ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 2 octombrie 2003pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Naţionala a Vamilor, care se organizează şi funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale de Control. (2) Autoritatea Naţionala a Vamilor are o sigla ale carei caracteristici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 5 alin. (1)."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Autoritatea Naţionala a Vamilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. Organizarea şi funcţionarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Salarizarea, precum şi drepturile şi îndatoririle personalului vamal sunt cele stabilite de lege pentru funcţionarii publici şi de Statutul personalului vamal. (3) Răspunderea personalului Autorităţii Naţionale a Vamilor este cea prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 74/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite condiţiile atragerii răspunderii penale, funcţionarii vamali răspund potrivit art. 998 din Codul civil. Răspunderea delictuala poate fi antrenata numai pe baza hotărârii instanţelor de judecată sesizate şi de Autoritatea Naţionala de Control. (5) Cererile formulate de Autoritatea Naţionala de Control pentru atragerea răspunderii civile delictuale prevăzute la alin. (4) sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cauţiuni şi alte taxe."  +  Articolul II (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, atribuţiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finanţelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de către Autoritatea Naţionala de Control, cu excepţia politicii vamale şi a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a soluţionării contestaţiilor şi a valorificării bunurilor devenite proprietatea statului. (2) Competentele ministrului finanţelor publice referitoare la autoritatea vamală revin ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control; prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (3) Drepturile şi obligaţiile, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Direcţiei Generale a Vamilor, se preiau de Autoritatea Naţionala a Vamilor.  +  Articolul IIIReglementările legale în domeniul activităţii vamale, emise în exercitarea prerogativelor de autoritate vamală de către Direcţia Generală a Vamilor, publicate în Monitorul Oficial al României până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt şi rămân aplicabile.  +  Articolul IV (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Naţionala de Control va supune Guvernului spre adoptare hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vamilor. (2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) se stabilesc şi numărul şi structura pe funcţii a personalului care se preia de Ministerul Finanţelor Publice de la Direcţia Generală a Vamilor, pentru îndeplinirea atribuţiilor privind elaborarea actelor normative în domeniul vamal. (3) Personalul preluat de Ministerul Finanţelor Publice de la Direcţia Generală a Vamilor îşi păstrează drepturile şi îndatoririle prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 16/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 74/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VLitera c) a alineatului (5) al articolului 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, se modifica şi va avea următorul cuprins:"c) Garda Financiară, care se reorganizează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, şi Direcţia Generală a Vamilor, care se reorganizează ca Autoritate Naţionala a Vamilor şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale."  +  Articolul VIÎn actele normative în vigoare denumirea Direcţia Generală a Vamilor se înlocuieşte cu denumirea Autoritatea Naţionala a Vamilor, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul VIISe autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în bugetele Ministerului Finanţelor Publice şi Autorităţii Naţionale de Control, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire.  +  Articolul VIIILegea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru delegat pentrucoordonarea autorităţilor de control,Ionel BlanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 2 octombrie 2003.Nr. 90.-------------