HOTĂRÂRE nr. 1.025 din 28 august 2003privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) locuri de muncă în condiţii speciale reprezintă acele locuri de muncă unde exista factori de risc profesional, care, prin natura sarcinii de muncă şi a condiţiilor de realizare a acesteia, conduc în timp la reducerea prematura a capacităţii de muncă, îmbolnăviri profesionale şi la comportamente riscante în activitate cu urmări grave asupra securităţii şi sănătăţii angajaţilor şi/sau a altor persoane; b) persoanele încadrate în locuri de muncă în condiţii speciale sunt angajaţii care îşi desfăşoară activitatea pe parcursul programului normal de lucru din luna respectiva numai în locurile de muncă definite la lit. a); c) expertiza tehnica a locurilor de muncă în vederea încadrării acestora în condiţii speciale reprezintă identificarea factorilor de risc existenţi la locul de muncă, care nu pot fi inlaturati; d) expertiza medicală în vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale reprezintă procesul de evaluare, în baza datelor medicale, a efectelor riscurilor care nu pot fi inlaturate, asupra capacităţii de muncă şi stării de sănătate a angajaţilor.  +  Articolul 2 (1) Criteriile pentru încadrarea persoanelor în locurile de muncă în condiţii speciale sunt următoarele: a) încadrarea locurilor de muncă în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001; b) desfăşurarea activităţii în condiţii speciale pe durata programului normal de lucru din luna respectiva numai în locurile de muncă definite la art. 1 lit. a); c) existenta la locurile de muncă în condiţii speciale a unor factori de risc care nu pot fi inlaturati, în condiţiile în care s-au luat măsurile tehnice şi organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, în conformitate cu legislaţia de protecţie a muncii în vigoare; d) efecte asupra persoanelor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, datorate în exclusivitate unor cauze profesionale şi înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani; e) efecte asupra capacităţii de muncă şi stării de sănătate, evaluate în baza datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacităţii de muncă, pe perioada ultimilor 15 ani. (2) Încadrarea persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale se va realiza în condiţiile îndeplinirii tuturor criteriilor menţionate la alin. (1).  +  Articolul 3 (1) Metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale include următoarele etape, în ordinea cronologică indicată: a) nominalizarea locurilor de muncă care se solicita a fi încadrate în condiţii speciale, efectuată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în munca ori cu responsabilul cu protecţia muncii; b) solicitarea de verificare a activităţilor cuprinse în lista locurilor de muncă în condiţii speciale, initiata de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în munca ori cu responsabilul cu protecţia muncii, adresată inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se afla locul de muncă respectiv sau Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare. Lista locurilor de muncă în care se desfăşoară activităţi ce pot fi încadrate în condiţii speciale, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, este prevăzută în anexa nr. 1; c) verificarea de către inspectoratele teritoriale de muncă sau Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare a locurilor de muncă nominalizate la lit. a), din punct de vedere al îndeplinirii măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute de legislaţia privind protecţia muncii ori în normele fundamentale de securitate radiologica, după caz, confirmată prin procesul-verbal întocmit conform anexei nr. 2.1, respectiv anexei nr. 2.2; d) efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în munca ori cu responsabilul cu protecţia muncii, în vederea identificarii factorilor de risc care nu pot fi inlaturati, conform criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c), precum şi a efectelor asupra persoanelor, definite conform criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. d); e) efectuarea expertizei medicale, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în munca ori cu responsabilul cu protecţia muncii, în vederea identificarii şi interpretării datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere, al structurilor medicale de medicina muncii şi al comisiilor de expertizare a capacităţii de muncă, pentru confirmarea criteriului stabilit la art. 2 alin. (1) lit. e). (2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) sunt condiţionate de rezultatul verificării menţionate la alin. (1) lit. c). (3) În cazul în care angajatorul nu declanseaza procedura de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în munca ori responsabilul cu protecţia muncii pot sesiza inspectoratele teritoriale de muncă, care vor dispune verificarea locurilor de muncă conform alin. (1) lit. c).  +  Articolul 4Solicitarea angajatorului de verificare a locurilor de muncă în condiţii speciale, menţionată la art. 3 alin. (1) lit. b), va cuprinde obligatoriu următoarele date: unitatea, secţia, atelierul, locul de muncă, descrierea activităţii de baza desfăşurate, precum şi categoriile profesionale şi numărul de angajaţi.  +  Articolul 5 (1) În vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale se constituie, prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii, Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare în condiţii speciale, compusa din reprezentanţi ai celor două ministere. După caz, la solicitarea Comisiei pentru acordarea avizelor de încadrare în condiţii speciale, prin Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, aceasta se completează cu un reprezentant al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (2) Secretariatul Comisiei pentru acordarea avizelor de încadrare în condiţii speciale se constituie la Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. (3) Angajatorul va depune la secretariatul Comisiei pentru acordarea avizelor de încadrare în condiţii speciale un dosar cuprinzând următoarele documente: a) lista semnată de angajator şi de sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, şi de reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în munca ori de responsabilul cu protecţia muncii, care cuprinde categoriile profesionale şi numărul de angajaţi, în raport cu fiecare categorie, ce urmează să fie încadraţi în condiţii speciale, inclusiv confirmarea respectării criteriului menţionat la art. 2 alin. (1) lit. b); b) dovada încadrării locului de muncă în grupa I de muncă, conform reglementărilor existente până la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, semnată de angajator; c) procesul-verbal întocmit de inspectoratul teritorial de muncă sau de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz, cu specificaţia în clar ca au fost luate sau nu au fost luate măsurile tehnice şi organizatorice pentru eliminarea şi/sau diminuarea riscurilor, prevăzute în legislaţia de protecţie a muncii sau în normele fundamentale de securitate radiologica, după caz; d) rezultatul expertizei tehnice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), prin care se confirma existenta unor factori de risc care nu pot fi inlaturati, în condiţiile respectării măsurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c); e) procesul-verbal încheiat de instituţia care a efectuat expertiza medicală, cu specificaţia în clar a îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. e), în conformitate cu rezultatul expertizei medicale, după modelul prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 6 (1) În urma analizarii dosarului de către Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare în condiţii speciale, constituită în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, se acordă avizul sau se respinge motivat solicitarea de emitere a acestuia. (2) Formularul de acordare a avizului prevăzut la alin. (1) se întocmeşte în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 7Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în baza avizelor acordate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), iniţiază procedura de elaborare a proiectului de lege privind completarea prevederilor art. 20 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Angajatorul este obligat să depună la casele teritoriale de pensii, la definitivarea contractului colectiv de muncă, lista categoriilor profesionale care au fost încadrate în aceste locuri de muncă în condiţii speciale. (2) Modificările intervenite la locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, privind categoriile profesionale, vor fi comunicate caselor teritoriale de pensii de către angajator. (3) Angajatorul este obligat să depună lunar la casele teritoriale de pensii declaraţiile privind evidenta nominală a asiguraţilor care în luna anterioară şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă în condiţii speciale.  +  Articolul 9Locurile de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit legii se considera în aceste condiţii şi pe perioada încadrată în grupa I de muncă conform legislaţiei anterioare, cu excepţia activităţii prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în care şi perioada încadrată în grupa II de muncă se considera în aceste condiţii.  +  Articolul 10 (1) Perioadele de timp în care un asigurat care îşi desfăşoară activitatea în condiţii speciale de muncă se afla în concediu pentru incapacitate temporară de muncă şi/sau în concediu de odihnă sunt asimilate stagiului de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă. (2) Perioadele de timp corespunzătoare programului normal de lucru, anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care angajaţii şi-au desfăşurat activitatea cel puţin 50%, respectiv 70% din timpul normal de lucru în locurile de muncă prevăzute în grupa I, respectiv grupa II de muncă, conform legislaţiei anterioare, şi care sunt încadrate ca locuri de muncă în condiţii speciale potrivit prezentei hotărâri, sunt asimilate stagiului de cotizare în condiţii speciale.  +  Articolul 11 (1) Dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în locuri de muncă în condiţii speciale, în vederea pensionării, se realizează pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă conform metodologiei stabilite de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sau pe baza listelor nominale ale persoanelor care au desfăşurat activitatea în locuri de muncă în condiţii speciale ori prin orice alt mijloc de proba, potrivit legii. (2) În cazul distrugerii arhivelor, dovedită cu acte, se poate reconstitui potrivit legii, prin hotărâre judecătorească, perioada lucrata în condiţii speciale.  +  Articolul 12Angajatorii care au locuri de muncă încadrate în condiţii speciale sunt obligaţi să efectueze, pe propria cheltuiala, controlul medical periodic, în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii, pentru toţi angajaţii care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii.  +  Articolul 13 (1) Angajatorii şi/sau sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în munca, care nu au primit aviz pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale, pot formula plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei care, împreună cu Ministerul Sănătăţii, o va soluţiona în termen de 30 de zile, prin decizie rămasă definitivă. (2) Dacă plângerea prevăzută la alin. (1) se referă la locurile de muncă din domeniul nuclear, la soluţionarea plângerii va participa şi Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată la instanţa judecătorească competenţa, potrivit legii.  +  Articolul 14 (1) Expertiza tehnica prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. d) se efectuează de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii sau Institutul Naţional pentru Securitate Miniera şi Protecţie Antiexploziva - INSEMEX, după caz, respectiv laboratoarele de igiena radiatiilor din cadrul direcţiilor de sănătate publică, autorizate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în baza unei metodologii proprii, adaptată locurilor de muncă şi riscurilor specifice existente, avizată, după caz, de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sau de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (2) Expertiza medicală prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. e) se efectuează de către institutele de sănătate publică, direcţiile de sănătate publică, structurile medicale de medicina muncii şi centrele de medicina preventivă, în conformitate cu o metodologie proprie stabilită de Ministerul Sănătăţii pe baza riscurilor existente şi a efectului determinat de manifestarea acestora.  +  Articolul 15Toate costurile aferente procesului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale reprezintă obligaţia angajatorului şi vor fi suportate de către acesta.  +  Articolul 16Angajatorii împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în munca ori cu responsabilul cu protecţia muncii pot solicita reevaluarea locurilor de muncă până la data de 31 decembrie 2004.  +  Articolul 17 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi militarilor angajaţi pe bază de contract. (2) Avizul privind încadrarea în condiţii speciale sau alte condiţii se acordă de către structurile cu atribuţii de inspecţia muncii din instituţiile care au competente în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.  +  Articolul 18Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul sănătăţii,Vasile Cepoi,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 1.025.  +  Anexa 1LISTAlocurilor de muncă în care se desfăşoarăactivităţi ce pot fi încadrate în condiţii speciale1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi, muniţii, pentru următoarele operaţii:● manipularea materiilor explozive: docheri, docheri-mecanizatori, conducatori de utilaje portuare, mineri de suprafaţa şi artificieri;● manipularea materiilor toxice şi pulverulente, a produselor chimice şi petrochimice, a carbunilor şi a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducatori de utilaje portuare;● fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor;● fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii - locurile de muncă în care se executa operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se executa operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia;● asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, suruburilor portamorsa şi detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;● asanarea terenurilor şi a apelor de muniţii, produse pirotehnice, materii explozive şi mine;● operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice;● delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.2. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categorii de risc radiologic III şi IV din centrale nuclearoelectrice, unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unităţi de fabricare a combustibilului nuclear, unităţi de tratare şi depozitare a deşeurilor radioactive, instalaţii radiologice şi alte instalaţii nucleare3. Activitatea desfăşurată în subteran la construcţii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum şi de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri şi galerii4. Activitatea desfăşurată în subteran: lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii de tuneluri de cai ferate, drumuri, precum şi galeriile aferente, cu adancimi mai mari de 8 m5. Activităţile desfăşurate în subteran din cadrul metroului pentru:● mecanic de locomotiva şi rama electrica de metrou;● mecanic ajutor de locomotiva şi rama electrica de metrou;● mecanic instructor6. Activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparatie de la metrou ce se desfăşoară 100% în subteran7. Activitatea desfăşurată de personalul din siguranţa circulaţiei care îndeplineşte funcţia de mecanic de locomotiva şi automotor, mecanic ajutor şi mecanic instructor8. Activitatea de exploatare portuara desfăşurată de docheri, docheri-mecanizatori9. Activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu capacitatea de peste 600 CP10. Lucrări permanente sub apa la suprapresiune: scafandrii şi chesonierii11. Activitatea desfăşurată de personalul de pe platformele marine12. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhanitori, funicularisti, tractoristi, conducatori de tractoare articulate forestiere, sortatori13. Activitatea desfăşurată la forajul sondelor de ţiţei şi gaze; intervenţii, probe de producţie şi reparaţii capitale la sonde, combustie subterana, detubari sonde şi săparea puţurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operaţii speciale - pentru timpul efectiv lucrat la sonde; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepţia turlelor rabatabile14. Reparaţii şi întreţinere la mori cu capacitatea mai mare de 7.000 t15. Prelucrarea industriala a topiturii de sticlă prin suflare cu gura - operaţii executate complet nemecanizat la teava preluand priza din cuptorul de topire - şi din teava de sticlă greu fuzibila16. a) Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate, semiautomate şi prese b) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă c) Cuptoarele pentru topirea sticlei17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fire şi fibre de sticlă18. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de cocsificare a carbunelui:● cocserie: masina de sarjare, aşezarea şi etansarea uşilor, încălzirea bateriilor şi a colectoarelor de gaze - platformele de pe bateriile de cocs şi semicocs -, scoaterea uşilor, transportul cocsului la stins, stingerea şi sortarea cocsului;● sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate şi fabricate;● arderea pe vatra în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;● operatia de gudronare a lingotierelor19. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici şi de sudura:● macinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea şi presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;● calcinarea cocsului de petrol şi a antracitului;● prepararea smoalei, a electrografitului, precum şi a deşeurilor crude şi a antracitului şi dozarea acestor componente;● coacerea, recoacerea, grafitarea şi impregnarea electrozilor;● recuperarea produselor carbunoase;● prelucrari mecanice pe maşini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati şi ale niplurilor, ale blocurilor de furnal20. Preparare de minereuri: macinare, flotare, filtrare21. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de aglomerare:● sectorul de aglomerare din siderurgie: operaţiile de la masina de aglomerare, reintroducerea în flux a sarjei neaglomerate - retur -, expediţia aglomeratului;● încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operaţie ce se executa sub silozuri;● macinarea, prajirea, aglomerarea, sarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;● prajirea şi aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum şi granularea cuprului;● prajirea, macinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase22. Activitatea desfăşurată de personalul de la furnale:● încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operaţie ce se executa sub silozuri;● instalatia de dozare şi de încărcare a materialelor de sarja, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preincalzitoare de aer, curatarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea şi expandarea zgurii, precum şi epurarea gazelor de furnal23. Activitatea desfăşurată de personalul din otelarii:● încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea otelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalaţii de retopire sub zgura şi tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puţin 5 tone pe sarja;● turnarea otelului prin procedeul continuu şi în lingouri la uzinele siderurgice;● pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea otelului;● cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare24. Activitatea din turnatoriile de fonta, oţel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producţie industriala continua, în care se executa şi operaţiile de dezbatere sau de curatare a pieselor în hala de turnare25. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de laminare la cald:● încălzirea metalului în vederea laminarii, laminarea, taierea, presarea şi refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea şi sortarea la cald;● încărcarea şi descărcarea cuptoarelor adânci - macarale Tiegler -, precum şi macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie;● încălzirea taglelor în cuptorul cu vatra inclinata pentru laminorul de 6 toli, precum şi încălzirea bandajelor şi a discurilor pentru rotile de material rulant; încălzirea otelului pentru laminare în cuptoare adânci;● încălzirea, scoaterea şi transportul platinelor şi al pachetelor de tabla, manual, de la cuptoare la caja;● extragerea manuală a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie;● extragerea manuală a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare;● striparea lingourilor şi curatarea cu flacara a lingourilor, bramelor şi taglelor, precum şi curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor şi laminatelor26. Activitatea de forjare continua la cald, manuală, cu ciocane şi prese de peste 200 kg/forta27. Activităţile efectuate de zidari-samotori:● zidirea şi repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi a altor asemenea utilaje cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara;● executarea la cald la utilajele menţionate mai sus a operaţiilor de zidire şi de reparare a zidariei, indiferent de tipul de caramida refractara utilizata - activitate permanenta28. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la:● uscarea, prajirea şi distilarea minereurilor cinabrifere;● distilarea şi purificarea mercurului în proces continuu; instalaţiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere;● electroliza cuprului şi fabricarea industriala a pulberilor de cupru;● electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;● prajirea, macinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase;● afinarea aurului şi a argintului;● fabricarea pulberii de aluminiu;● fabricarea feroaliajului şi a siliciului metalic29. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producţia şi prelucrarea plumbului, zincului şi cositorului:● macinarea, prajirea, aglomerarea, sarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;● topirea aliajelor cu peste 50% plumb şi turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricaţie industriala; topirea, elaborarea şi rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;● fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;● metalurgia zincului;● personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibra - viscoza30. Activitatea de tratare şi acoperire a metalelor prin următoarele:● metalizarea cu nichel-carbonil;● instalaţiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasma;● operaţiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;● deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice a rulourilor de tabla şi benzilor de oţel;● instalaţii de zincare a tablelor, tevilor şi profilelor în industria metalurgica;● operaţiile de încălzire, tratament termic şi emailare prin pudrare a pieselor din fonta;● acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafaţa totală a pieselor care suferă aceasta operaţie depăşeşte 20 mp/ora31. a) Fabricarea abrazivelor din cuart - toate operaţiile aferente procesului de fabricaţie b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului şi finisarea pietrelor de polizor32. Activitatea de perforare, forare, impuscare şi transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc şi autobasculante mai mari de 25 tone33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepţia instalaţiilor ermetizate34. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la fabricarea şi ambalarea negrului de fum35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice36. Activitatea desfăşurată în instalaţiile care fabrica, vehiculeaza şi depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic şi de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat37. Fabricarea acrilonitrilului şi a derivatilor cianici, în cazul în care se desfăşoară în aceeaşi instalatie; utilizarea în industrie a acrilonitrilului38. Curatarea canalelor subterane care conţin substanţe foarte periculoase sau cancerigene din unităţile industriei chimice şi petrochimice39. Activitatea desfăşurată în instalaţii de fabricare a benzenului şi tetraclorurii de carbon40. Activitatea desfăşurată în instalatia bitum-fabricare, ambalare, prepararea mixturilor asfaltice41. Fabricarea fenolului42. Activitatea desfăşurată în instalaţii de fabricare a oxidului de etilenă43. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de electroliza pentru producerea clorului44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil şi policlorurii de vinil45. Activitatea de fabricare a pesticidelor46. Fabricarea şi utilizarea industriala de alfa- şi beta- naftilimina47. Fabricarea şi ambalarea benzidinei48. Fabricarea hidrobenzenului49. Dozarea manuală a antioxidantilor, acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare50. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în leprozerii.  +  Anexa 2.1INSPECŢIA MUNCIIInspectoratul teritorial de muncă ..........PROCES-VERBALNr. ....../....Subsemnatul ............., inspector de muncă la Inspectoratul teritorial de muncă ........., cu legitimatia nr. ......., în baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, în urma solicitării unităţii ......, cu nr. .... din ....., înregistrată la Inspectoratul teritorial de muncă ....... sub nr. ...... din ....., în perioada ........ am verificat situaţia din teren, constatând următoarele:Unitatea a fost înregistrată la registrul comerţului cu nr. ......., având codul unic de înregistrare nr. ..........., are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicita încadrarea în condiţii speciale,      ┌─────────────────────────────────────────────────┐      └─────────────────────────────────────────────────┘sediul în localitatea .........., str. ....... nr. ......, judeţul/sectorul ......., şi activitatea efectivă în localitatea ...... str. .... nr. ...., judeţul/sectorul ..... .În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 s-a verificat îndeplinirea măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea şi/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute de legislaţia de protecţie a muncii.Locurile de muncă pentru care s-a efectuat verificarea sunt următoarele:---Concluzii:    ┌────┐ S-au luat măsurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea    └────┘ şi/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislaţiade protecţie a muncii.    ┌────┐ Nu s-au luat măsurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea    └────┘ şi/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislaţiade protecţie a muncii, după cum urmează:---Prezentul proces-verbal s-a încheiat în doua exemplare, din care:- un exemplar pentru Inspectoratul teritorial de muncă .........;- un exemplar pentru unitatea care solicită avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale .......... .Inspector de muncă,         Inspector-şef,       ...................            ..............       (semnatura)              (semnatura)              Conducătorul unităţii               ......................                   (semnatura)Înregistrat la unitate sub nr. ............. .  +  Anexa 2.2COMISIA NAŢIONALA PENTRUCONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEAREPROCES-VERBALNr. ....../.....Subsemnatul ..........., având funcţia de consilier/expert, împuternicit al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu legitimatia de control nr. ..., în baza prevederilor cap. IV din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, în urma solicitării unităţii ..........., cu nr. ... din ...., înregistrată la Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu nr. ..., în perioada .... am verificat situaţia din teren în prezenta împuternicitului unităţii - responsabilul cu securitatea radiologica, domnul/doamna .........., constatând următoarele:Unitatea a fost înregistrată la registrul comerţului cu nr. ....., având codul unic de înregistrare nr. ......., are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicita încadrarea în condiţii speciale,      ┌─────────────────────────────────────────────────┐      └─────────────────────────────────────────────────┘sediul în localitatea ............, str. ...... nr. ....., judeţul/sectorul ....., şi activitatea efectivă în localitatea .........., str. ......... nr. ....., judeţul/sectorul ........ .Unitatea poseda Autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. ......., valabilă de la .... până la ....., în categoria maxima de risc radiologic ...... .În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 s-a verificat îndeplinirea măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea şi/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute de legislaţia de protecţie a muncii.Locurile de muncă pentru care s-a efectuat verificarea sunt următoarele:---Concluzii:    ┌────┐ S-au luat măsurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea    └────┘ şi/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislaţiade protecţie a muncii.    ┌────┐ Nu s-au luat măsurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea    └────┘ şi/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislaţiade protecţie a muncii, după cum urmează:---Prezentul proces-verbal s-a încheiat în doua exemplare, din care:- un exemplar pentru ........;- un exemplar pentru unitatea care solicită avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale ....... .    Împuternicit al Comisiei Naţionale          Director/Şef serviciu,pentru Controlul Activităţilor Nucleare,      ....................................                 ........................         Semnatura ............                      Semnatura ............                                         Preşedinte,                                  ..........................                           Semnatura şi ştampila ..........Reprezentantul unităţii responsabil              Conducătorul unităţii,     cu securitatea radiologica,      ...................................                     ......................          Semnatura .........                     Semnatura şi ştampila .....Înregistrat la unitate sub nr. ............. .  +  Anexa 3PROCES-VERBALNr. ...../......Subsemnatul ........., funcţia/specialitatea ......... în cadrul ......., cu legitimatia nr. ......., în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) şi ale art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, în urma solicitării unităţii ........, înregistrată la ...... cu nr. ..... din ......, am verificat datele medicale şi în baza evaluării efectuate s-au constatat următoarele efecte asupra capacităţii de muncă şi stării de sănătate:- riscul .............. efect ...........;- riscul .............. efect ...........;- riscul .............. efect .......... .Unitatea a fost înregistrată la registrul comerţului cu nr. ...., având codul unic de înregistrare nr. ......, are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicita încadrarea în condiţii speciale,      ┌─────────────────────────────────────────────────┐      └─────────────────────────────────────────────────┘sediul în localitatea ........, str. ....... nr. ....., judeţul/sectorul ......, şi activitatea efectivă în localitatea ......, str. ....... nr. ..... .În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 s-a verificat şi se confirma la locurile de muncă pentru care s-a solicitat încadrarea în condiţii speciale:    ┌──────┐ se îndeplineşte criteriul menţionat la art. 2 alin. (1) lit. e)    └──────┘ din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003;    ┌──────┐ nu se îndeplineşte criteriul menţionat la art. 2 alin. (1)    └──────┘ lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003.Comentarii: ............................................Prezentul proces-verbal s-a încheiat în doua exemplare, din care:- un exemplar pentru unitatea emitenta ...........;- un exemplar pentru unitatea care solicită avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale ........... .Medic de medicina muncii,   ........................       (semnatura)                            Conducătorul unităţii,                            .........................                                 (semnatura)Înregistrat la unitate sub nr. ....... .  +  Anexa 4MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                                                               AvizatAVIZpentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii specialeNr. ....../......În baza art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare în condiţii speciale, în baza evaluării dosarului cu nr. ..... din ...... şi a îndeplinirii următoarelor criterii:    ┌────┐ încadrarea locurilor de muncă în grupa I de muncă, anterior    └────┘ datei de 1 aprilie 2001;    ┌────┐ desfăşurarea activităţii în condiţii speciale pe durata    └────┘ programului normal de lucru din luna respectiva numai în locurilede muncă definite la art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernuluinr. 1.025/2003;    ┌────┐ existenta la locurile de muncă în condiţii speciale a unor    └────┘ factori de risc care nu pot fi inlaturati, în condiţiile încare s-au luat măsurile tehnice şi organizatorice pentrueliminarea sau diminuarea acestora, în conformitate culegislaţia de protecţie a muncii în vigoare;    ┌────┐ efecte asupra persoanelor, din punct de vedere al securităţii    └────┘ şi sănătăţii în munca, datorate în exclusivitate unor cauzeprofesionale şi înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani;    ┌────┐ efectele asupra capacităţii de muncă şi stării de sănătate,    └────┘ evaluate în baza datelor medicale înregistrate la nivelulcabinetelor medicale de întreprindere, de structurile medicalede medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacităţiide muncă pe perioada ultimilor 15 ani,    ┌────┐ avizează încadrarea în condiţii speciale a următoarelor    └────┘ locuri de muncă:---    ┌────┐ nu avizează încadrarea în condiţii speciale a următoarelor    └────┘ locuri de muncă:---din cadrul unităţii ........., cu sediul în localitatea ......., str. .........., sectorul/judeţul ........, înregistrată la registrul comerţului cu nr. ........, cod unic de înregistrare nr. ..... .Comisia pentru acordarea avizuluide încadrare în condiţii speciale:............................................................................................................................................Data eliberării(ziua ..... luna ..... anul .....)------------------