DECRET nr. 3 din 18 ianuarie 1988privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 2 din 20 ianuarie 1988    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole are sarcina realizării politicii partidului şi statului în domeniul contractării şi achiziţionării din produse agricole vegetale, al constituirii fondului centralizat al statului de produse agricole vegetale, formării şi al producerii nutreturilor concentrate.  +  Articolul 2Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole este răspunzător unic pentru activitatea de contractare şi achizitionare la fondul centralizat al statului a produselor agricole vegetale şi a unor produse animaliere din domeniul lui de activitate.De asemenea, răspunde de preluarea, depozitarea, conservarea şi valorificarea, în condiţiile de calitate prevăzute de lege, a produselor agricole vegetale destinate fondului centralizat al statului şi asigura evidenta acestora, atît în unităţile proprii, cat şi în celelalte unităţi agricole de stat şi cooperatiste.Producţia de saminta realizată de unităţile agricole socialiste, în condiţiile legii, pentru fondul de seminţe, se ia în evidenta şi la fondul centralizat al statului, de către Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole.  +  Articolul 3Contractarea şi achiziţionarea la fondul centralizat al statului a carnii şi laptelui, precum şi a sfeclei de zahăr, strugurilor pentru industrializare, vinurilor, rachiurilor naturale şi tutunului, de la toate categoriile de producători se realizează potrivit legii, de către Ministerul Industriei Alimentare.Contractarea şi achiziţionarea la fondul de stat a seminţelor de cereale, de plante tehnice şi furajere, a seminţelor de legume şi a materialului săditor de la toate categoriile de producători, precum şi contractarea şi achiziţionarea de păsări, oua, iepuri de casa şi alte animale mici, de la unităţile agricole socialiste, se fac, potrivit legii, de către Ministerul Agriculturii.  +  Articolul 4În vederea asigurării produselor agricole necesare economiei naţionale, unităţile agricole socialiste şi ceilalţi deţinători de terenuri sînt obligaţi sa folosească integral şi cu maximum de eficienta suprafeţele pe care le deţin, să efectueze la timp şi de calitate corespunzătoare toate lucrările agricole, cu respectarea tehnologiilor aprobate, să obţină producţii vegetale şi animale tot mai mari, sa contracteze şi să livreze la fondul centralizat al statului cantităţile de produse stabilite potrivit legii.Contractarea şi achiziţionarea produselor agricole asigura, în condiţiile legii, formarea fondului centralizat al statului şi buna aprovizionare a populaţiei, pe baza principiilor autoconducerii şi autoaprovizionarii teritoriale, folosind resursele proprii din producţia unităţilor agricole cooperatiste, gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producţie şi ale producătorilor particulari, precum şi cele din fondul centralizat.  +  Articolul 5Ministerul Agriculturii are obligaţia să asigure realizarea producţiei agricole planificate în unităţile agricole socialiste, luarea tuturor măsurilor necesare pentru încheierea de către aceasta, în condiţiile legii, a contractelor de livrare a produselor la fondul centralizat al statului şi de executare la timp şi în cele mai bune condiţii de calitate a obligaţiilor de predare a produselor agricole contractate.  +  Articolul 6Consiliile populare răspund de întreaga activitate a unităţilor agricole socialiste şi a celorlalţi producători agricoli, de realizarea sarcinilor de plan în profil teritorial din domeniul agriculturii, a sarcinilor privind constituirea fondului centralizat al statului de produse agricole, de înfăptuirea programelor de autoaprovizionare, de buna organizare şi desfăşurare a lucrărilor agricole, de folosirea raţională şi eficienta a fondului funciar din unităţile lor administrativ-teritoriale.Consiliile populare sînt obligate sa ia măsuri pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a întregii activităţi de încheiere şi executare a contractelor de livrare a produselor agricole de către unităţile agricole de stat şi cooperatiste, sa urmărească şi sa controleze aplicarea dispoziţiilor legale în acest domeniu.Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare sînt obligate sa stabilească şi sa comunice fiecărei gospodării a membrilor cooperativele agricole de producţie şi a producătorilor particulari planurile de cultura şi de creştere a animalelor, precum şi planul obligaţiilor de contractare şi predare a produselor agricole la fondul centralizat al statului şi sa organizeze evidenta acestor obligaţii.  +  Articolul 7Consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste coordonează şi îndrumă activitatea economică a unităţilor agricole socialiste din compunerea lor, răspunzând de executarea tuturor lucrărilor agricole la timp şi în condiţii corespunzătoare, precum şi de îndeplinirea întocmai, de către unităţile agricole, a obligaţiilor de predare a produselor agricole vegetale şi animale potrivit planului şi contractelor încheiate în cadrul sistemului de contractari.  +  Articolul 8Unităţile agricole de stat au obligaţia să livreze la fondul centralizat al statului, pe bază de contract, întreaga producţie agricolă realizată.Unităţile agricole cooperatiste contractează şi livreaza la fondul centralizat şi statului producţia agricolă realizată, cu excepţia cantităţilor cuvenite ca retribuire în natura membrilor cooperatori şi altor categorii, de personal muncitor, în condiţiile legii.Membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari au obligaţia sa contracteze şi să livreze la fondul centralizat al statului cantităţile de produse agricole stabilite potrivit legii.  +  Articolul 9Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole are obligaţia sa controleze, la unităţile agricole socialiste şi ceilalţi producători, luarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice necesare pentru realizarea producţiei planificate şi îndeplinirea sarcinilor de livrare, la fondul centralizat al statului, a produselor agricole vegetale şi animale, stabilite prin contracte.  +  Articolul 10Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole conduce, îndrumă şi controlează activitatea unităţilor din subordinea sa şi răspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 11Organizaţiile socialiste care contractează şi achiziţionează produse agricole au obligată de a prelua, la timp şi în cele mai bune condiţii, întreaga cantitate de produse agricole vegetale şi animale contractate, precum şi celelalte cantităţi de produse oferite de producătorii agricoli, de a plati preţurile stabilite şi de a acorda unităţilor agricole socialiste şi celorlalţi producători avantajele prevăzute de lege pentru stimularea creşterii producţiei agricole şi valorificarea la fondul centralizat al statului a unor cantităţi tot mai mari de produse agroalimentare.  +  Articolul 12Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pentru activităţile din domeniul sau, ce se desfăşoară în unităţile din subordinea altor organe centrale sau locale de stat, precum şi a organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti.  +  Articolul 13Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole asigura, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor, precum şi a hotărârilor Consiliului de Miniştri.Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 14Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole răspunde de îndeplinirea, în domeniul sau de activitate, a atribuţiilor stabilite prin prezentul decret.  +  Secţiunea 1 Cu privire la contractarea şi achiziţionarea produselor agricole pentru fondul centralizat al statului  +  Articolul 15Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole organizează şi asigura, în calitate de contractant unic, încheierea contractelor cu unităţile agricole socialiste şi alţi producători pentru livrarea la fondul centralizat al statului a următoarelor produse: a) cereale, leguminoase boabe, seminţe oleaginoase, plante tehnice, fibra de în şi canepa, precum şi bumbac, de la toate categoriile de producători; b) legume, fructe, cartofi şi struguri de masa pentru fondul pieţei şi export, de la toate categoriile de producători; c) fanuri, de la producătorii particulari şi alţi producători; d) paie, stuf şi ciocalai, de la toate categoriile de producători; e) plante medicinale şi aromatice din cultura şi flora spontana, de la toate categoriile de producători; f) lana, piei de bovine, ovine, caprine şi porcine, blanuri de ovine, caprine, nurci, iepuri şi alte animale mici, par de animale şi gogosi de mătase, de la toate categoriile de producători; g) păsări, oua, iepuri de casa şi alte animale mici, de la membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari; h) miere şi produse apicole, de la toate categoriile de producători.  +  Articolul 16Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole poarta întreaga răspundere cu privire la contractarea şi achiziţionarea produselor agricole pentru fondul centralizat al statului, în care scop: a) stabileşte, împreună cu organele centrale interesate, defalcarea în profil teritorial a sarcinilor de constituire a fondului centralizat al statului de produse agricole vegetale, prevăzute în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială; b) controlează baza materială a contractelor de livrare la fondul centralizat al statului de produse agricole vegetale, amplasarea culturilor şi cultivarea suprafeţelor planificate, asigurarea şi folosirea seminţelor din soiuri şi hibrizi cu însuşiri biologice superioare, executarea, potrivit legii, a lucrărilor agricole - pregătirea solului, insamantarea în perioada optima, respectarea densitatilor, fertilizarea cu îngrăşăminte naturale şi chimice, potrivit programului, combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, întreţinerea culturilor; c) organizează evidenta unitară a contractelor şi a livrărilor la fondul centralizat al statului; d) organizează evidenta unitară, pe locuri de depozitare, a întregii producţii din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 17Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole împreună cu Ministerul Agriculturii efectuează şi răspund de evaluarea în camp, în condiţiile legii, a producţiei agricole vegetale, precum şi de exactitatea datelor înscrise în evaluare şi în balantele de produse întocmite.  +  Articolul 18În calitatea sa de răspunzător unic pentru activitatea de contractare şi achizitionare a produselor agricole, Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole poate da mandat Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor, Ministerului Silviculturii şi Asociaţiei Crescatorilor de Albine de a efectua prin unităţile acestora, contractari şi achiziţii ale unor produse agricole vegetale şi animale.  +  Articolul 19Uniunea Centrala a Cooperativelor de Producţiei, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor şi celelalte organe centrale răspund, în conformitate cu mandatul încredinţat, împreună cu Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole, de îndeplinirea integrală a sarcinilor de contractare şi prelucrare a produselor agricole la fondul centralizat al statului.Unităţile care contractează şi achiziţionează produse agricole, în cadrul mandatului primit, vor încheia contracte economice de livrare cu unităţile beneficiare, pentru cantităţile prevăzute în plan.  +  Secţiunea a 2-a Cu privire la receptionarea, depozitarea, păstrarea, conservarea şi livrarea produselor agricole  +  Articolul 20Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole răspunde de întreaga activitate de receptionare, depozitare, păstrare şi conservare a produselor agricole pentru fondul centralizat al statului, în care scop: a) asigura preluarea integrală a produselor agricole din domeniul sau de activitate, ce se livreaza în fondul centralizat al statului, prin contractari şi achiziţii, a celor datorate staţiunilor pentru lucrările executate cooperativelor agricole de producţie şi altor producători, precum şi a uiumurilor datorate pentru prestaţiile de macinis; b) asigura funcţionarea corespunzătoare a silozurilor, bazelor de receptionare şi spaţiilor de depozitare proprii, precum şi recepţia cantitativă şi calitativă a produselor agricole din domeniul sau de activitate, ce se predau la fondul centralizat al statului, potrivit legii; c) controlează şi răspunde de starea calitativă şi sanitară a produselor depozitate în unităţile proprii şi ia măsuri pentru evitarea oricăror pierderi şi deprecieri; d) elaborează norme tehnice cu privire la depozitarea, păstrarea şi conservarea produselor agricole vegetale, obligatorii pentru toate unităţile care deţin asemenea produse; e) controlează modul în care unităţile cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor şi alte unităţi depozitează şi păstrează produsele agricole vegetale, achiziţionate de la populaţie, pe bază de mandat; f) asigura, potrivit legii, livrarea către beneficiari a produselor agricole din domeniul sau de activitate; g) asigura livrarea la export a produselor agricole din domeniul sau de activitate, la termenele şi în condiţiile stabilite prin contractele externe; h) controlează şi ia măsuri pentru respectarea normelor legale privind transportul produselor agricole vegetale şi animale din obiectul sau de activitate; i) controlează în unităţile de producţie agricolă respectarea destinaţiilor producţiei, stabilite prin balante, şi preia la fondul centralizat al statului disponibilităţile nedeclarate.  +  Secţiunea a 3-a Cu privire la formarea şi păstrarea rezervei de stat de produse agroalimentare  +  Articolul 21Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole răspunde de formarea şi păstrarea, potrivit legii, a rezervei de stat de produse agroalimentare, în care scop: a) asigura acumularea în rezervele de stat a produselor agroalimentare necesare pentru satisfacerea în mod operativ şi eficient a unor nevoi ale economiei naţionale; b) întocmeşte propuneri cu privire la nomenclatorul, nivelurile, stocurile minime, termenele de păstrare, planurile anuale, cincinale şi de perspectiva de constituire a produselor agroalimentare rezerva de stat; c) stabileşte, anual, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Ministerul Industriei Alimentare, structura sortimentala a produselor agroalimentare aprobate prin nomenclator, pentru a fi introduse în rezerva de stat; d) îndrumă şi controlează activitatea de depozitare şi conservare a produselor agroalimentare şi stabileşte, potrivit legii, programul anual de improspatare a acestora; e) avizează propunerile ministerelor privind scoaterea sub forma de împrumut sau definitivă, din rezerva de stat, a unor cantităţi de produse agroalimentare; ia măsuri de executare a împrumuturilor aprobate şi urmăreşte restituirea lor la termenele stabilite; f) asigura integritatea şi păstrarea caracteristicilor calitative ale produselor agroalimentare rezerva de stat; stabileşte cu acordul ministerelor producătoare şi consumatoare, condiţiile şi termenele de păstrare a produselor; g) elaborează norme tehnice de depozitare obligatorii cu privire la rezerva de stat de produse agroalimentare păstrate în depozite proprii sau ale altor unităţi; h) propune constituirea de capacităţi de depozitare în concordanta cu ritmul de creştere a stocurilor de produse agroalimentare rezerva de stat şi folosirea raţională a capacităţilor de depozitare existente.  +  Secţiunea a 4-a Cu privire la realizarea producţiei de nutreturi concentrate  +  Articolul 22Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole are, cu privire la realizarea producţiei de nutreturi concentrate, următoarele atribuţii: a) asigură realizarea producţiei de nutreturi concentrare, de concentrate proteino-minerale şi de biostimulatori furajeri, în structura sortimentala aprobată; b) asigura aprovizionarea cu materii prime necesare producerii nutreturilor concentrate; c) asigura livrarea nutreturilor concentrate către unităţile agricole socialiste beneficiare, potrivit legii; d) asigura respectarea stricta a repartitiilor şi consumurilor aprobate pe sortimente de produse şi verifica modul de folosire a concentratelor cultivate; e) prezintă lunar, spre aprobare, împreună cu Ministerul Agriculturii, propunerile de balante de concentrate cultivate şi sursele de acoperire a acestora.  +  Secţiunea a 5-a Alte atribuţii  +  Articolul 23Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole mai îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) elaborează proiectele planurilor proprii, anuale, cincinale şi de perspectiva, şi repartizează indicatorii de plan economici şi financiari pe unităţile subordonate; b) răspunde de elaborarea şi aplicarea normelor de consum de materii prime, materiale şi combustibili, ia măsuri pentru reducerea continua a consumurilor materiale, energetice şi de forta de muncă, asigura recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile; c) elaborează documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii; răspunde de realizarea planului de construcţii-montaj în regie şi de reparaţii capitale; d) elaborează propuneri pentru tipizarea şi îmbunătăţirea spaţiilor de depozitare, a utilajelor şi maşinilor pentru receptionarea, condiţionarea şi păstrarea produselor agricole; e) elaborează propuneri de standarde de stat, precum şi norme şi normative privind calitatea produselor din nomenclatorul sau, tehnologii de depozitare, condiţionare, păstrare şi conservare a acestor produse; f) organizează şi coordonează activitatea de colaborare şi cooperarea economică, tehnica şi ştiinţifică cu alte ministere şi organe centrale din ţara, precum şi cu partenerii din străinătate, în domeniul sau de activitate; g) elaborează programe de cercetare ştiinţifică în domeniul sau de activitate, urmăreşte realizarea acestora şi valorificarea lor în producţie; se preocupa de introducerea progresului tehnic, ştiinţific şi economic în unităţile subordonate şi îndrumă activitatea de invenţii şi inovaţii; h) stabileşte necesarul de mijloace circulante pentru unităţile subordonate, potrivit normelor legale; i) analizează bilanţurile şi dările de seama periodice ale unităţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister; j) exercita, potrivit legii, atribuţiile cu privire la preţuri şi tarife în domeniul sau de activitate; k) răspunde de aplicarea politicii partidului şi statului în probleme de personal şi de retribuire a muncii, în care scop:- stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi promovare a personalului din domeniul sau de activitate şi controlează aplicarea acestora;- stabileşte necesarul de personal în perspectiva şi asigura, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, calificarea, perfecţionarea pregătirii profesionale şi policalificarea personalului în domeniul sau de activitate;- încadrează personalul pentru aparatul propriu; numeşte organele de conducere ale unităţilor direct subordonate, potrivit legii;- asigura aplicarea unitară a normelor de retribuire a muncii specifice şi în acord direct şi global, în domeniile sale de activitate; l) stabileşte, potrivit legii, măsuri cu privire la protecţia muncii şi asigura cele mai bune condiţii de muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă şi imbolnavirilor profesionale, la unităţile din subordine; stabileşte măsuri de ansamblu pentru îmbunătăţirea continua a condiţiilor de muncă şi de trai ale personalului; m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Capitolul III Organizare şi funcţionare  +  Articolul 24Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole este condus de consiliul de conducere, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectivă a activităţii operative a ministerului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor consiliului de conducere se realizează prin biroul executiv al acestuia.Consiliul de conducere al ministerului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţionează potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 25Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole are în conducerea sa un ministru şi trei adjuncţi ai ministrului.Adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 26Ministrul reprezintă Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 27În cadrul Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole se organizează şi funcţionează, potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 78/1973, consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe lîngă organele de conducere colectivă ale ministerului.  +  Articolul 28Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia generală economică pentru contractarea, achiziţionarea, receptionarea, păstrarea şi livrarea cerealelor şi plantelor tehnice; b) Direcţia generală economică pentru contractarea, achiziţionarea, receptionarea, păstrarea şi livrarea legumelor, cartofilor, fructelor şi plantelor medicinale; c) Direcţia generală economică pentru contractarea, preluarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor; d) Direcţia economică pentru contractarea, achiziţionarea, receptionarea, conservarea şi livrarea pieilor, blanurilor, lanii, fibrei de în şi canepa, bumbacului şi altor produse; e) Serviciul rezerva de stat de produse agroalimentare; f) Direcţia plan, finanţe-preţuri; g) Serviciul organizare, normarea muncii, retribuire, personal-învăţămînt şi juridic; h) Corpul de control al ministrului; i) Serviciul aprovizionare tehnico-materială şi transporturi; j) Serviciul mecano-energetic şi investiţii; k) Serviciul secretariat-administrativ.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de personal în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexele nr. 1*) şi nr. 2*).Direcţiile prevăzute la lit. a)-d) funcţionează pe principiul autoconducerii şi autogestiunii economico-financiare, au personalitate juridică şi îndeplinesc atribuţiile ce revin, potrivit legii, centralelor.Atribuţiile şi normele de funcţionare ale compartimentelor din structura Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole se stabilesc, potrivit legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 29Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 30În cadrul direcţiilor prevăzute la art. 28 lit. a)-d) din structura organizatorică a Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole se utilizează, pentru activitatea de contractare, funcţia de împuternicit central, asimilată cu funcţiile de inspector general şi inspector principal de specialitate, prevăzute în anexa nr. VI capitolul I lit. A, poziţiile 30 şi 31 din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.  +  Articolul 31Structura organizatorică a întreprinderilor de contractare, achiziţionarea şi păstrarea a produselor agricole, aprobată prin Decretului Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice, se completează cu un compartiment de împuterniciţi ai statului şi cu un compartiment de balante - dări de seama.Compartimentul de împuterniciţi ai statului este prevăzut cu câte 1-2 posturi pentru fiecare consiliu unic agroindustrial de stat şi cooperatist.Funcţia de împuternicit al statului se asimilează cu funcţiile de inspector principal I şi II din inspectoratele judeţene pentru controlul calităţii produselor, prevăzute în anexa nr. VI lit. A, poziţia 2 din Legea nr. 57/1974.  +  Articolul 32Personalul din corpul de control al ministrului şi împuterniciţii statului prevăzuţi la art. 30 şi 31 au dreptul să aplice sancţiunile contravenţionale stabilite în Legea nr. 4/1970 privind organizarea producţiei şi a muncii în agricultura şi în alte acte normative referitoare la domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.În cazul în care încălcările legii au caracter infractional, personalul din corpul de control al ministrului şi împuterniciţii statului sînt obligaţi sa sesizeze organele de urmărire penală.  +  Articolul 33Retributia şi, după caz, indemnizaţia de conducere pentru personalul din conducerea ministerului şi pentru personalul de conducere şi de execuţie tehnic, economic şi de alta specialitate se acordă în raport cu îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 4*).  +  Articolul 34Pe data prezentului decret se desfiinţează următoarele unităţi: a) Centrala pentru legume şi fructe Bucureşti, din subordinea Ministerului Agriculturii - Direcţia generală economică a horticulturii.Activitatea de producţie agricolă a unităţilor din subordinea Centralei de legume şi fructe Bucureşti, împreună cu terenurile agricole şi celelalte bunuri aferente, se preiau de unităţile de profil din sistemul Ministerului Agriculturii.Activitatea de industrializare a legumelor şi fructelor care se desfăşoară în afară depozitelor, împreună cu bunurile aferente, se preiau de unităţile de profil din sistemul Ministerului Industriei Alimentare; b) Centrala nutreturilor concentrate Bucureşti, din subordinea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole - Direcţia generală economică pentru achiziţionarea produselor agricole; c) Trustul pentru achiziţionarea şi preindustrializarea materiilor prime de origine animala Bucureşti, din subordinea Ministerului Industriei Uşoare; d) Trustul "Plafar" Bucureşti, din subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice.  +  Articolul 35Activitatea centralelor şi trusturilor care se desfiinţează potrivit art. 34, precum şi unităţile din subordinea acestora, trec la direcţiile economice de profil din structura organizatorică a Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole.--------- Notă *) Anexele se comunică instituţiilor interesate.-------