ACORD DE ÎMPRUMUT*) din 31 ianuarie 2003dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 22 octombrie 2003  ────────── Notă *) Traducere.Acord, datat 31 ianuarie 2003, între România (Împrumutatul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)Având în vedere ca Împrumutatul, declarandu-se satisfăcut în ceea ce priveşte fezabilitatea şi prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Băncii sa sprijine finanţarea Proiectului şiavând în vedere ca Banca a acceptat, pe baza, inter alia, a următoarelor, sa acorde Împrumutatului împrumutul în termenii şi condiţiile prevăzute în acest acord,părţile convin după cum urmează:  +  Articolul ICondiţii generale; definiţiiSecţiunea 1.01. "Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie pentru împrumuturi într-o singura valuta" ale Băncii, datate 30 mai 1995, asa cum au fost amendate la 6 octombrie 1999 (Condiţiile generale), constituie parte integrantă a acestui acord.Secţiunea 1.02. În afară cazului în care contextul cere altfel, termenii definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la prezentul acord vor avea intelesurile respective, iar următorii termeni suplimentari vor avea intelesurile următoare: a) DP - Departamentul pădurilor din cadrul MAAP (după cum este definit în cele ce urmează); b) planul de management pentru mediu - planul, acceptabil Băncii, elaborat şi adoptat de către Împrumutat, care să conţină cerinţele de mediu pentru realizarea Proiectului şi măsurile de atenuare propuse şi la care se face referire în paragraful 5 al anexei nr. 5 la acest acord; c) raportul de monitorizare financiară sau RMF - fiecare raport elaborat în conformitate cu secţiunea 4.02 a acestui acord; d) ForSBIC - Centrul de informare pentru afaceri în domeniul forestier, un centru independent de consultanţa şi dezvoltare a afacerilor, care urmează a fi înfiinţat şi la care se face referire în paragraful 6 al anexei nr. 5 la acest acord; e) OSAIA - Oficiul pentru servicii de achiziţii între agenţii, din cadrul Programului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU); f) MAAP - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor al Împrumutatului; g) RNP - Regia Naţionala a Pădurilor din cadrul MAAP, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 173/2001; h) PIP - planul de implementare a Proiectului, elaborat de către Împrumutat şi menţionat în paragraful 2 a) din anexa nr. 5 la acest acord; i) UMP - Unitatea de Management al Proiectului, care urmează a fi înfiinţată în mod formal, prin ordin al ministrului, în cadrul MAAP, sau orice succesor legal al acesteia acceptabil Băncii; j) CCP - Comitetul de coordonare a Proiectului, care urmează să fie înfiinţat de către Împrumutat şi la care se face referire în paragraful 2 b) din anexa nr. 5 la acest acord; k) contul special - contul la care se face referire în secţiunea 2.02 b) din acest acord.  +  Articolul IIÎmprumutulSecţiunea 2.01. Banca este de acord sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în acordul de împrumut, o sumă egala cu douăzeci şi cinci de milioane de dolari S.U.A. (25.000.000 USD).Secţiunea 2.02. a) Suma împrumutului poate fi trasa din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru: cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, care urmează a fi efectuate) privind costurile rezonabile ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare Proiectului şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului. b) Împrumutatul, pentru scopurile Proiectului, poate deschide şi menţine în dolari S.U.A. un cont special de depozit într-o banca comercială, în termeni şi condiţii satisfăcătoare Băncii, protejat corespunzător împotriva compensării, confiscării şi sechestrării. Depozitele în şi plăţile din contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la acest acord.Secţiunea 2.03. Data închiderii va fi 30 iunie 2009 sau o dată ulterioară, după cum va stabili Banca. Banca va notifica Împrumutatului această dată cu promptitudine.Secţiunea 2.04. La data sau imediat după data intrării în efectivitate Împrumutatul va plati Băncii un comision egal cu un procent de 1% din suma împrumutului.Secţiunea 2.05. Împrumutatul va plati periodic Băncii un comision de angajament la o rata de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicată la suma neutilizata din împrumut.Secţiunea 2.06. a) Împrumutatul va plati periodic dobânda aferentă sumelor trase din împrumut şi nerambursate, la o rata egala cu rata de baza LIBOR plus marja totală LIBOR, aferente fiecărei perioade de dobânda. b) Pentru scopurile acestei secţiuni:(i) perioada de dobânda înseamnă perioada iniţială de la, şi incluzând, data prezentului acord până la, dar excluzând, prima data de plată a dobânzii, care survine după aceasta, iar după perioada iniţială, fiecare perioada de la, şi incluzând, data de plată a dobânzii până la, dar excluzând, data de plată a dobânzii imediat următoare;(îi) data de plată a dobânzii înseamnă fiecare data specificată în secţiunea 2.07 din acest acord;(iii) rata dobânzii cu baza LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioada de dobânda, rata oferită pe piaţa interbancara londoneza la depozitele pe 6 luni în dolari S.U.A., valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobânda (sau, în cazul perioadei iniţiale de dobânda, rata valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobânda sau în ziua imediat următoare), după cum a fost determinata în mod rezonabil de către Banca şi exprimată ca procent pe an;(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioada de dobânda: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată pentru o astfel de perioada de dobânda, mai mica (sau mai mare) decât ratele oferite pe piaţa interbancara londoneza sau alte rate de referinţa la depozite pe 6 luni, aplicată la împrumuturile nerambursate ale Băncii sau la porţiuni din acestea, alocate de către Banca pentru finanţarea împrumuturilor într-o singura valuta, sau la porţiuni din acestea care includ împrumutul, după cum a fost determinata în mod rezonabil de către Banca şi exprimată ca procent pe an. c) Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatului rata dobânzii cu baza LIBOR şi marja totală LIBOR pentru fiecare perioada de dobânda, de îndată ce acestea vor fi determinate. d) Ori de câte ori, având în vedere schimbările survenite în practica pieţei, care ar putea afecta determinarea ratelor dobânzii la care se face referire în aceasta secţiune, Banca decide ca este în interesul tuturor imprumutatilor săi şi al Băncii să aplice o modalitate de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în secţiunea menţionată, Banca poate modifica modalitatea de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, nu mai devreme de 6 luni după ce a notificat Împrumutatului noua modalitate. Noua modalitate va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, în afară cazului în care Împrumutatul înştiinţează Banca, în decursul perioadei menţionate, asupra obiectiilor sale, caz în care modificarea respectiva nu va fi aplicată în cadrul împrumutului.Secţiunea 2.07. Dobânda şi alte comisioane vor fi plătite semestrial, la datele de 15 februarie şi 15 august ale fiecărui an.Secţiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu graficul de rambursare prevăzut în anexa nr. 3 la acest acord.  +  Articolul IIIExecuţia ProiectuluiSecţiunea 3.01. a) Împrumutatul îşi declara angajamentul faţă de obiectivele Proiectului şi, pentru aceasta, va realiza Proiectul, prin MAAP, cu diligenta şi eficienta cuvenite şi în conformitate cu practici administrative, financiare, tehnice şi de protecţie a mediului corespunzătoare, şi va furniza cu promptitudinea necesară fondurile, facilităţile, serviciile şi alte resurse necesare Proiectului. b) Fără a contraveni prevederilor paragrafului a) al acestei secţiuni, imediat după data intrării în efectivitate, Împrumutatul va deschide un cont al Proiectului, în termeni şi condiţii satisfăcătoare Băncii, şi va asigura alimentarea acestui cont cu alocaţiile bugetare corespunzătoare, în fiecare trimestru calendaristic pe parcursul implementarii Proiectului, pentru finanţarea cheltuielilor Proiectului. c) Fără a contraveni prevederilor paragrafului a) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca vor conveni altfel, Împrumutatul va realiza Proiectul în conformitate cu programul de realizare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord.Secţiunea 3.02. Dacă Banca nu va stabili altfel, achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii necesare Proiectului şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la acest acord.Secţiunea 3.03. Pentru scopurile secţiunii 9.07 din Condiţiile generale şi fără a limita prevederile acesteia, Împrumutatul: a) va elabora, pe baza unor reguli acceptabile Băncii, şi va furniza Băncii, nu mai târziu de şase (6) luni după data închiderii sau o altă dată ulterioară care poate fi convenită între Împrumutat şi Banca în acest scop, un plan pentru operarea viitoare a Proiectului; şi b) va oferi Băncii posibilitatea de a analiza împreună cu Împrumutatul planul menţionat mai sus.  +  Articolul IVClauze financiareSecţiunea 4.01. a) Împrumutatul, prin MAAP, va menţine un sistem de management financiar, incluzând înregistrări şi conturi, şi va elabora declaraţii financiare într-un format acceptabil Băncii, adecvate pentru reflectarea operaţiunilor, resurselor şi cheltuielilor derulate în cadrul Proiectului. b) Împrumutatul, prin MAAP:(i) va audita în fiecare an fiscal înregistrările contabile, conturile şi declaraţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni şi înregistrările contabile şi conturile aferente contului special, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Băncii, aplicate corespunzător de către auditori independenţi acceptabili Băncii;(îi) va furniza Băncii, de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni după sfârşitul fiecărui an fiscal: (A) exemplare certificate ale declaraţiilor financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, auditate pentru fiecare an fiscal; şi (B) opinia şi raportul auditorilor asupra acestor declaraţii, înregistrări şi conturi, în scopul şi cu detaliile pe care Banca le va solicita în mod rezonabil; şi(iii) va furniza Băncii orice alte informaţii referitoare la înregistrări şi conturi, auditul acestora şi auditorii respectivi, pe care Banca le va solicita periodic, în mod rezonabil. c) Pentru toate cheltuielile în legătură cu care tragerile din contul împrumutului s-au făcut pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Împrumutatul, prin MAAP:(i) va menţine sau va lua măsuri pentru menţinerea, în conformitate cu paragraful a) al acestei secţiuni, a înregistrărilor şi conturilor separate care să evidenţieze aceste cheltuieli;(îi) va păstra, cel puţin încă un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, chitanţe sau alte documente) evidentiind aceste cheltuieli;(iii) va permite reprezentanţilor Băncii sa analizeze aceste înregistrări; şi(iv) se va asigura ca aceste înregistrări şi conturi au fost incluse în auditul anual la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi ca raportul respectiv de audit va conţine comentariul separat al auditorilor asupra faptului ca declaraţiile de cheltuieli depuse în decursul unui an fiscal, împreună cu procedurile şi controlul intern implicat în elaborarea acestora, sunt corecte în ceea ce priveşte tragerile la care se referă.Secţiunea 4.02. a) Fără a limita obligaţiile de raportare a derulării Proiectului, prevăzute în paragraful 1 a) din anexa nr. 5 la acest acord, Împrumutatul, prin MAAP, va elabora şi va transmite Băncii un raport de monitorizare financiară, satisfăcător pentru Banca din punct de vedere al formei şi conţinutului, care:(i) stabileşte sursele şi modul de utilizare a fondurilor Proiectului, atât cumulat, cat şi aferente perioadei la care face referire raportul menţionat, evidentiind separat fondurile furnizate în cadrul împrumutului, şi explica diferenţele dintre utilizarile actuale şi cele previzionate ale acestor fonduri;(îi) descrie progresul fizic al implementarii Proiectului, atât cumulat, cat şi pentru perioada la care face referire raportul menţionat, şi explica diferenţele care apar între tintele implementarii Proiectului previzionate iniţial şi cele actuale; şi(iii) stabileşte stadiul achiziţiilor în cadrul Proiectului, pentru sfârşitul perioadei la care face referire raportul menţionat. b) Primul RMF va fi transmis Băncii nu mai târziu de 45 de zile după terminarea primului trimestru calendaristic de la data la care împrumutul devine efectiv şi va acoperi perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată prima cheltuiala în cadrul Proiectului şi sfârşitul primului trimestru calendaristic; după aceea fiecare RMF va fi furnizat Băncii nu mai târziu de 45 de zile după fiecare trimestru calendaristic şi va acoperi acest trimestru.  +  Articolul VData intrării în vigoare; terminarea ProiectuluiSecţiunea 5.01. Se prevede următorul eveniment ca fiind o condiţie suplimentară de intrare în vigoare a acordului de împrumut, în sensul prevederilor secţiunii 12.01 (c) din Condiţiile generale, şi anume angajarea în cadrul UMP a unui specialist în achiziţii, cu experienta, calificarea şi termenii de referinţa acceptabili Băncii.Secţiunea 5.02. Data ce survine la 120 de zile după data acestui acord este specificată pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.  +  Articolul VIReprezentanţii Împrumutatului; adreseSecţiunea 6.01. Ministrul finanţelor publice din ţara Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.Secţiunea 6.02. Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale:Pentru Împrumutat:Ministerul Finanţelor Publicestr. Apolodor nr. 17, sectorul 5, BucureştiRomâniaTelex: 11239Fax: 4021 312 67 92Pentru Banca:Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi DezvoltareStr. 1818 H, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale AmericiiTelegraf: Telex: 248423 (MCI) Fax: (202) 477-63.91INTBAFRAD 64145 (MCI)Washington, D.C.Drept care, părţile prezente, actionand prin reprezentanţii lor autorizaţi, au convenit ca acest acord să fie semnat în numele lor la Bucureşti, România, în ziua şi anul specificate mai sus.Pentru România,Mihai Nicolae Tanasescu,ministrul finanţelor publice,reprezentant autorizatPentru Banca Internationalapentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,Andrew Vorkink,director,Unitatea de ţara Europa Centrala şi de SudRegiunea Europa şi Asia Centrala  +  Anexa 1TRAGERI DIN ÎMPRUMUT1. Tabelul de mai jos cuprinde categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pentru fiecare categorie, precum şi procentul în care urmează să fie finanţate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii.
    CategoriaSuma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)Procent (%) din cheltuieli care urmează a fi finanţate din împrumut
    1.Lucrări12.700.00080%
    2.Bunuri3.000.000100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) şi 80% din cheltuielile locale pentru alte bunuri cumpărate de pe piaţa internă
    3.Consultanţă, inclusiv instruire şi servicii de audit3.000.000100% din cheltuielile externe şi 80% din cheltuielile locale
    4.Servicii tehnice2.350.00080%
    5.Costuri curente de funcţionare:    
      a)altele în afară de partea C a Proiectului2.400.00080%
      b)aferente ForSBIC în cadrul250.00095% din cheltuielile efectuate până la 31 iulie 2004;
        părţii C a Proiectului   75% din cheltuielile efectuate până la 31 iulie 2005;
            50% din cheltuielile efectuate până la 31 iulie 2006;
          25% din cheltuielile efectuate până la 31 iulie 2007
    6.Nealocate1.300.000  
      TOTAL:25.000.000  
  2. Pentru scopurile acestei anexe, termenii: a) cheltuieli externe înseamnă cheltuieli efectuate în valută oricărei tari, alta decât cea a Împrumutatului, pentru bunurile şi serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei tari, alta decât cea a Împrumutatului; b) cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri ori servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului; c) servicii tehnice înseamnă proiectarea şi instalarea pachetelor de software, inclusiv întreţinerea şi actualizarea acestora; şi d) costuri curente de funcţionare înseamnă următoarele cheltuieli generate de managementul şi coordonarea activităţilor Proiectului: (i) pentru UMP: salariile personalului (exclusiv funcţionarii guvernamentali), diurnele personalului şi costurile deplasarilor în teren pentru implementarea Proiectului; consumabile şi utilităţi, costurile pentru comunicaţii; costurile de operare, asigurare şi întreţinere a vehiculelor şi echipamentelor achiziţionate în cadrul Proiectului; şi (îi) pentru ForSBIC: salariile personalului (exclusiv funcţionarii guvernamentali), întreţinerea biroului, costuri de operare şi întreţinere a vehiculelor, publicaţii, promotii şi servicii de audit.3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi facuta pentru: a) plăţile efectuate pentru categoriile 1, 2, 3, 4 şi 5, stabilite în tabelul de la paragraful 1 al acestei anexe, decât după ce comisionul prevăzut în secţiunea 2.04 a acestui acord a fost plătit; b) plăţile efectuate pentru cheltuielile realizate înainte de data acestui acord, cu excepţia tragerilor: (i) într-o sumă totală care nu depăşeşte echivalentul a 200.000 USD, care pot fi efectuate pentru categoria 3; şi (îi) într-o sumă totală care nu depăşeşte echivalentul a 50.000 USD, care pot fi efectuate pentru categoria 5, în contul plăţilor efectuate înainte de această dată, însă după data de 1 noiembrie 2002.4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza declaraţiilor de cheltuieli pentru: a) bunuri şi servicii tehnice în cadrul contractelor cu valoare mai mica de 100.000 USD echivalent fiecare; b) lucrări în cadrul contractelor cu valoare mai mica de 1.000.000 USD echivalent fiecare; c) servicii de consultanţa în cadrul contractelor cu firme de consultanţa, cu valoare mai mica de 200.000 USD echivalent fiecare; d) servicii de consultanţa în cadrul contractelor cu consultanţi individuali, cu valoare mai mica de 25.000 USD echivalent fiecare; e) instruire; şi f) alte costuri de operare, toate în termenii şi condiţiile pe care Banca le va specifică în notificările către Împrumutat.
   +  Anexa 2DESCRIEREA PROIECTULUIProiectul are drept obiectiv menţinerea şi îmbunătăţirea unei administrări durabile, din punct de vedere al mediului, a resurselor silvice aflate în proprietate de stat şi privată, în scopul creşterii contribuţiei pe care resursele silvice o aduc la dezvoltarea economiei naţionale şi rurale.Proiectul se constituie din următoarele componente, care pot fi modificate, după cum Împrumutatul şi Banca vor conveni, periodic, în scopul îndeplinirii acestor obiective:Partea A Crearea unui sistem de asigurare a unei administrări durabile a pădurilor private1. Întărirea capacităţii DP pentru furnizarea de servicii de extensie şi consultanţa necesare proprietarilor de padure privati, ca şi pentru supravegherea, reglementarea şi monitorizarea unor activităţi de administrare durabila a pădurilor aflate în proprietate privată şi de stat, prin: a) asigurarea de servicii de consultanţa şi instruire; şi b) furnizarea de bunuri şi echipamente, inclusiv mobilier şi echipament de birou, echipament de teren, vehiculele necesare efectuării inspecţiilor de teren şi echipament de instruire2. Sprijinirea, prin MAAP, a infiintarii şi funcţionarii unor asociaţii naţionale şi locale ale proprietarilor de padure privati, inclusiv asigurarea asistenţei pentru dezvoltarea profilului membrilor, planurilor de recrutare, planurilor de dezvoltare a afacerilor, dezvoltarea instituţională pentru managementul financiar şi al achiziţiilor, prin furnizarea de instruire şi servicii3. Sprijinirea infiintarii unui sistem naţional de informare şi monitorizare privind administrarea pădurilor, prin furnizarea de servicii, inclusiv servicii tehnice, şi de instruirePartea B Atenuarea consecinţelor restituirii terenurilor împădurite asupra administrării pădurilor statului1. Sprijinirea RNP pentru elaborarea şi realizarea unui plan strategic, acceptabil MAAP, pentru a întări şi finanta funcţia RNP de administrare a pădurilor statului, prin furnizarea de servicii, instruire şi bunuri2. Reabilitarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător şi a mari viabilitatea economică a exploatării pădurilor de producţie ale statului, prin realizarea de lucrări şi furnizarea de bunuri şi serviciiPartea C Sprijinirea creşterii productivitatii şi competitivitatii industriilor forestiereSusţinerea infiintarii şi funcţionarii ForSBIC cu scopul de a mari productivitatea şi competitivitatea industriilor forestiere, prin furnizarea de bunuri şi serviciiPartea D Creşterea sprijinului public pentru o administrare durabila a pădurilorElaborarea şi aplicarea unei strategii şi campanii de dezvoltare a conştiinţei publice, vizând principalele grupuri implicate, dar şi marele public, organizaţiile neguvernamentale, factorii de decizie guvernamentali şi din cadrul RNP, pentru a spori sprijinul public pentru o administrare durabila a pădurilor, prin furnizarea de servicii, instruire şi bunuriPartea E Gestionarea ProiectuluiFurnizarea de servicii, instruire şi bunuri, precum şi finanţarea cheltuielilor de funcţionare pentru a sprijini UMP în administrarea şi realizarea Proiectului** *Se asteapta ca Proiectul să fie realizat până la data de 31 decembrie 2008.  +  Anexa 3                            GRAFICUL DE RAMBURSARE──────────────────────────────────────────────────────────────────  Data scadentei Rata de capital (dolari S.U.A.)────────────────────────────────────────────────────────────────── 15 august 2008 1.040.000 15 februarie 2009 1.040.000 15 august 2009 1.040.000 15 februarie 2010 1.040.000 15 august 2010 1.040.000 15 februarie 2011 1.040.000 15 august 2011 1.040.000 15 februarie 2012 1.040.000 15 august 2012 1.040.000 15 februarie 2013 1.040.000 15 august 2013 1.040.000 15 februarie 2014 1.040.000 15 august 2014 1.040.000 15 februarie 2015 1.040.000 15 august 2015 1.040.000 15 februarie 2016 1.040.000 15 august 2016 1.040.000 15 februarie 2017 1.040.000 15 august 2017 1.040.000 15 februarie 2018 1.040.000 15 august 2018 1.040.000 15 februarie 2019 1.040.000 15 august 2019 1.040.000 15 februarie 2020 1.080.000────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: 25.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4ACHIZIŢII  +  Secţiunea I Achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii tehnicePartea A GeneralitatiBunurile, lucrările şi serviciile tehnice vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunii I din "Ghidul pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor IDA", publicat de către Banca în ianuarie 1995 şi revizuit în ianuarie şi august 1996, septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul), precum şi cu respectarea următoarelor prevederi din secţiunea I a acestei anexe.Partea B Licitaţia internationala competitivă1. Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în partea C a acestei secţiuni, bunurile, lucrările şi serviciile tehnice vor fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii II din Ghid şi ale paragrafului 5 din anexa 1 la acesta.2. Pentru achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii tehnice în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile pct. 1 din aceasta parte, se vor aplica următoarele proceduri: a) Gruparea contractelorÎn limitele aplicabile, contractele pentru bunuri vor fi grupate în pachete de licitaţie estimate fiecare la un cost de 100.000 USD echivalent sau mai mult. b) Preferinta pentru bunuri produse internPentru bunurile produse pe teritoriul Împrumutatului, se vor aplica prevederile paragrafelor 2.54 şi 2.55 din Ghid şi ale anexei 2 la acesta.Partea C Alte proceduri de achiziţie1. Licitaţie competitivă naţionalaLucrările estimate la un cost mai mic de 1.000.000 USD echivalent pe contract pot fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 şi 3.4 din Ghid.2. Cumpărare internationalaBunurile estimate la un cost mai mic de 100.000 USD echivalent pe contract pot fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare internationala, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Ghid.3. Cumpărare naţionalaBunurile estimate la un cost mai mic de 50.000 USD echivalent pe contract pot fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare naţionala, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Ghid.4. Achiziţii prin agenţiile Naţiunilor UniteBunurile şi serviciile tehnice care urmează să fie achiziţionate în conformitate cu prevederile părţii C.2 din aceasta secţiune pot fi procurate prin OSAIA, în conformitate cu prevederile paragrafului 3.9 din Ghid.Partea D Prevederi suplimentare cu privire la procedurile licitaţiei naţionale competitiveÎn cazul lucrărilor procurate în conformitate cu procedura menţionată în secţiunea I partea C.1 a acestei anexe, se vor aplica următoarele proceduri: a) nu va fi folosit un sistem punctual de evaluare; b) nu se va aplica preferinta interna; c) ofertanţii internationali nu vor fi excluşi din cadrul licitaţiei; d) proiectele caietelor de sarcini vor fi elaborate şi transmise Băncii, pentru analiza şi aprobare, înainte de lansarea oricărei licitaţii; e) nici o ofertă nu va fi respinsă la deschiderea acestora; f) toate ofertele transmise înainte de sau la data limita de transmitere a ofertelor vor fi deschise şi citite în cadrul deschiderii publice a ofertelor; g) ofertanţii îşi vor demonstra disponibilitatea de a obţine garanţii şi accesul rezonabil la creditare; h) criteriile de evaluare a ofertelor vor fi anunţate în prealabil ofertanţilor; şi i) specificăţiile tehnice vor fi precizate în mod clar.Partea E Analiza de către Banca a deciziilor de achiziţie1. Planificarea achiziţiilorÎnainte de lansarea oricărei invitaţii pentru participarea la licitaţia contractelor, se va furniza Băncii, pentru analiza şi aprobare, planul de achiziţii propus pentru Proiect, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa 1 la Ghid. Toate bunurile şi lucrările vor fi achiziţionate în conformitate cu un astfel de plan de achiziţii, aprobat de către Banca, precum şi în conformitate cu prevederile paragrafului 1 menţionat mai sus.2. Analiza anterioară a) Cu privire la: (i) fiecare contract achiziţionat în conformitate cu prevederile părţii B din aceasta secţiune; şi (îi) primul contract achiziţionat în conformitate cu prevederile părţii C.1 din aceasta secţiune, se vor aplica prevederile paragrafelor 2 şi 3 din anexa 1 la Ghid. b) Cu privire la primul contract ce urmează să fie achiziţionat, în conformitate cu procedurile menţionate în partea C.2 a acestei secţiuni, se vor aplica următoarele proceduri:(i) înainte de alegerea oricărui furnizor/executant al oricărui contract pe baza procedurilor de cumpărare, Împrumutatul va transmite Băncii un raport referitor la compararea şi evaluarea cotatiilor primite;(îi) înainte de semnarea unui contract încheiat prin procedura de cumpărare, Împrumutatul va transmite Băncii un exemplar al specificatiilor şi proiectul de contract; şi(iii) se vor aplica procedurile menţionate în paragrafele 2(f), 2(g) şi 3 din anexa 1 la Ghid.3. Analiza ulterioarăCu privire la fiecare contract care nu se încadrează în prevederile pct. 2 al acestei părţi, se vor aplica procedurile menţionate în paragraful 4 din anexa 1 la Ghid.  +  Secţiunea a II-a Angajarea consultantilorPartea A Cadru generalServiciile consultantilor vor fi contractate în conformitate cu prevederile secţiunilor I şi IV din "Ghidul pentru selecţia şi angajarea consultantilor de către imprumutatii Băncii Mondiale", publicat de către Banca în ianuarie 1997 şi revizuit în septembrie 1997, ianuarie 1999 şi mai 2002 (Ghidul cu privire la consultanţi), ale paragrafului 1 din anexa 1 şi ale anexei 2 la acesta, precum şi cu respectarea prevederilor secţiunii a II-a din aceasta anexa.Partea B Selecţia pe bază de calitate şi cost1. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în partea C a acestei secţiuni, serviciile consultantilor vor fi achiziţionate prin contracte încheiate în conformitate cu prevederile secţiunii II din Ghidul cu privire la consultanţi, precum şi ale paragrafelor 3.133.18 din Ghidul cu privire la consultanţi, care se aplică în cazul selecţiei consultantilor pe bază de calitate şi cost.2. Pentru achiziţia serviciilor de consultanţa prin contracte încheiate în conformitate cu prevederile paragrafului precedent, se vor aplica următoarele proceduri: lista scurta a consultantilor pentru servicii estimate la un cost mai mic de 200.000 USD echivalent pe contract poate să cuprindă consultanţi locali în exclusivitate, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.7 şi ale notei de subsol 8 din Ghidul cu privire la consultanţi.Partea C Alte proceduri pentru selecţia consultantilor1. Selecţia pe bază de buget fixServiciile în cadrul părţii D a Proiectului vor fi achiziţionate prin contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.5 din Ghidul cu privire la consultanţi.2. Selecţia pe baza celor mai mici costuriServiciile de audit estimate la un cost mai mic de 200.000 USD echivalent pe contract pot fi achiziţionate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.6 din Ghidul cu privire la consultanţi.3. Selecţia pe baza calificării consultantilorServiciile estimate la un cost mai mic de 100.000 USD echivalent pe contract pot fi achiziţionate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.7 din Ghidul cu privire la consultanţi.4. Consultanţii individualiServiciile pentru realizarea sarcinilor care îndeplinesc cerinţele prevăzute în paragraful 5.1 din Ghidul cu privire la consultanţi vor fi achiziţionate prin contracte adjudecate consultantilor individuali, în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul cu privire la consultanţi.Partea D Analiza de către Banca a selecţiei consultantilor1. Planificarea selecţieiÎnainte de transmiterea către consultanţi a oricărei cereri de oferta, se va furniza Băncii, pentru analiza şi aprobare, planul propus pentru selecţia consultantilor, care să includă estimarile costurilor contractelor, gruparea contractelor şi criteriile şi procedurile aplicabile pentru selecţie. Acest plan va fi actualizat periodic pe parcursul execuţiei Proiectului şi fiecare actualizare va fi furnizată Băncii pentru analiza şi aprobare.Serviciile consultantilor vor fi selectate în conformitate cu un astfel de plan, actualizat periodic, aprobat de către Banca.2. Analiza anterioară a) Pentru fiecare contract pentru angajarea firmelor de consultanţa, estimat la un cost de 200.000 USD echivalent sau mai mult, se vor aplica procedurile prezentate în paragrafele 2, 3 şi 5 din anexa 1 la Ghidul cu privire la consultanţi. b) Pentru fiecare contract pentru angajarea consultantilor individuali, care urmează a fi achiziţionat dintr-o sursa unica, estimat la un cost de 25.000 USD echivalent sau mai mare, va fi transmis Băncii, pentru analiza şi aprobare, un raport referitor la compararea calificării şi experienţei candidaţilor, experienta, termenii de referinţa şi termenii de angajare a consultantilor. Contractul va fi adjudecat numai după ce Banca va fi dat o asemenea aprobare. Se vor aplica, de asemenea, prevederile paragrafului 3 al anexei 1 la Ghidul cu privire la consultanţi.3. PostevaluarePentru fiecare contract care nu intra sub incidenţa pct. 2 din aceasta parte, se vor aplica procedurile prezentate în paragraful 4 din anexa 1 la Ghidul cu privire la consultanţi.  +  Anexa 5REALIZAREA PROGRAMULUI1. Împrumutatul, prin MAAP: a) va menţine politici şi proceduri adecvate care să-i permită să monitorizeze şi sa evalueze, pe baza curenta, conform indicatorilor acceptaţi de Banca, realizarea Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia; b) va elabora, în termeni de referinţa satisfacatori Băncii, şi va furniza Băncii, la data sau în jurul datei de 30 aprilie 2005, un raport care să integreze rezultatele activităţii de monitorizare şi evaluare, desfăşurată în conformitate cu prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni, progresul înregistrat în realizarea Proiectului în perioada de dinainte de data raportului menţionat şi stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea realizării eficiente a Proiectului, precum şi atingerea obiectivelor acestuia în perioada care urmează acestei date; şi c) va analiza împreună cu Banca, până la data de 30 iunie 2005 sau la o altă dată ulterioară pe care Banca o poate solicita, raportul la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi după aceasta va lua toate măsurile necesare pentru realizarea eficienta a Proiectului şi atingerea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandărilor raportului menţionat, precum şi pe baza opiniei Băncii în aceasta privinta.2. Împrumutatul, prin MAAP: a) va menţine UMP în cadrul MAAP cu personal şi resurse suficiente, după cum va fi necesar pentru ca UMP să îşi poată îndeplini sarcinile în legătură cu managementul general şi realizarea Proiectului, în conformitate cu PIP şi satisfăcător pentru Banca; b) va înfiinţa, nu mai târziu de 30 de zile după intrarea în efectivitate, un CCP constituit din reprezentanţi ai DP, MAAP, MFP şi ai societăţii civile, care va asigura supravegherea şi orientarea politicilor pentru realizarea Proiectului. Împrumutatul va realiza Proiectul în conformitate cu PIP, care să includă un plan de realizare a Proiectului şi instrumentele cheie pentru execuţia şi coordonarea Proiectului (incluzând procedurile de achiziţie şi management financiar), şi nu va amenda PIP fără acordul prealabil al Băncii.3. În scopul realizării părţii B a Proiectului, RNP va asista Împrumutatul, asigurând supravegherea implementarii acestei părţi a Proiectului, iar Împrumutatul se va asigura ca RNP dispune de sprijin şi resurse corespunzătoare în acest scop.4. Pentru scopurile părţii B.2 a Proiectului, Împrumutatul, prin MAAP: a) se va asigura ca regulile privind analiza de mediu şi examinarea subproiectelor de reabilitare şi extindere a reţelei de drumuri forestiere, cuprinse în planul de management pentru mediu, sunt urmate de către RNP; şi b) va întreprinde toate acţiunile necesare pentru a diminua, dacă va fi necesar, orice efecte agregate asupra mediului ale părţii B.2 a Proiectului, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi planul de management pentru mediu.5. Împrumutatul, prin MAAP, va realiza Proiectul în conformitate cu planul de management pentru mediu, care să includă atenuarea consecinţelor asupra mediului, monitorizare şi măsuri instituţionale pentru realizarea Proiectului, şi se va asigura ca toate măsurile necesare pentru realizarea acestui plan au fost luate la timp.6. Împrumutatul, prin MAAP, va înfiinţa ForSBIC nu mai târziu de data de 30 martie 2004, în conformitate cu legislaţia românească în vigoare şi având obiective acceptabile Băncii.7. Împrumutatul, prin MAAP, va elabora şi va conveni împreună cu Banca, până la data de 30 iunie 2004, un plan de acţiune, fundamentat de studii, după cum va fi necesar, incluzând un grafic de implementare care să stabilească nevoile instituţionale şi de resurse umane ale DP, şi va realiza imediat acest plan în conformitate cu graficul de implementare.8. Împrumutatul, prin MAAP: a) va angaja şi va finaliza, până la data de 30 septembrie 2004, un studiu cu privire la strategia de preţuri la cherestea, ca o parte a activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul părţii B a Proiectului, în conformitate cu termenii de referinţa acceptabili Băncii; şi b) va elabora şi va conveni împreună cu Banca, până la data de 30 noiembrie 2004, un plan de acţiune, incluzând un grafic de implementare care să integreze recomandările studiului menţionat la paragraful a) de mai sus, şi va realiza imediat acest plan în conformitate cu graficul de implementare.  +  Anexa 6CONTUL SPECIAL1. Pentru scopurile acestei anexe, termenii: a) categorii eligibile înseamnă categoriile de la 1 la 5 stabilite în tabelul de la paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord; b) cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile privind costurile rezonabile ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor şi costurile curente de funcţionare necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului alocate periodic categoriilor eligibile, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; şi c) alocaţie autorizata înseamnă o sumă echivalenta cu 1.000.000 USD, care urmează să fie trasa din contul împrumutului şi depozitata în contul special, în conformitate cu paragraful 3 a) din aceasta anexa; cu menţiunea ca, totuşi, dacă Banca nu stabileşte altfel, alocaţia autorizata va fi limitată la o sumă egala cu 500.000 USD, până când suma cumulată a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală neutilizata din angajamentele speciale emise de Banca în conformitate cu secţiunea 5.02 din Condiţiile generale egaleaza sau depăşeşte echivalentul a 3.000.000 USD.2. Plăţile din contul special se vor efectua numai pentru cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile acestei anexe.3. După ce Banca a primit dovada satisfăcătoare ca a fost deschis contul special, tragerile alocaţiei autorizate şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor face după cum urmează: a) Pentru tragerea alocaţiei autorizate, Împrumutatul va trimite Băncii o cerere sau cereri de depozit în contul special al unei/unor sume care nu depăşesc, cumulat, alocaţia autorizata. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca va trage din contul împrumutului, în numele Împrumutatului, şi va depune în contul special suma sau sumele respective, asa cum a fost solicitat de Împrumutat. b) (i) Pentru realimentarea contului special, Împrumutatul va trimite Băncii cereri de tragere în contul special, la intervalele pe care le va menţiona Banca.(îi) Înainte de sau la data fiecărei astfel de cereri, Împrumutatul va transmite Băncii documentele sau alte dovezi necesare, în conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau plăţile în legătură cu care a fost solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca va trage din contul împrumutului, în numele Împrumutatului, şi va depune în contul special suma pe care Împrumutatul a solicitat-o şi despre care se demonstreaza prin documentele şi dovezile respective ca a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de depozit în contul special va fi tras de Banca din contul împrumutului, în cadrul categoriei eligibile respective şi în sumele respective, după cum au fost justificate prin documentele menţionate şi prin alte dovezi.4. Pentru fiecare plata efectuată de către Împrumutat din contul special, Împrumutatul va furniza Băncii, la un interval pe care Banca îl va solicita în mod rezonabil, toate documentele şi alte dovezi evidentiind ca plata respectiva a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va solicita să efectueze alte depozite în contul special: a) dacă Banca stabileşte oricând ca toate tragerile care urmează ar trebui efectuate de către Împrumutat direct din contul împrumutului în conformitate cu prevederile art. V din Condiţiile generale şi ale paragrafului a) al secţiunii 2.02 din acest acord; b) dacă Împrumutatul nu a furnizat Băncii, în perioada menţionată în secţiunea 4.01 b) (îi) din acest acord, oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi trimise Băncii, asa cum specifică secţiunea menţionată, în legătură cu auditul înregistrărilor şi conturilor aferente contului special; c) dacă Banca notifica oricând Împrumutatului intenţia sa de a suspenda, în întregime sau parţial, dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului, în baza prevederilor secţiunii 6.02 din Condiţiile generale; sau d) din momentul în care suma totală neutilizata din împrumut, alocata categoriilor eligibile pentru contul special respectiv, minus suma totală neutilizata din angajamentele speciale emise de Banca în conformitate cu secţiunea 5.02 din Condiţiile generale va fi egala cu echivalentul dublului alocaţiei autorizate. După aceasta tragerea din contul împrumutului a sumei neutilizate restante din împrumut va urma procedurile pe care Banca le va notifica Împrumutatului. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce şi cu condiţia ca Banca se va declara satisfacuta, la data notificării, cu documentaţia care evidenţiază ca toate sumele care vor rămâne depozitate în contul special vor fi utilizate pentru plata unor cheltuieli eligibile.6. a) Dacă Banca va descoperi ca oricare dintre plăţile din contul special: (i) a fost efectuată pentru o cheltuiala sau într-o sumă care nu este eligibilă în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe; sau (îi) nu a fost justificată cu documente furnizate Băncii, Împrumutatul, ca răspuns la notificarea Băncii: (A) va oferi Băncii cu promptitudine documentele justificative adiţionale pe care Banca le poate solicita; sau (B) va depune în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va rambursa Băncii) o sumă egala cu suma acestei plati sau a părţii acesteia care nu este eligibilă sau justificată. Numai dacă Banca nu va stabili altfel, nici o alta tragere în contul special nu va mai fi efectuată până când Împrumutatul nu va transmite documentele respective sau nu va depune suma respectiva ori nu o va rambursa, după cum este cazul. b) Dacă Banca va constata ca orice suma neutilizata din contul special nu va fi solicitată pentru acoperirea unor cheltuieli următoare, Împrumutatul va rambursa Băncii suma respectiva neutilizata, imediat după ce a primit notificarea din partea Băncii. c) Împrumutatul va rambursa Băncii, la notificarea acesteia, toate sau o parte din fondurile depozitate în contul special. d) Rambursarile către Banca, efectuate în conformitate cu paragraful 6 a), b) sau c) din aceasta anexa, vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile relevante ale acestui acord de împrumut, incluzând Condiţiile generale.────────────────