DECRET nr. 217 din 3 septembrie 1987privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 4 septembrie 1987    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Industriei-chimice şi Petrochimice înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniile industriei chimice, petrochimice, metalurgiei neferoase, celulozei şi hirtiei, asigurind valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei.Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pentru activităţile din domeniul sau faţă de toate unităţile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat, precum şi a organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti.  +  Articolul 2Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice conduce, îndrumă şi controlează activitatea centralelor industriale şi a celorlalte unităţi din subordinea sa şi răspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor şi a hotărîrilor Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 4Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 5Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice răspunde de îndeplinirea, în domeniul sau de activitate, a atribuţiilor stabilite prin prezentul decret.  +  Articolul 6Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice asigura şi răspunde, în cadrul planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, de valorificarea superioară a ţiţeiului şi a altor materii prime, creşterea în ritm susţinut a producţiei de produse petroliere şi petrochimice, îngrăşăminte, fibre şi fire chimice, produse anorganice, cauciuc şi mase plastice, medicamente, cosmetice, coloranti, lacuri, detergenti, metale neferoase şi rare, celuloza, hirtie, utilaje şi piese de schimb pentru domeniul sau de activitate, în care scop: a) elaborează studii şi programe de dezvoltare, ţinînd seama de orientările şi tendintele pe plan mondial al progresului tehnic, precum şi de perspectivele de dezvoltarea livrărilor de produse ale industriei chimice şi petrochimice din profilul sau, pe piaţa interna şi externe; b) elaborează proiectele planurilor anuale şi de perspectiva, precum şi programele de perfecţionare a organizării şi de modernizare a proceselor de producţiei programelor speciale de produse, grupe de produse şi activităţi, pe baza studiilor proprii şi a propunerilor unităţilor subordonate; c) asigura diversificarea producţiei şi ridicarea continua a caracteristicilor calitative ale produselor, scopul satisfacerii necesităţilor economiei naţionale şi creşterii competitivitatii lor pe piaţa internationala; d) răspunde de elaborarea şi aplicarea normelor de consum de materii prime, materiale şi combustibil, ia măsuri pentru reducerea continua a consumurilor materiale, energetice şi de forta de muncă, asigura recuperarea şi valorificarea resurselor materiale şi energetice refolosibile; e) organizează întocmirea lucrărilor privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje pentru unităţile subordonate; asigura echilibrarea balantelor pentru materii prime, materiale, semifabricate şi produse din competenţa sa; elaborează balantele materiale pentru produsele la care este coordonator; f) răspunde de realizarea producţiei planificate, precum şi de îndeplinirea celorlalţi indicatori ce revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi bugetul de stat, precum şi din programele de perfecţionare a organizării şi de modernizare a proceselor de producţie şi din programele speciale, informind periodic Consiliul de Miniştri; g) aproba notele de comanda pentru produse şi tehnologii noi şi modernizate din competenţa sa, potrivit legii: h) ia măsuri pentru aplicarea stricta a normativelor economico-financiare aprobate potrivit legii: i) analizează bilanţurile şi dările de seama periodice ale unităţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister: j) întocmeşte şi executa, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi unităţile bugetare subordonate.  +  Articolul 7În îndeplinirea funcţiei de organ central coordonator, Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice asigura: a) specializarea, profilarea şi integrarea producţiei la toate unităţile din cadrul ramurii chimice şi petrochimice; b) cooperarea între unităţile din subordinea sa şi cele ale altor organe centrale şi locale; c) elaborarea, împreună cu titularii de plan, a proiectului de plan, a proiectului de plan în profil de ramura, urmărind dezvoltarea echilibrata a acestuia; d) îndrumarea şi controlul, pe ansamblul ramurii, a utilizării rationale a mijloacelor de producţie, introducerii şi extinderii tehnici noi, asimilarii de produse noi şi perfecţionării celor existente, valorificării superioare a materiilor prime, ridicării continue a calităţii produselor, creşterii productivitatii muncii şi reducerii costurilor, în conformitate cu prevederile din programele speciale aprobate; e) coordonarea, îndrumarea şi controlul folosirii rationale a utilajelor, a tuturor capacităţilor de producţie, precum şi realizarea planului de construcţii montaje şi reparaţii capitale ale acestora.  +  Articolul 8Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice răspunde de dezvoltarea activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala în domeniul sau de activitate, în care scop: a) întocmeşte planul de export, face propuneri privind proportiile, structura şi orientarea schimburilor comerciale în perspectiva şi răspunde de realizarea sarcinilor de export ce îi revin, precum şi a sarcinilor de cooperare economică internationala din domeniul sau de activitate; b) organizează şi coordonează activitatea de colaborare şi cooperare economică, tehnica şi ştiinţifică cu alte ministere şi organe centrale din ţara, precum şi cu partenerii din străinătate, în domeniul sau de activitate; c) asigura şi răspunde de aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la activitatea ministerului; controlează şi asigura îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din acestea.  +  Articolul 9Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice răspunde de ridicarea permanenta a nivelului tehnic şi calitativ al produselor din domeniul sau de activitate corespunzător celor mai bune rezultate obţinute în ţara şi străinătate, precum şi de asigurarea, pe aceasta baza, a competitivitatii produselor realizate, în care scop: a) coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi proiectare din unităţile subordonate şi ia măsuri pentru asigurarea acestora cu mijloace tehnico-materiale necesare; b) urmăreşte rezultatele cercetării ştiinţifice şi răspunde de valorificarea acestora, asigurind introducerea progresului tehnic, ştiinţific şi economic în unităţile subordonate şi coordonate; c) îndrumă activitatea de invenţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; d) organizează activitatea de tipizare şi standardizare în domeniul sau de activitate şi face propuneri cu privire la elaborarea normelor de tipizare şi a standardelor; e) organizează activitatea de documentare tehnica, specifică domeniul sau de activitate, şi asigura informarea unităţilor subordonate cu privire la tendintele progresului ştiinţific pe plan naţional şi internaţional; f) coordonează şi controlează activitatea de metrologie din unităţile subordonate.  +  Articolul 10Ministerul Industrie Chimice şi Petrochimice îndrumă şi coordonează activitatea de organizare a producţiei şi a muncii în unităţile subordonate. De asemenea, organizează activitatea de elaborare, aplicare şi urmărire a normativelor şi normelor de muncă pentru toate categoriile de personal din domeniul sau de activitate; organizează elaborarea de normative şi norme de muncă unificate pe economie la lucrările pentru care se stabileşte ca este initiator, aproba metodologiile specifice de normare, precum şi normativele unificate pe ramura, subramuri şi alte activităţi şi controlează modul lor de aplicare;promovează introducerea metodelor şi tehnicii moderne în organizarea producţiei şi conducerea unităţilor economice.  +  Articolul 11Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice exercita, potrivit legii, atribuţiile cu privire la preţuri şi tarife în ramura şi subramurile sale de activitate.  +  Articolul 12Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice răspunde de aplicarea politicii partidului şi statului în problemele de personal şi de retribuire a muncii, în care scop: a) stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi promovare a personalului din ramura şi subramurile sale de activitate şi controlează aplicarea acestora: b) stabileşte necesarul de personal în perspectiva şi ia măsuri pentru pregătirea acestuia, potrivit legii; c) încadrează personalul pentru aparatul propriu;numeşte organele de conducere ale centralelor, unităţilor asimilate şi ale celorlalte unităţi direct subordonate, potrivit legii; d) organizează şi asigura perfecţionarea pregătirii cadrelor de conducere, specialiştilor şi celorlalte categorii de personal; e) răspunde de sarcinile ce-i revin cu privire la integrarea învăţămîntului cu producţia şi cercetarea ştiinţifică, coordonarea activităţilor unităţilor de învăţămînt cu dubla subordonare, în domeniul întocmirii şi realizării planurilor anuale de cercetare, proiectare şi de microproducţie; f) participa la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea elementelor sistemului de retribuire, organizind întocmirea de studii în acest scop; g) asigura aplicarea unitară a elementelor sistemului de retribuire pe baza principiului acordului global şi direct, pentru ramura şi subramurile coordonate; h) stabileşte, potrivit legii, măsuri cu privire la protecţia muncii şi asigura cele mai bune condiţii de muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă şi imbolnavirilor profesionale, la unităţile din subordine; i) stabileşte măsuri de ansamblu pentru îmbunătăţirea continua a condiţiilor de muncă şi trai ale personalului.  +  Articolul 13Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice răspunde de îndeplinirea şi a altor atribuţii, stabilite potrivit legii.  +  Capitolul III Organizare şi funcţionare  +  Articolul 14Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice este condus de consiliul de conducere, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectivă a activităţii operative a ministerului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărîrilor consiliului de conducere se realizează de biroul executiv al acestuia.Consiliul de conducere a ministerului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţionează potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 15Ministerul informează consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 16Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice are în conducerea sa un ministru şi 5 adjuncţi ai ministrului.Adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 17Ministru reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 18În cadrul Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice se organizează şi funcţionează, potrivit Decretului nr. 78/1973, consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe lîngă organele de conducere colectivă ale ministerului.  +  Articolul 19Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia plan şi urmărirea producţiei: b) Direcţia tehnica; c) Direcţia investiţii şi construcţii; d) Direcţia mecano-energetica şi automatizare; e) Direcţia finanţe-preţuri; f) Direcţia aprovizionare şi desfacere; g) Direcţia organizare, control, personal, învăţămînt şi juridic; h) Direcţia de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; i) Direcţia specială; j) Serviciul secretariat-administrativ.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de personal în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*).Atribuţiile şi normele de funcţionare ale compartimentelor prevăzute la alin. 1 se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului, potrivit normelor, legale.  +  Articolul 20Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice are în subordinea sa centrale industriale şi unităţi asimilate acestora, întreprinderi, unităţi de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare, alte unităţi, licee de specialitate şi şcoli profesionale pentru pregătirea cadrelor de specialitate.  +  Articolul 21Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice are în subordine directa unităţile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 22Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice se doteaza cu 5 autoturisme pentru transport persoane, pentru parcul comun propriu, şi cu un autoturism pentru intervenţii.  +  Articolul 23Personalul care trece la Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice, organizat prin prezentul decret, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 24Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice  +  Articolul 25Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 426/1986, nu se aplică, în anul 1987, posturilor din aparatul Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice şi celor din unităţile la şi de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 26Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice şi a celorlalte organe interesate, vor supune, spre aprobare, modificările ce decurg din aplicarea Decretului Consiliului de Stat nr. 215/1987 privind reorganizarea Ministerului Industriei Chimice şi Ministerului Industriei Petrochimice, precum şi din prezentul decret în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1987.  +  Articolul 27Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative referitoare la Ministerul Industriei Chimice şi la Ministerul Industriei Petrochimice se aplică în mod corespunzător Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, organizat conform prezentului decret, potrivit obiectului sau de activitate.  +  Articolul 28Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 29Decretul Consiliului de Stat nr. 243/1985 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice şi Decretul Consiliului de Stat nr. 245/1985 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Petrochimice se abroga.-------------------*)Anexele 1 şi 2 au fost comunicate instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 3 MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE ŞI PETROCHIMICEUNITĂŢILEsubordonate direct Ministerului Industriei Chimice şi PetrochimiceI. Institutul central de chimie - ICECHIMII. Centrale industriale1. Centrala industriala de rafinarii şi petrochimie Brazi2. Centrala industriala de rafinarii şi petrochimie Pitesti3. Centrala industriala de prelucrare cauciuc Bucureşti4. Centrala industriala de prelucrare mase plastice Bucureşti5. Centrala industriala de fibre sintetice Savinesti6. Centrala industriala de îngrăşăminte chimice Craiova7. Centrala industriala de îngrăşăminte chimice Tirgu Mures8. Centrala industriala de medicamente şi cosmetice Bucureşti9. Centrala industriala de coloranti, lacuri şi detergenti Bucureşti10. Centrala industriala de fibre şi fire artificiale şi de celuloza Brăila11. Centrala industriala de celuloza, hirtie, cartoane şi ambalaje Bacau12. Centrala industriala de produse anorganice Rimnicu Vilcea13. Centrala industriala de metale neferoase şi rare Branesti14. Centrala de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti15. Centrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucureşti16. Trustul "Plafar" BucureştiIII. Alte unităţi1. Întreprinderea de aprovizionare, desfacere şi transport pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti2. Întreprinderea "CHIMPEX" Constanta3. Centrul de calcul Bucureşti4. Unităţi şcolare──────────────