LEGE nr. 9 din 9 mai 1968pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 57-58 din 9 mai 1968  EXPUNERE DE MOTIVEPentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Roman din octombrie 1967 cu privire la dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie, s-a adoptat alăturată lege, care cuprinde norme menite a realiza principiile aprobate de plenara.Legea stabileşte ca fondul de locuinţe se dezvolta prin construirea de locuinţe din fondurile de investiţii centralizate ale statului, din fondurile organizaţiilor economice şi întreprinderilor de stat, ale organizaţiilor cooperatiste şi ale celorlalte organizaţii obşteşti, precum şi cu mijloace proprii ale populaţiei. În lege se prevede dreptul organizaţiilor economice şi întreprinderilor de stat, organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti de a construi locuinţe din fondurile lor, care să fie repartizate angajaţilor organizaţiilor de stat, respectiv membrilor organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti.Pentru stimularea şi extinderea construcţiei de locuinţe proprietate personală s-au prevăzut condiţiile în care statul acorda sprijin cetăţenilor din mediul urban şi unor categorii de angajaţi din mediul rural, care doresc să-şi construiască locuinţe.Astfel, pentru construirea de locuinţe proprietate personală în mediul urban, statul acorda cetăţenilor credite pe termen de 15-25 ani, cu o dobinda anuală de 1,5-3%, cu condiţia ca beneficiarul să depună un avans minim de 20-30% din valoarea locuinţei, în funcţie de salariul tarifar sau venitul brut lunar pe care-l realizează.Creditele se acordă în funcţie de vechimea avansului depus la Casa de Economii şi Consemnaţiuni. La vechime egala se aplică următoarea ordine de prioritate: specialiştii transferati din alte localităţi în interes de serviciu, cu aprobarea Consiliului de Miniştri; persoanele care au familii cu mulţi copii şi condiţii grele de locuit; cei care depun un avans mai mare; cei care aduc un aport deosebit în producţie; cei care au vechime mare în întreprindere.Locatarii evacuati pentru demolări, care solicită construirea unei locuinţe proprietate personală pe bază de credit, au prioritate faţă de oricare alt solicitant. Pînă la primirea în folosinţă a locuinţei proprietate personală, locatarilor evacuati li se asigura, în mod provizoriu, locuinta din fondul locativ de stat.Pentru a stimula construirea în regie proprie de locuinţe proprietate personală, asa cum stabileşte Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, în lege s-a prevăzut ca se pot acorda credite de pînă la 20.000 lei, rambursabile în termen de 15-25 ani, cetăţenilor care îşi construiesc locuinţe în mediul urban.În ceea ce priveşte sprijinirea de către stat a construcţiei de locuinţe în mediul rural, legea prevede acordarea de credite pînă la 15.000 lei, rambursabile în termen de 10-15 ani, unor categorii de angajaţi, în special cadre didactice, medici, specialişti din staţiuni de maşini şi tractoare, întreprinderi agricole de stat şi cooperative agricole de producţie, care nu au locuinta proprie şi doresc să-şi construiască asemenea locuinta.De asemenea, în aceleaşi condiţii vor fi sprijiniti să-şi construiască locuinţe, în comunele de domiciliu, şi angajaţii care au locul de muncă în oraşele mari şi domiciliază în comunele din jurul acestora. Prin hotărîre a Consiliului de Miniştri se vor stabili oraşele şi zonele din jurul lor, unde se aplică aceasta prevedere.Alte forme de stimulare şi sprijinire a cetăţenilor pentru construcţia de locuinţe proprietate personală, prevăzute în lege, se referă la atribuirea de terenuri proprietate de stat în folosinţă veşnică contra unei taxe anuale, asigurarea cu materiale de construcţii, întocmirea proiectelor şi execuţia lucrărilor, exceptarea de la regimul de normare şi repartizare a spaţiului locativ, scutirea de impozit pe clădiri pe timp de 10 ani etc.Pentru a se crea condiţiile necesare realizării acestor construcţii, se prevede că în proiectele de sistematizare ale municipiilor, oraşelor şi comunelor să se precizeze zonele în care cetăţenii pot construi vile şi locuinţe familiale.Legea cuprinde, de asemenea, norme privind modul de dobîndire de către cetăţeni, prin cumpărare, a unor locuinţe din fondul de stat. Comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraşelor şi comunelor sînt autorizate sa vinda din fondul de stat case mici cu un singur apartament sau cu un număr redus de apartamente, precum şi locuinţe din clădirile în care exista şi locuinţe proprietate personală. Prioritate la cumpărarea acestor locuinţe au cei care le deţin cu chirie.În lege se prevede că vînzarea locuinţelor se va face eşalonat pe baza listelor ce se vor întocmi de comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale, astfel ca vînzarea sa înceapă cel mai tirziu în termen de 6 luni de la data publicării legii.Normele de evaluare şi criteriile de vînzare a locuinţelor se vor stabili prin hotărîrea Consiliului de Miniştri de aplicare a legii.Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care doresc să-şi cumpere locuinţe, legea prevede că se acordă credite în condiţii asemănătoare celor stabilite pentru construirea locuinţelor proprietate personală.În vederea asigurării restituirii împrumuturilor acordate pentru construcţia sau cumpărarea de locuinţe proprietate personală, legea stabileşte garanţii speciale ca: reţinerea lunară a ratelor de restituire a împrumutului şi a dobinzii de la angajaţi prin statele de salarii, iar în cazul celorlalte categorii de cetăţeni, potrivit clauzelor prevăzute în contractul de împrumut; garantarea împrumutului prin instituirea ipotecii asupra locuinţei construite sau cumpărate cu credit; contractul de împrumut, contractul de construire şi contractul de vînzare-cumpărare, încheiate în condiţiile reglementării de faţa, au valoare de înscrisuri autentice şi constituie titluri executorii.Pentru a se preveni situaţia cînd locuintele pot constitui mijloace de exploatare a oamenilor muncii, în lege s-a precizat ca proprietatea personală este limitată la o singura locuinta. În consecinţa, construirea sau cumpărarea de locuinţe de către cetăţeni în scopul revinzarii sau închirierii este interzisă.De asemenea, s-a prevăzut ca persoanele care şi-au vîndut locuintele începînd cu anul 1967 nu vor beneficia de credite.În vederea unificării legislaţiei, legea prevede şi condiţiile în care cetăţenii pot construi case de odihnă sau turism în localităţi balneoclimaterice şi în alte locuri turistice (fiind incluse prevederile Decretului nr. 713 din 21 iulie 1967), precizîndu-se ca cetăţenii pot avea, în proprietate, în afară de locuinta, o singura casa de odihnă sau turism.Modul de aplicare a legii se va stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Fondul de locuinţe se dezvolta prin: construirea de locuinţe din fondurile de investiţii centralizate ale statului, din fondurile întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, ale organizaţiilor cooperatiste şi ale celorlalte organizaţii obşteşti, precum şi din mijloacele proprii ale populaţiei.  +  Articolul 2Locuintele ce se construiesc din fondurile de investiţii centralizate ale statului constituie proprietate de stat şi vor fi închiriate populaţiei.  +  Articolul 3Locuintele construite din fondurile întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, în limita unei cote din beneficiile realizate peste plan, sînt proprietate de stat, se administrează de aceste întreprinderi şi organizaţii şi vor fi închiriate angajaţilor lor.  +  Articolul 4Locuintele construite din fondurile organizaţiilor cooperatiste şi ale celorlalte organizaţii obşteşti constituie proprietatea acestora şi vor fi închiriate membrilor lor, precum şi specialiştilor angajaţi ai organizaţiilor respective.  +  Articolul 5Locuintele cumpărate din fondul locativ de stat sau construite de către cetăţeni cu mijloace proprii sau cu sprijinul statului constituie proprietate personală.  +  Articolul 6Proprietatea personală este, limitată la o singura locuinta.Construirea sau cumpărarea de locuinţe de către cetăţeni în scopul revinzarii sau închirierii este interzisă.Dacă o persoană dobîndeşte o a doua casa, proprietarul are obligaţia sa înstrăineze una din case, în termen de un an de la dobîndire.  +  Articolul 7Cetăţenii se pot constitui în asociaţii de cooperare pentru construirea de locuinţe proprietate personală. Pe baza aportului membrilor asociaţiei şi a creditelor bancare acordate de stat, asociaţiile de cooperare vor construi locuinţe proprietate personală pentru membrii acestor asociaţii.Asociaţiile de cooperare pentru construire de locuinţe proprietate personală dobîndesc personalitate juridică potrivit dispoziţiilor legale, de la data constituirii lor. Modul de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de cooperare se stabileşte prin statut.Condiţiile de acordare a creditelor bancare, aportul membrilor asociaţiei şi statutul tip al asociaţiilor de cooperare se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Capitolul II Construirea de locuinţe proprietate personală cu sprijinul statului  +  Articolul 8Statul sprijină construirea de locuinţe proprietate personală prin acordarea de credite pe termen lung, atribuirea de terenuri în folosinţă veşnică, asigurarea de materiale, precum şi prin proiectare şi execuţie.Pentru a se crea condiţiile necesare construirii de locuinţe, în proiectele de sistematizare ale localităţilor se vor stabili zone în care se vor putea construi locuinţe proprietate personală.  +  Articolul 9Cetăţenii domiciliaţi în oraşe pot să-şi construiască, în oraşul în care domiciliază, o locuinta proprietate personală pentru ei şi familiile lor, cu mijloace proprii şi cu sprijinul statului.  +  Articolul 10Locuintele proprietate personală construite cu sprijinul statului se proiectează şi se executa prin organizaţii de stat sau cooperatiste pe bază de contracte încheiate la preţuri ferme de deviz, sau se proiectează şi se executa de către beneficiar în regie proprie.  +  Articolul 11Preţul locuinţei care se construieste prin organizaţiile de stat sau cooperatiste se stabileşte pe baza preţului de deviz pe obiect, în care se include şi costul racordurilor şi al branşamentelor; materialele vor fi calculate la preţurile cu ridicată ale întreprinderii, iar manopera - pe baza reglementărilor în vigoare.În preţul locuinţei se includ, după caz, costul proiectării, beneficiul organizaţiei de construcţii şi comisionul organizaţiei care încheie contractul de construcţii cu beneficiarul locuinţei.  +  Articolul 12Pentru nepredarea locuinţei în termenul stabilit prin contract, organizaţia cu care s-a încheiat contractul pentru construirea de locuinţe proprietate personală va plati beneficiarului penalităţi de întîrziere.  +  Articolul 13Statul acorda credit bancar cetăţenilor care au încheiat contracte pentru construirea de locuinţe proprietate personală, pentru diferenţa dintre preţul de deviz prevăzut în contract şi avansul depus de beneficiar.Pentru obţinerea creditului, la încheierea contractelor de construire de locuinţe proprietate personală cu organizaţiile de stat sau cu organizaţii cooperatiste, beneficiarul trebuie să aibă depusa la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în scopul construirii de locuinţe, o sumă de bani reprezentind cel puţin avansul minim din preţul de deviz prevăzut în contract.  +  Articolul 14Avansul minim şi durata maxima de rambursare a creditului bancar se stabilesc pentru angajaţi, în funcţie de salariul tarifar lunar, iar pentru celelalte categorii de cetăţeni, în funcţie de venitul mediu brut lunar, la data încheierii contractului, după cum urmează:
    CategoriaSalariul tarifar sau venitul mediu brut lunarAvansul minim faţă de preţul de devizDurata maximă de rambursare a creditului
    Ipînă la 1.500 lei20%25 ani
    II1.501 - 2.000 lei25%20 ani
    IIIpeste 2.000 lei30%15 ani
   +  Articolul 15Cetăţenii ale căror locuinţe proprietate personală se demoleaza pentru noi construcţii sau sistematizari, dacă vor sa construiască, vor depune drept avans întreaga suma primită ca despăgubire.Dacă suma primită ca despăgubire este mai mica decît avansul minim prevăzut la art. 14, această sumă se considera avans. În acest caz creditul se acordă numai pentru construirea unei locuinţe strict necesară pentru cel căruia i s-a demolat locuinta, precum şi pentru familia sa.  +  Articolul 16Cetăţenii care, la încheierea contractului, plătesc integral preţul locuinţei, beneficiază de o bonificaţie.  +  Articolul 17Creditele pentru construcţii de locuinţe proprietate personală se acordă în funcţie de vechimea avansului depus la Casa de Economii şi Consemnaţiuni. La vechime egala se aplică următoarea ordine de prioritate: specialiştii transferati din alte localităţi în interes de serviciu, cu aprobarea Consiliului de Miniştri; persoanele care au familii cu mulţi copii şi condiţii grele de locuit; cei care depun un avans mai mare; cei care aduc un aport deosebit în producţie; cei care au vechime mare în întreprindere.Locatarii evacuati pentru demolări, care solicită construirea unei locuinţe proprietate personală pe bază de credit, au prioritate faţă de oricare alt solicitant. Pînă la primirea în folosinţă a locuinţei proprietate personală, locatarilor evacuati li se asigura, în mod provizoriu, locuinta din fondul locativ de stat.  +  Articolul 18Prioritatea la acordarea creditelor se stabileşte, potrivit criteriilor prevăzute la art. 17, de către comisii constituite de comitetele executive ale consiliilor populare.Comisiile vor stabili lista solicitanţilor în ordinea de prioritate şi o vor afişa la sediul organizaţiilor care încheie contractele pentru construirea de locuinţe cu cetăţenii.Cei interesaţi pot face contestaţii asupra ordinii de prioritate stabilite, în termen de 15 zile de la afişarea listei, la comitetul executiv al consiliului popular competent, care le va soluţiona în termen de maximum 30 zile de la înregistrare.  +  Articolul 19În cazurile cînd beneficiarul de credit solicita executarea unor locuinţe cu confort mai ridicat şi în condiţii diferite de dotare sau finisaj faţă de tipul de locuinţe ce se executa din fondurile de investiţii centralizate ale statului, costul suplimentar necesitat de aceste lucrări, inclusiv garajele sau anexele gospodăreşti din afară clădirii de locuit, se evidenţiază separat în deviz şi se plătesc integral de beneficiar la data încheierii contractului.  +  Articolul 20Cetăţenii domiciliaţi în oraşe, care îşi construiesc locuinţe proprietate personală în regie proprie, pot obţine credite în acest scop în suma de cel mult 20.000 lei, rambursabile într-o perioadă de 15-25 ani, în funcţie de salariul tarifar sau venitul mediu brut lunar al solicitantului, potrivit prevederilor art. 14. Creditele se acordă cu condiţia ca beneficiarul să facă dovada ca are posibilităţi materiale pentru realizarea construcţiei.Banca va elibera creditul în mod treptat, pe măsura executării construcţiei.În cazul în care beneficiarul creditului va utiliza în alte scopuri sumele primite, banca va retrage creditul acordat şi va urmări recuperarea sumelor eliberate, precum şi o dobinda anuală de 12% calculată la întreaga suma eliberata de banca.  +  Articolul 21Angajaţii din mediul rural, în special cadrele didactice, medicii, specialiştii din staţiuni de maşini şi tractoare, întreprinderi agricole de stat şi cooperative agricole de producţie, care nu au o locuinta proprie în comunele în care îşi au locul de muncă, pot beneficia de un credit de pînă la 15.000 lei pe termen de 10-15 ani, pentru a-şi construi locuinta proprietate personală în acea comuna.  +  Articolul 22Angajaţii care au locul de muncă în oraşe mari şi domiciliază în comune din jurul acestora vor fi sprijiniti să-şi construiască locuinta proprietate personală în comuna în care domiciliază, dacă nu au locuinta proprie. În acest scop, ei pot beneficia de un credit de pînă la 15.000 lei pe termen de 10-15 ani.Angajaţii prevăzuţi la alineatul precedent nu-şi pot construi locuinţe proprietate personală în oraşele mari, unde au locul de muncă.Consiliul de Miniştri va stabili oraşele mari, zonele din jurul acestora şi condiţiile în care se aplică prevederile prezentului articol.  +  Articolul 23Prevederile art. 10-12 se aplică, după caz, şi angajaţilor care îşi construiesc locuinţe proprietate personală în mediul rural.
   +  Capitolul III Vînzarea de locuinţe proprietate de stat către populaţie  +  Articolul 24Comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale pot vinde cetăţenilor, din fondul locativ de stat, case mici cu un singur apartament sau cu un număr redus de apartamente, precum şi locuinţe din clădirile în care exista şi locuinţe proprietate personală.Odată cu vînzarea locuinţelor vor fi vîndute şi dependintele, camerele de serviciu, garajele şi anexele gospodăreşti aferente, dacă n-au fost transformate pentru alta destinaţie.  +  Articolul 25Vînzarea locuinţelor se va face eşalonat, pe baza listelor ce se vor întocmi de comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale, astfel ca vînzarea sa înceapă cel mai tirziu în termen de 6 luni de la data prezentei legi.Listele locuinţelor ce se pun în vînzare vor fi afişate, indicindu-se şi preţul lor.La preţurile stabilite, cei interesaţi pot face contestaţii la comitetele executive ale consiliilor populare competente.  +  Articolul 26Evaluarea clădirilor de locuit destinate vinzarii către cetăţeni se face de comisii stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare, compuse din specialişti delegaţi ai organelor locale competente, completate cu cetăţeni cu prestigiu şi autoritate, domiciliaţi în cartierul în care se afla clădirile puse în vînzare.  +  Articolul 27Cetăţenii care deţin cu chirie locuinţe din fondul locativ de stat destinate vinzarii au prioritate la cumpărarea acestor locuinţe.În cazul în care un apartament este ocupat de mai mulţi chiriaşi, prioritatea la cumpărarea acestui apartament se acordă în funcţie de numărul copiilor, mărimea suprafeţei locative ocupate, vechimea în locuinta.  +  Articolul 28Dacă chiriaşul care deţine locuinta destinată vinzarii nu-şi exercită dreptul de prioritate, locuinta poate fi vinduta altor cetăţeni care domiciliază în localitatea respectiva, în următoarea ordine de preferinta: celor care oferă iniţial întregul preţ al locuinţei; celor care oferă un avans iniţial mai mare; celor care se angajează sa restituie creditul într-un termen mai scurt. La condiţii egale sînt preferaţi cei care au un număr mai mare de copii.Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi în cazul locuinţelor ocupate în comun de mai mulţi chiriaşi, dacă aceştia nu şi-au exercitat dreptul de prioritate.  +  Articolul 29Comitetele executive ale consiliilor populare vor sprijini cetăţenii care au cumpărat locuinţe proprietate personală în condiţiile prezentei legi, dar nu locuiesc în ele, să se mute în aceste locuinţe. În acest scop, vor repartiza chiriaşilor care deţin locuintele cumpărate, fie locuintele oferite în schimb de cumpărători, fie alte locuinţe din fondul locativ de stat, cu respectarea dispoziţiilor legale privind normarea locuinţelor.Chiriaşii care urmează sa elibereze locuinta potrivit alineatului precedent, dar au contractat construirea sau cumpărarea unei locuinţe în condiţiile prezentei legi, precum şi cei care urmează să se mute în locuinta proprietate personală deţinută cu chirie de alte persoane, vor preda locuinta pe care o deţin, la mutarea lor în locuinta construită, respectiv cumpărată sau eliberata de chiriaşi.Locuinta eliberata se va preda întreprinderii care administrează fondul locativ.  +  Articolul 30La încheierea contractului de vînzare-cumpărare solicitanţii trebuie să plătească cel puţin avansul minim.Statul acorda credit bancar pentru acoperirea diferenţei dintre avans şi preţul de vînzare.Avansul minim şi durata de rambursare a creditului se stabilesc potrivit dispoziţiilor art. 14 şi 15. Prin hotărîre a Consiliului de Miniştri se va stabili modalitatea în care, în mod excepţional, se poate reduce avansul minim pentru unii chiriaşi care cumpara locuinta pe care o deţin.Dispoziţiile art. 16 se aplică şi în cazul vinzarii locuinţelor din fondul locativ de stat.  +  Capitolul IV Construirea, cu sprijinul statului, de case proprietate personală de odihnă sau turism  +  Articolul 31Cetăţenii, indiferent de localitatea de domiciliu, pot să-şi construiască cu mijloace proprii, cu sprijinul statului, o singura casa de odihnă sau turism proprietate personală pentru ei şi familiile lor.Cetăţenii pot avea, în afară de locuinta proprietate personală, o singura casa de odihnă sau turism proprietate personală.Statul sprijină construirea caselor de odihnă sau turism prin atribuirea de terenuri în folosinţă veşnică, precum şi prin proiectarea şi execuţia construcţiilor şi repartizarea materialelor de construcţie.  +  Articolul 32Casele de odihnă sau turism proprietate personală se pot construi individual sau în cooperare, în localităţi balneoclimaterice la munte sau la mare, precum şi în alte locuri turistice.  +  Articolul 33Cetăţenii vor putea sa proiecteze şi să execute casele de odihnă sau turism proprietate personală în regie proprie, sau vor putea încheia contracte pentru proiectarea şi executarea acestor case cu organizaţii socialiste de stat sau cooperatiste.  +  Articolul 34Casele de odihnă sau turism construite în condiţiile prezentei legi sînt exceptate de la regimul de normare şi repartizare a spaţiului locativ.  +  Capitolul V Alte măsuri privind construirea şi cumpărarea de locuinţe, precum şi construirea de case de odihnă sau turism  +  Articolul 35Comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale vor atribui, pentru construirea de locuinţe ori de case de odihnă sau turism, celor care nu au terenuri proprietate personală, terenuri în folosinţă veşnică, cu plata unei taxe anuale.În cazul în care mai mulţi beneficiari solicita atribuirea unui teren pentru construirea unei clădiri ori a unei case de odihnă sau turism cu mai multe apartamente, terenul va fi atribuit în folosinţă veşnică comuna, iar taxa va fi suportată de fiecare beneficiar, proporţional cu suprafaţa construită a locuinţei ori a casei de odihnă sau turism.Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică şi în cazul vinzarii de locuinţe proprietate de stat către populaţie.  +  Articolul 36Dreptul de proprietate asupra locuinţelor, a caselor de odihnă sau turism ori a suprafeţelor locative construite cu alta destinaţie decît aceea de locuinta, situate în aceeaşi clădire, dar aparţinînd unor proprietari diferiţi, implica şi dreptul de proprietate comuna sau, după caz, dreptul de folosinţă veşnică comuna, al acestora asupra terenului aferent, asupra spaţiilor auxiliare, dotărilor şi utilităţilor comune, precum şi asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, sînt afectate folosirii în comun a clădirii.Dreptul de proprietate comuna sau, după caz, dreptul de folosinţă veşnică comuna nu poate fi transmis decît odată cu dreptul de proprietate personală.  +  Articolul 37Dispoziţiile legale privind ieşirea din indiviziune nu se aplică dreptului de proprietate comuna şi nici dreptului de folosinţă veşnică comuna, prevăzute în art. 35 şi 36.  +  Articolul 38Comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale sînt obligate a stabili în perimetrul construibil al oraşelor şi în vatra satelor zone distincte pentru construirea de vile şi de locuinţe familiale.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor stabili localităţile şi zonele din cadrul acestor localităţi în care se pot construi case de odihnă sau turism.  +  Articolul 39Locuintele proprietate personală sînt exceptate de la regimul de normare şi repartizare a spaţiului locativ, dacă sînt locuite de proprietar şi familia sa.Sînt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobîndirii lor, locuintele cumpărate în condiţiile prezentei legi şi cele construite cu sprijinul statului.  +  Articolul 40Banca poate acorda un singur credit pentru dobindirea unei locuinţe, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 41Pentru împrumuturile acordate în condiţiile prezentei legi se va percepe, în mod diferenţiat, o dobinda anuală de 1,5-3% în funcţie de salariul tarifar lunar sau de venitul mediu brut lunar prevăzut în art. 14. Dobinda se va calcula de la data prevăzută în contractul de împrumut pentru preluarea locuinţei de către beneficiar.Împrumuturile se restituie în rate lunare egale. Ratele şi dobinzile aferente se reţin, în cazul angajaţilor, de către organizaţiile cu care au încheiat contractul de muncă. Ceilalţi beneficiari vor restitui ratele şi dobinzile aferente potrivit clauzelor prevăzute în contractul de împrumut.În caz de neplata la scadenta a 6 rate sau a contravalorii a 6 rate, banca va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului acesteia.  +  Articolul 42Împrumutul va fi garantat prin constituirea unei ipoteci asupra locuinţei dobîndite în condiţiile prezentei legi. Înscrierea ipotecii se va dispune pe baza înscrisului constatator al contractului de împrumut, la cererea băncii.Pînă la rambursarea integrală a creditului, locuinta dobîndită în condiţiile prezentei legi nu poate fi instrainata, demolata sau restructurata, decît cu autorizarea prealabilă a băncii.  +  Articolul 43În caz de succesiune sau de înstrăinare a locuinţei ori a casei de odihnă sau turism, se transmit asupra dobînditorului toate drepturile şi obligaţiile rezultate, după caz, din contractul de împrumut, precum şi din contractul pentru construire sau din contractul de vînzare-cumpărare.Odată cu transmiterea dreptului de proprietate se transmite şi dreptul de folosinţă veşnică asupra terenului, în cazul cînd acesta a fost atribuit de către comitetele executive ale consiliilor populare potrivit legii.  +  Articolul 44Contractul pentru construire împreună cu procesul-verbal de predare-preluare constituie titlul de proprietate pentru locuintele ori casele de odihnă sau turism construite în condiţiile prezentei legi.În cazul construirii locuinţei cu credit de la stat, în regie proprie, titlul de proprietate îl constituie contractul de împrumut.În toate cazurile, decizia de atribuire a terenului constituie titlul pentru dreptul de folosinţă veşnică - individuală sau comuna - asupra terenului.  +  Articolul 45Titlurile de proprietate prevăzute în articolul precedent, contractele de vînzare-cumpărare a locuinţelor din fondul locativ de stat, deciziile de atribuire a terenurilor în folosinţă veşnică, contractul de împrumut şi ipotecile constituite asupra imobilelor se înscriu în registrele de transcripţiuni imobiliare. În localităţile cu regim de carte funciară se va face înscrierea, după caz, a dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului, a dreptului de proprietate asupra locuinţei ori a casei de odihnă sau turism, a ipotecilor constituite, precum şi notarea contractului de împrumut.Contractele pentru construirea de locuinţe ori pentru casele de odihnă sau turism proprietate personală, contractele de vînzare-cumpărare a locuinţelor din fondul locativ de stat, eliberarea autorizaţiilor de construcţie operaţiile de publicitate imobiliară, precum şi contractele de împrumut şi operaţiile de înscriere a ipotecii, sînt scutite de orice taxe.  +  Articolul 46Contractul de împrumut, contractul de construire, precum şi contractul de vînzare-cumpărare încheiate în condiţiile prezentei legi au valoare de înscrisuri autentice şi constituie titluri executorii.  +  Articolul 47În cazul în care construirea locuinţei şi casei de odihnă sau turism prevăzute în prezenta lege se proiectează şi se executa în regie proprie, pe teren proprietate de stat atribuit în folosinţă veşnică, beneficiarul va semna un angajament, autentificat de Notariatul de Stat, prin care se obliga să execute integral construcţia în termenul prevăzut în decizia de atribuire a terenului.Dacă obligaţia astfel asumată nu a fost respectata, decizia de atribuire a terenului va putea fi revocată; în baza deciziei de revocare, instanţa judecătorească va dispune, după caz, radierea înscrierii sau notarii prevăzute în art. 45.În cazul revocării deciziei de atribuire a terenului, fostul beneficiar poate vinde construcţia neterminată, în termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului, popular, unei persoane care se angajează sa continue construcţia şi căreia i se atribuie terenul în condiţiile prezentei legi.Dacă construcţia nu a fost vinduta în condiţiile alineatului precedent, proprietarul va elibera terenul în termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular.  +  Articolul 48Cei care vor executa construcţii fără autorizaţie de construcţie vor fi sancţionaţi potrivit legii, iar construcţia va fi demolata.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 49Deciziile în baza cărora s-au atribuit cetăţenilor terenuri pentru construirea de locuinţe în temeiul Decretului nr. 493 din 10 decembrie 1954 pot fi revocate dacă locuintele pentru care au fost atribuite acele terenuri n-au fost construite.  +  Articolul 50Pentru terenurile proprietate de stat pe care s-au construit locuinţe proprietate personală şi care au fost atribuite fără îndeplinirea formelor prevăzute de Decretul nr. 493 din 10 decembrie 1954, comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraşelor şi comunelor vor emite decizii de atribuire în folosinţă veşnică în condiţiile art. 35, dacă sînt îndeplinite prevederile Decretului nr. 144 din 29 martie 1958.  +  Articolul 51Comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale vor identifica terenurile din perimetrul construibil al oraşelor sau din vatra satelor, care pot fi folosite pentru construirea de locuinţe ori case de odihnă sau turism.Ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat vor transmite aceste terenuri comitetelor executive ale consiliilor populare, la cererea acestora, dacă nu le sînt necesare pentru extinderea activităţii ori pentru construirea de locuinţe sau clădiri social-culturale.  +  Articolul 52Persoanele care şi-au vîndut locuinta începînd cu anul 1967 nu vor beneficia de credite.  +  Articolul 53Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare vor prezenta spre aprobare Consiliului de Miniştri, în termen de 30 de zile de la data prezentei legi, propuneri privind normele de evaluare a locuinţelor ce se pun în vînzare.  +  Articolul 54Normele cu privire la beneficiul şi comisionul ce se includ în preţul locuinţelor construite, penalităţile de întîrziere pentru nepredarea în termen a acestor locuinţe, bonificatia pentru plata integrală a preţului la contractarea locuinţelor, criteriile de vînzare a locuinţelor proprietate de stat, stabilirea compunerii comisiilor prevăzute la art. 18, termenul şi condiţiile de exercitare a dreptului de prioritate prevăzut de art. 27, stabilirea în mod diferenţiat a dobinzilor la împrumuturile acordate, taxa anuală pentru terenurile atribuite în folosinţă veşnică, precum şi orice alte norme de aplicare a prezentei legi, se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 55Decretul nr. 445 din 25 mai 1966 privind sprijinirea de către stat a cetăţenilor de la oraşe în construirea de locuinţe proprietate personală, Decretul nr. 713 din 21 iulie 1967 privind construirea de către cetăţeni, cu sprijinul statului, de case proprietate personală - de odihnă sau turism - în localităţi balneoclimaterice şi în alte locuri turistice, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi, se abroga.Contractele sau alte acte încheiate în baza Decretelor nr. 445/1966 şi nr. 713/1967 rămîn valabile.Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala la 9 mai 1968, cu unanimitatea voturilor celor 431 deputaţi prezenţi la şedinţa.Preşedintele Marii Adunări Naţionale,ŞTEFAN VOITECBucureşti, 9 mai 1968.Nr. 9.În conformitate cu dispoziţiile art. 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam această lege.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU--------------