LEGE nr. 377 din 30 septembrie 2003pentru înfiinţarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, judeţul Giurgiu
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 3 octombrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Malu, judeţul Giurgiu, având în componenta satul Malu, prin reorganizarea comunei Vedea din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Malu se stabileşte în satul Malu.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Vedea are în componenta satul Vedea. (2) Reşedinţa comunei Vedea rămâne în satul Vedea.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Malu, rezolvarea problemelor curente se asigura de doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar, numit de prefect în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Malu.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Giurgiu şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Giurgiu şi Consiliul Local al Comunei Vedea, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Vedea între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii şi ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Malu se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judeţului Giurgiu. (3) Bugetul comunei Malu pe anul 2003 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Giurgiu. (4) Operaţiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Vedea şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Malu.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Vedea funcţionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 30 septembrie 2003.Nr. 377.--------------