ORDIN nr. 128 din 2 septembrie 2003pentru completarea şi modificarea Prescripţiei tehnice PT R 12-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 102/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 8 septembrie 2003    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,şi având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se completează şi se modifica Prescripţia tehnica PT R 12-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 102/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 şi 233 bis din 5 aprilie 2003, după cum urmează:I. La punctul 1.3.2 (Legi şi hotărâri) se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:"● Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002"II. În anexa J, punctul J.4.1 va avea următorul cuprins:"J.4.1. În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a personalului de exploatare pentru teleferice pentru materiale trebuie să se organizeze şi să se deruleze cursuri de către o unitate de specialitate (agent economic, institut, asociaţie profesională etc.) autorizata conform procedurii descrise în Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată.Unitatea de specialitate (furnizorul de formare profesională) trebuie să îndeplinească condiţiile legale şi să facă dovada ca dispune de instructori de specialitate şi de mijloace tehnico-didactice adecvate scopului."  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 2 septembrie 2003.Nr. 128.-------