HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 11 septembrie 2003privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 16 septembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează potrivit legii din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat, având valori mai mari sau egale cu 10 miliarde lei, se supun spre avizare, cu titlu gratuit, Inspectoratului de Stat în Construcţii, înainte de aprobările prevăzute de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. (2) Avizul este prealabil şi obligatoriu în înţelesul art. 43 din Legea nr. 500/2002 şi se va solicita şi în cazul modificării soluţiei tehnice sau a valorii investiţiei aprobate în condiţiile legii. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi pentru lucrările de reparaţii, reabilitări, consolidări, restaurari ale construcţiilor existente, finanţate din fonduri publice, indiferent de valoare.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. 1 nu se va asigura decât în condiţiile obţinerii avizului Inspectoratului de Stat în Construcţii. (2) Ordonatorii de credite răspund de înscrierea în programele de investiţii a documentaţiilor tehnico-economice cu respectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Emiterea avizului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii se face conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaautorităţilor de control,Ionel Blanculescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron MitreaBucureşti, 11 septembrie 2003.Nr. 1.072.------------