DECRET nr. 377 din 9 noiembrie 1979privind unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosinţă locală sau proprie din dotarea unităţilor socialiste.
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 87 din 9 noiembrie 1979    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 noiembrie 1979, parcul auto de folosinţă locală sau proprie al unităţilor socialiste din subordinea ministerelor, celorlalte organe centrale şi a consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti e concentreaza, potrivit prevederilor prezentului decret, în întreprinderi sau alte unităţi de transport organizate în conformitate cu normele unitare de structura.Întreprinderile şi unităţile de transport îşi vor desfăşura activitatea pe baza indicatorilor privind volumul de transport, indicele de utilizare a autovehiculelor, veniturile, cheltuielile şi acumularile ce urmează a fi obţinute, stabilite în mod unitar, pe întreaga economie, prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 2Parcul auto de folosinţă locală sau proprie se concentreaza după cum urmează:a)prin înfiinţarea, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Construcţiilor Industriale, Ministerului Industriei Chimice şi Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, a întreprinderilor de transport auto prevăzute în anexa nr. I, avînd denumirea, sediul, obiectul de activitate şi gradul de organizare stabilite în aceeaşi anexa;b)prin înfiinţarea, în subordinea consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, a întreprinderilor de transport local, conform anexei nr. II, avînd denumirea, sediul, obiectul de activitate şi gradul de organizare prevăzute în aceeaşi anexa;c)prin înfiinţarea, potrivit legii, de autobaze la nivel de atelier, secţie de uzina şi a altor unităţi pentru organizarea şi efectuarea transporturilor, al căror grad de organizare este prevăzut în anexa nr. III*).  +  Articolul 3Întreprinderile infiintatepotrivit art. 2 funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi a normelor unitare de structura pentru activitatea de transporturi auto aprobate prin Decretul nr. 162/1973.Unităţile de transport de persoane cu tramvaie şi troleibuze se vor organiza în continuare pe baza normelor unitare de structura aprobate pentru activitatea de gospodărie comunală.Întreprinderile de grad special şi de gradul I, prevăzute în anexele nr. I şi II, au dreptul la cîte un autoturism destinat transportului de persoane în interes de serviciu.  +  Articolul 4Parcul auto de la unităţile cu profil agricol prevăzute în anexa nr. IV*) din subordinea directa a consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti trece, prin concentrare, la întreprinderile de transport specializat pentru agricultura şi industrie alimentara prevăzute în anexa nr. I.  +  Articolul 5În cadrul Întreprinderii judeţene de transport local Hunedoara funcţionează, ca unitate fără personalitate juridică, Autobaza-uzina de transport local Petrosani.  +  Articolul 6Denumirea unor compartimente din structura organizatorică specifică pentru întreprinderile de transporturi auto, aprobată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 411/1976 privind înfiinţarea unor întreprinderi în subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor din subordinea acestui minister, se modifica potrivit anexei nr. V*).  +  Articolul 7Pe data de 1 noiembrie 1979, denumirea Întreprinderii de aprovizionare şi desfacere produse chimice şi transporturi cu mijloace speciale, în cadrul Ministerului Indutriei Chimice, se schimba în "Întreprinderea de aprovizionare şi desfacere produse chimice", avînd ca obiect de activitate aprovizionarea şi desfacerea materiilor prime şi materialelor specifice industriei chimice, a aparaturii tehnice şi sticlariei de laborator din import şi a reactivilor din ţara şi import, precum şi transportul unor produse chimice cu cisterne de cale ferată.  +  Articolul 8Se aprobă încadrarea în grade de organizare a întreprinderilor şi unităţilor prevăzute în anexa VI*) care îşi modifica gradul de organizare ca urmare a predării parcului auto.  +  Articolul 9Unităţile de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, care predau parcul auto întreprinderilor de transport specializat pentru agricultura şi industrie alimentara, înfiinţate potrivit prezentului decret, îşi păstrează, pînă la 31 decembrie 1979, actualul grad de organizare în care sînt încadrate.  +  Articolul 10Muncitorii de întreţinere şi reparaţii din unităţile prevăzute în anexele nr. I-III se încadrează în reţeaua tarifara de retribuire construcţii de maşini nivel B, pentru munca în regie, potrivit prevederilor Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.Întreprinderile de transporturi auto, autobazele, secţiile şi atelierele de exploatare auto, prevăzute în anexele nr. I-III, se încadrează în grupa V de ramuri. Întreprinderile de transporturi auto mari şi complexe de gradul special de organizare, întreprinderile şi staţiile de utilaj greu şi de transport pentru construcţii, secţiile şi atelierele de utilaj pentru construcţii prevăzute în aceleaşi anexe se încadrează la grupa IV de ramuri, cu excepţia unităţilor din subordinea Centralei canal Dunăre-Marea Neagra, care îşi menţin grupa II de ramuri, aprobată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 273/1977 privind organizarea concentrarii maşinilor şi utilajelor grele de construcţii în unităţi specializate, şi a subunitatilor de transport din subordinea Trustului de construcţii şi instalaţii care îşi menţin grupa II de ramuri, aprobată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 204/1979.  +  Articolul 11Personalul muncitor al unităţilor de transport auto care executa lucrări şi asigura exploatarea mijloacelor de transport auto pe santierele de construcţii-montaj va beneficia în continuare de spor de şantier şi retribuţii tarifare mai mari, ce se acordă, potrivit legii, personalului de la locurile de muncă respective, în cadrul numărului maxim aprobat prin plan.  +  Articolul 12Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, ca urmare a dipozitiilor prezentului decret, beneficiază de prevederile art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 13Personalul din unităţile la care se modifica gradul de organizare şi care ar urma sa primească o retributie mai mica îşi menţine retributia avută pe timpul cît ocupa aceeaşi funcţie, pînă la aplicarea majorării retributiei din etapa a II-a 1979-1980.  +  Articolul 14Înfiinţarea, organizarea şi încadrarea în grade de organizare a întreprinderilor, autobazelor şi celorlalte unităţi se fac în cadrul indicatorilor de plan aprobaţi ministerelor, celorlalte organe centrale şi consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pe anul 1979.Ponderea personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ, precum şi modul de utilizare a structurii organizatorice la unele unităţi organizate potrivit prezentului decret, sînt cele prevăzute în anexa nr. V.Întreprinderile şi celelalte unităţi de transport înfiinţate în condiţiile prezentului decret vor prelua activul şi pasivul, indicatorii de plan şi, după caz, contractele în curs, aferente parcului de autovehicule concentrat potrivit protocoalelor încheiate în acest scop de ministerele şi celelalte organe centrale sau locale interesate.Personalul preluat de către întreprinderile înfiinţate potrivit art. 2 se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 15Ministerele, celelalte organe centrale de stat şi obşteşti şi consiliile populare judeţene şi al muncipiului Bucureşti au dreptul sa utilizeze, în condiţiile prevăzute de lege, autovehiculele stabilite potrivit anexelor nr. VII-IX*).  +  Articolul 16Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pe baza propunerilor titularilor de plan interesaţi, vor prezenta, spre aprobare, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, propuneri pentru modificarea unor indicatori din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi bugetul de stat pe anul 1979, ca urmare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 17Anexele I-IX fac parte integrantă din prezentul decret.──────────── Notă *) Anexele se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România──────────────