DECRET nr. 468 din 17 decembrie 1977cu privire la organizarea şi efectuarea transporturilor cu autovehicule
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 136 din 21 decembrie 1977    Dezvoltarea continua şi armonioasă a tuturor ramurilor economiei naţionale a determinat creşterea, an de an, a cerinţelor de transport cu mijloace auto, precum şi modernizarea acestor mijloace, îndeosebi prin utilizarea de autovehicule cu capacităţi mari, consumuri reduse de combustibili şi lubrifianţi şi eficienta economică ridicată.Cu toate rezultatele obţinute, mai persista unele deficiente atît în ceea ce priveşte utilizarea raţională a capacităţii de transport a parcului de autovehicule proprietate socialistă, cît şi în organizarea exploatării acestor mijloace.În vederea asigurării folosirii autovehiculelor în condiţii de eficienta sporită, la întreaga capacitate şi numai în scopul pentru care acestea sînt construite şi destinate, precum şi pentru întărirea disciplinei în acest sector de activitate,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerele, celelalte organe centrale, consiliie populare judeţene şi al municipiului Bucureşti răspund de organizarea parcului de autovehicule din dotare, precurn şi de folosirea acestuia în tot timpul anului, la întreaga lui capacitate, în condiţii de transport optimizat şi cu consumuri cît mai reduse de combustibili şi lubrifianţi.  +  Articolul 2Unităţile de stat, organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obstestii care exploatează mijloace de transport auto răspund de respectarea riguroasă disciplinei în transporturi şi de utilizarea autovehiculelor în condiţii de eficienta economică ridicată.  +  Articolul 3Personalul care lucrează în transporturile auto răspunde de efectuarea transporturilor în deplina ordine şi siguranţa, cu respectarea stricta a prevederilor legale din acest sector de activitate.Orice abatere de la disciplina transporturilor auto atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.  +  Articolul 4Autovehiculele proprietate socialistă sînt constituite în parc auto de folosinţă generală, de folosinţă locală sau de folosinţă proprie, în vederea efectuării transporturilor în condiţiile, în zonele şi rutele stabilite potrivit anexei nr. 1.Parcul auto de folosinţă generală se utilizează la transportul în trafic intern şi internaţional.Parcul auto de folosinţă locală se utilizează la transportul din cadrul activităţii de gospodărie comunală şi locativă, în oraşe şi municipii, inclusiv în localităţile componente, comunele suburbane şi satele ce aparţin de oraşe şi municipii.Parcul auto de folosinţă proprie se utilizează la transportul necesar desfăşurat activităţii ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare şi unităţilor subordonate, în zonele sau pe rutele stabilite în condiţiile prezentului decret.  +  Articolul 5Toate unităţile deţinătoare de autovehicule sînt obligate sa organizeze efectuarea lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii ale acestora, astfel încît să se realizeze, în medie anuală în ziele lucrătoare, o capacitate activa de cel puţin 35 % din totalul parcului auto aflat în dotare.În acest scop, unităţile deţinătoare de autovehicule vor trebui să asigure ca periodicitate şi durata de imobilizare a autovehiculelor pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sa nu depăşească limitele prevăzute în anexa nr. 2*), iar executarea reparaţiilor să se facă, de regula, prin schimb de agregate, potrivit normativelor tehnice elaborate de Ministerul Transporturilor şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi controlul Gospodăririi Fondurilor fixe.  +  Capitolul II Transportul de mărfuri  +  Articolul 6Transportul de mărfuri cu autovehicule se efeetueaza numai pe baza indicatorilor prevăzuţi în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi se executa potrivit programelor de transport coordonate şi optimizate.În vederea folosirii intensive a parcului auto din dotare, ministerele, celelalte organe centrale, precum şi1 comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor lua măsuri pentru extinderea utilizării remorcilor tractate de autovehicule.În acest scop, Comitetul de Stat al Planificarii împreună cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Fondurilor Fixe vor asigura creşterea de la an la an a dotărilor cu remorci auto, astfel încît, la sfîrşitul nului 1980, numărul remorcilor auto deţinute de fiecare minister, organ central şi consiliul judeţean sau al municipiului Bucureşti sa reprezinte cel puţin 9O % din cel al autocamioanelor apte pentru tractoare.  +  Articolul 7Transportul de mărfuri pentru alte unităţii decît cele care deţin autovehiculul se efectuează pe baza contractului de transport încheiat în condiţiile legii şi se decontează potrivit tarifului unic republican pentru transporturile de mărfuri cu mijloace auto.În cadrul parcului auto de folosinţă proprie, contractele de transport de mărfuri se vor încheia numai între întreprinderile sau unităţile de transport şi unităţile pentru care acestea au fost constituite.Transportul de marfur în interes propriu, efectuat de unitatea care deţine autovehiculul, se executa pe bază de comandă interna aprobată de conducătorul unităţii.  +  Articolul 8Întreprinderile şi unităţile de transport, precum şi unităţile expeditoare, sînt obligate să asigure circulaţia autovehiculelor încărcate la capacitatea normală sau volumetrica.Circulaţia autovehiculelor fără incarcatura sau cu incarcatura sub capacitatea nominală ori volumetrica, cu încălcarea prevederilor prezentului decret, este interzisă.Normele privind incarcatura minima a autovehiculelor ce efectuează transporturi de mărfuri pentru unităţile socialiste, precum şi condiţiile în care acestea pot circula în cazuri deosebite, sînt prevăzute în anexa nr. 3*)Autovehiculele cu caroserii specializate pentru efectuarea anumitor transporturi de mărfuri vor fi folosite potrivit construcţiei şi destinaţiei lor. Cu aceste autovehicule se vor putea efectua şi alte transporturi, pe parcursul de ducere sau pe cel de inapoiere, cu condiţia ca marfa transportată sa nu afecteze posibilităţile de folosire a autovehiculelor potrivit specializării.  +  Articolul 9În caz de forta majoră sau în alte situaţii excepţionale, în afară celor prevăzute de lege, întreprinderile şi unităţile de transport pot pune la dispoziţia unităţilor expeditoare autovehicule pentru transportul de mărfuri care, potrivit cererilor exprese ale acestora, urmează sa circule încărcate parţial. În aceste cazuri, precum şi în situaţia în care se solicita punerea la dispoziţie a autovehiculelor în termene mai mici decît cele legal stabilite, transportul se tarifeaza dublu.Executarea şi decontarea transporturilor prevăzute la alineatul precedent se fac pe bază de scrisori de transport speciale.Organele de control financiar, inclusiv cele bancare, vor verifica periodic, la unităţile care au solicitat efectuarea de transporturi în condiţiile prezentului articol, măsura în care cererile de transport au fost justificate. În cazul în care se constată că sumele plătite în plus unităţilor de transport ca tarif dublu nu se justifica, acestea vor fi imputate persoanelor vinovate.Unităţile pot utiliza autovehiculele din dotare încărcate parţial pentru efectuarea unui transport în interes propriu numai în condiţiile alin. 1 şi pe bază de manda interna, în care se va prevedea, pe răspunderea conducătorului unităţii, ca autovehiculul circula cu incarcatura incompleta. Dacă organele prevăzute la alin. 3 constata ca aceste transporturi nu au fost justificate, se va imputa persoanelor vinovate o sumă egala cu cea care s-ar fi plătit ca tarif de transport.  +  Articolul 10Cooperativele agricole de producţie şi celelalte organizaţii cooperatiste şi obşteşti vor putea efectua cu autovehiculele din dotare, potrivit legii, transporturi la lucrările de interes obştesc în cadrul contribuţiei în munca, pe baza unei dovezi eliberate, pentru fiecare lucrare sau transport în parte, de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular.  +  Articolul 11Unităţile care efectuează transporturi de mărfuri în trafic internaţional sînt obligate să asigure prezentarea autovehiculelor la agenţiile Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale sau la corespondenţii unităţii româneşti de expeditii internaţionale, aflaţi pe parcursul extern de inapoiere, în vederea încărcării lor ori de cîte ori circula fără incarcatura sau încărcate parţial.  +  Articolul 12Transportul de mărfuri pentru populaţie se efectuează, la cererea persoanelor expeditoare, după cum urmează: a) cu autocamioane taxi din parcul de folosinţă locală, în cuprinsul oraşelor şi municipiilor; b) cu autoutilitare taxi din parcul de folosinţă locală, indiferent de distanta ; c) cu autovehicule din parcul de folosinţă generală, între localităţi şi în interiorul comunelor; în cuprinsul oraşelor şi municipiilor, aceste transporturi pot fi executate în limita capacităţilor disponibile.  +  Articolul 13Transporturile de mesagerii pentru populaţie se efectuează numai cu autovehicule din parcul auto de folosinţă generală.  +  Articolul 14Parcul auto din dotarea cooperativelor agricole de producţie şi cooperativelor meşteşugăreşti poate efectua pentru membrii cooperatori, în judeţul unde acestea îşi au sediul şi în judeţele limitrofe, transporturi solicitate de aceştia pentru: a) nevoile producţiei proprii sau valorificarea produselor obţinute; b) procurarea materialelor de construcţii, combustibili şi altor bunuri, necesare gospodariilor proprii.  +  Articolul 15Autovehiculele folosite la transportul de mărfuri pentru populaţie pot circula fără incarcatura pe parcurs sau încărcate parţial, atît în localitate, cît şi localităţi.  +  Capitolul III Transportul de persoane  +  Articolul 16Transportul de persoane în comun cu autovehiculele din parcul unităţilor socialiste se efectucaza pe baza indicatorilor prevăzuţi în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 17Transportul de persoane în comun cu autobuze şi microbuze, pe trasee şi cu orare fixe, se efectuează numai cu legitimatii de călătorie, pe bază de tarife unice.Pentru creşterea eficientei transporturilor de persoane în comun, în trafic urban şi preorasenesc, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi comitetele executive ale consiliilr populare judeţene şi al Municipiului Bucureşti vor asigura, pînă la sfîrşitul anulul 1979, eliberarea legitimatiilor de călătorie prin autotaxare. În acet scop, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini va lua măsuri pentru asimilarea, introducerea în fabricaţie şi realizarea aparatelor de compostat şi taxat necesare, pe baza modelelor de referinţa ce se vor pune la dispoziţie de către Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor în termen de 60 de zile de la data prezentulul decret.  +  Articolul 18Transportul, potrivit legii, al personalulul nelocalnic, la locul de muncă şi înapoi se poate efectua pe bază de convenţie, încheiată între unitatea de transport şi unitatea beneficiara, potrivit programului de transport stabilit de comun acord. În condiţiile prevăzute de lege, asemenea transporturi se pot executa şi cu autocamioane special amenajate, în cadrul contractului de prestaţii încheiat pentru transportul de mărfuri.Transportul de persoane în grup pentru cerinţele producţiei, de la un loc de muncă la altul, se poate efectua cu autobuze sau microbuze, pe baza contractului de prestaţii de transport de persoane, precum şi cu autocamioane special amenajate, în cadrul contractulul de prestaţii încheiat pentru transportul de mărfuri.În limitele capacităţii disponibile, unităţile care deţin autovehicule din parcul de folosinţă generală pot efectua, pe bază de comandă acceptată, şi alte transporturi de persoane.  +  Articolul 19Unităţile care deţin autovehicule pot efectua cu acestea, pentru nevoi proprii, transporturile prevăzute la art. 18 alin. 1 şi 2, pe baza tabelulul nominal al personalului ce urmează a fi transportat, aprobat de conducătorul unităţii.  +  Articolul 20Transportul cu autoturisme taxi din parcul de folosinţă locală se face la cererea persoanelor interesate.Transportul cu autoturisme taxi din parcul de folosinţă generală în interesul serviciului sau pentru acţiuni de protocol se efectuează, în cazurile prevăzute de lege pe bază de comandă acceptată.Transportul cu autoturismele din parcul propriu se poate efectua numai în cazurile şi pentru categoriile de persoane stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul 21Pentru activităţi de turism sau, în cazurile prevăzute de lege, pentru efectuarea altor servicii unităţile care exploatează autobuze, microbuze şi autoturisme din parcul de folosinţă proprie pot efectua transporturi de persoane, în cadrul contractelor de prestaţii de turism, pe baza legitimatiei de călătorie sau a contractelor de prestaţii de transport, după caz.  +  Capitolul IV Organizarea parcului de autovehicule  +  Articolul 22Parcul de autovehicule proprietate socialistaa cuprinde: a) autovehicule pentru transportul de marfa, inclusiv cele cu caroserie specializată, precum şi autovehicule amenajate prin construcţie pentru transporturi mixte, de marfa şi persoane; b) autovehicule speciale, construite sau echipate cu instalaţii ce le fac improprii transporturilor de mărfuri sau persoane, autovehicule supuse parcursurilor de probe de rezistenta, pentru activităţile de "service" controlul circulaţiei şi asistenţa medicală; c) microbuze şi autobuze pentru trausportul de persoane; d) autoturisme pentru transportul de persoane.  +  Articolul 23Parcul de autovehicule din dotarea unităţilor socialiste se organizează astfel: a) parcul auto de folosinţă generală, în întreprinderi de transporturi auto, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în subordinea Centralel de transporturi auto, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor; b) parcul auto de folosinţă locală, în Întreprinderi de transport sau în cadrul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă, ca unităţi distincte de transport în subordinea consiliilor populare; c) parcul auto de folosinţă proprie, în Întreprinderi sau unităţi de transport, sub îndrumarea şi1 controlul ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.Întreprinderile şi unităţile de transport care exploatează autovehiculele din parcul de folosinţă locală sau propriu vor funcţiona şi în subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, sub aspectul îndrumării şi controlulul utilizării autovehiculelor.În cazul în care parcul auto din dotare nu justifici înfiinţarea unor întreprinderi sau unităţi de transport autovehiculele ministerelor şi celorlalte organe prevăzute în anexa nr. 4*) se exploatează de unităţile care le au în administrare.Autovehiculele cooperativelor agricole de producţie se utilizează de acestea în condiţiile prevăzute de lege. Cooperativele agricole de producţie vor putea concentra parcul auto propriu în unităţi de transport în cadrul uniunilor intercooperatiste.  +  Articolul 24Întreprinderile şi unităţile de transport vor desfăşura activitatea pe baza indicatorilor privind volumul de transport, indicele de utilizare a autovehiculelor, veniturile, cheltulelile şi acumularile ce urmează a fi obţinute, prevăzuţi în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.Cheltuielile aferente activităţii de transport cu autovehicule proprii-inclusiv cele destinate transportului de marfa, cu o capacitate sub 1,5 tone - vor fi evidentiate separat.Aceasta prevedere se aplică şi pentru autovehiculele deţinute de unităţile din subordinea ministerelor şi celorlalte organe prevăzute în anexa nr. 4.În scopul creşterii indicelul de utilizare a autobasculantelor cu o capacitate mai mare de 10 tone, întreprinderile şi unităţile prevăzute la alin. 1 vor asigura exploatarea acestora în schimburi de lucru.  +  Articolul 25Întreprinderile şi unităţile de transport care exploatează autovehicule din parcul de folosinţă locală sau proprie se organizează potrivit normelor unitare de structura, ţinînd seama de parcul auto din dotare stabilit pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 5*), precum şi de posibilităţile existente pentru întreţinerea şi repararea acestuia.Unităţile de transport pot fi organizate numai la nivel de atelier, secţie sau uzina. Aceste unităţi se pot organiza şi împreună cu unităţi sau formaţii de lucru cuprinzînd alte mijloace mecanizate.Înfiinţarea unor asemenea Întreprinderi şi unităţi se poate face numai în vederea satisfacerii cerinţelor de transport ale unităţilor pentru care urmează a fi constituite, prin concentrarea parcului auto dintr-un judeţ sau o zona, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.Organizarea întreprinderilor şi unităţilor de transport se va face de către fiecare minister, organ central sau consiliu popular, în condiţiile prevăzute de lege, în termen de 60 de zile de la data prezentului decret, în cadrul indicatorilor planului forţelor de muncă şi al fondului de retribuire existent.  +  Articolul 26Dotarea cu autovehicule a unităţilor de stat, organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti se face cu respectarea criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 şi în limita prevederilor din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 27Autobasculantele, autoremorcherele, trailerele şi autocamioanele grele de peste 12 tone capacitate din parcul de folosinţă proprie, utilizate pentru activităţile de construcţii şi construcţii-montaj, de construcţii şi întreţinerea de drumuri, poduri şi cai ferate - inclusiv producţia industriala din cadrul acestora -, de producere a materialelor de construcţii, de cariere şi balastiere, de exploatare forestieră, precum şi din sectoarele energiei electrice, mine, petrolului şi geologiei şi agriculturii, se pot afla numai în dotarea întreprinderilor sau unităţilor de transport constituite pentru aceste activităţi.  +  Articolul 28Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va prelua, în termen de 90 de zile de la data prezentului decret, toate autovehiculele destinate transportului de marfa cu o capacitate de peste 1,5 tone pe care unitatea deţinătoare nu le pot organiza, potrivit art. 23, în întreprinderi sau unităţi de transport.De asemenea, în acelaşi termen, va prelua întregul parc de autoremorchere şi trailere cu o capacitate sub 100 tone care executa transporturi pentru aprovizionarea sau comercializarea de piese grele, utilaje şi instalaţii, precum şi autovehiculele pentru transportul mărfurilor aparţinînd Ministerului Comertulul Interior,Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum şi Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti, indiferent de capacitate sau specializarea acestora, cu excepţia celor normate potrivit Decretului nr. 415/1976 şi a celor destinate transporturilor de intervenţie operativă în procesul de producţie, stabilite potrivit prevederilor anexei nr. 5.Preluarea se va face pe bază de protocoale, în care se va prevedea şi cedarea-primirea cotelor corespunzătoare din normativul mijloacelor circulante, planul de aprovizionare, planul de investiţii, planul forţelor de muncă şi al fondului de retribuire, precum şi a bazei materiale aferente.Preluarea de autovehicule şi alte bunuri de la organizaţiile cooperatiste se va face cu plata, în condiţiile legii, tinindu-se seama de valoarea reală a bunurilor şi de uzura lor fizica. Evaluarea se va face de o comisie formată din delegaţi ai unităţii predatoare, Întreprinderii de transporturi primitoare şi administraţiei financiare judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 29Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va organiza o reţea unica de agenţii de colectare şi expediere a mărfurilor, în cadrul indicatorilor de plan aprobaţi şi cu respectarea normelor de structura, în oraşele reşedinţa de judeţ şi în municipiul Bucureşti, precum şi în alte localităţi unde volumul de mărfuri justifica aceasta.  +  Articolul 30Agenţiile de colectare şi expediere a mărfurilor trebuie să asigure folosirea raţională a capacităţilor de transport în traficul între localităţi, prin încărcarea autovehiculelor cu mărfuri aflate în magaziile proprii ori în depozitele unităţilor expeditoare din zona sau prin redirijari, în funcţie de situaţiile concrete stabilite prin sistemul dispecer central sau local.În acest scop, agenţiile de colectare şi expediere a mărfurilor sînt obligate: a) sa preia pentru transport expeditiile de mărfuri din zona lor de activitate care nu pot fi executate cu parcul auto de folosinţă proprie; b) sa combine cursele şi partizile de mărfuri în vederea folosirii autovehiculelor la capacitatea lor pe parcursul dus-întors; c) sa redirijeze autovehiculele neincarcate sau încărcate parţial, aflate în tranzit, în funcţie de cerintede transport şi în condiţii de optimizare a transporturilor; d) sa preavizeze autovehiculele dirijate cu incarcatura incompleta sau pentru un singur sens al cursei.Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce le revin, agenţiile de colectare şi expediere a mărfurilor vor colabora cu unităţile de aprovizionare tehnico-materială.  +  Articolul 31Soferii autovehiculelor pentru transportul de mărfuri sînt obligaţii să se prezinte la agenţiile de colectare şi expediere a mărfurilor ori de cîte ori autovehiculele ar urma sa circule între localităţi fără incarcatura pe un sens al cursei sau cu incarcatura sub capacitatea nominală ori volumetrica.  +  Articolul 32Circulaţia autovehiculelor proprietate socialistă se face pe baza certificatulul de înmatriculare şi a foii de parcurs. Pentru circulaţia autovehiculelor de transport de mărfuri cu o capacitate de peste 1,5 tone, a microbuzelor şi autobuzelor din parcul de folosinţă proprie, este obligatorie şi autorizaţia eliberata de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, care va cuprinde categoriile de transporturi, precum şi zona sau ruta admisă pentru utilizarea autovehiculului stabilite pe baza prevederilor anexei nr. 1. Folosirea acestor autovehicule pentru alte categorii de transporturi, în afară cazurilor în care sînt încărcate prin agenţiile de colectare şi expediere a mărfurilor, precum şi circulaţia lor în alte zone sau pe alte rute decît cele prevăzute în autorizaţie, sînt interzise.Foaia de parcurs, document tipizat, se completează la emitere numai de către persoane împuternicite în acest scop de conducătorul unităţii. La plecarea autovehiculului în cursa, foaia de parcurs trebuie să conţină obligatoriu datele privind identificarea autovehiculului, a remorcii şi a personalului de bord, sarcina de transport, starea tehnica şi kilometrajul la plecarea în cursa, precum şi locul de parcare.  +  Capitolul V Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 33Încălcarea prevederilor prezentulul decret atrage răspunderea disciplinară, contravenţională şi penaa, după caz, precum şi materială sau civilă, potrivit legii.  +  Articolul 34Folosirea autovehiculelor în relaţii ne optimizate sau fără incarcatura, trimiterea soferilor să efectueze alte transporturi decît cele pentru care este destinat sau autorizat autovehiculul, precum şi utilizarea autoturismelor în alte scopuri decît cele legal stabilite, au drept consecinţa reţinerea autovehiculelor aflate în administrarea unităţilor de stat şi diminuarea corespunzătoare a capacităţii parcului şi a cotelor de combustibil şi materiale aferente.Măsura reţinerii autovehiculelor se aplică, pe baza proceselor-verbale de contravenţie, de către inspectorul şef al Inspectoratului auto republican din Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, care va dispune şi ridicarea certificatului de înmatriculare a autovehiculelor, pentru a fi trimis la organul de militie, în vederea scoaterii din evidenta.Autovehiculele reţinute rămîn la unităţile deţinătoare, la depozitia Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe cave, în scopul repunerii acestora în circuitul economic, le va redistribui altor unităţi, cu diminuarea corespunzătoare a cotelor de autovehicule noi alocate.Diminuarea capacităţi de transport şi a cotelor de combustibili şi materiale aferente se va face de către Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, pe baza sesizarit făcute de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.  +  Articolul 35Următoarele fapte, în măsura în care nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale sînt considerate infracţiuni, constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la la 1.000 la 2.000 lei:1. neintocmirea de către coordonatorii de balante a programului de optimizare a transporturilor;2. trimiterea în cursa a autovehiculelor, de către expeditori, în relaţii neoptimizate;3. neexecutarea transporturilor dispuse în condiţiile prevăzute la art. 48 ultimul alineat;4. trimiterea în cursa a autovehiculelor, de către expeditori, fără incarcatura sau cu incatura sub capacitatea nominală ori volumetrica; nu constituie contravenţie situaţia în care capacitatea autovehiculului pus la dispoziţie de către cărăuş este mai mare decît cea programata, dacă expeditorul a încărcat autovehiculul la capacitatea programata;5. punerea la dispoziţia expeditorului, de către cărăuş a unui autovehicul cu o capacitate mai mare decît cea programata, fără a lua măsuri de completare a încărcăturii la capacitatea nominală sau volumetrica a acestuia;6. plecarea în cursa a soferilor fără documentele legale pe baza cărora se efectuează transportul;7. trimiterea în cursa a soferilor pentru a efectua alte categorii de transporturi, pe alte rute sau în alte zone decît cele pentru care este autorizat autovehiculul. b) cu amendă de la 500 la 1.000 lei:1. transportul efectuat de către soferi cu foi de parcurs necompletate cu datele privind fazele activităţii desfăşurate pînă în momentul controlului;2. încălcarea de către soferi a obligaţiei de a se prezenta la agenţiile de colectare şi expediere a mărfurilor;3. abaterea nejustificată a soferului de la traseul înscris în foaia de parcurs pentru acea cursa sau faptul de a circula cu autovehiculul fără a avea înscris în prealabil în foaia de parcurs traseul pe care se afla în momentul controlului;4. utilizarea autoturismelor, precurn şi a autovehiculelor destinate activităţior de "service", asistenţa medicală şi controlul circulaţiei, în alte scopuri decît cele legal stabilite.  +  Articolul 36Pentru săvîrşirea contravenţiilor prevăzute la art. 35 lit. a) pct. 1 răspund conducătorii umtatilor coordonatoare de balanţa sau persoanele împuternicite cu întocmirea programelor de optimizare a transporturilor, pentru contravenţiile prevăzute la art. 35 lit. a) pct. 2-5 şi 7 şi lit. b) pct. 4 răspund conducătorii unităţilor sau persoanele împuternicite sa coordoneze activitatea de transporturi auto în unitate, iar pentru contraventiite prevăzute la art. 35 lit. a) pct. 6 şi lit. b) pct. 1-3 răspunde soferul.  +  Articolul 37În afară de amenda, contravenientei vor fi obligaţi şi la plata taxelor tarifare calculate potrivit tarifului unic pentru transporturile de mărfuri cu mijloace auto sau, după caz, potrivit prevederilor art. 9 sau art. 45, precum şi a unei suprataxe egale eu 5O% din taxa tarifara.La a doua abatere de natura celei săvîrşite anterior, suprataxa va fi egala cu taxa tarifara. Totodată, contravenienţii vor fi sancţionaţi şi disciplinar, cu retrogradarea în funcţie.La a treia abatere, în afară de amenda, de plată taxelor tarifare şi a suprataxei prevăzute la alineatul precedent, contravenienţii vor fi sancţionaţi disciplinar cu desfacerea contractului de muncă.În funcţie de gravitate abaterilor, contravenientilor li se vor putea aplica oricare dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de Codul muncii, chiar la prima abatere.  +  Articolul 38Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 35 lit. a) pct. 1 şi aplicarea sancţiunii se fac de către inspectorul şef al Inspectoratului auto republican sau împuternicitul acestuia, precum şi de către personalul de specialitate din Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului gospodăririi Fondurilor Fixe împuterniciţi de conducerea ministerului.  +  Articolul 39Contravenţiile prevăzute la art. 35 lit. a) pct. 2-7 şi lit. b) se constata de către personalul atribuţii de control din Inspectoratul auto republican şi din Centrala de transporturi auto şi Întreprinderile subordonate acesteia, din cadrul Ministerului Transportturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi de către ofiţerii şi subofiterii de militie.Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor se trimit inspectoratelor de control auto ale Centralei de transporturi auto, din judeţul sau municipiul Bucureşti în care este înmatriculat autovehiculul.Sancţiunea contravenţională se aplică de şeful Inspectoratului de control auto, prin rezoluţie pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei, după care procesul-verbal împreună cu înştiinţarea de plată se comunică contravenientului, precum şi unităţii, în vederea stabilirii taxelor şi sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 37.  +  Articolul 40Plingerile împotriva sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru contravenţiile prevăzute la art. 35 lit. a) pct. 2-7 şi lit. b) se soluţionează de directorul întreprinderii de transportuii auto căruia îi este subordonat inspectorul şef care a aplicat sancţiunea.  +  Articolul 41În măsura în care prezentul decret nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 35 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 42Folosirea nerationala a autovehiculelor, prin nerealizarea indicatorulul de utilizare a parcului prevăzut la art. 5 alin. 1, atrage diminuarea corespunzătoare a dotării cu autovehicule pe perioada următoare, precum şi a cotelor de combustibili şi materiale aferente volumului de transport nerealizat. Diminuarea se va stabili pe baza constatării organelor de control ale Inspectoratului auto republican şi se va efectua de către Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, la sesizarea facuta de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 43Ministerele, celelte organe centrale şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor urmări reducerea continua a duratei încărcării-descărcării autovehiculelor, luînd măsuri pentru introducerea şi extinderea mecanizarii acestor operaţiuni, precum şi pentru dezvoltarea tehnologiilor moderne de transport, prin containerizare, paletizare şi pachetizare.  +  Articolul 44Pentru materiile prime, materialele şi produsele prevăzute în anexa nr. 6*), coordonatorii de balanţa sînt obligaţi sa elaboreze, odată cu definitivarea planurilor anuale, programe privind optimizarea transporturilor.Relaţiile de transport şi zonele de desfacere-aprovizionare rezultate din aceste programe sînt obligatorii la emiterea repartitiilor şi încheierea contractelor economice.La efectuarea livrării, unitatea expeditoare va trece pe comanda de transport ca aceasta se face potrivit programului de optimizare.  +  Articolul 45Unităţile care expediază materii prime, materiale şi produse prevăzute în anexa nr. 6, fără a avea la baza programe prealabile de optimizare a transportului sau care nu respecta relaţiile de transport optimizate şi depăşesc distanta de transport sau zonele de desfacere-aprovizionare rezultate din aceste programe, vor suporta dublul tarifului de transport, care se va incasa de unitatea de transport la expedierea mărfurilor.Efectuarea şi decontarea transporturilor prevăzute la alineatul precedent, precum şi imputarea sumelor plătite nejustificat, se fac în condiţiile prevăzute la art. 9.Relaţiile de transport şi zonele de desfacere-aprovizionare prevăzute în programele de optimizare a transporturilor pot fi modificate, în situaţii deosebite, numai cu aprobarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodării Fondurilor Fixe şi Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.  +  Articolul 46Toţi soferi de pe autovehiculele destinate transporturilor de marfa sau de persoane în comun vor fi retribuiţi în acord, pe baza normelor de muncă stabilite de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor pentru soferii de pe autovehiculele din parcul de folosinţă generală, care sînt obligatorii şi în întreprinderile sau unităţile de transport dotate cu autovehicule din parcul de folosinţă locală sau proprie.  +  Articolul 47Unităţile deţinătoare de autovehicule sînt obligate să asigure, pînă la finele anului 1979, ca activitatea în exploatare a autovehiculelor destinate transporturilor de marfa sau de persoane în comun să fie urmărită cu ajutorul aparatelor de înregistrat viteza şi timpul în exploatare (tahografe). În acest scop, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini va asigura asimilarea, introducerea în fabricaţie şi realizarea ratelor tahograf necesare.  +  Articolul 48Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor răspunde de coordonarea şi îndrumarea utilizării autovehiculelor din parcul auto al unităţilor socialiste, în care scop elaborează normative obligatorii pentru toate unităţile deţinătoare de mijloace de transport auto, indiferent de subordonarea acestora, şi controlează în unităţi şi pe trasee respectarea prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea transporturilor, precum şi utilizarea autovehiculelor.În cazul în care Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va constata ca unele unităţi deţinătoare de autovehicule din parcul auto de folosinţă proprie, în anumite perioade nu le pot utiliza la nivelul indicatorilor de plan, va putea dispune ca acestea să execute temporar transporturi în sectoare ale economiei naţionale ale căror solicitări nu pot fi acoperite în întregime sau se impune satisfacerea lor cu prioritate.  +  Articolul 49Organele de militie vor controla în unităţi şi pe trasee, în localităţi şi în afară acestora, activitatea parcului de atovehicule, urmărind ca executarea transporturilor şi utilizarea la capacitate a autovehiculelor pentru transportul de mărfuri, precum şi folosirea autoturismelor potrivit destinaţiei acestora, să se facă în baza documentelor stabilite şi cu respectarea celorlalte prevederi legale.  +  Articolul 50Ministerul Finanţelor şi organele de control financiar intern vor verifica la întreprinderile şi unităţile de transport, cît şi la unităţile expeditoare, documentele pe baza cărora s-au efectuat şi decontat transporturile, precum şi realizarea indicatorilor economico-financiari privind activitatea de transport, în conformitate cu prevederile prezentului decret.  +  Articolul 51Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor comunică, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului decret, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodariri Fondurilor Fixe, lista autoturismelor pentru activităţile de "service" şi de intervenţie rămase disponibile.Autoturismele disponibilizate vor fi radiate din circulaţie şi vor fi conservate şi depozitate în condiţii corespunzătoare la unităţile deţinătoare.Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va repartiza sau valorifica autoturismele rămase disponibile, potrivit dispoziţiilor Decretului nr. 415/1976.  +  Articolul 52Unităţile socialiste la care se reduce numărul de autoturisme conform prevederilor prezentului decret, împreună cu direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, sînt obligate ca, în termen de 15 zile, să asigure conducătorilor auto deveniti disponibili transferul în interesul serviciului în condiţiile Codului muncii, cu prioritate la unităţile de construcţii şi la cele de transport în comun.  +  Articolul 53Ministerele, Celelalte organe Centrale şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti interesate, împreună cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, vor supune spre aprobare, în termen de 3 luni de la data prezentului decret, proiectul de act normativ privind modificarea indicatorilor de plan, economic şi financiar, corespunzător protocoalelor de predare-primire încheiate de cestea cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, potrivit art. 28.  +  Articolul 54Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor vor stabili şi propune, la elaborarea planurilor anuale, nivelul indicatorilor prevăzuţi la art. 24, pe baza cărora îşi vor desfăşura activitatea întreprinderile şi unităţile de transport în care se organizează parcul auto de folosinţă proprie sau locală.  +  Articolul 55Prezentul decret nu se aplică parcului auto al Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne. De asemenea, prevederile decretului nu se aplică autovehiculelor pentru transportul de mărfuri deţinute cu caracter special din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.  +  Articolul 56Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1978.Pe aceeaşi dată prevederile referitoare la efectuarea transporturilor auto de la art. 10 lit. a) şi b) şi art. 40 lit. a) din Decretul nr. 620/1973 cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice şi de folosire mai judicioasă a combustibililor şi energiei, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 95 din 30 august 1977, art. 5, 7, 13. 14, 15,18 şi 19, precum şi anexele nr. 3 şi 4 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1381/1974 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea parcului de transporturi auto, publicată în Buletinul Oficial nr. 141 din 12 noiembrie 1974, şi art. 7 pct. 14 şi 15 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2507/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe calea ferată, auto, pe apele naţionale şi teritoriale, precum şi folosirea şi menţinerea în buna stare a drumurilor naţionale, publicat în Buletinul Oficial nr. 161 din 31 decembrie 1969, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România─────────── Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.  +  Anexa 1 TRANSPORTURILEcare se pot efectua cu autovehiculele din parcul auto de folosinţă generală de folosinţă locală şi de folosinţă preprie, condiţii, zone şi ruteI. Autovehiculele din parcul auto de folosinţă generală efectuează următoarele transporturi:1. Transporturi de orice fel de mărfuri, inclusiv negabaritice, în trafic local, interurban şi internaţional, direct sau combinat cu alte mijloace de transport: feroviare, navale şi aeriene.2. Transporturi de coletărie în trafic interurban.3. Transporturi de bunuri pentru cerinţele populaţiei între localităţi şi în interiorul acestora, precum şi în cuprinsul oraşelor şi municipiilor, în limita capacităţilor disponibile.4.Transporturi în comun de persoane cu autobuze şi microbuze pe linii permanente sau ocazionale, precum şi transportul cu autoturisme, în condiţiile prevăzute de lege, fără limitarea zonei de deplasare, în trafic intern şi internaţional.II. Autovehiculele din parcul auto de folosinţă locală efectuează următoarele transporturi pentru activităţi de gospodărie comunală şi locativă:1. Transporturi de mărfuri cu autoutilitare taxi de pînă la 1,5 tone capacitate inclusiv, pentru cerinţele populaţiei.2. Transporturi de mărfuri pentru cerinţele populaţiei cu autovehicule taxi de peste 1,5 tone, precum şi transporturi efectuate cu autovehicule pentru transportul de mărfuri, altele decît autobasculantele, pentru activităţi de gospodărie comunală şi locativă, efectuate în cuprinsul oraşelor şi municipiilor, inclusiv în localităţile componente, comunele suburbane şi satele ce aparţin oraşelor şi municipiilor.3. Transporturi cu autobasculante pentru activităţi de gospodărie comunală şi locativă, în limita judeţului unde sînt înmatriculate.4. Transporturi cu autoturisme taxi.5. Transporturi, în comun, de persoane cu autobuze şi microbuze în cuprinsul oraşelor şi municipiilor, inclusiv în localităţile componente, comunele suburbane şi satele ce aparţin oraşelor şi municipiilor.III. Autovehiculele din parcul auto de folosinţă proprie efectuează următoarele transpouturi pentru activităţi specifice în: (1) A. Industrie1. Transporturi cu autobasculante, de materii prime de extracţie din cariere şi balastiere la unităţile de prelucrare, depozite, precum şi transporturi de minereuri, cărbuni şi steril de la punctele de extracţie la instalaţiile de sortare şi preparare sau de depozitare în halde.2. Transporturi de minereuri radioactive şi materiale explozive în zona de activitate a unităţii solicitante.3. Transporturi cu autovehicule de marfa în vederea asigurării de prestări de servicii şi asistenţa tehnica pentru unităţile cu activitate de construcţii de maşini privind montajul, punerea în funcţiune, efectuarea de probe, funcţionarea, remedierile şi reparaţiile, urmărirea comportării în exploatare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altor produse livrate în cadrul termenului de garanţie şi postgaranţie.4. Transporturi cu autoremorchere, trailere şi autocamioane, de peste 12 tone capacitate, pentru deplasarea instalaţiilor energetice şi de foraj, precum şi a agregatelor petroliere, miniere şi geologice, în scopuri tehnologice, cît şi transporturi efectuate de Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini pentru acţiuni de export în portul Constanta, cu trailere de la sarcina de 100 tone şi mai mari.5. Transporturi cu autovehicule echipate cu instalaţii de încărcare şi pozare a stilpilor de reţele electrice.6. Transporturi cu autocisterne, de oxigen lichid.7. Transporturi cu autocisterne, de solventi, uleiuri speciale, combustibili, acizi şi produse chimice sub presiune pentru aprovizionarea cu produse petroliere a unităţilor Ministerului Industriei Chimice, precum şi transporturi cu autovehicule specializate, de recipienţi cu gaze lichefiate pentru uz casnic.8. Transporturi cu autocisterne, de vin şi alte produse alcoolice, precum şi de ulei comestibil, între sectile şi unităţile din sectorul de industrie alimentara.9. Transporturi de lapte, în bidoane sau cu autocisterne, de la locul de colectare la unităţile de prelucrare.10. Transporturi cu autofurgoane cu caroserie obişnuită, izoterma sau frigorifera, de medicamente, acetat de vinil şi produse biologice, precum şi transporturi de produse specifice industriei alimentare între secţiile şi unităţile de producţie ale acesteia.11. Transporturi de produse de panificatie cu autofurgoane cu caroserie obişnuită de la locul de producere la unităţile de desfacere.12. Transporturi de colectarea metalelor vecihi, deşeurilor şi altor bunuri, în vederea industrializarii acestora.13. Transportul personalului propriu nelocalnic din unităţile de extracţie a minereurilor radioactive, efectuat cu autoboze şi alte autovehicule cu caroseria special amenajată pentru persoane, în condiţiile prevăzute de lege. (2) B. Exploatare forestieră şi materiale de construcţii1. Transporturi cu autovehicule specializate: a) de produse forestiere, de la punctele de expleatare forestieră la depozitele intermediare sau finale la staţiile de cale ferată sau la unităţile de prelucrare a lemnului; b) de vinat şi fructe de padure, de la punctele de recoltare la depozitele frigorifere, la staţiile de cale ferată sau la aeroport; c) de mangal, de la locul de producere la consumatorii din industria metalurgica; d) de paie, de la locul de recoltare la depozitele intermediare sau finale, la staţiile de cale ferată la unităţile de prelucrare; e) de ciment în vrac şi a altor materiale pulverulente.2. Transportul muncitorilor forestieri, în condiţiile prevăzute de lege, la şi de la punctele de exploatare forestieră, cu autovehicule amenajate pentru persoane, din cele care executa transporturile prevăzute la pct. 1.3. Transportul cu autobasculante a tocaturii de lemn, al agregatelor minerale de la unităţile de exploatare a acestora, pînă la locul de prelucrare sau expediere, al materialelor de construcţii pentru sectorul forestier precum şi pentru unităţile din sectorul materialelor de construcţii pe care le deservesc, în zona de activitate a unităţilor şi secţiilor de mecanizare, transport şi construcţii forestiere.4. Transportul cu autoremorchere, trailere şi autocamioane de peste 12 tone, pentru deplasarea instalaţiilor, utilajelor prefabricatelor necesare unităţilor din sectorul forestier, precum şi unităţile din sectorul materialelor de Construcţii pe care le deservesc în zona de activitate a unităţilor şi secţiilor de mecanizare, transport şi construcţii forestiere. (3) C. Producţia de construcţii-montaj1. Transporturi cu autobasculante, în zona de activitate a unităţii solicitante, cînd deservesc utilaje de construcţii şi construcţii-montaj, de la locul de încărcare pînă la locul de punere în opera a materialului, precum şi transporturi cu autobasculante în activitatea de producţie industriala pentru construcţii, de la locul de încărcare la depozitul cel mai apropiat sau statia de cale ferată cea mai apropiată deschisă acestui trafic.2. Transporturi cu autoremorchere, trailere şi autocamioane de peste 12 tone capacitate, pentru deplasarea utilajelor, instalaţiilor, aparatajelor, prefabricatelor şi construcţiilor metalice de dimensiuni mari, în zona de activitate a unităţii solicitante.3. Transporturi cu autovehicule echipate cu instalaţii de încărcare şi pozare mecanizata a tuburilor pentru irigaţii şi foraje, conductelor pentru apa, petrol şi gaze în zona de activitate a unităţii de transpor;4. Transporturi cu autovehicule specializate, de ciment în vrac şi alte materiale pulverulente.5. Transportul, în condiţiile prevăzute de lege, la unitate şi înapoi, al personalului nelocalnic, dacă nu poate fi executat cu autovehiculele din parcul de folosinţă generală, precum şi transportul personalulul în cadrul unităţii, la şi de la locul de muncă, pentru cerinţele de producţie, cu autocamioane sau cu vehicule amenajate pentru transporturi de mărfuri şi de persoane.6. Transporturi cu autovehicule echipate cu placa turnanta pentru transporturi şi pozarea materialului tubular din cadrul unităţilor de petrol şi gaze, geologice, pentru hidrocarburi şi apa, în zona de activitate a unităţii de transport. (4) D. Agricultura1. Transportul cu autovehicule al produselor agricole în judeţul în care îşi are sediul unitatea solicitanta, în perioada campaniilor de recoltare. Produsele agricole de masa se pot transporta şi în afară judeţului, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.2. Transporturi cu autovehicule specializate, de nutreturi combinate, furaje verzi şi deshidratate, animale păsări vii, dejectii şi borhot şi produse agroalimentare perisabile.3. Transporturi cu autovehicule special amenajate, de mazare, cereale, seminţe de în, floarea-soarelui, soia, precum şi de legume, fructe perisabile.4. Transportul, în condiţiile prevăzute de lege, la şi de la program, al personalului unităţilor agricole de stat situate în locuri izolate şi al personalului unităţilor de producţie animaliera, dacă nu poate fi executat cu autovehiculele din parcul de folosinţă generală, precum şi transportul personalului în cadrul unităţii, la şi de la locul de muncă, pentru cerinţele de producţie.În perioada campaniilor de recoltare a produselor agricole de masa, se poate efectua, pentru unităţile de producţie agricolă de stat, transportul personalului nelocalnic şi din alte judeţe, cu acordul prealabil al Misterului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, dacă nu poate fi executat cu parcul auto de folosinţă generală.5. Transportul utilajelor agricole grele cu remorci trailer, în zona de activitate a unităţii de transport. (5) E. Turism şi aviatie1. Transporturi de persoane, în scopuri turistice, cu autobuze, microbuze şi autoturisme, fără limitarea zonei de deplasare în trafic intern şi internaţional.2. Transporturi cu autovehicule de pînă la 1,5 tone capacitate inclusiv, pentru aprovizionarea unităţilor hoteliere, restaurantelor şi magazinelor de desfacere din reţeaua Ministerului Turismului.3. Transporturi de persoane în comun cu autobuze şi microbuze de la sediul agenţiei la aeroport, dus şi întors.4. Transportul personalului din aeroporturi cu autobuze şi microbuze, la şi de la locul de muncă, în condiţiile legii.5. Transporturi de materiale şi utilaje cu autocamioane, necesare activităţii aviaţiei civile. (6) F. Explorare şi cercetare1. Transporturi cu autovehicule de materiale, utilaje şi aparatura necesară în activitatea de cercetare, prospectare, explorare geologica şi geofizica, în zona în care se desfăşoară o astfel de activitate.2. Transporturi cu autobuze al personalului nelocalnic din unităţile Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara, în condiţiile prevăzute de lege.3. Circulaţia autovehiculelor fără incarcatura sau încărcate conform normativelor, pentru efectuarea de probe în vederea omologării lor sau a unor subansamble ale acestora. (7) G. Presa şi propagandaTransportul echipelor de reportaj de presa, radio şi televiziune, precum şi al echipelor de filmare, efectuat cu autoturisme şi microbuze, pentru producţia de reportaj de film. Utilizarea acestor autovehicule se va face în cadrul zonei de deservire înscrisă în autorizaţia eliberata în acest scop pentru numărul de autoturisme şi microbuze ce se stabileşte prin ordinul organului central. (8) H. Sectorul agricol cooperatist1. Transporturi de orice fel în cadrul unităţii respective şi între subunitatile acesteia, pentru desfăşurarea procesului de producţie propriu, în judeţul în care unitatea îşi desfăşoară activitatea.2. Transportul de mărfuri din producţia proprie destinată desfacerii pe piaţa libera, între locul de producţie şi localitatea de valorificare din judeţul în care unitatea deţinătoare de autovehicule îşi are sediul sau între locul de producţie şi cea mai apropiată statie de cale ferată deschisă traficului de mărfuri.3. Transportul produselor agricole de masa în perioada campaniilor agricole de recoltare şi transportul, spre şi dinspre zonele melifere, de stupi, miere şi alte materiale specifice apiculturii, indiferent de distanta.4. Transportul, în condiţiile prevăzute de lege, al personalului, la şi de la locul de muncă, precum şi de la domiciliu la locul de muncă şi retur, în judeţul în care unitatea îşi desfăşoară activitatea, pentru cerinţele de producţie ale acesteia, cu autovehicule amenajate corespunzător siguranţei circulaţiei.În perioada campaniilor de recoltare a produselor agricole de masa se poate executa transportul personalului nelocalnic şi din alte judeţe, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, dacă nu poate fi executat cu autovehicule din parcul auto de folosinţă generală. (9) I. Cooperatia mestesugareascaTransportul personalului invalid din sectorul cooperaţiei meşteşugăreşti, cu microbuze sau autobuze, la şi de la locul de muncă, precum şi pentru alte activităţi, în cuprinsul oraşelor şi municipiilor, inclusiv localităţile componente, comunele suburbane şi satele ce aparţin oraşelor şi municipiilor. (10) J. Activitatea de "service"1. Transportul cu autovehicule de marfa, de materiale, piese şi utilaje pentru asigurarea de prestări de "service" şi asistenţa tehnica, în condiţiile legii, de către întreprinderile producătoare din industria construcţiilor de maşini.2. Transportul cu autoturisme şi autoutilitare "service" al personalului unităţilor cu activitate de construcţii de maşini, precum şi al personalului din alte unităţi economice şi din cooperatia mestesugareasca, încadrat în compartimentele ce asigura prestarea de servicii şi asistenţa tehnica privind montajul, punerea în funcţiune, efectuarea de probe, funcţionarea, remedierile şi reparaţiile, urmărirea comportării în exploatare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altor produse livrate în cadrul termenului de garanţie şi postgaranţie.Circulaţia autovehiculelor "service" se face pe baza foii de parcurs, a documentelor din care rezultă necesitatea efectuării intervenţiei şi a tabelului nominal pentru personalul ce se transporta, semnat de conducătorul întreprinderii căruia îi este subordonat. (11) K. Sănătate şi ocrotiri socialeAutosanitarele pot fi folosite la următoarele categorii de transporturi:1. Transportul şi asistenţa medicală a persoanelor accidentate în cadrul competitiiltor sportive, la mitinguri, în locuri de agrement, pe trasee cu trafic intens sau în zone turistice.2. Transportul supravegheat şi asigurarea primului ajutor medical în situaţia cînd viaţa bolnavului este în primejdie imediata.3. Transportul bolnavilor, de la domiciliu spre unităţi sanitare.4. Transportul bolnavilor şi accidentatilor care sosesc prin porturi şi aeroporturi, gări şi autogări, spre unităţi sanitare.5. Transportul supravegheat al bolnavilor cu boli trausmisibile sau suspecti de boli transmisibile, precum şi al altor bolnavi la unitatea sanitară, între unităţi sanitare sau de la o unitate sanitară la domiciliu.6. Transportul gravidelor, al urgentelor obstetricale ori ginecologice sau al lauzelor şi nou-nascutilor, de la domiciliu la unităţi sanitare sau de la acestea la domiciliu.7. Transportul la domiciliu al bolnavilor care nu pot fi deplasati cu alte mijloace, externati din unităţile sanitare, la cererea unităţii sanitare sau a familiei şi cu avizul conducerii unităţii sanitare sau al sefilor de secţie.8. Transportul anumitor categorii de adulti sau copii bolnavi, către sanatorii, preventorii sau staţiuni balneoclimaterice şi de la aceste unităţi la domiciliu, la indicaţia medicului curant în anumite situaţii speciale şi cu avizul direcţiei sanitare teritoriale.9. Transportul unor bolnavi la unităţile sanitare, la cererea medicului din dispensarul teritorial sau de Întreprindere, în vederea efectuării de tratamente sau de investigaţii paraclinice pentru care nu este obligatoriu internarea şi după accea aducerea acestora la domiciliu.10. Transportul bolnavilor între unităţi sanitare, pentru efectuarea unor investigaţii suplimentare sau pentru transfer, la indicaţia medicului şef de secţie.11. Transportul de medicamente, produse biologice, saruri, vaccinuri, singe sau materiale sanitare, la cererea unităţilor sanitare în cazuri de urgenta medicală.12. Transportul singelui recoltat, al personalulni sanitar şi materialelor sanitare necesare recoltarii de singe pentru scopuri terapeutice. În situaţii speciale, la cererea unităţilor sanitare, transportul anumitor categorii de donatori de singe.13. Transportul personalului sanitar, de la domiciliu la unităţile sanitare sau la locul urgenţei şi de aici la domiciliu, atunci cînd acesta este solicitat, în mod special, pentru rezolvarea calificată a unor probleme de asistenţa medicală.14. Transportul personalului sanitar solicitat sa rezolve, la unităţile sanitare, în unităţi socialiste sau la domiciliu, cazuri de asistenţa medicală, inclusiv cele cu indicaţii asupra stării de sănătate a colectivităţii sau probleme de medicina legală.15. Transportul asistatilor sociali, nedeplasabili cu alte mijloace de transport, la unităţile sanitare sau de prevederi sociale şi de la aceste unităţi la domiciliu, la cererea unitailor de asistenţa socială.16. Transportul personalulul sanitar cu truse medicale, aparatura şi materiale de laborator pentru recoltari de probe, determinări de noxe şi intervenţii operative sanitaro-antiepidemice şi pentru igiena radiatiilor ionizante, efectuate de institutele de igiena şi sănătate publică şi unităţile sanitare antiepdemice.17. Transportul personalului sanitar şi tehnic pentru controlul legalităţii circulaţiei autosanitarelor pe baza autorizaţiei emisă de conducerea Ministerului Sănătăţii sau a ministerelor cu reţea sanitară proprieCirculaţia autosanitarelor se face pe baza documentelor legale (foaia de parcurs, biletul de trimitere pentru bolnav, fişa de solicitare). Pentru transporturile prevăzute la pct. 8, 11, 12, 14,15, 16 şi 17, aceste documente se completează, după caz, cu lista materialelor sanitare şi tabelul nominal al persoanelor transportate, aprobat de conducătorul statiei de salvare, precum şi cu autorizaţia emisă de conducerea Ministerului Sănătăţii sau a Ministerelor cu reţea sanitară proprie. (12) L. Organizaţii obşteşti1. Transportul de aprovizionare, în cantităţi mici, cu autovehicule de pînă la 1,5 tone capacitate inclusiv.2. Transportul pentru activităţi proprii, de materiale cu autovehicule pentru transportul de mărfuri de persoane cu autobuze şi alte autovehicule amenajate pentru persoane.3. Transportul de persoane efectuat în condiţiile legii de către Biroul de Turism pentru Tineret al Uniunii Tineretului Comunist şi Uniunea Asociaţiilor Studenţeşti Comunisti din România. (13) M. Unităţile din toate sectoarele de activitate1. Cu autovehicule prevăzute în anexa nr. 5 cap. I lit. C. 1-1, precum şi cu autovehiculele pentru transport de mărfuri cu capacitate de pînă la 1,5 tone, se pot executa: a) transportul unor formaţii de personal de lucru cu materiale şi mijloace tehnice pentru intervenţii operative în procesul de producţie, în zona de activitate a unităţii deţinătoare ; b) transportul de aprovizionare operativă în cantităţi mici, cu autovehicule de pînă la 1,5 tone capacitate inclusiv ; c) transportul de materiale pentru procesul de producţie, cu autovehicule de peste 1,5 tone capacitate în judeţul în care sînt înmatriculate sau în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de transport sau cea care solicită transportul.2. Transportul cu autocisterne, de combustibili, lubrifianţi, apa şi produse chimice.3. Transportul pentru evacuarea reziduurilor rezultate din procesul de producţie, de la locul încărcare al acestora şi pînă la locul de descărcare stabilit de comitetele executive ale consiliilor populare sau im alte locuri dacă reziduurile sînt utilizabile.4. Transportul de materiale şi de personal de lucru cu caracter tehnologic, efectuat în incinta unităţii sau în afară acesteia dacă se circula pe drumuri de acces nedeschise circulaţiei publice sau între secţiile de producţie în cadrul aceleiaşi localităţi, precum şi între fermele şi secţiile de producţie ale unităţilor agricole de stat în cadrul aceleiaşi întreprinderi. Transporturite în cadrul aceleiaşi localităţi, precum şi transporturile între fermele şi secţiile de producţie ale unităţilor agricole de stat, se efectuează numai cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.5. Transportul de persoane cu autoturisme şi microbuze, în condiţiile legii.6. Transportul de mărfuri cu tractoare rutiere şi remorci pentru: a) cerinţele proprii ale unităţii deţinătoare, între secţiile acesteia în cadrul judeţului de înmatriculare şi judeţele limitrofe, în cazuri deosebite; b) unităţile de producţie agricolă, în raza de activitate acestora, santiere, de construcţii, de îmbunătăţiri funciare, unităţi de exploatare forestieră şi schele petroliere, efetuate de către unităţile prestatoare de servicii din sectorul agricol de stat, în cadrul judeţului de înmatriculare şi judeţelor limitrofe, în cazuri deosebite; c) prestaţii de servicii pe drumurile publice cu utilaje tehnologice specifice acestui sector de activitate, precum şi pentru acţiuni de deszapezire.Situaţiile în care tractoarele rutiere ar urma sa circule în afară judeţului de înmatriculare se stabilesc de la caz la caz cu acordul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, la propunerea ministerelor şi altor organe centrale interesate. (14) N. Alte organizaţiiTransporturi cu autovehicule pentru organizaţiile deţinătoare de mijloace auto în zona de activitate a acestora cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor. (15) O. Controlul circulaţiei rutiere şi disciplinei transporturilor1. Autoturismele pentru controlul circulaţiei rutiere şi disciplinei transporturilor auto vor fi utilizate pentru transportul personalului cu atribuţii de control din Inspectoratul auto republican şi Centrala de transporturi auto din Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi al întreprinderilor de transporturi auto din parcul auto de folosinţă generală, în următoarele situaţii: a) la întreprinderile deţinătoare de autovehicule din economie, pentru controlul folosirii la subunitati şi pe trasee a mijloacelor de transport auto din dotare, precum şi al modului de întreţinere şi reparare a acestora; b) pentru urmărirea respectării legalităţii transporturilor efectuate cu autovehiculele unităţilor de stat, organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti; c) pentru verificarea pe trasee, cu aparatura de măsura şi control, a stării tehnice a agregatelor şi instalaţiilor care concura la siguranţa circulaţiei rutiere la autovehiculele din dotarea unităţilor Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor; d) la unităţile de reparaţii auto ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pentru controlul calităţii reparaţiilor executate la agregatele şi instaltiile care concura la siguranţa circulaţiei rutiere; e) la unităţile şi subunitatile Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pentru controlul modului cum sînt respectate prevederile dispoziţiilor emise de acest minister, în privinta tratarii evenimentelor de circulaţie, precum şi a altor dispoziţii legate de siguranţă circulaţiei rutiere; f) la locurile unde au avut loc evenimente de circulaţie deosebite, pentru anchetarea cauzelor care le-au determinat; g) pentru controlul stării de viabilitate a drumurilor naţionale şi semnalizarii rutiere pe acestea; h) pentru urmărirea modului în care se face parcarea pe timpul nopţii a autovehiculelor din parcul de folosinţă generală; i) în cadrul unor acţiuni comune cu organele de militie, pentru controlul pe trasee al modului de folosire a autovehiculelor din dotarea unităţilor de stat, organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti.2. Autoturismele pentru controlul circulaţiei rutiere şi disciplinei transporturilor auto vor fi utilizate pentru transportul în cuprinsul oraşelor şi municipiilor, inclusiv în localităţile componente, comunele suburbane şi satele ce aparţin oraşelor şi municipiilor, al personalului cu atribuţii de control at întreprinderilor de transport sau de gospodărie comunală şi locativă din parcul auto de folosinţă locală, în următoarele situaţii: a) pentru urmărirea încadrării în graficul de circulaţie a mijloacelor de transport de persoane în comun; b) pentru a interveni în descongestionarea circulaţiei mijloacelor de transport de persoane în comun, ca urmare a unor evenimente de circulaţie sau a altor situaţii de exploatare; c) pentru urmărirea respectării legalităţii tranporturilor efectuate cu autovehicule taxi şi a disciplinei personalului de bord al acestora.3. Autoturismele pentru controlul circulaţiei rutiere şi disciplinei transporturilor auto vor fi utilizate pentru transportul personalului cu atribuţii de control al întreprinderilor sau unităţilor de transport care exploatează autovehicule din parcul de folosinţă proprie, în următoarele situaţii: a) pentru urmărirea la subunitati şi pe trasee a activităţii utilajelor şi autovehiculelor din dotarea proprie; b) pentru verificarea pe trasee, cu aparatura de măsura şi control, a stării tehnice a agregatelor şi instalaţiilor care concura la siguranţa circulaţiei rutiere, la utilajele şi autovehiculele din dotarea proprie; c) pentru deplasarea la locurile unde au avut loc evenimente de circulaţie deosebite în care au fost angrenate utilajele şi autovehiculele din dotarea proprie; d) pentru urmărirea stării de disciplina a personalului de bord şi a legalităţii transporturilor efectuate cu autovehiculele şi a lucrărilor cu utilajele din dotarea proprie.──────────────