LEGE nr. 13 din 23 noiembrie 1972privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 138 din 29 noiembrie 1972    EXPUNERE DE MOTIVEPotrivit Decretului nr. 204/1951 s-au organizat casele de ajutor reciproc ale pensionarilor aflaţi în sistemul asigurărilor sociale de stat. Aceste case de ajutor reciproc s-au dovedit utile, obţinînd rezultate bune în sprijinirea membrilor lor prin acţiuni de întrajutorare sau cu caracter cultural şi social.Avînd în vedere condiţiile social-economice create în ţara noastră, se impunea lărgirea razei de cuprindere, în case de ajutor reciproc, a pensionarilor şi a beneficiarilor de ajutor social, indiferent de sistemul de asigurări sociale şi pensii căruia îi aparţin.Legea adoptată, avînd aplicabilitate de la 1 martie 1973, reprezintă o reglementare îmbunătăţită a organizării caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, cuprinzînd, în principal, prevederi referitoare la:- dreptul tuturor pensionarilor, indiferent din ce sistem de pensii fac parte, de a se constitui în case de ajutor reciproc;- condiţiile şi modalitatea constituirii acestor case;- stabilirea organelor de conducere colectivă a C.A.R.P. şi a răspunderii ce le revine în respectarea dispoziţiilor legale privind administrarea mijloacelor materiale şi băneşti ale casei;- stabilirea surselor de venituri şi a constituirii fondurilor destinate pentru acordarea de împrumuturi, ajutoare nerambursabile, pentru organizarea unor activităţi cultural-artistice şi finanţarea altor cheltuieli ale caselor;- atributia comitetelor executive ale consiliilor populare de a asigura îndrumarea şi sprijinirea activităţii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, precum şi sarcina Ministerului Muncii de a le îndrumă din punct de vedere metodologic de specialitate.ÎN TEMEIUL ART. 57 DIN CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA SEMNAM ŞI DISPUNEM SA FIE PUBLICATĂ ÎN BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, LEGEA NR. 13 DIN 23 NOIEMBRIE 1972 PRIVIND CASELE DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,Nicolae CeauşescuBucureşti, 25 noiembrie 1972.Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Pensionării de orice categorie, indiferent de sistemul de asigurări sociale şi pensii căruia îi aparţin, precum şi beneficiarii de ajutor social, se pot asocia în case de ajutor reciproc ale pensionarilor - denumite prescurtat C.A.R.P. (2) Pot fi membri ai unei case de ajutor reciproc şi membrii de familie soţ, sotie, precum şi copiii majori incapabili de muncă aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social membri ai acelei case.  +  Articolul 2Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au ca scop sprijinirea membrilor prin acordarea de împrumuturi şi ajutoare; de asemenea, ele pot organiza activităţi culturale, artistice şi de agrement, prestarea, contra plata, a unor servicii pentru membrii casei şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, folosind munca unor pensionari membri ai C.A.R.P., precum şi alte acţiuni şi forme de întrajutorare obsteasca.  +  Articolul 3 (1) Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie pe zone teritoriale, fie din pensionari aparţinînd aceluiaşi sistem de asigurări sociale şi pensii, fie din pensionari aparţinînd unor diferite asemenea sisteme, şi sînt persoane juridice în condiţiile prezentei legi. (2) Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui la cererea scrisă a cel puţin 100 de pensionari şi beneficiari de ajutor social. (3) În casele de ajutor reciproc constituite din pensionari aparţinînd unui anumit sistem de asigurări sociale şi pensii pot fi primiţi, de către consiliul de conducere, şi pensionari din alte sisteme, pe baza aprobării de principiu a adunării generale a acelei case. (4) Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se înfiinţează cu autorizarea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, în raport de localitatea în care casa îşi va avea sediul. Autorizarea se da pe baza actului de constituire însoţit de statutul adoptat de adunarea generală.  +  Articolul 4 (1) La primirea în casa de ajutor reciproc a pensionarilor se plăteşte o taxa de înscriere al carei cuantum - fix sau procentual - din pensie ori ajutor social se stabileşte prin statut. (2) Membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor plătesc cotizatii lunare, precum şi contribuţii lunare, al căror cuantum procentual sau în sume fixe - se hotărăşte de adunarea generală, în limitele şi în condiţiile stabilite prin statut. (3) La încetarea, indiferent de motive, a calităţii de membru al casei de ajutor reciproc a pensionarilor, sumele depuse cu titlu de cotizatii lunare se restituie titularului sau urmaşilor săi, după caz.  +  Articolul 5 (1) Organul de conducere al casei de ajutor reciproc a pensionarilor este adunarea generală a membrilor casei. (2) Consiliul de conducere este organul executiv al casei de ajutor reciproc a pensionarilor şi răspunde faţă de adunarea generală pentru toată activitatea sa; de asemenea, el răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind administrarea mijloacelor materiale şi băneşti ale casei. (3) Verificarea întregii activităţi economice şi financiare a casei se asigura de comisia de cenzori. (4) Consiliul de conducere, comisia de cenzori şi preşedinţii acestora se aleg de adunarea generală, în condiţiile prevăzute de statut.  +  Articolul 6 (1) Preşedinţilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, membrilor consiliilor de conducere şi ai comisiilor de cenzori nu li se pot acorda remuneraţii lunare; cei care se disting în activitatea lor în cadrul casei pot beneficia de recompense băneşti trimestriale, în cuantumurile aprobate de adunarea generală şi fără a depăşi limitele prevăzute în statut. (2) Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor pot folosi personal angajat, în condiţiile legi, îndeosebi dintre membrii casei, în cadrul reglementărilor legale privind salarizarea şi normativele de personal.  +  Articolul 7 (1) Veniturile caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor provin din: taxe de înscriere, cotizatii şi contribuţii lunare ale membrilor, dobinzi, venituri realizate din prestări de servicii şi din organizarea manifestărilor cultural-artistice, precum şi din donaţii. (2) Dobinda ce se percepe de la membri, pentru împrumuturile acordate de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, este de 4% pe an.  +  Articolul 8 (1) Din veniturile realizate, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi constituie, în condiţiile prevăzute de statut, fonduri distincte pentru: împrumuturi; ajutoare nerambursabile; activităţi cultural-artistice; investiţii; cheltuieli generale. (2) Din fondurile de investiţii constituite de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot finanta, cu aprobarea adunării generale, acţiuni de amenajare şi dotare a unor spaţii destinate desfăşurării activităţilor menţionate la art. 2, construirea, amenajarea şi dotarea unor unităţi proprii de tratament balnear sau cămine pentru pensionari, precum şi achiziţionarea unor mijloace auto de transport în comun. Aceste acţiuni se vor realiza în regimul stabilit de dispoziţiile legale privind investiţiile necentralizate finanţate din mijloace extrabugetare.  +  Articolul 9 (1) Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti asigura caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor îndrumarea şi sprijinul necesar bunei desfăşurări a activităţii acestora. (2) Ministerul Muncii asigura îndrumarea metodologică de specialitate a caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor.  +  Articolul 10Modul de organizare şi funcţionare a caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, drepturile şi îndatoririle membrilor, condiţiile de constituire şi de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 7 şi 8, precum şi serviciile ce se pot presta în cadrul acestor case, se stabilesc prin statute, adoptate de adunarea generală a membrilor, pe baza şi în limitele statutului cadru aprobat de către Ministerul Muncii, cu consultarea organelor centrale de stat şi obşteşti interesate.  +  Articolul 11 (1) Prezenta lege intră în vigoare pe data de 1 martie 1973. (2) Actualele case de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi vor putea continua activitatea, după data de 1 martie 1973, numai pe bază de noi statute, pe care le vor adopta în conformitate cu noile reglementări.  +  Articolul 12Pe data de 1 martie 1973 se abroga Decretul nr. 204/1951 pentru organizarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 113 din 21 noiembrie 1951.Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 23 noiembrie 1972, cu unanimitatea voturilor celor 421 deputaţi prezenţi la şedinţa.Preşedintele Marii Adunări Naţionale,ŞTEFAN VOITECBucureşti, 23 noiembrie 1972.Nr. 13.---------