ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 20 septembrie 2001 (*actualizată*)privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie(actualizată până la data de 01 octombrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 28 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 01 octombrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 84 din 26 februarie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 205 din 28 decembrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 20 februarie 2003; ORDONANTA nr. 87 din 28 august 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea producerii energiei termice în sistem centralizat, agenţii economici producători de energie termica şi agenţii economici distribuitori de energie termica sau agenţii economici producători şi distribuitori de energie termica au obligaţia sa deschidă, împreună cu agenţii economici distribuitori de gaze naturale şi, respectiv, cu agenţii economici distribuitori de alţi combustibili, conturi de tip <> la o societate bancară comercială convenită de comun acord. (2) Refuzul agenţilor economici producători şi/sau distribuitori de energie termica de a deschide conturi de tip <> cu distribuitorii de gaze naturale şi, respectiv, cu distribuitorii de alţi combustibili conduce la sistarea livrărilor de gaze naturale şi de alţi combustibili şi, respectiv, de energie termica şi la aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (4). (3) În conturile de tip «ESCROW», prevăzute la alin. (1), beneficiarii de energie termica vor vira sumele aferente energiei termice consumate, iar autorităţile administraţiei publice locale vor vira subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif pentru energia termica livrata populaţiei, ajutoarele băneşti pentru energia termica livrata populaţiei, precum şi ajutoarele băneşti pentru energia termica ce se acordă categoriilor defavorizate ale populaţiei, potrivit legii. Agenţii economici producători şi/sau distribuitori de energie termica sunt obligaţi sa înscrie în facturile privind livrarea energiei termice conturile de tip «ESCROW» în care vor incasa valoarea acesteia. (4) Încasarea de către agenţii economici producători şi/sau distribuitori de energie termica a sumelor de la beneficiari şi a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele de tip «ESCROW» constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 50 milioane lei şi 100 milioane lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale. (5) Din conturile de tip "ESCROW" se vor face viramente în conturile curente ale agenţilor economici, în stricta concordanta cu partea procentuală a fiecăruia, convenită şi stipulată în contractul care sta la baza deschiderii conturilor de tip "ESCROW". (6) Din sumele încasate de agenţii economici producători de energie termica aflaţi în administrarea consiliilor judeţene şi locale se vor asigura cu prioritate rambursarea creditelor externe contractate cu garanţia statului pentru finanţarea achiziţionării combustibilului tehnologic, precum şi plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestora.------------Alin. (3) şi (4) ale art. 1 au fost modificate de LEGEA nr. 84 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002.Alin. (1) şi (2) ale art. 1 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 205 din 28 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 decembrie 2002.Alin. (6) al art. 1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 205 din 28 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 decembrie 2002.  +  Articolul 2 (1) Începând cu anul 2003, subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termica livrata populaţiei, inclusiv restantele din anii precedenti, se suporta astfel: a) din bugetul de stat, în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi aprobate cu aceasta destinaţie prin anexa la legea bugetului de stat; b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru diferenţa rămasă după aplicarea prevederilor lit. a). (2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru subvenţionarea energiei termice, prevăzute la alin. (1) lit. a), se repartizează, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, pe unităţi administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei, subvenţia aferentă şi, prioritar, de capacitatea financiară redusă a unor localităţi în vederea menţinerii functionalitatii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populaţie. (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia ca, o dată cu depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetului local aprobat potrivit legii, să prezinte şi situaţia subvenţiilor pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termica livrata populaţiei, confirmate de furnizorii de energie termica. (4) Cotele defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se virează lunar unităţilor administrativ-teritoriale, prin direcţiile generale ale finanţelor publice, concomitent cu prezentarea de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale a documentelor de plată privind achitarea subventiei aferente energiei termice livrate populaţiei, în conturile de tip ESCROW. (5) În situaţia în care bugetele locale nu sunt aprobate credite bugetare la nivelul subvenţiilor confirmate prin situaţia prevăzută la alin. (3), cotele defalcate din impozitul pe venit se virează în condiţiile prevederilor alin. (4) după modificarea şi aprobarea în bugetele locale a subvenţiilor pentru energia termica livrata populaţiei, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b). (6) Obligaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) pentru direcţiile generale ale finanţelor publice revin şi preşedinţilor consiliilor judeţene, respectiv direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judeţene, după caz, la virarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. (7) Prevederile prezentului articol se aplică numai unităţilor administrativ-teritoriale în care se furnizează energie termica populaţiei în sistem centralizat, pentru care se acordă subvenţii din bugetul local şi în funcţie de modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, potrivit legii.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 84 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002.Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 20 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 25 februarie 2003.Art. 2 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 87 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 31 august 2003.Art. 2 a fost reintrodus şi modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 3Pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, consiliile locale şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot stabili preţuri mai mari decât preţul naţional de referinţa, diminuand astfel subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif. Economiile rezultate se vor utiliza pentru retehnologizarea instalaţiilor pentru producerea şi/sau distribuţia energiei termice.--------------Art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 4 (1) Pentru suportarea cheltuielilor suplimentare determinate de creşterea preţului la gaze naturale autorităţile administraţiei publice locale acorda, în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001, ajutoare băneşti familiilor cu venituri mici care utilizează gazele naturale pentru încălzirea locuinţelor, astfel: a) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situeaza până la 900.000 lei, o sumă de 400.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori în factura individuală; b) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situeaza între 900.001 lei şi 1.100.000 lei, o sumă de 240.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori în factura individuală. c) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situeaza între 1.100.001 lei şi 1.400.000 lei, o sumă de 120.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori în factura individuală. (2) Modalităţile de stabilire, de verificare, de plată a ajutoarelor băneşti şi de sancţionare sunt cele prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei. (3) Acordarea ajutoarelor băneşti prevăzute la alin. (1) se asigura din bugetele locale.  +  Articolul 5În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi, respectiv, Ministerul Industriei şi Resurselor pot emite precizări metodologice care se vor aproba prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 6 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: a) prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei; b) prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 62/2001*) privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului; c) prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care se importa prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 353/2001. Abrogarea nu produce efecte pentru combustibilii energetici importaţi de Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A., prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 aplicându-se în acest caz, prin excepţie, până la 1 martie 2002. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2002 se abroga şi prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/1999.------------Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de LEGEA nr. 84 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002.------------*) Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 62/2001 a fost respinsă de LEGEA nr. 10 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 5 februarie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca--------