HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 2 octombrie 2003privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 16 octombrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 15 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are drept scop stabilirea principiilor şi a condiţiilor de utilizare a procedurii electronice pentru atribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa.  +  Articolul 2Atribuirea prin procedura electronică a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa se realizează cu respectarea următoarelor principii: a) libera concurenta, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice operator de transport rutier să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, titular de autorizaţii de transport rutier internaţional de marfa; b) transparenta, respectiv punerea, în condiţiile legii, la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii electronice pentru atribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa; c) tratamentul egal, respectiv aplicarea, în mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selecţie pentru atribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa, astfel încât orice operator de transport rutier să aibă sanse egale de a i se atribui respectiva autorizaţie.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa - sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresa dedicata, utilizat pentru atribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa, sistem denumit în continuare SIAE; b) procedura electronică - utilizarea, în tot sau în parte, a facilităţilor tehnice oferite de SIAE în cadrul atribuirii unei autorizaţii de transport rutier internaţional de marfa; c) operatorul SIAE - Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, persoana juridică de drept public care, în condiţiile legii, asigura atribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa prin procedura electronică; d) parc eligibil - totalitatea autovehiculelor deţinute de un operator de transport care sunt licentiate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care respecta condiţiile cerute de un anumit tip de autorizaţie; e) potenţialul de transport - capacitatea operatorului de transport de a efectua, la un moment dat, transporturi rutiere internaţionale de marfa cu autovehiculele din parcul eligibil propriu, corelata cu indicele de comportament; f) indicele de comportament - atributul operatorului de transport care reflecta modul de comportament al acestuia în utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa şi în achitarea debitelor către instituţiile statului. (2) În cuprinsul prezentei hotărâri sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfa sunt acordate Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din România, pe bază de reciprocitate, de către autorităţile competente din străinătate, în conformitate cu acordurile rutiere internaţionale la care România este parte. (2) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea autorizaţiilor în conformitate cu prevederile alin. (1), Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului le va preda, pe bază de proces-verbal cu borderou pe serii de autorizaţii, operatorului SIAE în vederea atribuirii electronice şi a distribuirii acestora către operatorii de transport rutier.  +  Articolul 5În vederea atribuirii autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa operatorii de transport vor parcurge următoarele etape: a) înregistrarea în SIAE; b) eliberarea certificatului digital; c) vizualizarea autorizaţiilor disponibile; d) efectuarea rezervarii de traseu; e) depunerea cererii de eliberare a autorizaţiei; f) atribuirea electronică a autorizaţiei; g) eliberarea autorizaţiei.  +  Capitolul II Condiţii de înregistrare în SIAE  +  Articolul 6 (1) Pot participa la procedura electronică de atribuire a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa doar operatorii de transport înregistraţi în SIAE şi care au obţinut de la operatorul SIAE certificatul digital. (2) Sunt înscrişi în SIAE operatorii de transport rutier internaţional de marfa licentiati de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin Autoritatea Rutiera Română - ARR. (3) Operatorii de transport înscrişi în SIAE au dreptul să solicite operatorului SIAE eliberarea certificatului digital.  +  Articolul 7Eliberarea certificatului digital se face în baza unei cereri depuse de operatorul de transport.  +  Articolul 8 (1) La eliberarea certificatului digital, operatorul de transport rutier internaţional de marfa trebuie să plătească un tarif de eliberare al cărui cuantum este de 420.000 lei. (2) Sumele încasate din tariful prevăzut la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia operatorului SIAE.  +  Articolul 9 (1) Operatorii de transport rutier internaţional de marfa înregistraţi în SIAE se vor autentifica în sistem, pe bază de cont, parola şi certificat digital. (2) Dovada înregistrării în SIAE se face cu certificatul digital eliberat în acest sens de operatorul SIAE. (3) Certificatul digital este valabil un an calendaristic şi se reînnoieşte pe baza solicitării operatorilor de transport depuse la operatorul SIAE cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului. (4) La reînnoirea certificatului digital, operatorii de transport vor achită către operatorul SIAE un tarif de reinnoire în cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (1). (5) Prevederile art. 8 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 10Operatorul SIAE va radia înscrierea în sistem în situaţia în care operatorul de transport rutier internaţional de marfa: a) încalcă normele şi procedurile de securitate ale SIAE, stabilite de operatorul acestuia; b) are indice de comportament egal cu zero; c) nu solicita în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3) reînnoirea certificatului digital.  +  Capitolul III Criteriile de atribuire a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa  +  Articolul 11 (1) După primirea de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa, operatorul SIAE va realiza repartizarea pe luni a autorizaţiilor şi va publică în SIAE disponibilul pe fiecare luna şi stocul total de autorizaţii. (2) Alocarea pe luni a autorizaţiilor se face pe baza datelor statistice cu privire la frecventa operaţiunilor de transport rutier internaţional de marfa. (3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), autorizaţiile CEMT anuale şi autorizaţiile de Franţa anuale se atribuie în luna decembrie a fiecărui an pentru anul calendaristic următor, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 12 (1) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfa aferente unei luni se împart, în mod egal, pe fiecare clasa de operatori de transport. (2) Operatorii de transport rutier internaţional de marfa se împart în patru clase, fiecare clasa conţinând aproximativ 25% din parcul eligibil total al acestora. (3) Operatorii de transport rutier internaţional de marfa cu acelaşi număr de autovehicule licentiate sunt încadraţi în aceeaşi clasa, gruparea fiind realizată prin comasarea la clasa în care se încadrează majoritatea operatorilor cu parc eligibil identic. (4) Clasele de operatori de transport rutier internaţional de marfa pot fi modificate lunar, în funcţie de parcul eligibil comunicat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi vor fi afişate permanent în SIAE.  +  Articolul 13 (1) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfa, din cadrul unei clase de transportatori, se atribuie operatorilor de transport din clasa respectiva, cu respectarea criteriului potenţialului de transport al operatorului. (2) Potenţialul de transport al operatorului de transport rutier internaţional de marfa se calculează prin înmulţirea numărului de autovehicule licentiate din parcul acestuia, care respecta criteriile cerute de fiecare categorie de autorizaţie, cu indicele de comportament al operatorului de transport. (3) Indicele de comportament al operatorului de transport rutier internaţional de marfa este măsurat în procente, existând posibilitatea să depăşească 100%, dar nu mai mult de 150%. (4) Fiecare operator de transport rutier internaţional de marfa are la înregistrare un indice de comportament de 100%.  +  Articolul 14 (1) După eliberarea certificatului digital, procentajul prevăzut la art. 13 alin. (4) va fi scăzut de către operatorul SIAE astfel: a) cu un procentaj de 5% - dacă operatorul de transport rutier internaţional de marfa transmite autorizaţiile de orice tip, inclusiv autorizaţiile CEMT şi autorizaţiile de Franţa anuale, de la un operator la altul; b) cu un procentaj de 5% - dacă operatorul de transport rutier internaţional de marfa utilizează autorizaţiile de Franţa anuale în regim de cabotaj pe teritoriul Frantei şi/sau în regim de terta ţara; c) cu un procentaj de 25% - dacă operatorul de transport rutier internaţional de marfa utilizează originalele declarate pierdute, furate sau distruse; d) cu un procentaj de 5% - dacă operatorul de transport rutier internaţional de marfa nu returnează autorizaţiile eliberate de operatorul SIAE într-un termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de utilizare a acestora, cu excepţia autorizaţiilor CEMT anuale şi a autorizaţiilor de Franţa anuale, care se returnează în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de valabilitate a acestora. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) sunt sancţionaţi ambii operatori, atât utilizatorul de drept, cat şi utilizatorul de fapt. (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va comunică operatorului SIAE cazurile operatorilor de transport prevăzuţi la alin. (1) lit. a)-c), în vederea modificării indicelui de comportament.  +  Articolul 15Procentajul prevăzut la art. 13 alin. (4) va fi crescut de către operatorul SIAE, în cazul în care operatorul de transport rutier internaţional de marfa renunţa la autorizaţiile suplimentare de recompensa care i se cuvin de drept prin utilizarea sistemelor RO-LA şi RO-RO, cu un procentaj de 2% pentru fiecare autorizaţie.  +  Articolul 16 (1) Autorizaţiile suplimentare de recompensa se distribuie doar operatorilor de transport rutier internaţional de marfa care folosesc sistemul RO-LA şi RO-RO, în funcţie de modul de atribuire de către ţările în cauza. (2) Dovada utilizării sistemelor RO-LA şi RO-RO se depune la operatorul SIAE. (3) Distribuirea autorizaţiilor suplimentare de recompensa se face către operatorul de transport rutier internaţional de marfa care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), doar dacă acesta deţine parc eligibil. (4) În cazul în care operatorul de transport rutier internaţional de marfa nu deţine parc eligibil, acesta primeşte o autorizaţie bilaterala fără plata pentru acea ţara în limita stocului disponibil sau o creştere a indicelui de comportament cu 2%, iar autorizaţia corespunzătoare se adauga la stocul de autorizaţii bilaterale fără plata pentru ţara respectiva, în vederea repartizării. (5) Operatorul de transport rutier internaţional de marfa poate renunţa, de asemenea, la autorizaţia suplimentară de recompensa cuvenită, dobândind o creştere a indicelui de comportament de 2%, caz în care ea va fi inclusă în categoria autorizaţiilor bilaterale fără plata pentru ţara respectiva, în vederea repartizării.  +  Capitolul IV Procedura de alocare şi atribuire a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa  +  Articolul 17Operatorul SIAE va afişa permanent în sistem, pe tari şi tipuri, disponibilul de autorizaţii de transport rutier internaţional de marfa, aferent fiecărei luni, precum şi autorizaţiile atribuite pe operatori de transport.  +  Articolul 18Algoritmul utilizat pentru calcularea numărului de autorizaţii ce urmează a fi alocate lunar unui operator este următorul: numărul total de autorizaţii dintr-o anumită categorie se împarte la potenţialul de transport total al operatorilor de transport, rezultând numărul de autorizaţii din categoria respectiva pe unitatea de potenţial; numărul de autorizaţii pe unitatea de potenţial se înmulţeşte cu potenţialul fiecărui operator, rezultând numărul de autorizaţii din respectiva categorie ce urmează a fi alocate pentru fiecare operator.  +  Articolul 19 (1) Operatorii de transport rutier internaţional de marfa vor putea face rezervari pentru autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfa necesare parcurgerii unui traseu. (2) Pentru stabilirea unui traseu, operatorii de transport rutier internaţional de marfa pot defini ei înşişi traseul, prin alegerea pas cu pas a ţărilor de parcurs, sau pot selecta, în funcţie de ţara de destinaţie, unul dintre traseele recomandate de SIAE. (3) La sfârşitul fiecărei luni, autorizaţiile nerezervate vor fi reportate pentru luna următoare. (4) Un operator de transport rutier internaţional de marfa nu poate face mai mult de doua rezervari/luna/autovehicul pentru autorizaţiile dintr-o anumită categorie. (5) Numărul maxim de rezervari simultane ale unui operator de transport rutier internaţional de marfa nu poate depăşi jumătate din parcul eligibil pentru autorizare al acestuia.  +  Articolul 20 (1) Perioada de valabilitate a rezervarilor prevăzute la art. 19 alin. (1) este de 7 zile calendaristice. (2) Operatorul de transport rutier internaţional de marfa are obligaţia ca, în maximum 72 de ore de la momentul efectuării rezervarii, sa confirme respectiva rezervare, sub sancţiunea radierii acesteia din SIAE. (3) Prin excepţie de la alin. (1), pentru transporturile agabaritice, perioada de valabilitate a rezervarii este de 45 de zile calendaristice. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), titularul rezervarii are obligaţia ca, în primele 30 de zile calendaristice, sa reconfirme rezervarea şi, totodată, va putea prelungi perioada de valabilitate a rezervarii cu maximum 15 zile calendaristice, fără însă a depăşi un total de 60 de zile calendaristice de la data de început a rezervarii.  +  Articolul 21Orice operator de transport rutier internaţional de marfa înregistrat va putea consulta în SIAE, în orice moment, folosind datele personale de identificare, parcul propriu licenţiat, traseele efectuate, autorizaţiile disponibile, rezervarile efectuate şi perioada de valabilitate a acestora, precum şi toate autorizaţiile eliberate.  +  Articolul 22 (1) Eliberarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa se face în temeiul unei cereri în format electronic a operatorului de transport. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie transmisă în SIAE numai în perioada de valabilitate a rezervarii. (3) Cererea de eliberare a autorizaţiei va conţine, în mod obligatoriu, opţiunea cu privire la modul de transmitere a autorizaţiei, şi anume: ridicare prin delegat de la sediul operatorului SIAE sau transmitere la sediu operatorilor. (4) Autorizaţiile de terta ţara se acordă, la cerere, oricărui operator de transport rutier internaţional de marfa înscris în SIAE, în limita disponibilităţii acestora în sistem.  +  Articolul 23În procesul de atribuire electronică a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa se va lua în calcul potenţialul de transport al operatorilor de transport, evidenţiat în SIAE.  +  Articolul 24Eliberarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa se va realiza numai în condiţiile în care operatorul de transport prezintă dovada efectuării unui transport internaţional de marfa, prin carnetul TIR sau T1, CMR, număr de sigiliu şi altele asemenea sau dacă declara pe propria răspundere ca va efectua un transport internaţional de marfa şi ca va ieşi din ţara în termen de 15 zile calendaristice de la eliberarea acesteia.  +  Articolul 25 (1) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfa conţin, sub sancţiunea nulităţii absolute, menţiuni cu privire la datele de identificare ale operatorului de transport căruia i-a fost eliberata respectiva autorizaţie, şi anume: denumire, sediu, cod unic de înregistrare/număr de înmatriculare şi codul fiscal, precum şi timbru sec sau holograma aplicate de operatorul SIAE. (2) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfa nu pot face obiectul unei cesiuni, sub sancţiunea nulităţii absolute, şi nu pot fi utilizate decât de titularii acestora.  +  Articolul 26 (1) Perioada de utilizare a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa este de 45 de zile calendaristice de la eliberarea acestora, cu excepţia autorizaţiilor de tip CEMT anuale şi a autorizaţiilor de Franţa anuale, a căror valabilitate este de un an, precum şi a autorizaţiilor de tip CEMT lunare, a căror valabilitate este de o luna. (2) În termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei, operatorul de transport trebuie să efectueze cel puţin un transport rutier internaţional de marfa.  +  Articolul 27 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de utilizare a autorizaţiei, operatorii de transport rutier internaţional de marfa sunt obligaţi sa returneze operatorului SIAE, prin delegat sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, autorizaţiile de transport utilizate. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage modificarea indicelui de comportament al operatorului de transport rutier internaţional de marfa, anularea autorizaţiei şi reducerea, în mod proporţional, a numărului de rezervari din SIAE ale respectivului operator. (3) Suspendarea utilizării autorizaţiei va fi publicată în SIAE.  +  Articolul 28 (1) La eliberarea autorizaţiei, operatorul de transport rutier internaţional de marfa trebuie să facă dovada achitării, în contul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, a taxelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.130/2002 privind actualizarea taxelor aferente autorizaţiilor pentru transportul rutier internaţional de mărfuri ce se eliberează operatorilor de transport cu sediul în România, care efectuează transport rutier de mărfuri în trafic internaţional. (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va transmite operatorului SIAE, defalcat pe fiecare ordin de plată şi tip de autorizaţie, componenta sumelor achitate.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 29 (1) Operatorii de transport rutier internaţional de marfa vor fi suspendaţi din SIAE, la solicitarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în situaţia utilizării autorizaţiilor originale declarate pierdute, furate, distruse sau falsificate. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), măsura suspendării se ia pe o perioadă de doua luni. (3) După aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1), operatorul SIAE va informa despre aceasta, de îndată, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 30 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 120.000.000 lei la 400.000.000 lei următoarele fapte: a) neutilizarea autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfa, cu excepţia autorizaţiilor de tip CEMT anuale, pentru o perioadă ce depăşeşte 15 zile calendaristice de la eliberarea acesteia; b) utilizarea autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfa de către altă persoană decât titularul acesteia; c) utilizarea autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfa fără ca aceasta să fie completată cu datele de identificare ale operatorului de transport ori fără să aibă aplicat timbrul sec sau holograma; d) nereturnarea autorizaţiilor în termenul prevăzut la art. 27 alin. (1). (2) Constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) se face de către personalul autorizat al operatorului SIAE sau al Autorităţii Rutiere Române - ARR. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit al Autorităţii Rutiere Române - ARR, la sesizarea operatorului SIAE. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29 din aceeaşi ordonanţa.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 31 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, în procesul de stabilire a traseelor se vor avea în vedere rutele alternative şi transportul combinat. (2) Pentru anul 2003, în procesul de stabilire a traseelor se vor avea în vedere stocul disponibil de autorizaţii, rutele alternative, precum şi transportul combinat.  +  Articolul 32 (1) În vederea participării la procedura electronică de atribuire a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa, operatorii de transport rutier internaţional de marfa au obligaţia ca, până la data de 30 septembrie 2003, să obţină certificatul digital. (2) În vederea obţinerii certificatului digital, operatorii de transport rutier internaţional de marfa trebuie să prezinte şi autorizaţiile deţinute în stoc la momentul respectiv. (3) Autorizaţiile prezentate în condiţiile alin. (2) se vizează de operatorul SIAE prin aplicare de timbru sec sau holograma şi se completează cu datele de identificare ale operatorului de transport deţinător. (4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage suspendarea utilizării autorizaţiilor neprezentate.  +  Articolul 33La ieşirea din ţara a operatorilor de transport rutier internaţional de marfa, Poliţia de Frontiera Română verifica existenta, exactitatea şi autenticitatea timbrului sec sau a hologramei aplicate pe autorizaţia de transport rutier internaţional de marfa.  +  Articolul 34Pentru buna funcţionare a SIAE, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei - I.G.C.T.I., şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Rutiera Română - ARR, vor asigura, în mod reciproc, fluxurile de date necesare punerii în practica a prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 2 octombrie 2003.Nr. 1.173.-------