LEGE nr. 7 din 29 aprilie 1971privind organizarea şi dezvoltarea activităţilor industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcţii şi prestări de servicii în unităţi aparţinînd consiliilor populare, cooperaţiei agricole, meşteşugăreşti şi de consum
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 50 din 29 aprilie 1971    EXPUNERE DE MOTIVEÎn vederea sporirii producţiei de bunuri materiale şi de servicii pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei, ale unităţilor socialiste şi pentru creşterea exportului, prin folosirea mai deplina şi eficienta a resurselor locale de materii prime şi materiale, a forţei de muncă din localităţile rurale şi urbane, a apărut ca necesar să se ia măsuri, asa cum a indicat conducerea de partid şi de stat, pentru dezvoltarea mai susţinută a activităţilor industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcţii şi prestări de servicii.Pentru stimularea dezvoltării acestor activităţi economice de către consiliile populare, cooperativele agricole de producţie, meşteşugăreşti şi cele de consum se dispune scutirea, pe o perioadă de doi ani, de plată impozitelor aferente realizarilor din activităţile economice organizate după data de 1 ianuarie 1971.De asemenea, urmează să se acorde aceste înlesniri financiare şi activităţilor existente, dacă se obţine un volum de producţie marfa sau de prestări de servicii cu cel puţin 50 la suta mai mare decît realizarile anului precedent, scutirea acordindu-se pe o perioadă de doi ani pentru depăşirea respectiva.Veniturile realizate ca retributie a muncii din astfel de activităţi în cooperativele agricole de producţie vor fi impuse lunar, după normele prevăzute pentru veniturile din salarii.Totodată, se prevede că beneficiile realizate din activităţile economice de producţie şi prestări de servicii organizate în mediul rural de către consiliile populare comunale să fie folosite pentru dezvoltarea activităţilor respective, pentru rambursarea creditelor bancare, precum şi pentru acţiuni gospodăreşti şi social-culturale.Fondurile necesare infiintarii şi dezvoltării activităţilor economice de producţie şi prestări de servicii se vor asigura din mijloacele financiare proprii ale unităţilor sau prin credite bancare acordate în condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare, credite de care vor putea beneficia şi comitetele executive ale consiliilor populare comunale.Pentru produsele şi serviciile care fac obiectul activităţilor economice sînt prevăzute reglementări privind modul de stabilire a preţurilor şi tarifelor.În alăturată lege s-a prevăzut totodată posibilitatea pentru comitetele executive ale consiliilor populare comunale şi unităţile cooperatiste să execute în anumite condiţii, atît în mediul rural cît şi în cel urban lucrări de întreţinere, reparaţii şi construcţii pentru nevoile acestora, pentru populaţie, precum şi pentru unităţile de stat.În scopul aplicării acestor măsuri, s-a adoptat alăturată lege.LEGEprivind organizarea şi dezvoltarea activităţilorindustriale, de prelucrare a produselor agricole,construcţii şi prestări de servicii în unităţiaparţinînd consiliilor populare, cooperaţiei agricole,meşteşugăreşti şi de consumÎn vederea folosirii mai complete şi în tot cursul anului a forţei de muncă din localităţile rurale şi urbane, a valorificării resurselor locale de materii prime şi materiale, precum şi pentru satisfacerea într-o măsura mai mare, pe aceasta cale, a cerinţelor crescînde ale populaţiei şi ale unităţilor socialiste cu unele produse şi servicii şi pentru creşterea exportului,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Consiliile populare, unităţile aparţinînd acestora, cooperativele agricole de producţie, cooperativele meşteşugăreşti şi cele de consum pot organiza şi dezvolta în localităţile rurale şi urbane activităţi industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcţii şi prestări de servicii, denumite în prezenta lege activităţi economice de producţie şi prestări de servicii.Se vor organiza şi dezvolta acele activităţi economice de producţie şi prestări de servicii care contribuie la folosirea forţei de muncă din localităţile rurale şi urbane, precum şi la valorificarea resurselor locale de materii prime şi materiale, la obţinerea de produse şi servicii care au desfacerea asigurata la intern sau la export şi dacă prin veniturile realizate recuperează cheltuielile de producţie şi asigura un beneficiu.  +  Articolul 2Pentru activităţile economice noi, prevăzute la art. 1 din prezenta lege, înfiinţate după data de 1 ianuarie 1971, unităţile economice şi cele bugetare beneficiază de următoarele înlesniri cu caracter financiar pe o perioadă de doi ani de la înfiinţare: a) comitetele executive ale consiliilor populare şi unităţile aparţinînd acestora se scutesc de plată impozitului pe circulaţia mărfurilor; b) cooperativele agricole de producţie se scutesc de plată impozitului pentru încasările realizate din valorificarea unor produse provenite din activităţi fără caracter agricol; c) cooperativele meşteşugăreşti şi cele de consum se scutesc de plată impozitului pe circulaţia mărfurilor, precum şi de impozitul pe venit.Pentru a beneficia de înlesnirile financiare prevăzute în prezentul articol, activităţile economice de producţie şi prestări de servicii noi înfiinţate vor fi înregistrate la organele financiare locale.  +  Articolul 3Comitetele executive ale consiliilor populare şi unităţile aparţinînd acestora, cooperativele agricole de producţie, cooperativele meşteşugăreşti şi cele de consum beneficiază de înlesnirile financiare prevăzute la art. 2 în cazul în care obţin din dezvoltarea activităţilor economice existente un volum de producţie marfa sau de prestări de servicii cu cel puţin 50 la suta mai mare faţă de cel realizat în anul precedent.Înlesnirile financiare se acordă pe o perioadă de doi ani, pentru întreaga depasire.  +  Articolul 4Beneficiile realizate din activităţile economice de producţie şi prestări de servicii existente, precum şi din cele nou înfiinţate în mediul rural de către consiliile populare comunale, rămîn la dispoziţia acestora, după deducerea sumelor cuvenite pentru cointeresarea personalului, conform legii. Fondurile constituite vor fi folosite pentru dezvoltarea activităţilor economice de producţie şi prestări de servicii în comune, precum şi pentru acţiuni gospodăreşti şi social-culturale.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor putea prelua o cota de pînă la 20 la suta din beneficiile realizate din activităţile economice de producţie şi prestări de servicii organizate de consiliile populare comunale, atunci cînd acestea au ajuns la un grad mai mare de dezvoltare. Aceste sume se vor folosi în scopul infiintarii sau dezvoltării de activităţi economice, precum şi pentru acţiuni gospodăreşti şi social-culturale în alte comune din judeţ.  +  Articolul 5Fondurile necesare unităţilor cooperaţiei agricole, meşteşugăreşti şi de consum pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice de producţie şi prestări de servicii vor fi asigurate din mijloacele financiare proprii sau din credite bancare acordate potrivit reglementărilor legale în vigoare.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura fondurile necesare infiintarii şi dezvoltării activităţilor economice de producţie şi prestări de servicii în comune, din beneficiile peste plan vărsate bugetelor locale de către întreprinderile şi organizaţiile economice de stat de interes republican, precum şi din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia acestora.Comitetele executive ale consiliilor populare comunale vor putea folosi în acelaşi scop încasările realizate din veniturile proprii, peste cele planificate prin bugetele comunelor, precum şi cele din impozitul asupra clădirilor situate în mediul rural.  +  Articolul 6Se autoriza băncile sa acorde credite direct comitetelor executive ale consiliilor populare comunale care înfiinţează şi dezvolta activităţi economice de producţie şi prestări de servicii în mediul rural, în condiţiile de creditare a lucrărilor de mica mecanizare şi a altor lucrări cu caracter productiv. Pentru desfăşurarea activităţii curente de producţie şi de prestări de servicii, se vor acorda credite comitetelor executive ale consiliilor populare comunale, cu o dobinda de 3 la suta pe an.  +  Articolul 7Băncile vor deschide conturi separate pentru evidenta încasărilor şi plăţilor privind activităţile economice de producţie şi prestări de servicii organizate de consiliile populare comunale, cooperativele agricole de producţie şi cooperativele de consum, la cererea acestora.  +  Articolul 8Retribuirea muncii pentru activităţile industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcţii şi prestări de servicii ale cooperativelor agricole de producţie se face lunar, veniturile realizate impunîndu-se conform normelor prevăzute pentru salarii.  +  Articolul 9Preţurile şi tarifele pentru produsele şi serviciile executate de unităţile aparţinînd comitetelor executive ale consiliilor populare şi care fac obiectul activităţilor economice de producţie şi prestări de servicii din comune se stabilesc de către aceste organe, prin învoiala cu beneficiarii, avînd la baza cheltuielile de producţie antecalculate, un beneficiu de pînă la 10 la suta, precum şi impozitul legal stabilit. Pentru produsele şi serviciile care au preţuri şi tarife unice stabilite de organele centrale de stat, se aplică aceste preţuri şi tarife.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot delega competenţa de stabilire a preţurilor şi tarifelor unităţilor subordonate, pentru produse şi servicii de mai mica importanţa realizate de acestea.Organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti şi ale celei de consum stabilesc preţuri şi tarife pentru produsele şi serviciile care fac obiectul activităţilor economice de producţie şi prestări de servicii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Cooperativele agricole de producţie pot stabili preţuri şi tarife prin învoiala cu beneficiarii, pe baza normativelor date de Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.  +  Articolul 10Comitetele executive ale consiliilor populare comunale, cooperativele agricole de producţie, cooperativele meşteşugăreşti şi cele de consum pot executa, în mediul rural, lucrări de întreţinere, reparaţii şi construcţii pentru nevoile unităţilor de stat, unităţilor cooperatiste şi pentru populaţie, indiferent de valoarea lucrărilor.Cooperativele agricole de producţie, cooperativele meşteşugăreşti şi cele de consum pot executa nelimitat asemenea lucrări în mediul urban, pentru nevoile unităţilor cooperatiste şi ale populaţiei, iar pentru organizaţiile de stat pînă la valoarea manoperei de 200.000 de lei pentru fiecare obiectiv. Comitetele executive ale consiliilor populare comunale pot efectua asemenea lucrări în mediul urban fără limita de valoare.Lucrările realizate pentru organizaţiile socialiste se vor executa cu respectarea normelor de consum stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 29 aprilie 1971, intrunind din cele 435 voturi exprimate, 433 voturi pentru şi 2 voturi împotriva.Preşedintele Marii Adunări Naţionale,ŞTEFAN VOITECÎn conformitate cu art. 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam această lege.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCUBucureşti, 29 aprilie 1971.Nr. 7.──────────────