ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Cercetarea științifică și inovarea sunt activități științifice care au ca scop: gestionarea, valorificarea și implementarea rezultatelor cercetării științifice și ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit a materialelor biologice valoroase, a tehnologiilor de cultura vegetala, de creștere și îngrijire a animalelor, alte tehnologii de exploatare și industrializare în domeniul agricol.2. La articolul 6 alineatul (2), după litera a) se introduce litera a^1) cu următorul cuprins:a^1) aproba planul sectorial din domeniul agricol, care conține programe și proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;3. La articolul 6 alineatul (2), după litera b) se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:b^1) atribuie conducerea programelor și proiectelor planului sectorial în sistem competitional sau în mod direct academiei de ramura ori instituțiilor de profil;4. Litera c) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:c) asigura din bugetul propriu finanțarea investițiilor și dotărilor necesare realizării obiectivelor de cercetare-dezvoltare aprobate.5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) și la pct. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), 2 și la pct. 1-3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești". Societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează în baza hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăți comerciale, stațiunile de cercetare-dezvoltare și fermele Istrita și Stoienești prevăzute în anexa nr. 4 se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat.6. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1), care se organizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare, pot înființa în cadrul structurii organizatorice subunitati cu sau fără personalitate juridică necesare realizării obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora și relațiile functionale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acestora.7. Alineatele (1) și (3) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Bunurile din patrimoniul institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice, care aparțin domeniului public al statului, cu excepția terenurilor agricole, se dau în administrarea acestora, în condițiile legii..................................................................(3) Suprafețele de teren agricol necesare desfășurării activității de cercetare științifică, activității didactice și producerii de semințe, material săditor din categoriile biologice superioare, precum și furajarii animalelor de rasa destinate reproductiei, care aparțin domeniului public al statului, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului initiata de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești";.8. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:(4) Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, institutelor, centrelor, stațiunilor de cercetare-dezvoltare și instituțiilor publice de învățământ agricol li se concesioneaza suprafețe de teren dintre cele prevăzute la alin. (3), fără plata redeventei.9. La articolul 11, după litera a) se introduce litera a^1) cu următorul cuprins:a^1) poate conduce programe de cercetare ale planului sectorial finanțat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului;10. La articolul 11, litera f) va avea următorul cuprins:f) organizează activități de perfecționare și specializare profesională și de atestare a cercetatorilor și poate acorda în condițiile legii titluri academice și grade profesionale;11. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Pentru evaluarea și atestarea activităților de cercetare-dezvoltare, prin ordin al președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice lt; lt;Gheorghe Ionescu-Sisești"; se constituie Consiliul de evaluare, atestare pentru cercetare-dezvoltare în agricultura, silvicultura și industrie alimentara, având în componenta personalități științifice, precum și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și ai Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului. Pentru activitatea de evaluare și atestare se percep taxe de până la 5 salarii maxime ale unui cercetator principal I.12. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^1Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate ca instituții publice, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare, se finanțează din venituri proprii și se supun următoarelor reglementări:a) conducerea se exercită de consiliul de administrație, din care fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice lt; lt;Gheorghe Ionescu-Sisesti gt; gt; și directorul unității, care este președintele consiliului de administrație, precum și președintele consiliului științific. Consiliul de administrație se numește prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice lt; lt;Gheorghe Ionescu-Sisesti gt; gt;;b) regulamentul de organizare și funcționare a consiliului științific se aproba de consiliul de administrație;c) directorul general/directorul este numit prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești", conform rezultatelor concursului organizat în condițiile legii;d) regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică se aproba de consiliul de administrație și se validează prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice lt; lt;Gheorghe Ionescu-Sisesti gt; gt;;e) bugetul de venituri și cheltuieli se aproba de consiliul de administrație al unității și se avizează de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești"; sau de institutul coordonator, după caz;f) situațiile financiare anuale se aproba de consiliul de administrație al unității de cercetare.13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Finanțarea activităților din unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare se realizează din venituri provenite, după caz, din:a) contracte de finanțare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare și în programele-nucleu de cercetare, finanțate în sistem competitional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;b) contracte de finanțare pentru programe și proiecte sectoriale finanțate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și cofinantarea unor programe proprii de către academia de ramura;c) contracte de finanțare a programelor internaționale obținute de unitățile de cercetare-dezvoltare la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu parteneri străini;d) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale;e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanța și expertiza cu instituții, agenți economici și persoane fizice din țara și din străinătate;f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetaredezvoltare, din activitatea de producere de semințe, material săditor, furaje speciale, animale de rasa și a oricăror alte produse realizate de acestea;g) redevențe asupra soiurilor și hibrizilor de plante și raselor de animale, precum și asupra altor creatii originale;h) vânzări de licențe, soiuri, hibrizi de plante și rase de animale, tehnologii și metode;i) valorificarea mijloacelor fixe disponibile sau componentelor și materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilitățile din conturile bancare și Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;j) contracte de parteneriat public-privat, precum și din diferite forme de participare directa a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;k) alte venituri conform dispozițiilor legale.14. După articolul 14 se introduc articolele 14^1, 14^2 și 14^3 cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1În situația în care în cursul unui an veniturile nu sunt suficiente, pentru acoperirea cheltuielilor curente unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare pot contracta credite bancare și/sau pot beneficia de împrumuturi de la Trezoreria Statului, după caz, în condițiile legii.  +  Articolul 14^2Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare pot deschide conturi de escrow și conturi în valută, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, la o banca agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în condițiile stabilite prin convenții încheiate între părți.  +  Articolul 14^3(1) În scopul atragerii de fonduri private în cercetare, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare pot participa la constituirea parcurilor științifice și tehnologice, cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", conform prevederilor legale și normelor elaborate de autoritatea de stat în domeniul cercetării.(2) Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare se pot asocia, cu aprobarea consiliului de administrație și cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice lt; lt;Gheorghe Ionescu-Sisesti gt; gt;, cu alte unități de cercetare-dezvoltare, de interes public și privat, precum și cu unități de învățământ acreditate.15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Unitățile prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 și 6, precum și unitățile prevăzute în anexa nr. 3, până la data privatizării, beneficiază de toate prevederile legislației în vigoare privind subvențiile, creditarea și alte facilități acordate de stat agenților economici din agricultura, industrie alimentara și silvicultura.(2) Unitățile prevăzute la alin. (1), care desfășoară activități comerciale în vederea valorificării eficiente a rezultatelor cercetării-dezvoltării și a produselor realizate cu parteneri interni și externi pe baze contractuale, se înregistrează la registrul comerțului, potrivit legii.16. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Veniturile și cheltuielile unităților de cercetaredezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 și 6 se cuprind în bugetele și în situațiile financiare ale acestora. Excedentele rezultate din execuția bugetelor unităților de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice, finanțate integral din venituri proprii, care rămân la dispoziția acestora, se vor utiliza cu prioritate pentru finanțarea activității de cercetare-dezvoltare.(2) Evaluarea și regularizarea, transpunerea și reflectarea în evidența contabilă a elementelor patrimoniale ale unităților de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează ca instituții publice, se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanțelor Publice în acest scop.17. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Finanțarea activităților Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești"; se asigura din cote aplicate asupra veniturilor realizate de unitățile de cercetare-dezvoltare din subordinea și din coordonarea sa, cu excepția celor provenite din contracte finanțate din fonduri publice. Cotele se stabilesc anual de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești"; prin bugetul de venituri și cheltuieli, care se avizează în condițiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cota stabilită pentru finanțarea activității proprii a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești"; nu poate depăși 1% din veniturile realizate din activitățile de dezvoltare.18. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:(4) Veniturile Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseșt"; pot fi completate cu venituri provenite din: activități de conducere a planurilor și programelor de cercetare-dezvoltare finanțate din surse interne și/sau internaționale, chirii, taxe, manifestări științifice, publicații, studii și lucrări de cercetare științifică, consultații științifice, valorificari de produse din activități proprii sau anexe, donații și sponsorizări, conform legii, precum și din alte activități realizate suplimentar față de cele cuprinse în programele aprobate.19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Personalul contractual al unităților de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, cu aceleași drepturi salariale.(2) Ocuparea funcțiilor de director general/director din unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de concurs va face parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești".20. Alineatul (2) al articolului 21 se abroga.21. Alineatele (1) și (3) ale articolului 22 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile zootehniei și imbunatatirilor funciare se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Animalelor de Blana Targu Mures, Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa - București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "; București prin reorganizarea unităților prevăzute în anexa nr. 5.....................................................................(3) Unitățile prevăzute la alin. (1) și (2) se organizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și ca instituții publice în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseșt", după caz.22. După alineatul (4) al articolului 22 se introduc alineatele (5), (6) și (7) cu următorul cuprins:(5) Despăgubirea acționarilor societăților comerciale care se reorganizează în unități de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa nr. 5, se face pe baza hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și va fi asigurata din surse proprii ale unităților nou-înființate.(6) Drepturile și obligațiile societăților comerciale, precum și ale unităților de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează în condițiile prezentei legi, trec asupra instituțiilor nou-înființate și se achită din sursele proprii ale acestora.(7) Obligațiile financiare ale unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau de către instituțiile de învățământ superior agricol respective și se achită din sursele proprii ale acestora.23. Anexele nr. 1-6 se modifica și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IIReorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1-5 la Legea nr. 290/2002, cu modificările ulterioare, se va face prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, cu avizul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și cu consultarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIILegea nr. 290/2002, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată după aprobarea prezentei ordonanțe de urgență de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor și mediului,
  Ilie Sarbu
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Alexandru Athanasiu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 4 septembrie 2003.Nr. 78.  +  Anexa nr. 1a)
  UNITĂȚI DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE
  AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI" ORGANIZATE CA
  INSTITUTE, CENTRE ȘI STAȚIUNI DE CERCETARE-DEZVOLTARE
  Nr. crt. Denumirea unității C-D care se desființează Sediul Denumirea unității care se înființează Sediul
  Localitatea Județul Localitatea Județul
  0 1 2 3 4 5 6
  1.Institutul deCercetare- Dezvoltare Agricolă Fundulea Fundulea Calarasi Institutul de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Fundulea Fundulea Calarasi
  1.1Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Turda Turda Cluj Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă TurdaTurda Cluj
  1.2Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Lovrin Lovrin Timiș Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Lovrin Lovrin Timiș
  1.3Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Teleorman Draganesti Vlasca Teleorman Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Teleorman Draganesti Vlasca Teleorman
  1.4Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Secuieni Secuieni Neamt Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Secuieni Secuieni Neamt
  1.5Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Valului Traian Valu lui Traian Constanta Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian Valu lui Traian Constanta
  1.6Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Pitesti Pitesti Arges Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Pitesti Pitesti Arges
  1.7Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Simnic Simnic Dolj Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Simnic Simnic Dolj
  1.8Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Brăila Brăila Brăila Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Brăila Brăila Brăila
  1.9Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Suceava Suceava Suceava Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Suceava Suceava Suceava
  1.10Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Livada Livada Satu Mare Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Livada Livada Satu Mare
  1.11Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Oradea Oradea Bihor Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Oradea Oradea Bihor
  1.12Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei Podu Iloaiei Iași Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei Podu Iloaiei Iași
  1.13Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Marculesti Perisoru Calarasi Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Marculesti Perisoru Calarasi
  2.Institutul deCercetare- Dezvoltare pentru Cartofși Sfecla de Zahăr Brașov Brașov Brașov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov Brașov Brașov
  2.1Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru CartofMiercurea- Ciuc Miercurea- Ciuc Harghita Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof Miercurea- Ciuc Miercurea- Ciuc Harghita
  2.2Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru CartofTg. Secuiesc Tg. Secuiesc Covasna Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc Tg. Secuiesc Covasna
  3.Institutul deCercetare- Dezvoltare pentru Pajiști Brașov Brașov Brașov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru PajiștiBrașov Brașov Brașov
  3.1Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pajiști Timișoara Timișoara Timiș Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru PajiștiTimișoara Timișoara Timiș
  4.Institutul deCercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație- Valea Calugareasca Valea Caluga- rească Prahova Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura șiVinificație- Valea Calugareasca Valea Caluga- rească Prahova
  4.1Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație- Murfatlar Murfatlar Constanta Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație-Murfatlar Murfatlar Constanta
  4.2Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație- Blaj Blaj Alba Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieBlaj Blaj Alba
  4.3Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație- Dragasani Dragasani Valcea Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieDragasani Dragasani Valcea
  4.4Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație- Iași Iași Iași Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieIași Iași Iași
  4.5Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație- Odobesti Odobesti Vrancea Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieOdobesti Odobesti Vrancea
  4.6Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație- Minis Minis Arad Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație- Minis Minis Arad
  4.7Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație- Bujoru Tg. Bujor Galați Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieBujoru Tg. Bujor Galați
  5.Institutul deCercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura- Maracineni Maracineni Arges Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Pitesti Maracineni Maracineni Arges
  5.1Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura- Bistrita Bistrita Bistrita- Nasaud Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Bistrita Bistrita Bistrita- Nasaud
  5.2Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura- Cluj-Napoca Cluj-NapocaCluj Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Cluj-Napoca Cluj-NapocaCluj
  5.3Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura- Falticeni Falticeni Suceava Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Falticeni Falticeni Suceava
  5.4Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura- Voinesti Voinesti Dambovita Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Voinesti Voinesti Dambovita
  5.5Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura- Valcea Ramnicu Valcea Valcea Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Valcea Ramnicu Valcea Valcea
  5.6 Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura- Iași Iași Iași Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Iași Iași Iași
  5.7Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura- Valu lui Traian Valu lui Traian Constanta Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Valu lui Traian Valu lui Traian Constanta
  5.8Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Horticultura Tg. Jiu Tg. Jiu Gorj Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Horticultura Tg. Jiu Tg. Jiu Gorj
  5.9Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa București București - Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa București București -
  6.Institutul deCercetare Dezvoltare pentru Legumiculturași Floricultura Vidra Vidra Ilfov Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura și Floricultura Vidra Vidra Ilfov
  6.1Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru LegumiculturaBacau Bacau Bacau Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau Bacau Bacau
  6.2Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru LegumiculturaBuzau Buzau Buzau Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau Buzau Buzau
  6.3Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru LegumiculturaIsalnita Isalnita Dolj Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Legumicultura Isalnita Isalnita Dolj
  6.4Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru LegumiculturaIernut Iernut Mures Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut Iernut Mures
  7.Institutul deCercetare- Dezvoltare pentru BovineBalotesti Balotesti Ilfov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotesti Balotesti Ilfov
  7.1Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru BovineArad Arad Arad Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad Arad Arad
  7.2Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru BovineDancu Dancu Iași Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu Dancu Iași
  7.3Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru BovineTargu Mures Targu MuresMures Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Targu Mures Targu MuresMures
  7.4Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru BovineSighet Sighet Maramures Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Sighet Sighet Maramures
  7.5Stațiunea de Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Sercaia Sercaia Brașov Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Sercaia Sercaia Brașov
  8.Institutul deCercetare- Dezvoltare pentru Ovine și Caprine Palas Palas Constanta Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas Palas Constanta
  8.1Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Ovine Popauti Popauti Botosani Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor Popauti Popauti Botosani
  8.2Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Ovine Caransebes Caransebes Caras- Severin Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor Caransebes Caransebes Caras- Severin
  8.3Stațiunea de Dezvoltare pentru Creșterea și Ameliorarea Ovinelor Bilciuresti BilciurestiDambovita Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor Bilciuresti BilciurestiDambovita
  9.Institutul deBiologie și Nutriție Animala Balotesti Balotesti Ilfov Institutul de Biologie și Nutriție Animala Balotesti Balotesti Ilfov
  10.Institutul deCercetare- Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București București - Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București București -
  11.Institutul deCercetare- Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole "Horting", București București - Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Industrializa-rea și Marketingul Produselor Horticole "Horting", București București -
  12.Institutul deCercetare- Dezvoltare pentru Piscicultura și Industri- alizarea Peștelui Galați Galați Galați Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit și Acvacultura Galați Galați Galați
  13.Institutul deCercetare- Dezvoltare pentru Economia Agrară București București - Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală București București -
  14.Laboratorul Central pentru Bio- stimulatori Cluj-Napoca Cluj-NapocaCluj Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru Biostimulatori"BIOS" Cluj-Napoca Cluj-NapocaCluj
  15.Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni Dabuleni Dolj Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru CulturaPlantelor pe Nisipuri Dabuleni Dabuleni Dolj
  16.Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni Perieni Vaslui Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni Perieni Vaslui
  17.Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet*) Nucet Dambovita Centrul de Cercetare - Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet Nucet Dambovita
  ------------- *) Inclusiv luciu de apa.
   +  Anexa nr. 1b)
  UNITĂȚI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE TRANSFORMĂ
  ÎN INSTITUTE NAȚIONALE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII,
  PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI
  Nr. crt.Denumirea unității C-D care se desființează Sediul Denumirea unității care se înființează Sediul
  Localitatea Județul Localitatea Județul
  0 1 2 3 4 5 6
  1. Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație Stefanesti Stefanesti Arges Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefanesti Arges
  2. Institutul deCercetare pentru Pedologie și Agrochimie București București - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului București București -
   +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZĂ
  PRIN FUZIUNE CA INSTITUTE, CENTRE ȘI STAȚIUNI DE
  CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEI
  DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHE IONESCU SISEȘTI"
  Nr. crt. Denumirea unității C-D care se desființează Denumirea unității C-D care o preia Denumirea unității C-D reorganizate Sediul
  LocalitateaJudețul
  0 1 3 5 6 7
  1.Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof Marsani, jud Dolj Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentruCultura Plantelorpe Nisipuri Dabuleni, jud. Dolj Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni Dabuleni Dolj
  2.Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura Sfeclei deZahăr Brașov, jud. Brașov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentruCartof și Sfecla de Zahăr Brașov, jud. Brașov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cultura Cartofului și Sfeclei de Zahăr Brașov Brașov Brașov
  3.Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr și Substanțelor Dulci Arad, jud. Arad Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentruBovine Arad, jud. Arad Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad Arad Arad
  4.Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura Satu Mare Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Livada Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă-LivadaLivada Satu Mare
  5.Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura OradeaStațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Oradea Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă-OradeaOradea Bihor
   +  Anexa nr. 3
  UNITĂȚI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZĂ
  ÎN SOCIETĂȚI COMERCIALE
  Nr. crt. Denumirea unității C-D Sediul
  Localitatea Județul
  1.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Sfecla de Zahăr, Roman, jud. Neamt Roman Neamt
  2.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea Tulcea Tulcea
  3.Institutul de Cercetare și Producție pt. Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr și Substanțelor Dulci Fundulea Fundulea Calarasi
  4.Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Giurgiu Giurgiu Giurgiu
  5.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Geoagiu Geoagiu Hunedoara
  6.Stațiunea de Dezvoltare Pomicola Dolj Carcea Dolj
  7.Stațiunea de Dezvoltare Pomicola Mehedinti Drobeta-Tr. Severin Mehedinti
  8.Stațiunea de Dezvoltare Pomicola Vrancea Focsani Vrancea
  9.Stațiunea de Dezvoltare Pomicola Zalau Zalau Salaj
  10.Stațiunea de Dezvoltare Pomicola Strejești Strejești Olt
  11.Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicola Mures Tg. Mures Mures
  12.Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Margineni Margineni Neamt
  13.Stațiunea de Dezvoltare pentru Ovine Rusetu Rusetu Buzau
  14.Stațiunea de Dezvoltare Pomicola Buzau*) Candesti- Buzau Buzau
  15.Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Irigații și Drenaje Baneasa - Giurgiu**) Baneasa Giurgiu
  16.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație Greaca Greaca Giurgiu
  17.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Dulbanu Dulbanu Buzau
  18.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui Vaslui Vaslui
  19.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovineși Caprine Secuieni Secuieni Bacau
  20.SC Romsuintest Peris SA Peris Ilfov
  21.SC Institutul de Cercetare și Producție pentru Păsări și Animale Mici SA Balotesti***)Balotesti Ilfov
  ------------ *) Sectorul de cercetare cu suprafața și baza materială aferente se preiau de Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara - București **) Sectorul de cercetare cu suprafața și baza materială aferente se preiau de Institutul de Studii și Proiecte pentru Îmbunătățiri Funciare (ISPIF) - București ***) Sectorul de cercetare - laboratoare și biblioteca se preiau de Institutul de Biologie și Nutriție Animala Balotesti, prin creșterea patrimoniului de domeniul public al acestuia și diminuarea corespunzătoare a capitalului social deținut de stat la SC Institutul de Cercetare și Producție pentru Păsări și Animale Mici SA Balotesti.
   +  Anexa nr. 4
  UNITĂȚI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE PREIAU
  ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR AGRICOL
  Nr.crt Denumirea unității C-D care se preia Sediul Denumirea unității care preia
  Localitatea Județul
  1.Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Pentru Viticultura și Vinificație Pietroasa Pietroasele Buzau USAMV* București
  2.Ferma Istrita a Stațiunii de Dezvoltare Pomicola Buzau Istrita Buzau USAMV* București
  3.Ferma de Cercetare și Producție Agricolă- Stoienești Stoienești Prahova USAMV* București
  4.Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru PlanteMedicinale și Aromatice Fundulea Fundulea Calarasi USAMV* București
  5.Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pajiști-Jucu Jucu Cluj USAMV* Cluj-Napoca
  6.Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Ovine și Caprine Reghin Reghin Mures USAMV* Cluj-Napoca
  7.Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura - Lugoj (Caransebes) Lugoj Caras- Severin USAMV* a Banatului Timișoara
  8.Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Caracal Caracal Olt Universitatea Craiova
  ----------- *) Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara
   +  Anexa nr. 5
  SOCIETĂȚI COMERCIALE CARE SE
  REORGANIZEAZĂ ÎN INSTITUTE ȘI STAȚIUNI DE CERCETARE
  - DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE AGRICOLE
  ȘI SILVICE ȘI ÎN INSTITUTE NAȚIONALE DE CERCETARE,
  AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR,
  APELOR ȘI MEDIULUI
  Nr. crt. Denumirea unității care se desființează Sediul Denumirea unității care se înființează Sediul
  Localitatea Județul Localitatea Județul
  1. SC Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Animale de Blana SA Tg. Mures Tg. Mures Mures Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Animalelor de Blana Tg.MuresTg.Mures Mures
  2. SC Sericarom București - Stațiunea de Cercetări Sericicole, Baneasa- București București -
  3. Societatea Comercială deCercetare- Dezvoltare Rurală "CEDER" SA Cristian- Sibiu Cristian Sibiu Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-SibiuCristian Sibiu
  4. Institutul deStudii și Proiecte pentru Îmbunătățiri Funciare- "SC ISPIF SA"București București - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F.- "ISPIF" București*) București -
  --------- *) se afla în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și preia sectorul de cercetare cu suprafața și baza materială aferente, de la SCD Baneasa Giurgiu.
   +  Anexa nr. 6
  STAȚIUNI ȘI FERME DIDACTICE ALE UNIVERSITATILOR DE ȘTIINȚE
  AGRONOMICE ȘI MEDICINA VETERINARA
  Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Sediul Denumirea stațiunii/ fermei Sediul
  Localitatea Județul Localitatea Județul
  0 1 2 3 4 5 6
  1. Universitateade Științe Agronomice șiMedicina Veterinara București București 1.1. Ferma Belciugatele Belciuga- tele Calarasi
  2. Universitateade Științe Agronomice șiMedicina Veterinara Cluj-NapocaCluj 2.1. StațiuneaDidactica Experimentala Manastur Cluj-NapocaCluj
  3. Universitateadin Craiova Craiova Dolj 3.1. StațiuneaDidactica "Banu Maracine" Craiova Dolj
  4. Universitateade Științe Agronomice șiMedicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iași Iași 4.1. StațiuneaDidactica Iași Iași
  5. Universitateade Științe Agronomice șiMedicina Veterinara a Banatului Timișoara Timiș 5.1. StațiuneaDidactica Experimentala Timișoara Timiș
  -----------