HOTĂRÂRE nr. 1.225 din 14 octombrie 2003pentru modificarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 434/2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 30 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2003,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 434/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Permisul de muncă este documentul oficial care se eliberează, la cerere, străinilor, de către Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare lege, precum şi de prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme. (2) Titularul permisului de muncă eliberat potrivit alin. (1) poate să fie încadrat în munca pe baza contractului individual de muncă la o singura persoana fizica sau juridică din România ori la o reprezentanta autorizata din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Permisul de muncă poate fi eliberat, potrivit prevederilor legii, străinilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia din România cu privire la încadrarea în munca şi care au aplicată pe documentele de trecere a frontierei viza de lungă şedere pentru angajare în munca sau, după caz, viza de lungă şedere pentru alte scopuri, precum şi străinilor exceptaţi de la regimul obligativitatii vizelor de lungă şedere pentru angajare în munca potrivit dispoziţiilor legale. (2) Strainului titular al unui drept de şedere temporară în scop de reintregire familială sau studii i se poate acorda, la cerere, permis de muncă, în condiţiile prevăzute de lege. (3) Strainul nu poate solicita concomitent mai multe permise de muncă în vederea încadrării în munca, în acelaşi timp, la mai mulţi angajatori."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Strainul care are calitatea de asociat la o societate comercială din România nu poate obţine permis de muncă în baza vizei de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Viza de lungă şedere pentru angajare în munca sau, după caz, viza de lungă şedere pentru alte scopuri, necesare pentru obţinerea permisului de muncă, se acordă străinilor, la cerere, de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, cu aprobarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe. (2) La solicitarea vizei de lungă şedere pentru angajare în munca se prezintă avizul favorabil pentru acordarea acestei vize, eliberat de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În vederea obţinerii avizului favorabil, prevăzut la art. 5 alin. (2), angajatorul persoana juridică depune la Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă o cerere motivată privind necesitatea încadrării în munca a strainului, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv al societăţii comerciale sau, după caz, actul de înfiinţare a persoanei juridice, certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, precum şi dovada din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni referitoare la existenta unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea de infracţiuni de către asociatul unic sau, după caz, de asociaţi, în legătură cu activitatea pe care o desfăşoară şi la declararea stării de faliment; b) scrisoarea prin care se atesta bonitatea angajatorului, eliberata de banca la care acesta îşi are deschis contul; c) dovezi eliberate de instituţiile competente privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) atribuţiile şi cerinţele postului, dovada selecţiei legale pentru ocuparea postului, facuta de angajator, prin adeverinta eliberata de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a carei raza teritorială îşi are sediul angajatorul, cu privire la forta de muncă autohtona disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale; e) curriculum vitae al strainului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3, care să conţină şi declaraţia pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că nu are antecedente penale şi ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în munca; f) declaraţia pe propria răspundere, autentificată la notarul public, prin care angajatorul precizează faptul ca strainul are cunoştinţe minime de limba română; g) copia documentului de trecere a frontierei al strainului şi, după caz, copia permisului de şedere în România. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) se actualizează dacă între data înregistrării cererii pentru obţinerea avizului favorabil şi data înregistrării cererii pentru eliberarea permisului de muncă trec mai mult de 60 de zile. (3) Pentru obţinerea avizului favorabil prevăzut la art. 5 alin. (2), angajatorul persoana fizica depune la Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă o cerere motivată însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. d)-g), precum şi următoarele documente: a) copia actului de identitate şi, după caz, a autorizaţiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activităţi ori profesii independente; b) dovada ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului străin; c) cazierul judiciar. (4) Cererea pentru eliberarea avizului favorabil al Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. (5) Avizul eliberat de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă în vederea obţinerii vizei pentru angajarea în munca a străinilor este valabil 3 luni de la data eliberării acestuia. (6) În cazul neacordarii avizului Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă are obligaţia de a comunică în scris angajatorului, în termenul prevăzut la alin. (4), motivele care au stat la baza acestei decizii. (7) Decizia Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă de neacordare a avizului poate fi contestată la instanţa judecătorească competenţa, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Dosarul pentru eliberarea permisului de muncă se depune la Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă de către angajator şi va conţine: a) cererea strainului pentru eliberarea permisului de muncă; b) documentul de trecere a frontierei al strainului, valabil cel puţin un an de la data acordării vizei de lungă şedere, pe care este aplicată viza de lungă şedere pentru angajare în munca sau, după caz, viza de lungă şedere pentru alte scopuri, cu excepţia situaţiei în care strainul nu este supus, potrivit dispoziţiilor legale, la obligativitatea obţinerii vizei de lungă şedere pentru angajare în munca, în original şi în copie; c) copia actului de studii necesar pentru încadrarea în funcţia sau în meseria pentru care se solicita eliberarea permisului de muncă, tradus în limba română şi legalizat de notarul public; diplomele, certificatele şi titlurile ştiinţifice, eliberate în străinătate, în sistemul de învăţământ, vor fi însoţite de atestatul de recunoaştere eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu; d) copiile documentelor care atesta pregătirea profesională obţinută în afară sistemului de învăţământ sau, după caz, care atesta experienta profesională, traduse şi legalizate; e) copia legalizată a atestatului de recunoaştere a pregătirii profesionale, ale cărui emitent şi model vor fi stabilite prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei; f) certificatul de cazier judiciar din ţara de origine a strainului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţa a strainului, tradus în limba română şi legalizat de notarul public, din care să rezulte ca strainul nu are antecedente penale; g) actul medical de atestare a stării de sănătate, eliberat de instituţiile medicale competente, potrivit prevederilor legale, din care să rezulte ca strainul este apt de a fi încadrat în munca; h) doua fotografii tip pasaport. (2) Pentru străinii în cazul cărora nu este necesară obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în munca, dosarul pentru eliberarea permisului de muncă se depune de către angajator şi va conţine documentele prevăzute la alin. (1), precum şi cele de la art. 6 alin. (1) lit. a)-c). (3) Cererea pentru eliberarea permisului de muncă se soluţionează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. La eliberarea permisului de muncă se va prezenta dovada achitării taxei şi a comisionului prevăzute de lege. Pe documentele prin care au fost achitate taxele şi comisioanele pentru eliberarea permiselor de muncă unităţile trezoreriei statului vor confirma prin semnatura şi ştampila încasarea sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat. (4) În cazul neacordarii permisului de muncă Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă are obligaţia de a comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (3), motivele care au stat la baza acestei decizii. (5) Persoanele pentru care nu au fost eliberate permisele de muncă vor fi comunicate Autorităţii pentru străini, în termen de 10 zile de la data respingerii cererii pentru eliberarea documentului. (6) Decizia de neacordare a permisului de muncă de către Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă poate fi contestată la instanţa judecătorească competenţa, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 29/1990, cu modificările ulterioare."7. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"(3) Cererea pentru prelungirea permisului de muncă se depune la Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă în cursul ultimei luni de valabilitate a permisului, dar nu mai târziu de 10 zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia. La cerere se anexează documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), c) şi g) pentru angajatorul persoana juridică sau documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) lit. b) şi c) pentru angajatorul persoana fizica, actualizate, precum şi permisul de muncă, contractul individual de muncă încheiat pe baza permisului de muncă, permisul de şedere valabil şi dovada achitării taxei şi a comisionului pentru prelungirea permisului de muncă, prevăzute de lege. Cererea se soluţionează în termen de 10 zile de la data înregistrării. (4) Dacă strainul are permis de şedere valabil şi angajatorul nu a depus cererea pentru prelungirea permisului de muncă în termenul prevăzut la alin. (3), se poate obţine un nou permis de muncă la acelaşi angajator, dacă cererea este depusa în termen de maximum 30 de zile de la expirarea permisului de muncă. Pentru eliberarea noului permis de muncă se prezintă documentele prevăzute la alin. (3) şi dovada achitării taxei şi a comisionului pentru eliberarea permisului de muncă.8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În termen de 10 zile de la data eliberării permisului de muncă angajatorul are obligaţia sa încheie contract individual de muncă pe durata determinata cu strainul, numai pe perioada de valabilitate a permisului de muncă. (2) Angajatorul are obligaţia sa înregistreze contractul individual de muncă încheiat pe durata determinata cu salariatul străin.9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În termen de 5 zile de la data încadrării în munca cu contract individual de muncă pe durata determinata, strainul are obligaţia să se prezinte la Autoritatea pentru străini pentru a solicita acordarea vizei în vederea eliberării permisului de şedere temporară în România."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Permisul de muncă se anulează de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă în următoarele cazuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la: a) solicitarea angajatorului, ca urmare a încetării din iniţiativa sa a raportului de muncă al strainului; b) solicitarea strainului, ca urmare a încetării raportului de muncă din iniţiativa acestuia; c) sesizarea organelor competente, potrivit legislaţiei în vigoare, în cazul în care strainul a fost declarat indezirabil, i s-a anulat sau revocat dreptul de şedere în România sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţiile privind încadrarea în munca; d) sesizarea organelor competente, potrivit legislaţiei în vigoare, în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) pentru încadrarea în munca; e) neprezentarea angajatorului sau titularului permisului de muncă în vederea ridicării permisului de muncă de la Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, în termen de 30 de zile de la data soluţionării cererii conform termenului legal. (2) Perioada de valabilitate a permisului de muncă expira în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 8 alin. (3) pentru prelungirea acestuia. (3) Permisul de muncă expirat sau anulat se depune sau, după caz, se retine la Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, însoţit, dacă este cazul, de cererea de anulare şi de documentele care atesta încetarea raporturilor de muncă."11. Articolele 14, 15 şi 16 se abroga.12. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 din lege se fac de către salariaţii Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă desemnaţi prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii."13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Comunicarea dintre Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor referitoare la acordarea avizului pentru încadrarea în munca a străinilor, eliberarea, evidenta şi anularea permiselor de muncă se stabilesc prin protocoale încheiate între ministere."14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Modelul permisului de muncă este prezentat în anexa nr. 2."15. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 la Normele metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 434/2000, se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIÎn cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 434/2000 denumirea "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă", cu excepţia art. 18 din Normele metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul administraţieişi internelor,Ioan Rusp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 1.225.  +  Anexa 1ROMÂNIAMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIOficiul pentru Migratia Forţei de MuncăAVIZÎn baza cererii înregistrate cu nr. ....... din ......... şi a documentaţiei depuse de ......, cu sediul/domiciliul în ........., nr. de înmatriculare în registrul comerţului ........., codul fiscal ..........,Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă avizează favorabil acordarea vizei de lungă şedere pentru angajare în munca necesare obţinerii permisului de muncă domnului/doamnei ..........., născut/născută la data de ....... în localitatea ......., ţara ......, cu domiciliul în ........ .Semnatura*) şi ştampila...........................Nr. .......... data ..............__________ Notă *) Persoana imputernicita să semneze documentul, desemnată prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.  +  Anexa 2                              Fila 1               - recto - - verso -┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ ROMÂNIA │ ││ MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII │ ││ SOCIALE ŞI FAMILIEI │ ││ Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă │ ││ │ ││ PERMIS DE MUNCĂ │Este salariat la ........ ││ Seria ......... nr. ........... │......................... ││ Numele ............................. │cu sediul în ............ ││┌──────┐ Prenumele .......................... │......................... │││ │ Data naşterii ...................... │în funcţia de ........... │││ foto │ Locul naşterii ..................... │......................... │││ │ Cetăţenia .......................... │Data emiterii ........... ││└──────┘ Documentul de trecere a fron- │ ││Semnatura tierei seria ............ nr. ...... │ ││*) şi Eliberat la data de ................ │ ││ştampila Valabil până la data de ............ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘_____________ Notă *) Persoana imputernicita să semneze documentul, desemnată prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.
                                      Fila 2
                 - recto - - verso -
  Anul Anul
  VIZA Semestrul I VIZA Semestrul II VIZA Semestrul I VIZA Semestrul II
  Anul Anul
  VIZA Semestrul I VIZA Semestrul II VIZA Semestrul I VIZA Semestrul II
   +  Anexa 3
  Foto 3/4
  CURRICULUM VITAE1. Numele ...............................................2. Prenumele ............................................3. Numele purtate anterior ..............................4. Locul naşterii: ţara ........., localitatea ..........5. Data naşterii ........................................6. Cetăţenia/cetateniile actuala/actuale ................7. Documentul de călătorie: tipul ....., seria ... nr. ......Eliberat de ţara ........ la data .......................Valabilitatea documentului de călătorie .................8. Domiciliul permanent actual: ţara ......, localitatea .....9. Starea civilă ........................................10. Calificarile profesionale ...........................11. Traseul profesional (angajatori anteriori, cu datele de identificare ale acestora, precum şi funcţiile avute la fiecare dintre aceştia):
  Nr. crt. Angajator/ date de identificare Perioada Funcţia
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  12. Profesia de baza ............................Locul de muncă actual .......................13. Limbile străine cunoscute ...................14. Alte menţiuni*) .............................Data .....................Semnatura................______________ Notă *) Aceasta rubrica va conţine şi declaraţia pe propria răspundere a strainului, din care să rezulte că nu are antecedente penale şi ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în munca._______________