DECRET nr. 387 din 11 octombrie 1972pentru modificarea Decretului nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 113 din 20 octombrie 1972  EXPUNERE DE MOTIVECa urmare a aprobării principiilor de majorare a pensiilor de către Conferinţa Naţionala a Partidului Comunist Roman din 19-21 iulie 1972, Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman a stabilit măsurile corespunzătoare, care necesita modificarea sau completarea unor dispoziţii din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară.În acest scop, s-a emis alăturatul decret, în care s-au prevăzut, în principal, următoarele: a) sporirea unor procente de calcul al pensiilor pentru cadrele militare; b) la acordarea pensiei de urmaş pentru părinţi, fraţi şi surori se tine seama - pe lîngă celelalte condiţii prevăzute de Decretul nr. 141/1967 - şi de condiţia ca urmasul respectiv sa fi fost în întreţinerea persoanei care a decedat. De asemenea, pensia de urmaş se acordă numai în cazul şi pe timpul cît urmasul nu este salariat, membru al unei cooperative meşteşugăreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu; c) pentru acordarea pensiei de urmaş sotiei sau soţului fără copii, căsătorit cu un pensionar cu pensie de serviciu care ulterior a decedat, se pretinde şi condiţia ca durata căsătoriei sa fi fost de cel puţin 5 ani premergatori decesului; în cazul în care decesul susţinătorului s-a datorat unui accident de orice natura sau unei boli contractate ori agravate în timpul şi din cauza serviciului militar, sau unei boli profesionale, pensia de urmaş se acordă indiferent de durata căsătoriei; d) modificarea cuantumurilor minime ale unor pensii pentru a le pune de acord cu noile cuantumuri ce vor rezultă din majorarea care va avea loc pe data de 1 noiembrie 1972; e) corelarea cuantumului pensiilor ce vor fi acordate după 1 noiembrie 1972 cu pensiile majorate la acea data, astfel încît, în condiţii similare de pensionare, noilor pensionari sa li se asigure pensii în cuantumuri cel puţin egale cu cele rezultate din majorare.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul IDecretul nr. 141 din 7 martie 1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969, se modifica după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul 1, procentul de calcul pentru soldele lunare mai mari de 2.500 lei este următorul:
    Solda lunară (lei)Pensia în procente din solda lunarăCuantumul minim al pensiei (lei)
    ....................................................
    peste 2.500601.500
  2. La articolul 14 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"(4) Se asimilează cu accident în serviciu sau boala contractată ori agravată în timpul şi din cauza serviciului militar şi decesul survenit din cauza naşterii, dacă la data decesului femeia era militar în cadrele permanente."3. La articolul 16 litera a, procentul de calcul pentru soldele lunare mai mari de 3.000 lei este următorul:"a) pentru gradul I de invaliditate:"
    "    
    Solda lunară (lei)Pensia în procente din solda lunarăCuantumul minim al pensiei (lei)
    ....................................................
      peste 3.000651.950"
   
  4. La articolul 17 litera a, procentul de calcul pentru soldele lunare mai mari de 2.500 lei este următorul:"a) pentru gradul I de invaliditate:"
    "       "
    Solda lunară (lei)Pensia în procente de bază din solda lunarăCuantumul minim al pensiei la procentul de bază (lei)
    ........................................................
    peste 2.50035875
       
  5. Prevederile articolului 22 alineatele 1 şi 3 se modifica, avînd următorul cuprins:"(1) Au drept la pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute pentru fiecare în parte, membrii de familie şi anume: copiii, sotia, soţul, părinţii, fraţii şi surorile, care se aflau în întreţinerea susţinătorului decedat.""(3) Dacă cel decedat nu era pensionar, clar îndeplinea condiţia de vechime în serviciu prevăzută la art. 10 alin. 2, membrii de familie au drept la pensie de urmaş, indiferent de data cînd a survenit decesul susţinătorului."6. La articolul 23 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"(3) Copiii se considera ca se aflau în întreţinerea susţinătorului decedat prin însăşi calitatea lor de copii."7. Prevederile articolului 24 alineatul 3 se modifica, avînd următorul cuprins:"(3) Sotia sau soţul are drept la pensie de urmaş pe timpul cît nu este salariat, membru al unei cooperative meşteşugăreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu."8. La articolul 24 se introduc doua alineate, cu următorul cuprins:"(5) Sotia sau soţul care solicită pensie de urmaş în temeiul alin. 1 lit. a sau c are drept la aceasta pensie dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 5 ani, în cazul în care la data căsătoriei sustinatorul era pensionar de serviciu; în cazul în care decesul susţinătorului a fost cauzat de un accident, de orice natura, sau ca urmare a unei boli contractate ori agravate în timpul şi din cauza serviciului militar sau a unei boli profesionale contractate ca angajat după ieşirea din cadrele permanente, pensia de urmaş se acordă indiferent de durata căsătoriei. (6) Sotia sau soţul se considera ca se afla în întreţinerea susţinătorului dacă avea acelaşi domiciliu sau dacă acesta i-a asigurat cele necesare existenţei."9. Prevederile articolului 25 alineatul 2 se modifica, avînd următorul cuprins:"(2) Părinţii au drept la pensie de urmaş pe timpul cît nu sînt salariaţi, membri ai unei cooperative meşteşugăreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu."10. La articolul 25 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"(3) Comitetele executive ale consiliilor populare, în raza cărora domiciliază părinţii care solicită pensia de urmaş, vor atesta dacă aceştia au fost în întreţinerea susţinătorului."11. La articolul 26 se introduc doua alineate, cu următorul cuprins:"(3) Fraţii şi surorile au drept la pensie de urmaş pe timpul cît nu sînt salariaţi, membri ai unei cooperative meşteşugăreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu. (4) Comitetele executive ale consiliilor populare, în raza cărora domiciliază fraţii şi surorile care solicită pensia de urmaş, vor atesta dacă aceştia au fost în întreţinerea susţinătorului."12. Prevederile articolului 55 alineatul 4 se modifica, avînd următorul cuprins:"(4) Prevederile art. 9 se aplică femeilor care au la data iesirii din cadrele permanente 20 ani efectivi în serviciu, din care 10 ani efectivi ca militar, iar vîrsta prevăzută la art. 10 alin. 2, art. 40 şi 41 este de 57 ani."13. Prevederile articolului 67 se modifica, avînd următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Pentru militarii care au ieşit din cadrele permanente pînă la 1 ianuarie 1967, precum şi pentru urmaşii acestora, care îndeplinesc condiţiile de pensionare pe baza prezentului decret, cuantumul pensiei se va stabili pe baza normelor în vigoare la data de 31 decembrie 1966, la care se vor aplica procentele de majorare prevăzute în Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2797/1966 şi Decretul nr. 316/1972 cu privire la majorarea pensiilor militare. (2) De asemenea, în acelaşi mod se va proceda pentru cei prevăzuţi la alin. 1, în caz de transformare a pensiilor, precum şi de recalculare a cuantumului pensiilor ca urmare a modificării gradului de invaliditate a schimbării numărului de urmaşi şi de modificare a vechimii în serviciu, cu excepţia recalcularii pensiei cu perioade de timp lucrate după data iesirii din cadrele permanente, care se va face în condiţiile prevăzute de art. 39 alin. 1 şi 4."
   +  Articolul IICuantumurile minime ale pensiilor militare de stat prevăzute în Hotărîrea Consiliului Miniştri nr. 2006/1967, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969, se modifica potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul III (1) Militarilor iesiti din cadrele permanente după data de 1 ianuarie 1967, precum şi urmaşilor acestora, care solicită acordarea pensiei după data intrării în vigoare a prezentului decret şi îşi aleg ca baza de calcul a pensiei, potrivit art. 30 din Decretul nr. 141/1967, soldele lunare din 5 ani anteriori datei de 1 noiembrie 1972, li se adauga la pensia rezultată din calcul un spor de 10 la suta. (2) Sporul de 10 la suta prevăzut la alin. 1 nu se aplică pensiilor stabilite pe baza procentelor de calcul îmbunătăţite potrivit art. I pct. 1, 3 şi 4. În aceste cazuri pensia rezultată din aplicarea procentelor de baza asupra soldelor lunare de pînă la 1 noiembrie 1972 nu va putea fi mai mica de:
          Soldele lunare
    2.501-3000 leiPeste 3.000 lei
    a)pensia de serviciu la o vechime de cel puţin 25 ani ................................- lei -1.6501.815
    b)pensia de invaliditate cauzată de accident în serviciu sau boală contractată ori agravată în timpul şi din cauza serviciului militar - pentru gradul I ..........................................- lei -   2.145
    c)pensia de invaliditate cauzată de accident în afara serviciului sau boală contractată ori agravată în timpul dar nu din cauza serviciului militar pentru gradul I ............................................- lei -963990
   +  Articolul IVPentru cei iesiti din cadrele permanente după data de 1 ianuarie 1967, precum şi pentru urmaşii acestora, în cazul recalcularii sau transformarii pensiilor după 1 noiembrie 1972, la pensia rezultată se adauga suma cu care a fost majorată pensia în baza Decretului nr. 316/1972, cu excepţia pensiilor calculate pe baza procentelor îmbunătăţite, care se stabilesc potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data cererii de recalculare sau transformare.  +  Articolul VDenumirile Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Securităţii Statului, folosite în cuprinsul Decretului nr. 141/1967, se înlocuiesc cu denumirea Ministerul de Interne. De asemenea, denumirile ministerul afacerilor interne şi preşedintele Consiliului Securităţii Statului se înlocuiesc cu denumirea ministrul de interne.  +  Articolul VIPrezentul decret intră în vigoare pe data de 1 noiembrie 1972. Pe aceeaşi dată se abroga orice dispoziţii contrare.  +  Articolul VIIDecretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, precum şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2006/1967 pentru aplicarea Decretului nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, republicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969, cu toate modificările ulterioare şi cele aduse prin prezentul decret, se republică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCUBucureşti, 11 octombrie 1972.Nr. 387.  +  Anexă                                     TABEL                   privind cuantumurile minime ale pensiilor                                militare de stat    I. Pentru pensia de serviciu:    a) cu o vechime în serviciu       de cel puţin 25 ani ............................... 650 lei    b) cu o vechime în serviciu       mai mica de 25 ani ................................ 455 lei    II. Pentru pensia de invaliditate cauzată de:    1. Accident în serviciu sau boala contractată ori       agravată în timpul şi din cauza serviciului       militar:                - gradul I ............................... 715 lei                - gradul II .............................. 650 lei                - gradul III ............................. 455 lei    2. Accident în afară serviciului sau boala       contractată ori agravată în timpul dar nu din       cauza serviciului militar:                - gradul I ............................... 650 lei                - gradul II .............................. 585 lei                - gradul III ............................. 390 lei.-----------