DECRET nr. 218 din 3 septembrie 1987privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 4 septembrie 1987    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Minelor înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniul extractiei şi preparării carbunelui, minereurilor feroase şi neferoase, substanţelor nemetalifere şi sarii.Ministerul minelor îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pentru activităţile din domeniul sau faţă de toate unităţile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat.  +  Articolul 2Ministerul Minelor conduce, îndrumă şi controlează activitatea centralelor industriale şi a celorlalte unităţi din subordinea sa şi răspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Minelor asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor, precum şi a hotărîrilor Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 4Ministerul Minelor colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 5Ministerul Minelor are următoarele atribuţii principale:A. Asigura şi răspunde, în cadrul planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, de dezvoltarea în ritm susţinut şi cu eficienta maxima a producţiei de cărbune, minereuri şi substanţe nemetalifere, potrivit prevederilor din programele de perspectiva, în care scop: a) elaborează studii şi programe privind proportiile, nivelurile, ritmurile şi direcţiile de dezvoltare în perspectiva a ramurilor şi subramurilor sale, ţinînd seama de rolul acestora în ansamblul economiei naţionale şi de tendintele şi progresul realizat pe plan mondial, precum şi studii şi programe privind necesarul de materii prime şi minerale; b) elaborează proiectul planurilor anuale şi de perspectiva, precum şi programele speciale de produse şi activităţi, pe baza studiilor proprii şi a propunerilor unităţilor subordonate; c) răspunde de realizarea integrală a sarcinilor de plan pentru producţia de cărbune şi minereuri, de asigurarea unui grad optim în folosirea utilajelor, de elaborare şi aplicarea normelor de consum de materii prime, materiale şi combustibil; ia măsuri pentru reducerea continua a consumurilor materiale, energetice şi de forta de muncă; asigura recuperarea şi valorificarea resurselor materiale şi energetice refolosibile; d) organizează întocmirea lucrărilor privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje pentru unităţile subordonate; asigura echilibrarea balantelor pentru materii prime, materiale şi produse din competenţa sa; elaborează balantele materiale pentru produsele la care este coordonator; e) răspunde de executarea programului propriu de lucrări geologice stabilit în conformitate cu prevederile planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi de realizarea rezervelor de substanţe minerale utile ce îi revin din acest plan; f) determina necesarul şi posibilităţile de creştere a bazei de rezerve de substanţe minerale utile solide; urmăreşte menţinerea rezervelor de substanţe minerale utile pentru asigurarea gradului de normalitate în exploatare; g) urmăreşte utilizarea raţională a consumului de cărbuni pentru toate sectoarele economiei naţionale; h) urmăreşte exploatarea raţională a zăcămintelor de substanţe minerale solide în condiţiile specifice acestor zăcăminte, precum şi, împreună cu celelalte organe interesate, valorificarea la un grad superior a resurselor minerale de substanţe solide existente în subsolul tarii; ia măsuri şi răspunde de aplicarea tehnologiilor de extracţie şi preparare a substanţelor minerale utile în condiţii de productivitate ridicată şi de modernizarea proceselor de producţie; i) asigura ridicarea continua a caracteristicilor calitative ale produselor şi lucrărilor, în scopul sporirii eficientei lor economice şi satisfacerii necesităţilor economiei naţionale; j) răspunde de asigurarea folosirii rationale şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi utilajelor, de respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora; k) determina, potrivit normelor legale, necesarul mijloacelor circulante pentru centralele şi celelalte unităţi subordonate; l) răspunde de îndeplinirea indicatorilor ce îi revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi informează periodic Consiliul de Miniştri; m) analizează bilanţurile şi dările de seama periodice ale unităţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister; n) întocmeşte şi executa bugetul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi unităţile bugetare subordonate.B. Organizează şi controlează activitatea de cooperare şi colaborare economică, tehnica şi ştiinţifică cu alte ministere şi organe centrale din ţara, precum şi cu parteneri din străinătate, în acţiunile de care răspunde; asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la domeniul sau de activitate şi controlează îndeplinirea sarcinilor ce decurg din acestea; urmăreşte prospectarea şi studierea necesităţilor pieţei externe referitoare la acţiunile de cooperare şi pentru produsele unităţilor pe care le coordonează.C. Întocmeşte planul de export şi face propuneri privind proportiile, structura şi orientarea schimburilor comerciale în perspectiva; urmăreşte realizarea în ansamblu a sarcinilor de export.D. Coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare şi proiectare din unităţile subordonate şi ia măsuri pentru inzestrarea acestora cu mijloace tehnico-materiale necesare; urmăreşte rezultatele cercetării ştiinţifice şi valorificarea acestora; se preocupa de introducerea progresului tehnic, ştiinţific şi economic în unităţile subordonate.E. Îndrumă activitatea de invenţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; face propuneri cu privire la problemele de tipizare şi standardizare; coordonează şi controlează activitatea de metrologie din unităţile subordonate.F. Stabileşte caracteristicile de construcţie ale lucrărilor miniere de deschidere şi aproba norme de deviz cu caracter republican pentru aceste lucrări.G. Organizează activitatea de informare documentara, asigura informarea unităţilor subordonate cu privire la tendintele progresului tehnico-ştiinţific pe plan naţional şi mondial; editează publicaţii şi lucrări privitoare la problemele de ştiinţa, tehnica şi producţie specifice activităţilor pe care le conduce.H. Aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de planificare, proiectare şi de executare a investiţiilor şi ia măsuri pentru respectarea termenelor de punere în funcţiune a acestora.I. Îndrumă şi coordonează activitatea de organizare a producţiei şi a muncii în unităţile subordonate; organizează activitatea de elaborare, aplicare şi urmărire a normativelor şi normelor de muncă pentru toate categoriile de personal din ramurile şi subramurile sale; organizează elaborarea de normative şi norme de muncă unificate pe economie la lucrările pentru care se stabileşte ca este initiator; aproba metodologiile specifice de normare, precum şi normativele şi normele unificate pe ramura şi subramuri din domeniul sau de activitate şi controlează modul lor de aplicare; promovează introducerea metodelor şi tehnicii moderne în organizarea producţiei şi conducerea unităţilor economice.J. Exercita atribuţii ce-i revin, potrivit legii, cu privire la preţuri şi tarife, în domeniul sau de activitate.K. Răspunde de aplicarea politicii partidului şi statului în activitatea de personal şi de retribuire a muncii, în care scop: a) stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi promovare a personalului din ramura şi subramurile sale şi controlează aplicarea acestor criterii; b) stabileşte necesarul de personal în perspectiva şi ia măsuri pentru organizarea pregătirii şi perfecţionării acestuia, potrivit legii; c) încadrează personalul pentru aparatul propriu, numeşte organele de conducere ale centralelor, combinatelor cu statut de centrala şi ale celorlalte unităţi din subordinea sa. d) asigura baza materială şi dotarea liceelor de specialitate şi a şcolilor profesionale din subordinea sa, precum şi cadrele didactice de specialitate necesare; e) răspunde de sarcinile ce-i revin cu privire la integrarea învăţămîntului cu producţia şi cercetarea ştiinţifică, coordonarea activităţii unităţilor de învăţămînt cu dubla subordonare, în domeniul intocmiri şi realizării planurilor anuale de cercetare, proiectare şi microproducţie; f) asigura aplicarea unitară a normelor de retribuire a muncii în acord global şi în acord direct în domeniul sau de activitateL. Stabileşte, potrivit legii, măsuri cu privire la protecţia muncii, în scopul asigurării celor mai bune condiţii de muncă, al prevenirii accidentelor de muncă şi imbolnavirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea continua a condiţiilor de trai.M. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministerul Minelor asigura elaborarea proiectelor de execuţie a lucrărilor geologice şi de deschideri şi pregatiri pentru substanţe solide la zacamintele în exploatare.  +  Capitolul III Organizare şi funcţionare  +  Articolul 7Ministerul Minelor este condus de consiliul de conducere, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului. Conducerea colectivă a activităţii operative a ministerului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărîrilor consiliului de conducere se realizează prin biroul executiv al acestuia.Consiliul de conducere al ministerului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţionează potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 8Ministerul informează consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 9Ministerul Minelor are în conducerea sa un ministru şi 3 adjuncţi ai ministrului.Adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 10Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 11Pe lîngă organele de conducere colectivă ale Ministerului Minelor se organizează şi funcţionează, ca organ de lucru, potrivit Decretului nr. 78/1973, consiliul tehnico-economic.  +  Articolul 12Ministerul Minelor are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia plan şi urmărirea producţiei; b) Direcţia tehnica şi cooperare economică internationala; c) Direcţia mecano-energetica; d) Direcţia de investiţii-construcţii; e) Direcţia finanţe-preţuri; f) Direcţia de aprovizionare, desfacere şi transport; g) Direcţia de organizare, control, personal, învăţămînt şi juridic; h) Serviciul secretariat-administrativ.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de personal în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexele nr. 1*) şi 2*).  +  Articolul 13Atribuţiile şi normele de funcţionare ale compartimentelor din structura Ministerului Minelor se stabilesc, potrivit legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 14Ministerul Minelor are în subordinea sa centrale industriale, combinate, întreprinderi, unităţi de cercetare, inginerie tehnologică şi de proiectare, alte unităţi economice, unităţi bugetare, licee de specialitate şi şcoli profesionale.  +  Articolul 15Ministerul Minelor are în subordine directa unităţile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 16Personalul muncitor care trece la Ministerul Minelor, precum şi cel transferat la alte unităţi, ca urmare a reorganizării Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 17Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 18Ministerul Minelor se doteaza cu 3 autoturisme de transport persoane, pentru aparatul propriu  +  Articolul 19Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 426/1986, nu se aplică, în anul 1987, posturilor din aparatul Ministerului Minelor şi celor din unităţile la şi de la care se transfera personalul, ca urmare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 20Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Minelor şi celorlalte organe centrale interesate, vor supune, spre aprobare, modificările ce decurg din aplicarea Decretului Consiliului de Stat nr. 216/1987 privind reorganizarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei şi a prezentului decret, în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1987 şi pe perioada 1986-1990, precum şi în bugetul de stat.  +  Articolul 21Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative referitoare la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei se aplică în mod corespunzător Ministerului Minelor, organizat conform prezentului decret, potrivit obiectivului sau de activitate.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 23Decretul Consiliului de Stat nr. 227/1986 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei se abroga.-------------------*)Anexele 1 şi 2 au fost comunicate instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 3 MINISTERUL MINELORLISTAunităţilor din subordinea directa a Ministerului MinelorI. Centrale industriale şi unităţi asimilate acestora1. Centrala minereurilor Baia Mare2. Centrala minereurilor Deva3. Centrala sarii şi nemetaliferelor Bucureşti4. Combinatul minier Gura Humorului5. Combinatul minier Valea Jiului6. Combinatul minier Banat7. Combinatul minier Motru8. Combinatul minier Rovinari9. Combinatul minier PloiestiII. Alte unităţi1. Întreprinderea miniera Horezu2. Întreprinderea miniera Mehedinti3. Întreprinderea de reparaţii utilaj minier Tirgu Jiu4. Trustul-antrepriza generală de construcţii şi montaje miniere Bucureşti5. Institutul de cercetări, inginerie tehnologică şi proiectari miniere pentru lignit I.C.I.T.P.M.L Craiova6. Centrul de cercetări, inginerie tehnologică şi proiectari pentru securitate miniera C.C.I.T.P.S.M Petrosani7. Oficiul de informare documentara pentru industria miniera8. Centrul de calcul electronic şi organizare9. Unităţi şcolare.NOTĂ:Centrale industriale şi unităţile asimilate acestora prevăzute la pct. I au în subordine unităţile stabilite la data prezentului decret.