acţiunea toxică a substanţelor chimice toxice, specificate la lit. a), care ar fi puse în libertate ca urmare a folosirii unor asemenea muniţii şi dispozitive; c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat în legătură directă cu folosirea muniţiilor şi a dispozitivelor specificate la lit. b).5. Prin substanţă chimică toxică se înţelege orice substanţă chimică ce, prin acţiunea sa chimică asupra proceselor biologice, poate cauza moarte, incapacitate temporară ori vătămări permanente la om sau la animale, indiferent de originea sa ori de metoda de producere şi indiferent dacă se obţine în instalaţii, în muniţii binare sau în altă parte.6. Prin precursor se înţelege orice reactiv chimic care participă, în orice fază, la producerea, prin orice metode, a unei substanţe chimice toxice, inclusiv orice component de bază al unui sistem chimic binar sau multicomponent.7. Arme chimice vechi se referă la una dintre următoarele categorii: a) arme chimice care au fost produse înainte de anul 1925; b) arme chimice produse în perioada 1925-1946, care s-au deteriorat, astfel încât nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.8. Arme chimice abandonate sunt armele chimice, inclusiv armele chimice vechi, abandonate de un stat pe teritoriul altui stat, fără consimţământul acestuia, după data de 1 ianuarie 1925.9. Prin substanţă pentru combaterea dezordinilor publice se înţelege orice produs chimic neînscris în listele de substanţe chimice toxice şi precursori din anexa nr. 1 la prezenta lege, care poate produce rapid la om o iritaţie senzorială sau incapacitate fizică ce dispare la scurt timp după terminarea expunerii.10. Scopuri neinterzise prin convenţie sunt: a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri paşnice; b) scopuri de protecţie, şi anume acele scopuri în relaţie directă cu protecţia împotriva substanţelor chimice toxice şi a armelor chimice; c) scopuri militare care nu au legătură cu utilizarea armelor chimice şi care nu depind de utilizarea proprietăţilor toxice ale substanţelor chimice ca metodă de război; d) scopuri pentru asigurarea respectării legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice."3. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Substanţele chimice toxice şi precursorii pentru care se stabilesc regimuri de control sunt cei înscrişi în liste, aşa cum acestea sunt definite la art. 1^1 pct. 3, precum şi alte substanţe chimice neînscrise în liste, care corespund definiţiilor de la art. 1^1 pct. 5 şi 6."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, denumită în continuare Agenţie, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, care supraveghează şi coordonează toate activităţile privind aplicarea prevederilor convenţiei. (2) Agenţia asigură controlul producerii, folosirii, importului şi exportului de substanţe chimice toxice şi precursori ai acestora, astfel încât activităţile respective să se desfăşoare în conformitate cu prevederile prezentei legi. (3) Agenţia este autoritatea naţională pentru aplicarea prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi şi asigură, în conformitate cu acestea, relaţiile cu Organizaţia, precum şi cu autorităţile naţionale similare din alte ţări. (4) Organizarea, funcţionarea şi dotarea Agenţiei, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin prin prezenta lege, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (5) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru. (6) Pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) Agenţia are următoarele atribuţii: a) autorizează funcţionarea instalaţiilor şi/sau laboratoarelor în care se produc substanţele chimice înscrise în lista nr. 1, folosite în scopuri neinterzise, şi verifică sistematic, prin inspecţii la faţa locului, substanţele chimice şi instalaţiile şi/sau laboratoarele menţionate; b) elaborează şi transmite Organizaţiei declaraţiile naţionale, iniţiale şi anuale privind substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 şi instalaţiile de producere a acestora în scopuri neinterzise; c) verifică sistematic respectarea regimurilor privind substanţele chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3 şi instalaţiile de producere a acestora, pe baza datelor furnizate de deţinătorii instalaţiilor şi prin inspecţii la faţa locului; d) elaborează şi transmite Organizaţiei declaraţiile naţionale, iniţiale şi anuale privind substanţele chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3, precum şi platformele care produc, prelucrează, consumă, importă sau exportă aceste substanţe chimice; e) notifică Organizaţiei transferurile de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea lor; f) fac excepţie de la prevederile lit. e) transferurile având ca obiect saxitoxina, în cantităţi de 5 miligrame sau mai mici, pentru scopuri medicale, care vor fi notificate Organizaţiei în perioada efectuării transferului respectiv; g) eliberează certificate de utilizator final pentru importurile de substanţe chimice înscrise în liste; h) verifică, pe bază de date şi prin inspecţii la faţa locului, platformele care produc prin sinteză substanţe organice definite, neînscrise în liste; elaborează şi transmite Organizaţiei declaraţii naţionale, iniţiale şi anuale privind aceste platforme; i) colectează de la deţinătorii obiectivelor prevăzute la lit. a), c) şi h) datele necesare întocmirii declaraţiilor naţionale şi organizează banca naţională de date; j) transmite Organizaţiei, nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenţiei, declaraţia privind substanţele pentru combaterea dezordinilor publice; k) asigură, împreună cu alte autorităţi publice competente, condiţiile necesare executării inspecţiilor internaţionale, în concordanţă cu prevederile convenţiei; l) asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe baza unui plan comun de cooperare, coordonarea activităţilor instituţiilor naţionale competente, în vederea implementării prevederilor convenţiei referitoare la cooperarea internaţională şi acordarea asistenţei de urgenţă, scop în care sunt încheiate acorduri şi protocoale de colaborare; m) încheie acorduri şi protocoale de colaborare cu alte instituţii şi organisme naţionale în vederea asigurării respectării prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi; n) cooperează cu Organizaţia şi cu autorităţile naţionale din alte state în vederea aplicării eficiente a prevederilor convenţiei; o) încheie acorduri, memorandumuri de înţelegere sau protocoale de colaborare cu autorităţi similare din alte state-părţi, în domeniul său de activitate; p) informează semestrial Guvernul asupra modului de îndeplinire a prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi."5. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Persoanele care deţin şi utilizează substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 sunt obligate să transmită în fiecare an Agenţiei declaraţii anuale detaliate referitoare la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent."6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Persoanele care importă sau exportă substanţele chimice înscrise în lista nr. 1, în conformitate cu prevederile convenţiei şi ale cap. IV din prezenta lege, sunt obligate să solicite Agenţiei eliberarea unei licenţe cu cel puţin 60 de zile înainte de efectuarea operaţiunii. (2) Persoanele care importă sau exportă saxitoxină în cantităţi de 5 miligrame sau mai mici, destinată scopurilor medicale, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) şi sunt obligate să notifice Agenţiei operaţiunea respectivă înainte de efectuarea acesteia. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligate să transmită anual Agenţiei, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), o declaraţie detaliată cu privire la operaţiunile efectuate în anul calendaristic precedent. Declaraţia trebuie să conţină specificaţii cantitative şi să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substanţă şi pentru fiecare ţară implicată."7. Partea introductivă a articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Persoanele care deţin platforme ce au produs prin sinteză, în cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 100 tone de substanţe organice definite, neînscrise în liste, cu excepţia platformelor care produc în exclusivitate explozivi sau hidrocarburi, sunt obligate să transmită Agenţiei:"8. Partea introductivă a articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Persoanele care deţin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalaţii ce au produs prin sinteză, în cursul anului precedent, mai mult de 10 tone dintr-o substanţă chimică organică definită, neînscrisă în liste şi care conţine elementele fosfor, sulf sau fluor, sunt obligate să transmită Agenţiei:"9. Litera b) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"b) declaraţiile anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent, până la 1 februarie;"10. Litera a) a alineatului (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"a) să întocmească şi să supună spre aprobare Agenţiei norme specifice privind evidenţa operaţiunilor efectuate cu asemenea substanţe şi păstrarea în deplină siguranţă a acestora, în cel mult 10 zile de la intrarea în posesie;"11. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Substanţele chimice înscrise în liste sunt considerate, după caz, produse militare sau cu dublă utilizare, importul şi exportul acestora fiind supuse regimului de control al exporturilor de produse militare sau de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, după caz."12. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Eliberarea documentelor de export pentru substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 este condiţionată şi de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent. (2) Eliberarea documentelor de export pentru substanţele chimice înscrise în lista nr. 2, în situaţiile menţionate la art. 23, nu este condiţionată de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agenţia poate solicita exportatorului orice alte documente justificative. (3) Eliberarea documentelor de export pentru substanţele chimice înscrise în lista nr. 3, în situaţiile menţionate la art. 23, este condiţionată şi de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat sau avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent. (4) Certificatul de utilizator final trebuie să menţioneze, în legătură cu substanţele care fac obiectul exportului: a) că vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise de convenţie; b) că nu vor fi reexportate; c) tipurile şi cantităţile; d) utilizarea finală; e) denumirea şi adresa utilizatorului final."13. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Operaţiunile de import şi de export cu substanţele chimice înscrise în lista nr. 2 se efectuează numai cu statele-părţi la convenţie. (2) Substanţele chimice înscrise în lista nr. 3 pot fi exportate către state care nu sunt parte la convenţie, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 21."14. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Agenţia îşi constituie un corp de control. (2) Corpul de control al Agenţiei are acces neîngrădit la toate obiectivele, instalaţiile, echipamentele, documentele şi informaţiile necesare, oricare ar fi persoanele deţinătoare, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi. (3) Pentru efectuarea analizelor chimice necesare activităţilor de inspecţie, Agenţia desemnează laboratoare chimice dotate cu aparatură corespunzătoare. (4) Cheltuielile aferente efectuării de către laboratoarele desemnate de Agenţie a analizelor chimice necesare activităţilor de inspecţie se suportă din bugetul Agenţiei."15. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Obiectivele pentru care s-au transmis declaraţii, în conformitate cu prevederile art. 7 şi ale art. 9-12, pot fi verificate de Organizaţie prin inspecţii iniţiale şi inspecţii de rutină. (2) În cadrul inspecţiei iniţiale, Agenţia împreună cu reprezentanţii instalaţiilor care produc substanţe chimice înscrise în listele nr. 1 şi 2 negociază cu echipa de inspecţie a Organizaţiei acorduri de instalaţie care stabilesc în detaliu procedurile de verificare aplicabile inspecţiilor ulterioare la instalaţiile menţionate. (3) Pentru instalaţiile care produc substanţele chimice înscrise în lista nr. 3, acordul de instalaţie se încheie dacă Agenţia constată oportunitatea acestuia, cu ocazia primei inspecţii efectuate de Organizaţie la faţa locului."16. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - În vederea aplicării prevederilor convenţiei referitoare la desfăşurarea inspecţiilor internaţionale, Agenţia întreprinde următoarele măsuri: a) stabileşte împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul general al poliţiei de frontieră - şi cu Autoritatea Naţională de Control punctele de intrare/ieşire în/din ţară a echipelor de inspecţie şi le transmite Organizaţiei în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenţiei; b) transmite operativ Autorităţii Naţionale de Control lista echipamentului aprobat de Organizaţie, precum şi orice actualizări ale acestei liste. De asemenea, cu ocazia fiecărei inspecţii comunică lista probelor prelevate de echipa de inspecţie, pentru care se permite scoaterea din ţară, în conformitate cu prevederile art. 26 lit. h); c) solicită Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, respectiv Ministerului Apărării Naţionale, eliberarea autorizaţiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele neprogramate civile, respectiv militare, deţinute sau închiriate de Organizaţie; d) constituie echipa de însoţire din membri ai corpului de control, din reprezentanţi ai obiectivului inspectat şi, după caz, din reprezentanţi ai autorităţilor publice competente; e) confirmă imediat Organizaţiei primirea listei cu inspectori şi asistenţi de inspecţie; f) transmite Organizaţiei, în cel mult 30 de zile de la data confirmării prevăzute la lit. e), lista cu inspectorii şi asistenţii de inspecţie care nu pot fi acceptaţi."17. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - În vederea aplicării prevederilor convenţiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor internaţionale de către Organizaţie, Ministerul Afacerilor Externe are obligaţia de a întreprinde măsurile necesare pentru acordarea de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în cel mult 30 de zile de la data confirmării primirii listei cu inspectori şi asistenţi de inspecţie, a vizelor de intrare-ieşire, de tranzit, pentru călătorii multiple, valabile cel puţin 2 ani, care să permită fiecărui inspector şi asistent de inspecţie acceptat să îşi îndeplinească mandatul încredinţat."18. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Ministerul Finanţelor Publice: a) asigură introducerea temporară, fără plata drepturilor vamale de import şi fără completarea declaraţiei vamale în detaliu, pe baza unui inventar în două exemplare, vizat de autoritatea vamală, a echipamentelor, aparaturii şi probelor transportate de membrii echipei de inspecţie, precum şi a articolelor de uz personal ale acestora, cu excepţia articolelor de import sau export interzise prin lege ori controlate prin reguli de carantină, cu condiţia scoaterii din ţară a acestora la încheierea inspecţiei. Formalităţile vamale pentru echipament, aparatură şi probe se efectuează concomitent cu examinarea acestora de către echipa de însoţire, la punctul de intrare/ieşire în/din ţară; b) asigură introducerea, fără garantarea drepturilor vamale de import şi fără completarea declaraţiei vamale, a probelor transmise de Organizaţie sau prin dispoziţie a acesteia, în vederea analizării de către laboratoare specializate din România; c) pune la dispoziţie echipei de însoţire, la punctul de intrare/ieşire, un spaţiu corespunzător destinat examinării echipamentului şi aparaturii aduse de echipa de inspecţie; d) informează operativ Agenţia asupra operaţiunilor de tranzit prin România a substanţelor chimice înscrise în liste, efectuate în conformitate cu legislaţia vamală, precum şi asupra rezultatelor verificărilor specifice incidente domeniului prezentei legi; e) informează, la cerere, Agenţia asupra operaţiunilor de import/export al substanţelor chimice, efectuate în conformitate cu legislaţia vamală, în vederea identificării acelor operaţiuni care intră sub incidenţa prezentei legi."19. Litera a) a articolului 42 va avea următorul cuprins:"a) aprobă eliberarea autorizaţiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele civile neprogramate, deţinute sau închiriate de Organizaţie, astfel încât numărul acestei autorizaţii să poată fi transmis Organizaţiei de către Agenţie, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a convenţiei şi în fiecare an până la data de 15 decembrie pentru anul următor;"20. După articolul 42 se introduce un articol nou, articolul 42^1, cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - Ministerul Apărării Naţionale aprobă eliberarea autorizaţiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele militare neprogramate, închiriate de Organizaţie, şi comunică Agenţiei numărul acesteia, în fiecare an până la data de 15 decembrie pentru anul următor, în vederea transmiterii la Organizaţie de către Agenţie."21. Alineatul (1) al articolului 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Personalul Agenţiei care ia cunoştinţă de informaţii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale este obligat să respecte caracterul lor şi să le facă cunoscute numai autorităţilor publice îndreptăţite, în condiţiile legii."22. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Ministerul Afacerilor Externe asigură transmiterea operativă a declaraţiilor şi a altor documente între Agenţie şi Organizaţie."23. Alineatul (1) al articolului 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Accesul specialiştilor corpului de control al Agenţiei la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi se face pe baza mandatului emis de preşedintele Agenţiei."24. Alineatul (2) al articolului 47 va avea următorul cuprins:"(2) Agenţia editează şi difuzează materiale documentare şi organizează cursuri, seminarii, simpozioane şi alte forme de pregătire a agenţilor economici şi a autorităţilor publice, în vederea interpretării corecte şi a aplicării prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi."25. După articolul 47 se introduce un articol nou, articolul 47^1, cu următorul cuprins:"Art. 47^1. - Sumele necesare pentru asigurarea ofertei de asistenţă a României la Organizaţie prin contribuţie la fondul voluntar de asistenţă, pentru procurarea şi întreţinerea de echipamente sau pentru servicii care fac obiectul acestei oferte, se asigură din bugetul Agenţiei."26. Capitolul VIII va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIIContravenţii şi infracţiuniArt. 48. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală.Art. 49. - Conducătorii persoanelor juridice sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor prezentei legi şi să stabilească atribuţiile ce revin personalului din subordine pentru aplicarea acestora.Art. 50. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) transmiterea declaraţiilor şi notificărilor prevăzute la art. 6-13 cu întârziere de până la 30 de zile, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei; b) transmiterea declaraţiilor prevăzute la art. 6-13 cu întârziere de peste 30 de zile, precum şi transmiterea de date incomplete sau în neconcordanţă cu activitatea desfăşurată, cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei; c) neîndeplinirea obligaţiei de a transmite declaraţiile conform prevederilor prezentei legi, dacă aceasta nu aduce prejudicii grave îndeplinirii obligaţiilor României către Organizaţie, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenţiei la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-şi exercită atribuţiile legale, precum şi ascunderea unor date şi informaţii relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; e) neîndeplinirea obligaţiei stabilite potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) de întocmire a normelor specifice privind evidenţa operaţiunilor efectuate cu asemenea substanţe şi păstrarea în deplină siguranţă a acestora, precum şi încălcarea acestor norme, cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei; f) netransmiterea, la solicitarea în scris a Agenţiei, a documentelor, datelor şi informaţiilor solicitate, la termenele stabilite, cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei. (2) Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către corpul de control al Agenţiei. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.Art. 51. - Contravenţiilor prevăzute la art. 50 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.Art. 52. - (1) Fapta de a folosi arme chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) În cazul în care fapta a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa se pedepseşte.Art. 53. - (1) Dezvoltarea, producerea, dobândirea, deţinerea sau transferul, direct ori indirect, de arme chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Sustragerea de substanţe chimice toxice sau de precursori pentru folosirea lor în scopurile armelor chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa se pedepseşte.Art. 54. - (1) Ameninţarea adresată unui stat, unei organizaţii internaţionale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea armelor chimice, în scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporară sau vătămări permanente unor persoane, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este condiţionată de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act ori când, prin ameninţare sub orice formă, se pretinde a se da ori a se preda arme chimice, în scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporară sau vătămări permanente unor persoane, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa se pedepseşte.Art. 55. - (1) Producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1, în cantităţi peste limitele sau în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 15-18, precum şi importul, exportul, deţinerea sau folosirea acestora, fără respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) şi ale art. 22, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Importul şi exportul de substanţe chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3, cu încălcarea prevederilor art. 23, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de a transmite declaraţiile conform prevederilor prezentei legi, dacă aceasta aduce prejudicii grave îndeplinirii obligaţiilor României către Organizaţie, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă. (4) Refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenţiei, împreună cu echipele de inspecţie ale Organizaţiei, la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-şi exercită atribuţiile legale, precum şi ascunderea unor date şi informaţii relevante referitoare la acestea constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. (5) Tentativa se pedepseşte.Art. 56. - (1) Urmărirea penală în cazurile infracţiunilor prevăzute în prezenta lege se efectuează în mod obligatoriu de către procuror. (2) Competenţa de a judeca în primă instanţă infracţiunile revine tribunalelor."27. La capitolul VIII, după articolul 56 se introduce un articol nou, articolul 56^1, cu următorul cuprins:"Art. 56^1. - Dispoziţiile Codului penal privind confiscarea specială se aplică în mod corespunzător."28. Poziţia (4) din lista nr. 1 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"(4) Iperite cu sulf:2-Cloroetil-clorometil-sulfură (2625-76-5)Iperită: Bis(2-cloroetil)-sulfură (505-60-2)Bis(2-cloroetiltio)metan (63869-13-6)Sescviiperită: 1,2-Bis(2-cloroetiltio)etan (3563-36-8)1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n-propan (63905-10-2)1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n-butan (142868-93-7)1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan (142868-94-8)Bis(2-cloroetiltiometil)-eter (63918-90-1)Iperită O: Bis(2-cloroetiltioetil)-eter (63918-89-8)"29. Punctele 9 şi 10 din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:"9. Dobândire înseamnă operaţiunea de import, respectiv introducerea, definitivă sau temporară, pe teritoriul României, inclusiv acţiunea necomercială de primire din afara teritoriului naţional, precum şi primirea de la o persoană de pe teritoriul naţional.10. Transfer înseamnă operaţiunea de export, respectiv scoaterea, definitivă sau temporară, de pe teritoriul României, inclusiv acţiunea necomercială de trimitere în afara teritoriului naţional, precum şi trimiterea către o persoană de pe teritoriul naţional."  +  Articolul IILegea nr. 56/1997, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 448.------------