LEGE nr. 384 din 30 septembrie 2003privind înfiinţarea comunei Tomesti prin reorganizarea comunei Carta, judeţul Harghita
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 3 octombrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Tomesti, judeţul Harghita, având în componenta satul Tomesti, prin reorganizarea comunei Carta din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Tomesti se stabileşte în satul Tomesti.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Carta are în componenta satele Carta şi Ineu. (2) Reşedinţa comunei Carta rămâne în satul Carta.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Tomesti, rezolvarea problemelor curente se asigura de doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar, numit de prefect în condiţiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Tomesti.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Harghita şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Harghita şi Consiliul Local al Comunei Carta, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Carta între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii şi ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Tomesti se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judeţului Harghita. (3) Bugetul comunei Tomesti pe anul 2003 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Harghita. (4) Operaţiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Carta şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Tomesti.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Carta funcţionează în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 30 septembrie 2003.Nr. 384.──────────────