PROGRAMUL NAŢIONAL din 22 august 2003de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 3 septembrie 2003     +  Capitolul I Obiective generalePrin Programul naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura se îndeplinesc următoarele obiective principale:- urmărirea efectelor poluarii aerului şi a altor factori biotici şi abiotici daunatori asupra solului şi vegetatiei forestiere din România, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor;- asigurarea unui sistem informaţional unitar şi operational la scara naţionala şi europeană, privind variatia spatiala şi temporala a stării ecosistemelor forestiere, în vederea luării unor decizii de ordin tehnic şi administrativ pentru gestionarea durabila a pădurilor pe termen mediu şi lung;- utilizarea informaţiilor obţinute prin reţeaua naţionala de sondaje permanente la realizarea inventarului forestier naţional;- transmiterea informaţiilor şi rezultatelor monitorizarii solului şi vegetatiei forestiere către organismele internaţionale care gestionează Programul internaţional de cooperare privind evaluarea şi monitorizarea efectelor poluarii aerului asupra pădurilor, program al Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite, denumit în continuare ICP - Forests, şi Schema Uniunii Europene privind protecţia pădurilor împotriva poluarii atmosferice, denumita în continuare Schema UE, şi asigurarea participării României la aceste programe.  +  Capitolul II Structura programuluiFuncţionarea sistemului de monitorizare a solului şi vegetatiei forestiere pentru silvicultura este asigurata de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Regia Naţionala a Pădurilor şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, pe baza Metodologiei de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 244/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 19 noiembrie 2002, prin studii şi cercetări la următoarele niveluri de investigare:● nivelul I - constituit din reţeaua naţionala (4 x 4 km) şi reţeaua europeană (16 x 16 km) de sondaje permanente;● nivelul II - constituit din reţeaua de supraveghere intensiva a principalelor ecosisteme forestiere.  +  Capitolul III Responsabilităţi instituţionale3.1. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului are următoarele responsabilităţi:- asigura finanţarea studiilor, cercetărilor şi a asistenţei tehnice privind monitorizarea solului şi vegetatiei forestiere pentru silvicultura la nivelurile I şi II de supraveghere, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor;- aproba măsurile de perfecţionare şi dezvoltare a sistemului de monitorizare a solului şi vegetatiei forestiere pentru silvicultura, sub aspect metodologic, logistic şi al nivelului tehnic de execuţie;- coordonează îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin participarea la ICP-Forests şi la Schema UE;- analizează şi aproba programul anual şi multianual de cercetare şi asistenţa tehnica în domeniul monitorizarii solului şi vegetatiei forestiere pentru silvicultura;- analizează şi aproba rapoartele anuale şi periodice privind starea solurilor şi vegetatiei forestiere, elaborate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.3.2. Regia Naţionala a Pădurilor are următoarele responsabilităţi:- executa monitorizarea anuală a stării pădurilor în reţeaua naţionala (4 x 4 km), la nivelul I de supraveghere, cu asistenţa tehnica acordată de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice;- aproba, prin decizie a directorului general, colectivele de lucru din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor, Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice şi al direcţiilor silvice şi ocoalelor silvice pentru monitorizarea anuală a stării pădurilor în reţeaua naţionala (4 x 4 km);- urmăreşte şi controlează executarea lucrărilor de teren şi de prelucrare a informaţiilor, conform Metodologiei de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 244/2002, şi Calendarului anual de monitorizare a vegetatiei forestiere la nivelul I, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul program;- analizează şi avizează în Comisia tehnico-economică rapoartele privind starea solurilor şi vegetatiei forestiere, elaborate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.3.3. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, în calitate de centru focal naţional pentru Programul european de monitorizare forestieră, are următoarele responsabilităţi:- elaborează propunerea de program anual şi multianual de cercetare şi asistenţa tehnica în domeniul monitorizarii solului şi vegetatiei forestiere pentru silvicultura;- stabileşte, prin decizie a directorului, colectivele de lucru pentru fiecare nivel de monitorizare a solului şi vegetatiei forestiere pentru silvicultura, în reţeaua europeană (16 x 16 km), inclusiv pentru lucrările de cercetare şi asistenţa tehnica cuprinse în programul de cercetare în domeniu;- asigura perfecţionarea şi dezvoltarea metodologiei de monitorizare a solului şi vegetatiei forestiere pentru silvicultura în concordanta cu programele internaţionale (Schema UE şi ICP - Forests) şi obiectivele strategice ale dezvoltării durabile a silviculturii româneşti;- efectuează instructaje anuale pentru evaluarea stării solurilor şi vegetatiei forestiere la nivelul I de supraveghere, asigura îndrumarea şi controlul colectivelor de lucru din teren;- executa lucrările de evaluare a stării solurilor forestiere (nivelul I) şi a stării de sănătate a pădurilor în reţeaua europeană, amplasata în pădurile României;- executa, prin colectivele de lucru, studiile şi cercetările în reţeaua de supraveghere intensiva a principalelor ecosisteme forestiere (nivelul II);- gestionează baza de date privind monitorizarea solului şi a vegetatiei forestiere pentru silvicultura, la nivel de ţara;- elaborează rapoartele anuale privind starea de sănătate a vegetatiei forestiere şi rapoartele periodice privind starea solurilor forestiere şi le supune spre analiza, avizare şi aprobare Regiei Naţionale a Pădurilor şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;- asigura transmiterea rapoartelor anuale privind starea de sănătate a vegetatiei forestiere şi a rapoartelor periodice privind starea solurilor forestiere către programele internaţionale (Schema UE şi ICP - Forests), precum şi a datelor şi informaţiilor către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului;- menţine şi dezvolta cooperarea cu centrele de coordonare ale Schemei UE şi ICP - Forests;- participa la intalnirile internaţionale organizate de Schema UE şi ICP - Forests pentru perfecţionarea metodologiei de lucru, susţinerea rapoartelor naţionale, intercalibrarea metodelor de evaluare a stării solurilor şi vegetatiei forestiere pentru silvicultura, intercalibrarea laboratoarelor de analiza a probelor de sol, frunze/ace şi depuneri;- menţine şi dezvolta cooperarea, pe plan naţional, cu celelalte instituţii responsabile cu funcţionarea sistemului de monitorizare integrată a mediului.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale4.1. Conducerile instituţiilor nominalizate cu responsabilităţi în funcţionarea sistemului de monitorizare a solului şi vegetatiei forestiere pentru silvicultura vor înscrie în fişa postului persoanelor din colectivele de lucru atribuţiile ce le revin în realizarea prezentului program. În acest sens vor asigura:- alocarea timpului necesar executării lucrărilor de teren, culegerii, validării, prelucrării informaţiilor şi elaborării rapoartelor anuale sau periodice la nivel de ocol silvic, direcţie silvică şi ţara;- logistica necesară executării acţiunii de monitorizare a solului şi vegetatiei forestiere pentru silvicultura (mijloace de transport, materiale, instrumentar, aparatura şi altele asemenea);- fondurile necesare pentru realizarea prezentului program.4.2. Întreaga activitate de funcţionare a sistemului de monitorizare a solului şi vegetatiei forestiere pentru silvicultura (nivelurile I şi II) se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002, şi ale prezentului program.  +  Anexa -----la program----------CALENDARUL ANUALde monitorizare a vegetatiei forestierela nivelul IPentru executarea în condiţii optime a lucrărilor de teren se impune respectarea următoarelor termene limita:- 20 iunie - pregătirea pentru începerea lucrărilor de monitorizare a solurilor şi vegetatiei forestiere pentru silvicultura la nivelul I;- 10 iulie - efectuarea de către reprezentanţii Regiei Naţionale a Pădurilor şi ai Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice a instructajelor în centre regionale reprezentative;- 15 iulie - realizarea instructajelor la nivel de direcţie silvică cu toţi specialiştii nominalizaţi prin decizie în colectivele de lucru; acţiunea va fi coordonata de către directorii direcţiilor silvice şi executată de responsabilii cu monitorizarea vegetatiei forestiere;- 20 iulie - începerea executării lucrărilor de teren;- 30 august - controlul prin sondaj al lucrărilor de teren, executat de către responsabilii cu activitatea de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, Regiei Naţionale a Pădurilor şi al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice. Responsabilii din cadrul direcţiilor silvice vor verifica 2-4 sondaje la nivelul fiecărui ocol silvic;- 15 septembrie - receptionarea lucrărilor de teren, cu proces-verbal de recepţie, pentru fiecare ocol silvic, de către responsabilii nominalizaţi la nivelul direcţiilor silvice;- 15 octombrie - culegerea şi validarea informaţiilor de teren la nivel de direcţie silvică şi transmiterea acestora centrului focal naţional, care este Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice;- 25 noiembrie - prelucrarea informaţiilor la nivel naţional şi obţinerea rezultatelor de sinteza;- 30 noiembrie - întocmirea raportului anual de sinteza privind starea de sănătate a pădurilor (nivelul I), avizarea şi transmiterea acestuia către Schema UE şi ICP - Forests;- 15 decembrie - elaborarea rapoartelor anuale şi periodice în forma detaliată, analizarea şi aprobarea acestora de către Regia Naţionala a Pădurilor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.Urmărirea respectării calendarului anual de desfăşurare a lucrărilor de monitorizare a vegetatiei forestiere (nivelul I) constituie responsabilitatea tuturor instituţiilor nominalizate.------------