DECIZIE nr. 346 din 31 iulie 2003privind autorizarea operaţiunii de concentrare economică realizată de către Societatea Comercială "Microsoft Corporation" - S.U.A. prin dobândirea controlului asupra Activelor RAV ale Societăţii Comerciale "GeCAD Software" - S.R.L. - România
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 5 septembrie 2003    Preşedintele Consiliului Concurentei,în baza:1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;2. Legii concurentei nr. 21/1996;3. Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice;4. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedura al Consiliului Concurentei, cu modificările ulterioare;5. materialelor din Dosarul cauzei (RS-218 din 10 iunie 2003);6. Notei Departamentului servicii (V(2) -1.461 din 30 iulie 2003),luând în considerare ca:1. Prin contractul de vânzare-cumpărare active încheiat la data de 12 mai 2003 între Societatea Comercială "GeCAD Software" - S.R.L. - România, Societatea Comercială "Microsoft Corporation" - S.U.A. şi domnul Radu Georgescu, Societatea Comercială "Microsoft Corporation" - S.U.A. a achiziţionat Activele RAV de la Societatea Comercială "GeCAD Software" - S.R.L. - România, dobândind astfel controlul asupra acestor active.2. Dobândirea controlului de către Societatea Comercială "Microsoft Corporation" - S.U.A. asupra Activelor RAV constituie o concentrare economică în sensul art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996.3. Cifra de afaceri a grupului "Microsoft", pe teritoriul României, în anul 2002, a depăşit pragul prevăzut la art. 15 din Legea nr. 21/1996, majorat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 216/2002 pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 8 şi 15 din Legea concurentei nr. 21/1996.4. Formularul de notificare a concentrarii economice realizate de către Societatea Comercială "Microsoft Corporation" - S.U.A., prin achiziţionarea Activelor RAV de la Societatea Comercială "GeCAD Software" - S.R.L. România, a fost înregistrat la Consiliul Concurentei cu nr. RS-218 din 10 iunie 2003.Notificarea a fost considerată efectivă la data de 7 iulie 2003.5. Conform notificării, piaţa relevanta este piaţa românească de software antivirus.6. Anterior operaţiunii de concentrare economică grupul "Microsoft" nu era prezent pe piaţa românească de software antivirus, iar cota de piaţa corespunzătoare vânzărilor de produse RAV antivirus este situata în intervalul 8-11%.7. Indiferent de poziţia pe care o are grupul "Microsoft" pe alte segmente din cadrul pieţei de software comercial, acesta nu se poate folosi de respectiva poziţie pentru a elimina concurentii de pe piaţa de software antivirus, deoarece exista concurenţi importanti pe aceasta piaţa către care clienţii se pot indrepta, iar nivelul minim al barierelor la intrare poate permite pătrunderea noilor concurenţi.8. Operaţiunea de concentrare economică notificată nu conduce la restrangerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurentei pe piaţa relevanta identificata,DECIDE:  +  Articolul 1În conformitate cu dispoziţiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21/1996 şi cu prevederile Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice, se autorizeaza concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Microsoft Corporation" - S.U.A., prin dobândirea controlului asupra Activelor RAV ale Societăţii Comerciale "GeCAD Software" - S.R.L. România, constatând ca, deşi cade sub incidenţa legii, nu exista motive pentru a fi refuzată.  +  Articolul 2Societatea Comercială "Microsoft Corporation" S.U.A. este obligată, conform prevederilor art. 33 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, sa plătească taxa de autorizare a concentrarii economice notificate.  +  Articolul 3Taxa de autorizare, conform prevederilor Instrucţiunilor Consiliului Concurentei date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice, calculată pe baza cifrei de afaceri comunicate de către Societatea Comercială "Microsoft Corporation" - S.U.A., în Adresa din data de 17 iulie 2003, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V(2) -1.369 din 17 iulie 2003, corectată prin Adresa din data de 24 iulie 2003, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V(2) -1.429 din 24 iulie 2003, este de 6.876.000 lei (şase milioane opt sute şaptezeci şi şase mii lei).  +  Articolul 4Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data comunicării prezentei decizii, de către Societatea Comercială "Microsoft Corporation" - S.U.A. la bugetul de stat, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul 361280051300 deschis la Banca Naţionala a României Sucursala Municipiului Bucureşti, beneficiar Trezoreria Sectorului 1, cu menţiunea: "Taxa pentru autorizarea concentrarii economice conform Legii concurentei nr. 21/1996". Pe versoul ordinului de plată, în rubrica "Cod cont", se va înscrie: "20 17 01 03 - Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare". O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.  +  Articolul 5Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societăţii Comerciale "Microsoft Corporation" - S.U.A. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.  +  Articolul 6Neîndeplinirea unei obligaţii sau a unei condiţii impuse printr-o decizie constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 56 din Legea nr. 21/1996.  +  Articolul 7Decizia Consiliului Concurentei poate fi contestată, conform prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ.  +  Articolul 8Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.  +  Articolul 9Departamentul servicii şi Secretariatul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.  +  Articolul 10Secretariatul general va transmite prezenta decizie la:Societatea Comercială "Microsoft Corporation" - S.U.A.Sediul social: One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 - 6399, U.S.A.prinSocietatea Civilă de Avocaţi "Nestor, Nestor, Diculescu, Kingston Petersen"Sediul: Neocity Tower - etajul 9-12,Calea Dorobantilor nr. 237B, sectorul 1,Bucureşti, cod poştal 71281, România,Tel.: 201.12.00.Fax: 201.12.10.Preşedintele Consiliului Concurentei,Theodor Valentin PurcareaBucureşti, 31 iulie 2003.Nr. 346.──────────────