DECRET nr. 219 din 3 septembrie 1987privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Petrolului
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 4 septembrie 1987    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Petrolului înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniile extractiei şi transportului ţiţeiului, precum şi extractiei, transportului şi distribuţiei gazelor naturale.  +  Articolul 2Ministerul Petrolului conduce, îndrumă şi controlează activitatea centralelor industriale, trusturilor şi a celorlalte unităţi din subordinea sa şi răspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Petrolului asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor, precum şi a hotărîrilor Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 4Ministerul Petrolului colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 5Ministerul Petrolului are următoarele atribuţii principale:A. Asigura şi răspunde, în cadrul planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, de dezvoltarea în ritm susţinut cu eficienta maxima a producţiei de ţiţei şi gaze naturale potrivit prevederilor din programele de perspectiva, în care scop: a) elaborează studii şi programe privind proportiile, nivelurile ritmurile şi direcţiile de dezvoltare în perspectiva a ramurilor şi subramurilor sale, ţinînd seama de rolul acestora în ansamblul economiei naţionale şi de tendintele şi progresul realizat pe plan mondial; b) elaborează proiectul planurilor anuale şi de perspectiva, precum şi programele speciale pe produse şi activităţi, pe baza studiilor proprii şi a propunerilor unităţilor subordonate; c) răspunde de punerea neintirziata în exploatare a zăcămintelor noi descoperite, utilizarea completa a întregului fond de sonde în producţie, realizarea sarcinilor privind forajul şi exploatarea sondelor de mare adîncime şi a sondelor marine, aplicarea şi extinderea procedeelor pentru creşterea factorului de recuperare a ţiţeiului din zăcăminte şi utilizarea cu maxima eficienta a instalaţiilor şi utilajelor din dotare; d) determina necesarul şi posibilităţile de creştere a bazei de rezerve de hidrocarburi lichide şi gazoase; e) urmăreşte şi ia măsuri pentru utilizarea raţională a consumului de gaze naturale în toate sectoarele economiei naţionale; f) asigura ridicarea continua a calităţii produselor şi lucrărilor, în scopul sporirii eficientei lor economice; g) răspunde de executarea programului propriu de lucrări geologice şi de realizarea sarcinilor de rezerve de petrol şi gaze, stabilite în conformitate cu prevederile planului unic de dezvoltare economico-socială; h) asigura aplicarea măsurilor privind prevenirea eruptiilor libere şi a avariilor la sondele de foraj şi a producţiei de ţiţei şi gaze; i) avizează, potrivit dispoziţiilor legale, studiile şi proiectele geologice pentru foraje de exploatare de detaliu, proiectele de exploatare şi injecţie, indiferent de adîncime, precum şi introducerea în exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi; j) ia măsuri şi răspunde de exploatarea raţională a zăcămintelor de ţiţei şi gaze şi de adaptarea activităţii de producţie în funcţie de condiţiile noi de zacamint; k) răspunde de elaborarea şi aplicarea normelor de consum de materii prime, materiale şi combustibil; ia măsuri pentru reducerea continua a consumurilor materiale, energetice şi de forta de muncă; asigura recuperarea şi valorificarea resurselor materiale şi energetice refolosibile; l) răspunde de asigurarea folosirii rationale şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi utilajelor, de respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora; m) determina, potrivit normelor legale, necesarul mijloacelor circulante pentru centralele şi celelalte unităţi subordonate; n) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea indicaţiilor ce îi revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi informează periodic Consiliul de Miniştri o) analizează bilanţurile şi dările de seama periodice ale unităţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister; p) întocmeşte şi executa, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi a unităţilor bugetare subordonate.B. Organizează şi coordonează activitatea de cooperare şi colaborare economică, tehnica şi ştiinţifică cu alte ministere şi organe centrale din ţara, precum şi cu partenerii din strainatatea, în acţiunile de care răspunde; asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la domeniul sau de activitate şi controlează îndeplinirea sarcinilor ce decurg din acestea; urmăreşte prospectarea şi studierea necesităţilor pieţei externe referitoare la acţiunile de cooperare şi pentru produsele unităţilor pe care le coordonează.D. Coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare şi proiectare din unităţile subordonate şi ia măsuri pentru inzestrarea acestora cu mijloacele tehnico-materiale necesare; urmăreşte rezultatele cercetării ştiinţifice şi valorificarea acestora; se preocupa de introducerea progresului tehnic, ştiinţific şi economic în unităţile subordonate.E. Îndrumă activitatea de invenţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; face propuneri cu privire la problemele de tipizare şi standardizare; coordonează şi controlează activitatea de metrologie din unităţile subordonate.F. Aproba studiile tehnico-economice pentru asimilarea de produse noi, de mare importanţa.G. Aproba norme de deviz cu caracter republican pentru lucrările de foraj.H. Aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de planificare, proiectare şi de executare a investiţiilor şi ia măsuri pentru respectarea termenelor de punere în funcţiune a acestora.I. Organizează activitatea de informare documentara, asigura informarea unităţilor subordonate cu privire la tendintele progresului tehnico-ştiinţific pe plan naţional şi mondial; editează publicaţii şi lucrări privitoare la problemele de ştiinţa, tehnica şi producţie, specifice activităţilor pe care le conduce.J. Îndrumă şi coordonează activitatea de organizare a producţiei şi a muncii în unităţile subordonate; organizează activitatea de elaborare, aplicare şi urmărire a normativelor şi normelor de muncă pentru toate categoriile de personal din ramurile şi subramurile sale; organizează elaborarea de normative şi norme de muncă unificate pe economie la lucrările pentru care se stabileşte ca este initiator; aproba metodologiile specifice de normare, precum şi normativele şi normele unificate pe ramuri şi subramuri din domeniul sau de activitate şi controlează modul lor de aplicare.K. Organizează întocmirea lucrărilor privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje a căror balanţa se aproba de Consiliul de Miniştri, de ministere sau de alte organe centrale; răspunde de întocmirea balantelor materiale de către unităţile în subordine şi colaborează cu celelalte organe centrale la echilibrarea acestora, în concordanta cu sarcinile din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, cu necesităţile şi posibilităţile economiei naţionale; asigura aprovizionarea cu materiale şi utilaje pentru care este coordonator.L. Exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la preţuri şi tarife, în domeniul sau de activitate.M. Asigura aplicarea politicii partidului şi statului în problemele de personal, în care scop: a) stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi promovare a personalului din ramurile şi subramurile sale şi controlează aplicarea acestor criterii; b) stabileşte necesarul de personal în perspectiva şi ia măsuri pentru organizarea pregătirii şi perfecţionării acestuia, potrivit legii; c) răspunde de sarcinile ce-i revin cu privire la integrarea învăţămîntului cu producţia şi cercetarea ştiinţifică, coordonarea activităţii unităţilor de învăţămînt cu dubla subordonare, în domeniul întocmirii şi realizării planurilor anuale de cercetare, proeictare şi microproducţie; d) încadrează în munca personalul pentru aparatul propriu, numeşte organele de conducere ale centralelor, trusturilor şi ale celorlalte unităţi din subordinea sa; e) asigura baza materială şi dotarea liceelor de specialitate şi a şcolilor profesionale din subordinea sa, precum şi cadrele didactice de specialitate necesare; f) asigura aplicarea unitară a normelor de retribuire a muncii în acord global şi în acord direct în domeniile sale de activitate.N. Stabileşte, potrivit legii, măsuri cu privire la protecţia muncii, în scopul asigurării condiţiilor de muncă, al prevenirii accidentelor de muncă şi imbolnavirilor profesionale; ia măsuri pentru îmbunătăţirea continua a condiţiilor de trai.O. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Capitolul III Organizare şi funcţionare  +  Articolul 6Ministerul Petrolului este condus de consiliul de conducere, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectivă a activităţii operative a ministerului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărîrilor consiliului de conducere se realizează prin biroul executiv al acestuia.Consiliul de conducere al ministerului şi biroului executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţionează potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 7Ministerul informează consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 8Ministerul Petrolului are în conducerea sa un ministru şi doi adjuncţi ai ministrului.Adjunctii ministerului se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului  +  Articolul 9Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 10Pe lîngă organele de conducere colectivă ale Ministerului Petrolului funcţionează, ca organ de lucru, potrivit Decretului nr. 78/1973, consiliului tehnico-economic.  +  Articolul 11Ministerul Petrolului are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia de coordonare şi urmărire a producţiei de ţiţei şi gaze; b) Direcţia de foraj şi geologie; c) Direcţia tehnica-investiţii; d) Direcţia mecano-energetica; e) Direcţia plan-finanţe; f) Direcţia de aprovizionare şi cooperare; g) Direcţia de organizare, control, personal, învăţămînt, juridic şi secretariat-administrativ.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de personal în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexele nr. 1*) şi 2*).__________ Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 vor fi comunicate instituţiilor interesate.  +  Articolul 12Atribuţiile şi normele de funcţionare ale compartimentelor din structura Ministerului Petrolului se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului, potrivit normelor legale.  +  Articolul 13Ministerul Petrolului are în subordinea sa centrale industriale, trusturi, întreprinderi, unităţi de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare, alte unităţi economice, unităţi bugetare, licee de specialitate şi şcoli profesionale.  +  Articolul 14Ministerul Petrolului are în subordine directa unităţile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 15Personalul muncitor care trece la Ministerul Petrolului, precum şi cel transferat la alte unităţi ca urmare a reorganizării Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 16Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 17Ministerul Petrolului se doteaza cu 3 autoturisme de transport persoane, pentru aparatul propriu.  +  Articolul 18Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 426/1986, nu se aplică, în anul 1987, posturile din aparatul Ministerului Petrolului şi celor din unităţile la şi de la care se transfera personalul, ca urmare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 19Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Petrolului şi celorlalte organe centrale interesate, va supune, spre aprobare, modificările ce decurg din aplicarea Decretului Consiliului de Stat nr. 216/1987 privind reorganizarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, precum şi a prezentului decret, în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1987 şi pe perioada 1986-1990, precum şi în bugetul de stat  +  Articolul 20Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative referitoare la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei se aplică în mod corespunzător Ministerului Petrolului, organizat conform prezentului decret, potrivit obiectului sau de activitate.  +  Articolul 21Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 3 MINISTERUL PETROLULUILISTAunităţilor din subordinea directa a Ministerului PetroluluiI. Centrale şi unităţi asimilate acestoraCentrala gazului metan MediasII. Alte unităţiTrustul de foraj-extracţie BolentinTrustul de foraj-extracţie AradTrustul de foraj-extracţie PitestiTrustul de foraj-extracţie BoldestiTrustul de foraj-extracţie MoinestiÎntreprinderea de foraj şi exploatare a sondelor marine "Petromar" ConstantaÎntreprinderea de utilaj petrolier şi reparaţii TeleajenÎntreprinderea mecanică pentru petrol GaiestiÎntreprinderea de reparaţii motoare grele şi instalaţii petroliere PoianaÎntreprinderea de reparaţii utilaj electric, automatizări şi radiocomunicatii CîmpinaTrustul-antrepriza generală de construcţii speciale petroliere PloiestiÎntreprinderea de carotaj şi perforari PloiestiÎntreprinderea de fluide de foraj şi operaţiuni speciale petroliere PloiestiÎntreprinderea de transport ţiţei prin conducte PloiestiBaza de aprovizionare cu piese de schimb CîmpinaBaza de aprovizionare pentru petrol şi recuperari materiale FlorestiÎntreprinderea de cooperare economică cu strainatatea "ROMPETROL-GEOMIN"Institutul de cercetări şi proiectari pentru petrol şi gaze CîmpinaCentrul de calcul şi lucrări auxiliare BucureştiMuzeul republican al petroluluiOficiul de informare documentaraUnităţi şcolare.──────────────