HOTĂRÂRE nr. 1.039 din 28 august 2003privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 10 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică frigiderelor, congelatoarelor şi combinelor frigorifice de uz casnic, din producţie interna şi din import, prevăzute în anexa nr. 1, alimentate exclusiv de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasa tensiune, denumite în continuare aparate frigorifice de uz casnic. (2) Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri şi aparatele frigorifice de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta încheiat în condiţiile legii, adică cele care sunt oferite la vânzare, închiriere sau vânzare în rate printr-o comunicare scrisă, prin corespondenta, prin oferte scrise, prin anunţuri publicitare pe Internet ori prin alte mijloace pe suport electronic. Oferta de vânzare a unor astfel de bunuri trebuie să fie însoţită de informaţiile referitoare la caracteristicile tehnice ale aparatelor frigorifice de uz casnic, prevăzute în anexa D la Standardul "Eficienta energetica şi etichetarea ei" SR 13339:1996.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic care sunt alimentate şi de la alte surse de energie, în special acumulatoare, aparatelor frigorifice de uz casnic care utilizează principiul absorbtiei şi aparatelor care nu constituie produse de serie.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) furnizor - producătorul, reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa a aparatului frigorific de uz casnic; b) distribuitor - agentul economic care vinde en detail, inclusiv în rate, închiriază sau expune aparate frigorifice de uz casnic utilizatorilor finali, în vederea comercializării; c) fişa - tabel standard cu informaţii tehnice privind aparatul frigorific de uz casnic.  +  Articolul 4Se admite introducerea pe piaţa numai a aparatelor frigorifice de uz casnic al căror consum de energie electrica este mai mic sau egal cu consumul maxim admis potrivit clasei de eficienta pentru categoria aparatului frigorific de uz casnic respectiv, calculat conform metodei prevăzute în anexa nr. 1, şi care: a) au aplicată o eticheta indicând consumurile de energie, clasa de eficienta energetica, nivelul de zgomot şi, după caz, alte caracteristici, conform anexei B la Standardul "Eficienta energetica şi etichetarea ei" SR 13339:1996; eticheta se plaseaza pe exteriorul părţii frontale sau superioare a aparatului frigorific de uz casnic, astfel încât să fie uşor de observat şi vizibila; b) sunt însoţite de o fişa conţinând informaţiile înscrise pe eticheta, modelul fisei fiind conform anexei C la Standardul "Eficienta energetica şi etichetarea ei" SR 13339:1996; c) au marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, aplicat de un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia, denumit în continuare marcaj CE.  +  Articolul 5 (1) Introducerea pe piaţa a aparatelor frigorifice de uz casnic care poarta marcajul CE, care atesta conformitatea cu cerinţele de eficienta energetica, nu poate fi interzisă sau restrictionata. (2) Se considera ca aparatele frigorifice de uz casnic care poarta marcajul CE conform prevederilor art. 4 lit. c) şi art. 8 alin. (4) corespund cerinţelor de eficienta energetica prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Responsabilitatea introducerii pe piaţa a aparatelor frigorifice de uz casnic conform prevederilor art. 4 revine furnizorului.  +  Articolul 7 (1) Producătorul sau reprezentantul sau autorizat întocmeşte şi deţine o perioadă de 5 ani de la data fabricării ultimului aparat frigorific de uz casnic din seria respectiva de fabricaţie documentaţia care atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri. Aceasta documentaţie va fi prezentată spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate. (2) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu este persoana juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine documentaţia prevăzută la alin. (1) şi de a o prezenta la cerere organelor de control abilitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a aparatului frigorific de uz casnic.  +  Articolul 8 (1) Procedura de evaluare a conformitatii aparatelor frigorifice de uz casnic şi cerinţele referitoare la aplicarea pe acestea a marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Documentaţia tehnica menţionată la art. 7 este prevăzută în anexa nr. 2 pct. 3. (3) În cazul în care aparatelor frigorifice de uz casnic li se aplică şi alte reglementări legale care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu prevederile tuturor reglementărilor legale aplicabile. (4) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, pentru o perioadă de tranzitie, sa aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz datele de identificare a reglementărilor aplicate, asa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie menţionate în documentele, notele sau instrucţiunile prevăzute de reglementări şi care însoţesc echipamentele electrice. (5) Aplicarea marcajului CE se face direct pe produs şi, când este posibil, şi pe ambalaj, în mod vizibil, uşor lizibil şi durabil. (6) Este interzisă aplicarea de marcaje pe aparatele frigorifice de uz casnic, care pot fi confundate cu marcaje de conformitate CE. (7) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparatul frigorific de uz casnic, pe ambalajul acestuia, în instrucţiunile de utilizare sau în alte documente, cu condiţia sa nu reducă vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului de conformitate CE.  +  Articolul 9 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. a) şi b), conform art. 46 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. c), conform art. 31 lit. c) din Legea nr. 608/2001; c) nerespectarea prevederilor art. 7 şi ale art. 8 alin. (1)-(4), conform art. 21 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) de către personal anume împuternicit de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor şi în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) de către personal anume împuternicit de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei. (3) Organele de control prevăzute la alin. (2) pot examina la cerere documentaţia care atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Contravenţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care organismul de control constata ca marcajul CE a fost aplicat în mod nejustificat, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va fi obligat sa aducă produsul în conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului şi sa înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri. În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu este persoana juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aceasta obligaţie revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a aparatului frigorific de uz casnic. (2) Dacă neconformitatea prevăzută la alin. (1) continua, organele de control vor restrictiona sau vor interzice, după caz, introducerea pe piaţa a aparatului frigorific de uz casnic, în conformitate cu prevederile art. 12.  +  Articolul 12 (1) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi/sau de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, din care rezultă sancţiuni şi restrictii de introducere pe piaţa, va menţiona: a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri; b) căile de atac împotriva deciziei; c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul care a aplicat sancţiunea, se va indica şi termenul în care acesta trebuie să se pronunţe. (2) În cazul situaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (2), organele de control vor informa în scris Ministerul Economiei şi Comerţului, indicând motivele deciziei lor. Ministerul Economiei şi Comerţului va informa de îndată statele membre implicate şi Comisia Europeană asupra neconformitatilor constatate şi asupra măsurilor luate.  +  Articolul 13Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor vor promova măsuri pentru informarea şi educarea consumatorului, în scopul utilizării responsabile a energiei.  +  Articolul 14Adaptarea cerinţelor aferente aparatelor frigorifice de uz casnic prevăzute în prezenta hotărâre la evolutiile tehnice din domeniu se realizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului.  +  Articolul 15 (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale dintre România şi Uniunea Europeană, denumit în continuare PECA, se admite introducerea pe piaţa atât a aparatelor frigorifice de uz casnic cu marcaj CE, cat şi a celor cu marcaj CS, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre. (2) Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevăzute de Legea nr. 608/2001. (3) În cazul în care aparatului frigorific de uz casnic îi sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului de conformitate CS, marcajul trebuie să ateste conformitatea cu prevederile tuturor acelor reglementări. (4) Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea concomitenta pe aparatele frigorifice de uz casnic a marcajului CE şi a marcajului CS. (5) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi marcajului CS.  +  Articolul 16 (1) Responsabilităţile furnizorului în legătură cu aparatele frigorifice de uz casnic introduse pe piaţa cu marcaj de conformitate CS sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru aparatele frigorifice de uz casnic cu marcaj CE. (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 9 alin. (1) se aplică şi în cazul aparatelor frigorifice de uz casnic introduse pe piaţa cu marcaj CS.  +  Articolul 17Începând cu data de 1 ianuarie 2007, vor fi admise la comercializare numai aparatele frigorifice de uz casnic care poarta marcajul de conformitate CE.  +  Articolul 18Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 573/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 11 iulie 2001.  +  Articolul 20Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţionala următoarele directive europene: a) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului European 96/57/CE privind cerinţele de eficienta energetica a frigiderelor de uz casnic, congelatoarelor şi a combinatiilor acestora, adoptată la 3 septembrie 1996 şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 236 din 18 septembrie 1996 (pag. 0036-0043); b) Directiva Comisiei Europene 94/2/CE pentru implementarea Directivei Consiliului European 92/75/CEE cu privire la etichetarea energetica a frigiderelor de uz casnic, congelatoarelor şi a combinatiilor acestora, adoptată la 21 ianuarie 1994 şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 045 din 17 februarie 1994 (pag. 0001-0022); c) Directiva Consiliului European 92/75/CEE privind indicarea prin etichetare şi informaţii standard referitoare la produse a consumului de energie şi de alte resurse de către aparatele de uz casnic, adoptată la 22 septembrie 1992 şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 297 din 13 octombrie 1992 (paginile 0016-0019).PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 1.039.  +  Anexa 1 METODA DE CALCULal consumului electric maxim admis pentru un aparat frigorificde uz casnic şi procedura de verificare a conformitatiiConsumul de energie al unui aparat frigorific de uz casnic (exprimat în kWh/24 h) depinde de categoria de aparate căreia îi aparţine [de exemplu: frigidere cu o stea (*), congelatoare orizontale etc.], de volumul sau, de randamentul energetic al construcţiei sale (grosimea izolatiei, randamentul compresorului etc.) şi de diferenţa dintre temperatura din jurul aparatului şi cea din interior. Fixarea normelor pentru randament trebuie să prevadă tolerante pentru factorii endogeni principali care influenţează consumul energetic (categoria şi volumul aparatului). Consumul de energie maxim admis pentru un aparat frigorific de uz casnic este definit printr-o ecuatie liniara în funcţie de volumul aparatului, ecuatie definită diferit pentru fiecare categorie de aparat. Pentru a calcula consumul de energie maxim admis al unui aparat frigorific de uz casnic dat trebuie să se înceapă prin încadrarea aparatului în una dintre categoriile următoare:
    CategoriaDescrierea
    1Frigider fără compartiment de joasă temperatură1)
    2Frigider cu compartiment de răcire la 5°C şi/sau 12°C
    3Frigider cu compartiment de joasă temperatură fără stele
    4Frigider cu compartiment de joasă temperatură cu o stea (*)
    5Frigider cu compartiment de joasă temperatură cu două stele (**)
    6Frigider cu compartiment de joasă temperatură cu trei stele (***)
    7Frigider/congelator cu compartiment de congelare cu patru stele (****)
    8Congelator vertical
    9Congelator orizontal
    10Frigider/congelator care are mai mult de două uşi sau alte aparate care nu intră în categoriile de mai sus
  --------*1) Toate compartimentele cu o temperatura mai mica sau egala cu -6°C.Cunoscandu-se faptul ca aparatele frigorifice de uz casnic conţin compartimente diferite menţinute la temperaturi diferite (ceea ce influenţează net consumul de energie), consumul maxim admis de energie este în realitate definit în funcţie de volumul ajustat, care este suma ponderată a volumelor diferitelor compartimente.Astfel volumul ajustat V(adj) al aparatului frigorific de uz casnic se calculează cu formula:V(adj) =Σ V(c) x W(c) x F(c) x C(c),unde:W(c) = (25 - T(c))/20;T(c) - temperatura nominală a fiecărui compartiment (în °C);V(c) - volumul util al unui tip dat de compartiment din aparat şi F(c) - un factor egal cu 1,2 pentru compartimentele cu ventilaţie şi cu 1 pentru celelalte compartimente;C(c) = 1 pentru aparatele frigorifice de uz casnic din clasa climatica normală (N) şi subnormala (SN);C(c) = X(c) pentru aparatele frigorifice de uz casnic din clasa climatica subtropicala (ST);C(c) = Y(c) pentru aparatele frigorifice de uz casnic din clasa climatica tropicala (T).Coeficienţii de ponderare X(c) şi Y(c) pentru diferitele tipuri de compartimente, în funcţie de temperatura compartimentului, sunt următorii:
      XY
      (c)(c)
    Compartiment de răcire1,251,35
    Compartiment pentru alimente proaspete1,201,30
    Compartiment 0°C1,151,25
    Compartiment fără stele1,151,25
    Compartiment (*)1,121,20
    Compartiment (**)1,081,15
    Compartiment (***) şi (****)1,051,10
  Volumul ajustat şi volumele utile sunt exprimate în litri. Consumul maxim admis de energie (E(max), exprimat în kWh/24h şi calculat până la a doua zecimala) pentru un aparat de volum ajustat V(adj) este calculat cu următoarele ecuatii pentru fiecare categorie de aparat frigorific de uz casnic:
    CategoriaDescriereaE(kWh/24h)
    (max)
    1Frigider fără compartiment de joasă temperatură(0,207 x V((adj)) + 218)/365
    2Frigider cu compartiment de răcire la 5°C şi/sau 12°C(0,207 x V((adj)) + 218)/365
    3Frigider fără stele(0,207 x V((adj)) + 218)/365
    4Frigider (*)(0,557 x V((adj)) + 166)/365
    5Frigider (**)(0,402 x V((adj)) + 219)/365
    6Frigider (***)(0,573 x V((adj)) + 206)/365
    7Frigider/congelator (****)(0,697 x V((adj)) + 272)/365
    8Congelatoare verticale(0,434 x V((adj)) + 262)/365
    9Congelatoare orizontale(0,480 x V((adj)) + 195)/365
  Pentru frigiderele/congelatoarele care au mai mult de doua uşi sau pentru alte aparate frigorifice de uz casnic care nu intră în categoriile de mai sus consumul maxim admis de energie (E(max)) este în funcţie de temperatura şi de numărul de stele ale compartimentului cu temperatura cea mai joasa, după cum urmează:
    Temperatura compartimentului cel mai receCategoriaE (kWh/24h)
    (max)
    > -6°C1/2/3(0,207 x V((adj)) + 218)/365
    <= -6°C (*)4(0,557 x V((adj)) + 166)/365
    <= -12°C(**)5(0,402 x V((adj)) + 219)/365
    <= -18°C(***)6(0,573 x V((adj)) + 206)/365
    <= -18°C(****)7(0,697 x V((adj)) + 272)/365
  Procedurile de încercare destinate verificării conformitatii aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele privind consumul de energieDacă consumul de energie al unui aparat frigorific de uz casnic supus verificării este inferior sau egal cu valoarea E(max) (consum maxim admis pentru categoria sa) majorată cu 15%, acest aparat este garantat ca fiind conform cu exigenţele de consum de energie potrivit prezentei hotărâri. Dacă consumul este superior valorii E(max) majorate cu 15%, trebuie măsurat consumul altor trei aparate. Dacă media aritmetica a consumurilor electrice ale acestor trei aparate frigorifice de uz casnic este inferioară sau egala cu valoarea E(max) majorată cu 10%, aparatul este garantat conform exigenţelor impuse. Dacă media aritmetica depăşeşte valoarea E(max) majorată cu 10%, aparatul frigorific de uz casnic este considerat neconform cu aceste exigente.Definiţii:Termenii utilizaţi în prezenta anexa corespund definitiilor din Standardul "Metode de măsurare a consumului de energie electrica şi a caracteristicilor asociate ale racitoarelor, conservatoarelor şi congelatoarelor de uz casnic şi ale combinatiilor lor" - SR EN 153:1997.
   +  Anexa 2 PROCEDURA DE EVALUAREa conformitatii aparatelor frigorifice de uz casnic1. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat asigura şi declara ca aparatul frigorific de uz casnic satisface cerinţele de eficienta energetica conform prezentei hotărâri. Producătorul aplica marcajul de conformitate CE pe fiecare aparat frigorific de uz casnic pe care îl produce şi întocmeşte o declaraţie de conformitate.2. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să întocmească documentaţia descrisă la pct. 3.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze aceasta documentaţie la dispoziţia organelor de control abilitate, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data fabricării aparatului frigorific de uz casnic. În cazul în care producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului nu este persoana juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra documentaţia care atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri şi de a prezenta aceasta documentaţie, la cerere, organelor de control abilitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a produsului.3. Documentaţia tehnica trebuie să permită evaluarea conformitatii aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele de eficienta energetica prevăzute în prezenta hotărâre. Documentaţia trebuie să conţină, în măsura în care este necesar acestei evaluări, informaţii privind conceptia, fabricatia şi funcţionarea aparatului frigorific de uz casnic, şi anume:- denumirea şi sediul producătorului;- instrucţiuni de exploatare, dacă exista;- descrierea generală a modelului, suficienta pentru ca acesta să poată fi identificat fără dubii;- informaţii şi desene, dacă este necesar, despre principalele caracteristici ale conceptiei modelului şi mai ales asupra punctelor care influenţează sensibil consumul de energie, dimensiuni, volume, caracteristicile compresorului, particularităţi etc.;- rezultatele masurarii consumului de energie, efectuate potrivit prevederilor SR EN 153:1997 şi prin metoda de calcul prezentată în anexa nr. 1;- detalii privind conformitatea acestor valori cu consumul electric maxim calculat conform metodei prezentate în anexa nr. 1.4. Producătorii de aparate frigorifice de uz casnic sunt responsabili pentru stabilirea consumului de energie al fiecărui aparat frigorific de uz casnic, conform prevederilor prezentei hotărâri, şi pentru stabilirea conformitatii aparatului frigorific de uz casnic cu documentaţia tehnica prevăzută la pct. 3.5. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze împreună cu documentaţia tehnica o copie de pe declaraţia de conformitate.6. Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea aparatului frigorific de uz casnic fabricat cu documentaţia tehnica pe care o întocmeşte conform cerinţelor prezentei hotărâri.-------