ORDIN nr. 370 din 19 iunie 2003privind activităţile şi sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 29 octombrie 2003  În baza art. 65 lit. g) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 91/2002,în temeiul art. 3 pct. II lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea laboratoarelor de mediu, prezentat în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Cerinţele pentru autorizarea laboratoarelor de mediu, prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă structura organizatorică şi Regulamentul de funcţionare ale Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu, prezentate în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă componenta Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu, a Secretariatului tehnic al acesteia şi a Comitetului tehnic consultativ, prezentată în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă modelul de certificat de autorizare, prezentat în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se aprobă Procedura de selecţie a auditorilor pentru evaluarea laboratoarelor de mediu şi Regulamentul de funcţionare a echipelor de auditori, prezentate în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Se aprobă domeniile de masurari ale factorilor de mediu, laboratoarele de referinţa şi Nomenclatorul indicatorilor de mediu, prezentate în anexa nr. 7.  +  Articolul 8Se aprobă tarifele pentru autorizarea laboratoarelor de mediu, conform anexei nr. 8.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Direcţia generală de reglementare, autorizare, atestare mediu şi gestiunea deşeurilor, prin Direcţia de autorizare şi atestare, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuBucureşti, 19 iunie 2003.Nr. 370.  +  Anexa 1REGULAMENT 19/06/2003  +  Anexa 2CERINTE 19/06/2003  +  Anexa 3                COMISIA DE AUTORIZARE A LABORATOARELOR DE MEDIU -                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                          Schema relationala  .................... ........................  . Compartiment . . Compartiment .  . consultativ . . executiv .  . . . .  . ┌───────────────┐. ┌──────────────┐ . .  . │Comitet tehnic │. │ Comisia de │ . ┌──────────────────┐ .  . │ consultativ │.<──────>│autorizare a │<────>. │ Corp de auditori │ .  . └───────────────┘. │laboratoarelor│ . └──────────────────┘ .  . . │ de mediu │ . .  . . └──────┬───────┘ . .  . ┌───────────────┐. v . ┌─────────────────┐ .  . │Comisia de apel│. ┌──────────────┐ . │ Laboratoare │ .  . └───────────────┘. │ Secretariat │ . │ de referinţa │ .  . . │ tehnic │ . └─────────────────┘ .  .................... └──────────────┘ ........................Comitet tehnic consultativ - specialişti cu înaltă ţinuta profesională care pot fi consultaţi în vederea luării decizieiComisia de apel - specialişti nominalizaţi pentru soluţionarea contestaţiilorCorp de auditori - specialişti selectaţi conform unei proceduri specifice, care efectuează evaluarea laboratoarelor de mediuLaborator de referinţa - laborator notificat de MAPM ca laborator coordonator pe un domeniu de activitateREGULAMENT DE FUNCŢIONAREREGULAMENT 19/06/2003  +  Anexa 4Componenta Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu:- preşedinte: secretar de stat pentru mediu- membri: director general - Direcţia generală reglementare,autorizare, atestare mediu şigestiunea deşeurilordirector - Direcţia de autorizare şi atestaredirector - Direcţia de gospodărire a apelorconsilier - Direcţia de autorizare şi atestareconsilier - Direcţia de control ecologic şi monitoringComponenta Secretariatului tehnic:- membri: 3 membri - consilieri sau experţi în cadrul Direcţiei deautorizare şi atestareComponenta Comitetului tehnic consultativ:- reprezentanţi ai Organismului Naţional de Acreditare: 2 membri- reprezentanţi ai laboratoarelor de referinţa: 7 membri, câte un membru pentru fiecare domeniu de masurari- specialişti, cadre didactice universitare: 5 membri din domenii de masurari diferiteNominalizarea membrilor Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu şi ai Comitetului tehnic consultativ se va face prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.  +  Anexa 5MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUIComisia de autorizare a laboratoarelor de mediuCERTIFICAT DE AUTORIZARENr. .........În conformitate cu prevederile Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 370/2003 privind activităţile şi sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu, se recunoaşte competenţa laboratorului ............./(numele laboratorului) din cadrul .............../(numele organizaţiei), cu sediul în .........../(adresa, telefon, fax, e-mail), pentru efectuarea masurarilor privind (calitatea mediului/monitorizarea mediului) în domeniile înscrise în anexa la prezentul certificat de autorizare.Preşedintele Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu,....................................,secretar de statEmis la ..............Valabil până la ........Prezentul certificat este valabil numai însoţit de anexa cuprinzând domeniile autorizate.
                                   Anexa
                    la Certificatul de autorizare nr. .........
  Domeniul autorizat Indicatorul măsurat Codul masurarii
   +  Anexa 6A. PROCEDURAPROCEDURA 19/06/2003B. REGULAMENTREGULAMENT 19/06/2003  +  Anexa 7DOMENII DE MASURARIale factorilor de mediu1. În funcţie de factorii de mediu ale căror caracteristici se determina, se stabilesc domenii şi subdomenii de masurari; pentru fiecare dintre acestea este notificat laboratorul de referinţa. Domeniile, subdomeniile şi laboratoarele de referinţa sunt prezentate în tabelul 1.2. Indicatorii de mediu reprezentând masurarile care se fac în laboratoarele de mediu sunt cuprinşi în Nomenclatorul indicatorilor de mediu şi prezentaţi în tabelul 2, grupati pe domenii şi subdomenii în funcţie de factorii de mediu la care se referă.3. Nomenclatorul indicatorilor de mediu se întocmeşte sub coordonarea MAPM pe baza propunerilor laboratoarelor de referinţa pentru fiecare domeniu, se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului şi se revizuieste anual.4. În funcţie de modul de măsurare şi aparatura necesară, indicatorii de mediu sunt clasificati în categorii analitice. Tipurile de categorii analitice sunt prezentate în tabelul 3.5. Categoria analitica atribuită fiecărui indicator este precizată în Nomenclatorul indicatorilor de mediu.6. Fiecare indicator de mediu care se autorizeaza va avea un cod de identificare ce va conţine categoria analitica, numărul indicatorului şi domeniul de măsurare, înscrise în forma:DS / CC -NNN,unde:DS reprezintă codul domeniului şi subdomeniului în care se încadrează măsurarea, conform tabelului 1 (majuscula + cifra română);CC reprezintă numărul categoriei analitice conform tabelului 3 (2 cifre);NNN reprezintă numărul indicatorului măsurat, conform Nomenclatorului indicatorilor de mediu (1, 2 sau 3 cifre).Tabelul 1
    DOMENIUSUBDOMENIUCODLABORATOARE DE REFERINŢĂ
    AERPulberi şi suspensii în atmosferăA IICIM;
    Inst. Naţ. Cerc. Dezv. pt. Protecţia muncii
    Emisii de poluanţiA IIICIM; Inst. Naţ. Cerc. Dezv. pt. Protecţia muncii
    Emisii de la instalaţii de ardereA IIIICIM, ICEMENERG
    ImisiiA IVINMH
    APĂApe naturale - indicatori fizico-chimiciB IICIM, ANAR
    Ape naturale - micropoluanţiB IIICIM
    Ape uzateB IIIICIM
    NămoluriB IVICIM
    SOLURISoluriCInstit. de Cerc. pt. Pedologie şi Agrochimie, Instit. Geologic al României
    DEŞEURI, LEVIGATDeşeuriD IICIM
    LevigatD IIICIM
    Nămoluri industrialeD IIIICIM
    PROBE MICROBIOLOGICE, ECOTOXICOLOGIE şi BIODIVERSITATEIndicatori de eutrofizare, microbiologie ŞI bacteriologicE IICIM Instit. de Sănătate Publică
    EcotoxicologieE IIInstit. de Cerc. pt. Protecţia Plantelor Băneasa ICIM
    Arii protejate, habitate naturale şi specii sălbaticeE IIIInstit. de Biologie al Academiei Romane
    Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
    INCD "Delta Dunării" Tulcea
    INCDM "Grigore Antipa" Constanţa
    ZGOMOT, UNDE ELECTROMAGNETICEZgomotF IICIM
    Unde electromagneticeF IIICEMENERG
    RADIOACTIVITATERadiactivitateGICIM
  Tabelul 2NOMENCLATORUL INDICATORILOR DE MEDIU
    Nr. crt.IndicatorDomeniuCateg. analitică (conf. tabel 3)CodObservaţii
    1.EşantionareA I39AI/39-001În teren
    2.Particule de cuarţA I03AI/03-002În laborator
    3.Cadmiu şi compuşii săiA I17AI/17-003În laborator
    4.Cobalt şi compuşii săiA I17AI/17-004În laborator
    5.Crom şi compuşii săiA I17AI/17-005În laborator
    6.Cupru şi compuşii săiA I17AI/17-006În laborator
    7.Mangan şi compuşii săiA I17AI/17-007În laborator
    8.Nichel şi compuşii săiA I17AI/17-008În laborator
    9.Paladiu şi compuşii săiA I17AI/17-009În laborator
    10.Platină şi compuşii săiA I17AI/17-010În laborator
    11.Plumb şi compuşii săiA I17AI/17-011În laborator
    12.Staniu şi compuşii săiA I17AI/17-012În laborator
    13.Seleniu şi compuşii săiA I17AI/17-013În laborator
    14.Rodiu şi compuşii săiA I17AI/17-014În laborator
    15.Vanadiu şi compuşii săiA I17AI/17-015În laborator
    16.Taliu şi compuşii săiA I17AI/17-016În laborator
    17.Telur şi compuşii săiA I17AI/17-017În laborator
    18.Antimoniu (Sb) şi compuşii săiA I17AI/17-018În laborator
    19.Arsen şi compuşii săiA I18AI/18-019În laborator
    20.Mercur şi compuşii săiA I18AI/18-020În laborator
    21.Arsen şi compuşii săiA I20AI/20-021În laborator
    22.Mangan şi compuşii săiA I19AI/19-022În laborator
    23.CianuriA I19AI/19-023În laborator
    24.Floruri sub formă de pulberiA I20AI/20-024În laborator
    25.EşantionareA II39AII/39-025În teren
    26.FosgenA II19AU/19-026În laborator
    27.Hidrogen arseniatA II19AII/19-027În laborator
    28.Hidrogen fosforatA II19AII/19-028În laborator
    29.Hidrogen sulfuratA II19AII/19-029În laborator
    30.Fluor şi compuşii săiA II20AII/20-030În laborator
    31.ClorA II19AII/19-031În laborator
    32.Acid cianhidricA II19AII/19-032În laborator
    33.AmoniacA II19AII/19-033În laborator
    34.Compuşi cloruraţi cu excepţia clorurii de cianogen şi a fosgenului (exprimaţi în acid clorhidric)A II19AII/19-034În laborator
    35.Oxizi de sulf (anhidridă sulfuroasă şi anhidridă sulfurică) (exprimaţi în anhidridă sulfuroasă)A II19AII/19-035În laborator
    36.Oxizi de azot (monoxid de azot şi dioxid de azot) (exprimaţi în dioxid de azot)A II19AII/19-036În laborator
    37.BromA II07AII/07-037În laborator
    38.Acid acrilicA II07AII/07-038În laborator
    39.Acid cloraceticA II07AII/07-039În laborator
    40.Acid formicA II14AII/14-040În laborator
    41.AzbestA II03AII/03-041În laborator
    42.Be şi compuşii săiA II17AII/17-042În laborator
    43.Cr şi compuşii săiA II17AII/17-043În laborator
    44.Co şi compuşii săiA II17AII/17-044În laborator
    45.As şi compuşii săiA II18AII/18-045În laborator
    46.Ni şi compuşiA II17AII/17-046În laborator
    47.Benzo(a) pirenA II14AII/14-047În laborator
    48.2-naftilaminăA II14AII/14-048În laborator
    49.Etilen-aminăA II14AII/14-049În laborator
    50.Epoxid de etilenăA II14AII/14-050În laborator
    51.Dibenzeno-antracenA II14AII/14-051În laborator
    52.3,3 - DiclorbenzidinăA II14AII/14-052În laborator
    53.AcrilonitrilA II14AII/14-053În laborator
    54.BenzenA II14AII/14-054În laborator
    55.1,3-ButadienăA II14AII/14-055În laborator
    56.Clorură de vinilA II14AII/14-056În laborator
    57.1,2 - DibromometanA II14AII/14-057În laborator
    58.1,2 - EpoxipropanA II14AII/14-058În laborator
    59.1 cloro 2,3 epoxipropanA II14AII/14-059În laborator
    60.HidrazinăA II14AII/14-060În laborator
    61.EşantionareA III39AIII/39-061În teren
    62.PulberiA III03AIII/03-062În laborator
    63.Monoxid de carbon (CO)A III08AIII/08-063În teren
    64.Oxid de sulf (SO(x))(SO2)A III08AIII/08-064În teren
    65.Oxid de azot (NO(x)) (NO2)A III08AIII/08-065În teren
    66.Substanţe organice (C total)A III10AIII/10-066În laborator
    67.Acid clorhidric (Cl-)A III08AIII/08-067În teren
    68.Acid fluorhidric (F-)A III08AIII/08-068În teren
    69.Hidrogen sulfurat (H2S)A III08AIII/08-069În teren
    70.Metale (Cu, Cr, Co, Cd, Hg, Mn, Ni, Sn, Sb, Ti, V, As)A III17AIII/17-070În laborator
    71.CenuşiA III03AIII/03-071În laborator
    72.DioxineA III14AIII/14-072În laborator
    73.FuraniA III14AIII/14-073În laborator
    74.FenolA III21074În laborator
    75.PCB-uriA III14AIII/10754-În laborator
    76.PAH-uriA III14AIII/14-076În laborator
    77.ClorA III19AIII/19-077În laborator
    78.Metale grele (Ba, Pb, Ni, V)A III17AIII/17-078În laborator
    79.FosforA III19AIII/14-079În laborator
    80.Tetraetil plumbA III14AIII/14-080În laborator
    81.EşantionareA IV39AIV/39-081În laborator
    82.Acid clorhidric (Cl-)A IV19AIV/19-082În laborator
    83.AcroleinăA IV19AIV/19-083În laborator
    84.AldehideA IV19AIV/19-084În laborator
    85.ArsenA IV20AIV/20-085În laborator
    86.BenzenA IV14AIV/14-086În laborator
    87.ClorA IV19AIV/19-087În laborator
    88.Dioxid de azotA IV19AIV/19-088În laborator
    89.Dioxid de azotA IV21AIV/21-089În laborator
    90.Dioxid de sulfA IV19AIV/19-090În laborator
    91.Dioxid de sulfA IV21AIV/21-091În laborator
    92.FenolA IV19AIV/19-092În laborator
    93.Fluor (compuşi anorganici sub formă de aerosoli)A IV20AIV/20-093În laborator
    94.Hidrogen sulfuratA IV19AIV/19-094În laborator
    95.MetanolA IV19AIV/19-095În laborator
    96.Metil - mercaptaniA IV19AIV/19-096În laborator
    97.Oxid de carbonA IV19AIV/19-097În laborator
    98.Oxidanţi (O3)A IV19AIV/19-098În laborator
    99.OxidanţiA IV21AIV/21-099În laborator
    100.Aerosoli de acid sulfuricA IV19AIV/19-100În laborator
    101.Sulfaţi în suspensieA IV19AIV/19-101În laborator
    102.Sulfură de carbonA IV19AIV/19-102În laborator
    103.TricloretilenăA IV14AIV/14-103În laborator
    104.Pulberi în suspensieA IV03AIV/03-104În laborator
    105.Pulberi sedimentabileA IV03AIV/03-105În laborator
    106.Crom (CrO3)A IV17AIV/17-106În laborator
    107.CadmiuA IV17AIV/17-107În laborator
    108.PlumbA IV17AIV/17-108În laborator
    109.Eşantionare ape naturaleB I37BI/37-109În teren
    110.TemperaturăB I01BI/01-110În teren
    111.TransparenţăB I01BI/01-111În laborator
    112.GustB I02BI/02-112În laborator
    113.MirosB I02BI/02-113În laborator
    114.CuloareB I01BI/01-114În laborator
    115.pHB I13BI/13-115În laborator
    116.Materii în suspensiiB I03BI/03-116În laborator
    117.Conductivitatea electricăB I13BI/13-117În laborator
    118.Reziduu filtrabil uscat la 105°CB I03BI/03-118În laborator
    119.CalciuB I17BI/17-119În laborator
    120.MagneziuB I17BI/17-120În laborator
    121.SodiuB I17BI/17-121În laborator
    122.PotasiuB I17BI/17-122În laborator
    123.Duritate totalăB I07BI/07-123În laborator
    124.Alcalinitate carbonatatăB I07BI/07-124În laborator
    125.CO2 liberB I07BI/07-125În laborator
    126.CloruriB I07BI/07-126În laborator
    127.Clor residual liber (Cl2)B I19BI/19-127În laborator
    128.FluoruriB I20BI/20-128În laborator
    129.SulfaţiB I03BI/03-129În laborator
    130.Substanţe organice oxidabile CCO-Mn (indice de permanganat)B I07BI/07-130În laborator
    131.Substanţe organice oxidabile CCO-CrB I09BI/09-131În laborator
    132.Carbon organic total (COT)B I10BI/10-132În laborator
    133.Substanţe organice CBO5B I09BI/09-133În laborator
    134.Oxigen dizolvatB I09BI/09-134În laborator
    135.Sulfuri şi hidrogen sulfuratB I19BI/19-135În laborator
    136.CianuriB I19BI/19-136În laborator
    137.SulfocianuriB I19BI/19-137În laborator
    138.AluminiuB I21BI/21-138În laborator
    139.ArgintB I17BI/17-139În laborator
    140.ArsenB I18BI/18-140În laborator
    141.BariuB I17BI/17-141În laborator
    142.CadmiuB I17BI/17-142În laborator
    143.CobaltB I17BI/17-143În laborator
    144.Crom (III, IV)B I17BI/17-144În laborator
    145.CupruB I17BI/17-145În laborator
    146.Fier (II, III)B I17BI/17-146În laborator
    147.ManganB I17BI/17-147În laborator
    148.MercurB I17BI/17-148În laborator
    149.MolibdenB I17BI/17-149În laborator
    150.NichelB I17BI/17-150În laborator
    151.PlumbB I17BI/17-151În laborator
    152.SeleniuB I20BI/20-152În laborator
    153.ZincB I17BI/17-153În laborator
    154.Eşantionare ape naturaleB II37BII/37-154În teren
    155.AnilinăB II14BII/14-155În laborator
    156.BenzaldehidăB II14BII/14-156În laborator
    157.BenzenB II14BII/14-157În laborator
    158.Compuşi hidroxi aromaţiB II14BII/14-158În laborator
    159.HidrazinăB II19BII/19-159În laborator
    160.NaftalinăB II15BII/15-160În laborator
    161.Alfa şi beta-naftolB II19BII/19-161În laborator
    162.ToluenB II14BII/14-162În laborator
    163.ChinoleinăB II15BII/15-163În laborator
    164.Compuşi organici cu azot şi fosfor (de ex. atrazin, propazin, simazin, cianozine, etc.)B II15BII/15-164În laborator
    165.ClorfenoliB II15BII/15-165În laborator
    166.Produse petroliereB II22BII/22-166În laborator
    167.Hidrocarburi policiclice aromatice (PAH-uri)B II14BII/14-167În laborator
    168.Pesticide (insecticide organo-clorurate)B II14BII/14-168În laborator
    169.Pesticide (insecticide organo-fosforice, organo-metalice)B II14BII/14-169În laborator
    170.Amine aromatice (fenil - beta - naftalină)B II14BII/14-170În laborator
    171.Policloro-bifenili (PCB-uri)B II14BII/14-171În laborator
    172.Compuşi organici halogenaţi (AOX)B II14BII/14-172În laborator
    173.Indice fenolic (fenoli antrenabili cu vapori de apă)B II06BII/06-173În laborator
    174.Detergenţi anioniciB II19BII/19-174În laborator
    175.Detergenţi neioniciB II20BII/20-175În laborator
    176.Detergenţi neioniciB II13BII/13-176În laborator
    177.Substanţe extractibile cu solvenţiB II06BII/06-177În laborator
    178.Eşantionare ape uzateB III37BIII/37-178În teren
    179.TemperaturăB III01BIII/01-179În teren
    180.pHB III13BIII/13-180În laborator
    181.Materii în suspensie (MS)B III03BIII/03-181În laborator
    182.Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)B III09BIII/09-182În laborator
    183.Consum chimic de oxigen-metodă cu dicromat de potasiu (CCO-Cr)B III07BIII/07-183În laborator
    184.Azot amoniacal (NH4+)B III19BIII/19-184În laborator
    185.Azot total (N)B III20BIII/20-185În laborator
    186.Azotaţi (NO3-)B III19BIII/19-186În laborator
    187.Azotiţi (NO2-)B III19BIII/19-187În laborator
    188.Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-)B III07BIII/07-188În laborator
    189.Sulfiţi (SO32-)B III07BIII/07-189În laborator
    190.Sulfaţi (SO42-)B III03BIII/03-190În laborator
    191.Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH)B III20BIII/20-191În laborator
    192.Substanţe extractibile cu solvenţi organiciB III06BIII/06-192În laborator
    193.Produse petroliereB III03BIII/03-193În laborator
    194.Fosfor total (P)B III19BIII/19-194În laborator
    195.Detergenţi sinteticiB III19BIII/19-195În laborator
    196.Cianuri totaleB III19BIII/19-196În laborator
    197.Clor liber (Cl2)B III19BIII/19-197În laborator
    198.Cloruri (Cl-)B III07BIII/07-198În laborator
    199.Fluoruri (F-)B III20BIII/20-199În laborator
    200.Reziduu filtrat la 105°CB III03BIII/03-200În laborator
    201.ArsenB III20BIII/20-201În laborator
    202.AluminiuB III21BIII/21-202În laborator
    203.CalciuB III17BIII/17-203În laborator
    204.PlumbB III17BIII/17-204În laborator
    205.CadmiuB III17BIII/17-205În laborator
    206.Crom (III, VI, total)B III17BIII/17-206În laborator
    207.Fier total ionic (Fe2+, Fe3+)B III17BIII/17-207În laborator
    208.CupruB III17BIII/17-208În laborator
    209.NichelB III17BIII/17-209În laborator
    210.ZincB III17BIII/17-210În laborator
    211.MercurB III17BIII/17-211În laborator
    212.ArgintB III17BIII/17-212În laborator
    213.MolibdenB III17BIII/17-213În laborator
    214.SeleniuB III17BIII/17-214În laborator
    215.ManganB III17BIII/17-215În laborator
    216.MagneziuB III17BIII/17-216În laborator
    217.CobaltB III17BIII/17-217În laborator
    218.Culoare (produse chimice lichide)B III01BIII/01-218În laborator
    219.Eşantionare nămoluriB IV38BIV/38-219În teren
    220.Rezistenţă specifică la filtrareB IV05BIV/05-220În laborator
    221.Coeficient de compresibilitateB IV05BIV/05-221În laborator
    222.Timp de crăpare al turtei de nămolB IV05BIV/05-222În laborator
    223.CadmiuB IV17BIV/17-223În laborator
    224.Crom totalB IV17BIV/17-224În laborator
    225.NichelB IV17BIV/17-225În laborator
    226.CupruB IV17BIV/17-226În laborator
    227.ZincB IV17BIV/17-227În laborator
    228.FierB IV17BIV/17-228În laborator
    229.Eşantionare soluriC I36CI/36-229În teren
    230.pHC I13CI/13-230În laborator
    231.Conductivitate electricăC I13CI/13-231În laborator
    232.UmiditateC I03CI/03-232În laborator
    233.Substanţă uscatăC I03CI/03-233În laborator
    234.Analiză granulometricăC I04CI/04-234În laborator
    235.Carbon totalC I10CI/10-235În laborator
    236.Carbon organicC I10CI/10-236În laborator
    237.CarbonaţiC I11CI/11-237În laborator
    238.Metale grele (pretratare probe)C I20CI/20-238În laborator
    239.Metale greleC I17CI/17-239În laborator
    240.CianuriC I19CI/19-240În laborator
    241.ClorbenzenC I14CI/14-241În laborator
    242.ClorfiniliC I14CI/14-242În laborator
    243.Policlor-bifenili (PCB-uri)C I14CI/14-243În laborator
    244.Pesticide organoclorurateC I14CI/14-244În laborator
    245.TriazineC I14CI/14-245În laborator
    246.Eşantionare deşeuriD I40DI/40-246În teren
    247.UmiditateD I03DI/03-247În laborator
    248.CenuşăD I03DI/03-248În laborator
    249.CarbonD I12DI/12-249În laborator
    250.HidrogenD I12DI/12-250În laborator
    251.SulfD I12DI/12-251În laborator
    252.ClorD I12DI/12-252În laborator
    253.Putere calorifică inferioarăD I12DI/12-253În laborator
    254.Putere calorifică superioarăD I12DI/12-254În laborator
    255.Compoziţie fizică (deşeuri urbane)D I03DI/03-255În teren
    256.Comportarea la levigareD I03DI/03-256În laborator
    257.Eşantionare levigatD II37DII/37-257În teren
    258.pHD II13DII/13-258În laborator
    259.Materii în suspensieD II03DII/03-259În laborator
    260.Consum biochimic de oxigen la 5 zileD II09DII/09-260În laborator
    261.Consum chimic de oxigen CCO-CrD II09DII/09-261În laborator
    262.Substanţe extractibile cu solvenţi organiciD II06DII/06-262În laborator
    263.Azot amoniacalD II19DII/19-263În laborator
    264.Fosfor totalD II19DII/19-264În laborator
    265.Cianuri totaleD II19DII/19-265În laborator
    266.Sulfuri şi hidrogen sulfuratD II19DII/19-266În laborator
    267.SulfiţiD II19DII/19-261În laborator
    268.SulfaţiD II19DII/19-268În laborator
    269.Fenoli antrenabili cu vapori de apăD II20DII/20-269În laborator
    270.Detergenţi biodegradabiliD II19DII/19-270În laborator
    271.PlumbD II19DII/19-271În laborator
    272.CadmiuD II19DII/19-272În laborator
    273.Crom totalD II19DII/19-273În laborator
    274.Crom hexavalentD II19DII/19-214În laborator
    275.CupruD II19DII/19-215În laborator
    276.ZincD II19DII/19-216În laborator
    277.NichelD II19DII/19-277În laborator
    278.Mangan totalD II19DII/19-278În laborator
    279.Clor rezidual liberD II19DII/19-279În laborator
    280.Eşantionare ape naturaleE I37EI/37-280În teren
    281.Bacterii coliforme totaleE I23EI/23-281În laborator
    282.Bacterii coliforme fecaleE I23EI/23-282În laborator
    283.Streptococi fecaliE I23EI/23-283În laborator
    284.Germeni totali la 37°CE I23EI/23-284În laborator
    285.SalmonellaE I23EI/23-285În laborator
    286.Fitoplancton: - număr taxoni - densitate - biomasă - indice saprobE I24EI/24-286În laborator
    287.Zoobentos: - număr taxoni - densitate - indice saprobE I24EI/24-287În laborator
    288.Zooplancton: - număr taxoni - densitate - biomasăE I24EI/24-288În laborator
    289.Măsurarea clorofilei "a"E I24EI/24-289În laborator în teren
    290.Eşantionare soluriE II36EII/36-290În teren
    291.Adsorbţia şi desorbţia poluanţilor în solE II25EII/25-291În laborator
    292.Indicatori privind degradarea poluanţilor în soluriE II25EII/25-292În laborator
    293.Mobilitatea poluanţilor în solE II25EII/25-293În laborator
    294.Reactivitatea poluanţilor în solE II25EII/25-294În laborator
    295.Eşantionare apeE II37EII/37-295În teren
    296.Adsorbţia şi desorbţia poluanţilor în apeE II25EII/25-296În laborator
    297.Indicatori privind degradarea poluanţilor în apeE II25EII/25-297În laborator
    298.Eşantionare atmosferăE II39EII/39-298În teren
    299.Indicatori privind degradarea poluanţilor volatili în aerE II25EII/25-299În teren
    300.Eşantionare probe biologiceE II41EII/41-300În teren
    301.Efecte toxice faţă de păsăriE II26EII/26-301În laborator
    302.Efecte toxice asupra peştilorE II26EII/26-302În laborator
    303.Toxicitate acută faţă de Daphnia magnaE II26EII/26-303În laborator
    304.Efecte asupra creşterii algelorE II26EII/26-304În laborator
    305.Efecte asupra albinelorE II26EII/26-305În laborator
    306.Efecte asupra râmelor şi altor macroorganisme din solE II26EII/26-306În laborator
    307.Efecte asupra microorganismelor din solE II26EII/26-307În laborator
    308.Efecte asupra altor organismeE II26EII/26-308În laborator
    309.Suprafaţa totală a ariilor naturale protejateE III28EIII/28-309În teren
    310.Procentul ariilor naturale protejate din suprafaţa ţăriiE III28EIII/28-310În teren
    311.Evoluţia suprafeţei totale şi a procentajului ariilor naturale protejateE III28EIII/28-311În teren
    312.Suprafaţa procentuală a tipurilor de arii protejateE III28EIII/28-312În teren
    313.Suprafaţa procentuală a zonelor dominate de specii sălbaticeE III28EIII/28-313În teren
    314.Mărimea şi distribuţia ariilor protejateE III28EIII/28-314În teren
    315.Suprafaţa, lungimea şi numărul coridoarelor biologiceE III28EIII/28-315În teren
    316.Modificări ale dimensiunilor medii ale fragmentărilor existente în coridoarele biologice identificateE III28EIII/28-316În teren
    317.Suprafaţa totală a diferitelor tipuri de habitateE III28EIII/28-317În teren
    318.Suprafaţa totală a diferitelor tipuri de habitate ca % din suprafaţa ţăriiE III28EIII/28-318În teren
    319.Modificări ale suprafeţelor totale ale tipurilor de habitateE III28EIII/28-319În teren
    320.Modificări ale mărimii medii a tipurilor de habitateE III28EIII/28-320În teren
    321.Suprafaţa totală acoperită cu păduriE III28EIII/28-321În teren
    322.Suprafaţa totală acoperită cu păduri ca % din suprafaţa ţăriiE III28EIII/28-322În teren
    323.Evoluţia suprafeţelor împădurite după tipul de pădure (primară, secundară sau plantaţie)E III28EIII/28-323În teren
    324.Schimbări în folosinţa terenurilor, conversia terenurilor acoperite de pădure spre alte tipuri de folosinţă (proporţia despăduririlor)E III28EIII/28-324În teren
    325.Fragmentarea suprafeţelor împăduriteE III28EIII/28-325În teren
    326.Procentul de arii protejate din aria totală împădurităE III28EIII/28-326În teren
    327.Procentul din suprafaţa împădurită administrată pentru producţia de lemn din suprafaţa totală împădurităE III28EIII/28-327În teren
    328.Procentul din suprafaţa împădurită administrată pentru recreere şi turism din suprafaţa totală împădurităE III28EIII/28-328În teren
    329.Aria şi procentul suprafeţelor împădurite administrate pentru protecţia pantelorE III28EIII/28-329În teren
    330.Volumul anual de masă lemnoasă recoltatăE III28EIII/28-330În teren
    331.Numărul şi mărimea incendiilor forestiereE III28EIII/28-331În teren
    332.Suprafaţa şi mărimea terenurilor degradate reabilitate prin operaţii forestiereE III28EIII/28-332În teren
    333.Relaţia dintre gradul de acoperire cu păduri şi frecvenţa inundaţiilorE III28EIII/28-333În teren
    334.Suprafaţa şi procentul terenurilor forestiere afectate de dezastre naturale (atacuri de insecte, boli, incendii, alunecări de teren, inundaţii)E III28EIII/28-334În teren
    335.Estimarea stocării carbonuluiE III28EIII/28-335În teren
    336.Suprafaţa agricolă (exploatată intensiv, semi-intensiv şi necultivată)E III28EIII/28-336În teren
    337.Schimbări în suprafaţa agricolă (conversia spre şi dinspre agricultură)E III28EIII/28-337În teren
    338.Utilizarea pesticidelor în agriculturăE III28EIII/28-338În teren
    339.Evoluţia suprafeţei zonelor umedeE III28EIII/28-339În teren
    340.Rata de pierdere a zonelor umedeE III28EIII/28-340În teren
    341.Procentul din zona costieră cu populaţie mai mare de 100 locuitori/km2E III28EIII/28-341În teren
    342.Poziţia liniei ţărmuluiE III28EIII/28-342În teren
    343.Numărul speciilor existente, pe grupuri (păsări, mamifere, vertebrate, nevertebrate etc.)E III29EIII/29-343În teren
    344.Numărul speciilor extincte, vulnerabile, ameninţate, şi endemice, dependente de pădure, pe grupuri (de ex: păsări, mamifere, vertebrate, nevertebrate etc.)E III29EIII/29-344În teren
    345.Existenţa procedurilor pentru identificarea speciilor în pericol de extincţie, rare şi ameninţateE III29EIII/29-345În teren
    346.Schimbări în distribuţia şi abundenţa speciilor native de floră şi faunăE III29EIII/29-346În teren
    347.Numărul speciilor de floră şi faună introduseE III29EIII/29-347În teren
    348.Numărul şi mărimea populaţiilor speciilor invaziveE III29EIII/29-348În teren
    349.Evoluţia în prezenţa, locaţia, suprafaţa, efectivele şi numărul speciilor invaziveE III29EIII/29-349În teren
    350.Evoluţia efectivelor populaţionale ale speciilor de interes pentru conservareE III29EIII/29-350În teren
    351.Specii cu populaţii stabile sau în creştereE III29EIII/29-351În teren
    352.Specii cu populaţii în declinE III29EIII/29-352În teren
    353.Specii ameninţate în arii protejateE III29EIII/29-353În teren
    354.Specii endemice în arii protejateE III29EIII/29-354În teren
    355.Specii ameninţate conservate ex-situE III29EIII/29-355În teren
    356.Raportul dintre speciile introduse (exotice) şi cele native în plantaţii forestiereE III29EIII/29-356În teren
    357.Numărul speciilor dependente de păduri a căror populaţie e în declinE III29EIII/29-357În teren
    358.Nivelele populaţionale ale speciilor reprezentative diverselor habitateE III29EIII/29-358În teren
    359.Numărul speciilor ameninţate de agricultură pe grupe (păsări, mamifere, plante vasculare, vertebrate, nevertebrate etc.)E III29EIII/29-359În teren
    360.Numărul speciilor vertebrate prezente în habitatele agricoleE III29EIII/29-360În teren
    361.Diversitatea speciilor utilizate pentru hranăE III29EIII/29-361În teren
    362.Eroziunea/Pierderea patrimoniului diversităţii geneticeE III29EIII/29-362În teren
    363.Înlocuirea raselor locale cu cele importateE III29EIII/29-363În teren
    364.Înlocuirea plantelor de cultură indigeneE III29EIII/29-364În teren
    365.Schimbări în tipul de vegetaţie de-a lungul cursurilor de apăE III29EIII/29-365În teren
    366.Specii ameninţate de peşti de apă dulce ca % din totalul speciilor de peştiE III29EIII/29-366În teren
    367.Numărul speciilor de peşti de apă dulce introduseE III29EIII/29-367În teren
    368.Numărul speciilor din apele continentale extincte, în pericol, ameninţate, vulnerabile, endemice, pe grupe (de ex: păsări, mamifere acvatice, nevertebrate, amfibieni, plante vasculare, faună bentonică etc.)E III29EIII/29-368În teren
    369.Schimbări în capturile de peşti, după speciiE III29EIII/29-369În teren
    370.Specii ameninţate de peşti marini ca % din totalul cunoscut al speciilor de peştiE III29EIII/29-370În teren
    371.Schimbări în capturile de peşti maritimi, după speciiE III29EIII/29-371În teren
    372.Zgomot exteriorF I30FI/30-372În teren
    373.Zgomot interiorF I30FI/30-373În teren
    374.Determinarea activităţii volumice a tritiului în apeG I34GI/34-374În laborator
    375.Determinarea concentraţiei activităţii radionuclizilor prin spectrometrie gamma de înaltă rezoluţie în apeG I35GI/35-375În laborator
    376.Măsurarea activităţii beta globale la apă nesalinăG I32GI/32-376În laborator
    377.Măsurarea activităţii alfa globale la apă nesalinăG I32GI/32-377În laborator
    378.Determinarea conţinutului de plutoniu în apeG I33GI/33-378În laborator
    379.Determinarea activităţii beta globale în apeG I32GI/32-379În laborator
    380.Determinarea conţinutului de stronţiu 89 şi stronţiu 90 din apa potabilăG I32GI/32-380În laborator
    381.Determinarea conţinutului de stronţiu 89 şi de stronţiu 90 în aerG I32GI/32-381În laborator
    382.Determinarea activităţii beta globale în aerG I32GI/32-382În laborator
    383.Determinarea radonului şi toronului în aerG I32GI/32-383În laborator
    384.Determinarea activităţii alfa globale în aerG I32GI/32-384În laborator
    385.Determinarea conţinutului de plutoniu în aerG I33GI/33-385În laborator
    386.Determinarea activităţii volumice a tritiului în aerG I34GI/34-386În laborator
    387.Determinarea concentraţiei activităţii radionuclizilor prin spectrometrie gamma de înaltă rezoluţie în aerG I35GI/35-387În laborator
    388.Determinarea activităţii beta globale la depunerile atmosfericeG I32GI/32-388În laborator
    389.Determinarea activităţii alfa globale la depunerile atmosfericeG I32GI/32-389În laborator
    390.Determinarea conţinutului de poloniu 210 la depunerile atmosfericeG I33GI/33-390În laborator
    391.Determinarea concentraţiei activităţii radionuclizilor prin spectrometrie gamma de înaltă rezoluţie la depunerile atmosfericeG I35GI/35-391În laborator
    392.Determinarea conţinutului de plutoniu la depunerile atmosfericeG I33GI/33-391În laborator
    393.Determinarea conţinutului de stronţiu 89 şi de stronţiu 90 la depunerile atmosfericeG I32GI/32-392În laborator
    394.Determinarea radioactivităţii beta globale pentru probele de sedimentG I32GI/32-393În laborator
    395.Determinarea activităţii alfa globale pentru probele de solG I32GI/32-394În laborator
    396.Determinarea conţinutului de stronţiu 89 şi stronţiu 90 pentru probele de solG I32GI/32-395În laborator
    397.Determinarea conţinutului de plutoniu pentru probele de solG I33GI/33-397În laborator
    398.Determinarea concentraţiei activităţii radionuclizilor prin spectrometrie gamma de înaltă rezoluţie pentru probele de solG I35GI/35-398În laborator
    399.Determinarea concentraţiei activităţii radionuclizilor prin spectrometrie gamma de înaltă rezoluţie pentru vegetaţie şi probe de natură biologicăG I35GI/35-399În laborator
    400.Determinarea activităţii beta globale pentru vegetaţie şi probe de natură biologicăG I32GI/32-400În laborator
    401.Determinarea activităţii alfa globale pentru vegetaţie şi probe de natură biologicăG I32GI/32-401În laborator
    402.Determinarea conţinutului de plutoniu pentru vegetaţie şi probe de natură biologicăG I33GI/33-402În laborator
    403.Determinarea conţinutului de stronţiu 89 şi stronţiu 90 pentru vegetaţie şi probe de natură biologicăG I32GI/32-403În laborator
    404.Determinarea conţinutului de poloniu 210 din lapte şi produse lactateG I33GI/33-404În laborator
    405.Determinarea conţinutului de plumb 210 din lapte şi produse lactateG I33GI/33-405În laborator
    406.Determinarea conţinutului de stronţiu 90 pentru vegetaţie şi probe de natură biologicăG I32GI/32-406În laborator
    407.Determinarea concentraţiei activităţii radionuclizilor prin spectrometrie gamma de înaltă rezoluţie pentru vegetaţie şi probe de natură biologicăG I35GI/35-407În laborator
  Tabelul 3
    Nr. crt.Categoria analiticăAparatura specificăStandardul metodei
    1.Măsurare a parametrilor fizici (temperatură, transparenţă, culoare, etc.)Termometru Disc Sechi Tuburi Nessler, spectrofotometruSTAS 6324
    SR ISO 22 11
    2.Măsurători organoleptice (miros, gust)-STAS 6324
    3.Măsurători gravimetriceBalanţa analitică, etuvă, cuptor  
    4.Analiză granulometricăSet de site, analizor pt. granulometrieISO 11277
    5.Analize de permeabilitate a solurilorAparat pt. măsurarea rezistenţei la filtrareSTAS 12790
    6.Determinări prin extracţieInstalaţie de distilare la presiune scăzută, instal. de extracţieSR 7587
    7.Măsurători volumetriceBalanţă analitică, biurete  
    8.Analiză automată de gazeAnalizor automat de gaze  
    9.Măsurări ale consumului de oxigenTermostat, biuretă pt. det. gazeSR ISO 6060
    10.Determinarea carbonului organic totalAparat de combustieISO 8245
    11.Analize termiceDerivatograf  
    12.Analize calorimetriceBombă calorimetricăSR ISO 334;
    SR ISO 1928
    13.Măsurători potenţiometrice (pH, conductivitate, etc.)Potenţiometru, conductometru pH-metruSR ISO 10523
    SR EN 27888
    14.Analize prin gaz, cromatografie de gazeGaz-cromatograf  
    15.Analize prin gaz cromatografie cu derivatizareGaz cromatograf, Instal. de distilare  
    16.Analize prin cromatografie de lichideCromatograf de lichide  
    17.Măsurări prin spectrometrie absorbţie atomicăSpectrometru AAS  
    18.Măsurări prin AAS cu sistem hidrurăSpectrometru AAS cu sistem hidrură  
    19.Măsurări colorimetriceSpectrofotometru VIS, fotocolorimetru  
    20.Măsurări colorimetrice cu prelucrări prealabileSpectrofotometru VIS, instalaţie de reacţie  
    21.Măsurări spectrometrice în UVSpectrometru UV  
    22.Măsurări spectrometrice în IRSpectrometru IR  
    23.Analize bacteriologiceCameră sterilă de incubare, termostat, lampă UV, microscopISO 9308
    24.Măsurarea gradului de eutrofizareStereo microscop, balanţă analit.Îndrumar ICPGA
    25.Măsurarea acumulărilor de poluanţi în sol, apă, aerSpectrofotometru UV-VIS, spectrometru AAS, gaz cromatograf  
    26.Măsurarea efectelor induse organismelor viiMictotom, microscop, centrifugă, dispozitiv de filtrare, spectrometru UV-VIS, oxigenometru  
    27.Determinarea producţiei de oxigenIncubator, Luminostat  
    28.Determinarea caracteristicilor habitatului    
    29.Măsurători privind speciile existente    
    30.Măsurări ale nivelului de zgomotSonometru  
    31.Măsurări ale nivelului radiaţiilor electromagnetice    
    32.Analize globale de radiaţii alfa şi betaLanţ de măsură pentru radiaţii alfa şi beta globală cu fond scăzut  
    33.Analize alfa spectrometriceSpectrometru alfa de înaltă rezoluţie  
    34.Analize beta spectrometriceAnalizor cu scintilaţie lichidă  
    35.Analize gamma spectrometriceSpectrometru gamma de înaltă rezoluţie cu detector HPGe  
    36.Eşantionare materiale solideSonde, scafe, dispozitiv de prelevare la adâncime  
    37.Eşantionare materiale lichideSonde pentru lichide, pompe aspiratoare  
    38.Eşantionare nămoluri    
    39.Eşantionare gaze    
    40.Eşantionare deşeuri    
    41.Măsurări combinate    
   +  Anexa 8TARIFEpentru autorizarea laboratoarelor de mediu1. Tarifele pentru autorizarea laboratoarelor de mediu (LM) cuprind următoarele componente: a) tarif pentru verificarea documentaţiei şi analiza în Comisia de autorizare a laboratoarelor de mediu (CA) - 3.000.000 lei (T1); b) tarif pentru verificarea performantelor LM (în cursul unui audit) - 4.000.000 lei plus câte 2.000.000 lei/categorie analitica (T2); c) tarif pentru informare şi coordonare tehnica, pentru fiecare indicator măsurat - 500.000 lei/indicator/an (T3).2. Plăţile pe care urmează să le efectueze LM se stabilesc de Secretariatul tehnic (ST) al CA prin însumarea componentelor înscrise la pct. 1, în funcţie de numărul categoriilor analitice şi al indicatorilor pentru care LM solicita autorizarea, astfel:- tarifele încadrate la pct. 1 lit. a) (T1) reprezintă tarif de mediu şi se achită în contul bugetului de stat, conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, pentru fiecare solicitare de autorizare, reinnoire sau extindere, înregistrată la ST al CA. Acest tarif se achită înaintea depunerii solicitării privind obţinerea, reînnoirea, extinderea sau modificarea domeniului autorizat;- tarifele încadrate la pct. 1 lit. b) (T2) reprezintă costurile auditului şi se plătesc auditorilor care efectuează evaluarea, pe bază de contract, pentru fiecare audit. În cazul organizării de audituri suplimentare în conformitate cu prevederile cap. V secţiunea A pct. 11 lit. b) din anexa nr. 1 la ordin sau ale secţiunii B pct. 6.2 lit. b) din anexa nr. 6 la ordin, LM va plati un tarif reprezentând 50% din tariful de autorizare;- tarifele încadrate la pct. 1 lit. c) (T3) reprezintă plata serviciilor de consultanţa şi îndrumare efectuate de laboratoarele de referinţa şi se plătesc anual, pe bază de contract, pentru fiecare indicator autorizat aflat în domeniul de competenţa al laboratorului de referinţa.3. Neplata uneia dintre componentele tarifului de autorizare atrage neemiterea certificatului de autorizare. Neplata anuală a tarifelor privind auditurile de supraveghere şi a serviciilor laboratorului de referinţa atrage anularea certificatului de autorizare.-----------